Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy gmina musi płacić podatek od nieruchomości od własnych dróg wewnętrznych? czyli fiskus cudotwórca Warszawa, 11 października 2012 r. Tomasz Rutkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy gmina musi płacić podatek od nieruchomości od własnych dróg wewnętrznych? czyli fiskus cudotwórca Warszawa, 11 października 2012 r. Tomasz Rutkowski."— Zapis prezentacji:

1 Czy gmina musi płacić podatek od nieruchomości od własnych dróg wewnętrznych? czyli fiskus cudotwórca Warszawa, 11 października 2012 r. Tomasz Rutkowski – radca prawny, Managing Associate w kancelarii Deloitte Legal

2 © 2012 Deloitte Legal Cuda fiskusa 2Czy gmina musi płacić podatek od nieruchomości od własnych dróg wewnętrznych? - czyli fiskus cudotwórca podatki w nieunikniony sposób wpływają na postępowanie tych, od których są pobierane (Henry Hazlitt) są dobre cuda fiskusa badania wskazują, że ludzie potrafią żyć dłużej, żeby do końca wykorzystać jakąś ulgę podatkową są też cuda fiskusa z ciemnej strony mocy znajdowanie dochodów tam gdzie ich nie ma i nie może być oraz karanie za to, że ich się nie osiągnęło

3 © 2012 Deloitte Legal niezwykła zamiana NIERUCHOMOŚCI 3Czy gmina musi płacić podatek od nieruchomości od własnych dróg wewnętrznych? - czyli fiskus cudotwórca DOCHODY OBCIĄŻONE NIEUZYSKANE

4 © 2012 Deloitte Legal Podatek od nieruchomości, subwencja, drogi 4Czy gmina musi płacić podatek od nieruchomości od własnych dróg wewnętrznych? - czyli fiskus cudotwórca Podatek od nieruchomości stanowi dochód gminy Według MF gmina powinna jednak osiągać ten dochód również z własnych nieruchomości

5 © 2012 Deloitte Legal Podatek od nieruchomości, subwencja, drogi 5Czy gmina musi płacić podatek od nieruchomości od własnych dróg wewnętrznych? - czyli fiskus cudotwórca RIO w Szczecinie nie była tak krwiożercza Szanowny Pan Tadeusz Kowalski Wójt Gminy Kołobrzeg W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20 stycznia 2012 roku znak SG.310-1/12 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, uprzejmie informuję, że przedmiotowe zagadnienie zostało omówione na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 25 stycznia 2012 r. W ocenie Kolegium i dotychczasowych rozstrzygnięciach nadzorczych naszej Izby sprawa opodatkowania nieruchomości gminnych przedstawia się następująco: Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późń. zm.) podatnikiem podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym również gminne (tj. m.in. instytucje kultury, straże gminne, ośrodki pomocy społecznej, zakłady budżetowe....), będące posiadaczami tych nieruchomości. Z powyższego wynika, że nieruchomości stanowiące własność gminy są opodatkowane tylko w sytuacjach, kiedy są wykorzystywane przez gminę czy to do prowadzenia działalności, czy też udostępniane innym podmiotom lub też będące we władaniu innych podmiotów bez tytułu prawnego. Natomiast nieruchomości gminne wchodzące w skład zasobu nieruchomości, które nie są w posiadaniu podmiotów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. nie podlegają opodatkowaniu. W stosunku do tych nieruchomości gmina nie powinna podejmować uchwał zwalniających te nieruchomości z podatku od nieruchomości, gdyż te nieruchomości nie podlegają opodatkowaniu, z tej przyczyny, że gmina nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Skoro Gmina nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości, to nie może składać deklaracji na podatek od nieruchomości, ani też Wójt Gminy jako organ podatkowy nie może stosować do gminy ulg i umorzeń należnego podatku. Świetlice gminne będą podlegać opodatkowaniu w sytuacji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.o.l., a więc wtedy tylko, kiedy są w posiadaniu podmiotów podatku od nieruchomości. Do wiadomości: Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Gmin i miast na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego

6 © 2012 Deloitte Legal Podatek od nieruchomości, subwencja, drogi 6Czy gmina musi płacić podatek od nieruchomości od własnych dróg wewnętrznych? - czyli fiskus cudotwórca RIO w Szczecinie nie była tak krwiożercza, ale tylko do czasu Szanowny Pan Tadeusz Kowalski Wójt Gminy Kołobrzeg Nawiązując do przesłanego Panu Wójtowi stanowiska Kolegium Izby z dnia 25 stycznia 2012 r. (znak pisma: K-0542/004/BS/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości uprzejmie informuję, iż w dniu 26 stycznia 2012 r. na posiedzeniu Sejmu Pan Maciej Grabowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów przedstawił stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości mienia gminnego, którego kopię przesyłam w załączeniu. Kolegium Izby swoje stanowisko wypracowało po szczegółowej analizie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a także posiłkowało się orzeczeniem WSA w Gliwicach z dnia 1 marca 2011 r. sygn. akt I SA/Gl 56/11. Zwracam uwagę, iż stanowisko Ministerstwa Finansów w przedmiotowej sprawie jest późniejsze i odmienne od stanowiska Kolegium Izby. W powyższej sytuacji, przy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości mienia gminnego prosimy podejmować decyzje we własnym zakresie. Należy uwzględnić możliwość kwestionowania przez UKS pomijania opodatkowania mienia gminnego i wnioskowania o korektę sprawozdań dotyczących dochodów gmin, które to zmiany skutkują wzrostem wskaźnika G na jednego mieszkańca danej gminy, a co za tym idzie przeliczeniu przez Ministerstwo Finansów naliczonej wcześniej subwencji wyrównawczej.

7 © 2012 Deloitte Legal Podatek od nieruchomości, subwencja, drogi 7Czy gmina musi płacić podatek od nieruchomości od własnych dróg wewnętrznych? - czyli fiskus cudotwórca Wojewódzki Sad Administracyjny w Gliwicach w sprawie rozpatrywanej na podstawie przepisu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uznał, że „nie do pogodzenia bowiem z porządkiem prawnym byłoby przyjęcie poglądu, że właściciel jakim jest Gmina podlega obowiązkowi podatkowemu, w zakresie podatku, którego jest beneficjentem.” (sygn. akt I SA/Gl 56/11)

8 © 2012 Deloitte Legal Podatek od nieruchomości, subwencja, drogi 8Czy gmina musi płacić podatek od nieruchomości od własnych dróg wewnętrznych? - czyli fiskus cudotwórca Ministerstwo Finansów Możliwa jest sytuacja, aby gminny organ podatkowy występujący jako podmiot prawa publicznego pobierał podatek od gminy jako podmiotu cywilnoprawnego (właściciela nieruchomości). Ujednolicenie zasad stosowania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powinno więc polegać na przyjęciu, że gmina jest zobowiązana do zapłaty podatku od dróg wewnętrznych, jeśli jest ich właścicielem.

9 © 2012 Deloitte Legal Podatek od nieruchomości, subwencja, drogi 9Czy gmina musi płacić podatek od nieruchomości od własnych dróg wewnętrznych? - czyli fiskus cudotwórca Możliwością rozwiązania kwestii opodatkowania gminnych dróg wewnętrznych w kontekście wpływu na wysokość subwencji jest zmiana kategorii dróg wewnętrznych na drogi gminne. Zgodnie z art. 7 ustawy o drogach publicznych, zaliczenie do kategorii dróg gminnych, jak również ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Jeśli droga może być uznana za drogę publiczną, zgodnie z warunkami określonymi w art. 1 ustawy o drogach publicznych, decyzją gminy może uzyskać status drogi publicznej, a tym samym korzystać z wyłączenia z podatku od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

10 © 2012 Deloitte Legal Podatek od nieruchomości, subwencja, drogi 10Czy gmina musi płacić podatek od nieruchomości od własnych dróg wewnętrznych? - czyli fiskus cudotwórca Jak żyć, co z tym zrobić? -zmienić w drogi publiczne; -stworzyć muzeum dróg gminnych i oddać drogi muzeum; -stworzyć stowarzyszenie „każda droga to bieżnia” i oddać stowarzyszeniu.

11 © 2012 Deloitte Legal Podatek od nieruchomości, subwencja, drogi 11Czy gmina musi płacić podatek od nieruchomości od własnych dróg wewnętrznych? - czyli fiskus cudotwórca Jak żyć, co z tym zrobić? -a może posłuchać się MF? -wszystkie drogi publiczne gminne zdegradować do wewnętrznych…. i mieć więcej dochodów do sprawozdań -zacząć działać jak organ wobec podatnika i podatnik wobec organu z całą konsekwencją i możliwościami ordynacji podatkowej

12 © 2012 Deloitte Legal Podatek od nieruchomości, subwencja, drogi 12Czy gmina musi płacić podatek od nieruchomości od własnych dróg wewnętrznych? - czyli fiskus cudotwórca 1.313.783,00 zł plus odsetki

13 © 2012 Deloitte Legal Kontakt Tomasz Rutkowski Radca prawny, Managing Associate Deloitte Legal Tel.: +48 22 511 04 90 Mail: trutkowski@deloitteCE.comtrutkowski@deloitteCE.com www.DeloitteLegal.pl 13Czy gmina musi płacić podatek od nieruchomości od własnych dróg wewnętrznych? - czyli fiskus cudotwórca

14 Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onaswww.deloitte.com/pl/onas © 2012 Deloitte Legal


Pobierz ppt "Czy gmina musi płacić podatek od nieruchomości od własnych dróg wewnętrznych? czyli fiskus cudotwórca Warszawa, 11 października 2012 r. Tomasz Rutkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google