Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 INTERPELACJE, ZAPYTANIA I WNIOSKI ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH Z TERENU MIASTA BOBOLICE W ROKU 2011. Bobolice, 18 listopada 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 INTERPELACJE, ZAPYTANIA I WNIOSKI ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH Z TERENU MIASTA BOBOLICE W ROKU 2011. Bobolice, 18 listopada 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 1 INTERPELACJE, ZAPYTANIA I WNIOSKI ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH Z TERENU MIASTA BOBOLICE W ROKU 2011. Bobolice, 18 listopada 2011 r.

2 2 Lp.Imię i Nazwisko Treść interpelacji, wniosku Uwagi o realizacji 1.Zdzisław Strzelczak Grudzień 2010r. 1) przy spadku napięcia lub krótkiego wstrzymania dopływu prądu wyłącza się oświetlenie uliczne ulic: J. Narodowej, Lipowej, Sawickiej; usterka została usunięta 2) prośba o odśnieżanie bocznych dróg w mieście; drogi w mieście odśnieżane będą wg zasad i standardów zawartych w rozporządzeniu Burmistrza Bobolic dot. zimowego utrzymania dróg, ulic i ciągów pieszych w sezonie zimowym 2011-2012 Zarządzenie jest opublikowane na stronie www.bobolice.pl oraz będzie w Bobolickich Wiadomościach Samorządowych. www.bobolice.pl Interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez Radnych z terenu miasta - rok 2011

3 3 Zdzisław Strzelczak Styczeń 2011r. 1) uwzględnienie w planach budowy nawierzchni oraz odwodnienia następujących ulic: Akacjowa, J. Narodowej, Sawickiej, Lipowa - na 2012 rok nie została zaplanowana wymiana nawierzchni ul. Akacjowej i Lipowej wraz z systemem odwadniającym, - w harmonogramie napraw dróg na 2012 rok zostanie ujęta naprawa nawierzchni ul. Sawickiej. W zakresie odwodnienia dróg gminnych w 2011 roku Gmina opracowała koncepcję budowy kanalizacji deszczowej na terenie całego miasta, w której również ujęte są ul. Akacjowa,

4 4 Zdzisław Strzelczak Styczeń 2011 r. Sawicka, Lipowa. Ze względu na fakt, iż jest to inwestycja wymagająca ogromnych środków finansowych, - realizacja zostanie rozłożona na kilka lat (odpowiedzi udzielone pismem nr INŚ.7234.12.2011.MaP z dnia 28.02.11 r. W 2012 roku zostanie zlecone opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano- wykonawczo budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami obejmującej odprowadzenie wód opadowych z 15 ulic miasta Bobolice w tym ul. Lipowej. Interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez Radnych z terenu miasta - rok 2011

5 5 Zdzisław Strzelczak styczeń 2011 r. 2) zaopatrzenie działek położonych przy ul. Kolejowej w energię elektryczną, zadanie zrealizowane 3) położenie chodnika na ścieżce z ul. Jedności Narodowej do ul. Sawickiej i zamontowanie lampy. wniosek bezzasadny. Jest to skrót używany przez okolicznych mieszkańców. Brak środków finansowych na tego typu zadanie. interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez Radnych z terenu miasta - rok 2011

6 6 2.Jan Żwirbla Grudzień 2010 r. na nowo wymienionych lampach wiszą sople, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców; Zagrożenie zostało zgłoszone do Energii w Koszalinie oraz do ZUKiO Bobolice celem pilnego usunięcia. Zadanie było na bieżąco realizowane. W okresie zimowym sople były kilkakrotnie usuwane. Podczas tegorocznej zimy zadanie to będzie kontynuowane. Kwiecień 2011r. schody do Caritasu są w bardzo złym stanie, rozsypują się, stanowią niebezpieczeństwo dla mieszkańców; obecnie Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie tarasu widokowego wraz z wraz z kompleksową wymianą nawierzchni schodów jako ciągu pieszego z programu Odnowa i Rozwój Wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin rozpatrzenia wniosku – 2012 rok. Realizacja zaplanowana jest na 2013r. Zadanie o wartości brutto 454.436,93 zł Interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez Radnych z terenu miasta - rok 2011

7 7 Jan Żwirbla Czerwiec 2011 r. rozważyć rozbiórkę wiaduktu w kierunku Gozdu; w 2009-2010 r. podjęte były przez Gminę działania zmierzające do usunięcia wiaduktu. Jednakże Gmina nie jest właścicielem obiektu, aby mogła wnioskować w tej sprawie. Wówczas właścicielem wiaduktu było PKP a obecnie została przekazany Stowarzyszeniu Miłośników Kolei Wąskotorowej. Wiadukt został wpisany pod opiekę konserwatora zabytków. Jest pod jego szczególną ochronę, z tego względu Interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez Radnych z terenu miasta - rok 2011

8 8 Jan Żwirbla Czerwiec 2011 r. wiadukt nie może zostać rozebrany. Wiadukt stanowi część ścieżki rowerowej planowanej do przekazania na rzecz Gminy Bobolice. W związku z tym wiadukt zostanie przejęty przez Gminę. Wówczas będziemy mogli ubiegać się do Urzędu Marszałkowskiego o środki na jego renowację jako zabytku. 3.Zofia Kęcel Grudzień 2010r. lampy przy ul. Łazienkowej i Szkolnej nie są podłączone do sieci; sieć oświetleniowa została uruchomiona w marcu 2011 r. Styczeń 2011r. prośba o cykliczne spotkania przewodniczących komisji Rady Miejskiej z Panią Burmistrz w miesiącach w których nie ma Sesji Rady Miejskiej ; z inicjatywy Pani Burmistrz spotkania cyklicznie się odbywają.

9 9 Zofia Kęcel Luty 2011 r. 1) ogrzewanie świetlic wiejskich: Chmielno, Gozd, Porost – kominki nie spełniają swojej roli, należy zmodernizować sposób ogrzewania świetlic. Problem złego ogrzewania w świetlicach jest znany władzom i wynika z jakości wykorzystywanego opału a nie z wadliwej instalacji. rozpatrywana jest kwestia wymiany ogrzewania na c.o. w świetlicy w Poroście (grzejniki zostały zakupione, zadanie ma wykonać sołtys Porostu – Pan Ordyński); w Chmielnie również planowana jest wymiana ogrzewania na c.o. (w planach po 2012 roku); Interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez Radnych z terenu miasta - rok 2011

10 10 Zofia Kęcel Marzec 2011r. 2) remont sanitariów w świetlicy wiejskiej w Głodowej, wniosek jest w trakcie analizy. 1)prowadzenie zajęć świetlicowych podczas ferii zimowych i w czasie wakacji przez instruktorów z różnych dziedzin; wycieczki dla dzieci realizacją wniosku zajmuje się MGOK i MGOPS 2)prośba o wykonanie naprawy przez ZUKiO zejścia do źródełka przy ul. Koszalińskiej; zadanie zostało zrealizowane. Kwiecień 2011r. 1) postawić znak ograniczenia prędkości do 30 km/h przy ul. Tylnej; brak zasadności umieszczenia tego typu oznakowania ze względu na obowiązujący charakter komunikacji na tym terenie. Pojazdy na tej drodze poruszają się Interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez Radnych z terenu miasta - rok 2011

11 11 Zofia Kęcel Kwiecień 2011 r. powoli ze względu na charakter zabudowy sąsiadującej z drogą (mieszkalnictwo, usługi, handel). Po prawej stronie drogi zawsze stoją samochody, bo nie ma tam zakazu postoju i zatrzymywania się. Po drugiej stronie funkcjonuje targowisko. Droga stanowi również główną komunikację dla autobusów. Wszystkie te warunki powodują, iż kierowcy nie mają potrzeby i możliwości rozwijania większej prędkości niż 30 km/h. Interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez Radnych z terenu miasta - rok 2011

12 12 Zofia Kęcel Kwiecień 2011 r. 2) prośba o oględziny placów zabaw po zimie; corocznie i cyklicznie ZUKiO dokonuje przeglądów placów zabaw. Cały rok ZUKiO na obowiązek monitorować place. Czerwiec 2011r. uroczyste sesje organizować nie w sali nr 5 Urzędu Miejskiego tylko na innym terenie np. Szkoła Podstawowa, hala ze względu na większe pomieszczenia; wniosek realizowany. Każde uroczyste sesje organizowane są w innych pomieszczeniach niż sala nr 5 w UM umożliwiających udział większego grona zainteresowanych. Sierpień 2011r. prośba o dozór Straży Miejskiej i Policji na placu zabaw przy ul. Reja; wniosek przekazany do odpowiednich służb, Dozór w miarę możliwości jest realizowany, Interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez Radnych z terenu miasta - rok 2011

13 13 Zofia Kęcel Wrzesień 2011r. 1) zaplanowanie środków w budżecie na 2012 rok na doposażenie placu zabaw przy ul. Reja, urządzenie boiska z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną i siatkową na terenie przyległym do placu zabawa – ul. Reja; w budżecie na 2012 rok zostały zaplanowane środki na budowę kolejnych placów zabaw i doposażenie istniejących. 2) naprawa drogi ul. Sienkiewicza. naprawa nawierzchni drogi w newralgicznych punktach zostanie zaplanowana na 2012 rok. 3) rozważenie możliwości przeniesienia Izby Muzealnej w inne miejsce ze względu na złe warunki lokalowe. ograniczone możliwości lokalowe. Interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez Radnych z terenu miasta - rok 2011

14 14 4.Bożena Aksiutin Styczeń 2011r. wniosek w sprawie załatania dziur przy ul. Wyspiańskiego, Matejki; ubytki w drogach na bieżąco były uzupełniane Czerwiec 2011r. zmiana regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia w nauce – konkursy kuratoryjne przedmiotowe; wniosek zostanie skonsultowany z dyrektorami i nauczycielami wszystkich placówek Sierpień 2011r. place zabaw niszczone są przez wandali, koniczne są naprawy tych placów szczególnie przy Placu Zwycięstwa, należy powołać zespół, który będzie dokonywał przeglądu tych placów zabaw; palce zabaw pozostają w zarządzie ZUKiO, który ma obowiązek nadzorować stan techniczny. Jest też jednostką odpowiedzialną za systematyczne dokonywanie przeglądów i określaniu stanu technicznego umieszczonych tam urządzeń. Interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez Radnych z terenu miasta - rok 2011

15 15 Bożena Aksiutin Sierpień 2011r. wniosek dot. niestabilności studzienki kanalizacyjnej i płyt chodnikowych przy ul. Matejki Zrealizowano – wymieniono i wzmocniono cementowe kręgi studzienki kanalizacyjnej. zgłoszenie braku barierki zabezpieczającej przed wpadnięciem do rzeki na mostku rzecznym przy ul. Ratuszowej, za mleczarnią teren nieoświetlony Wniosek został zrealizowany Interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez Radnych z terenu miasta - rok 2011

16 16 5.Zdzisław Kurta Marzec 2011 r. prośba o wykonanie parkingu przy ul. Fabrycznej i Szkolnej nr 5 oraz 4 i 6; w budżecie na 2012 rok zostały zaplanowane środki na budowę parkingu, oczekujemy na zgody współwłaścicieli tej działki tj. GDDKiA oraz ANR uregulowanie poziomu włazów studzienek w drodze krajowej nr 25 – ul. Fabryczna, zadanie zrealizowane, nasadzenia krzewów przy ul. Fabrycznej, zadanie zrealizowane, udrożnienie przepustu będącego przyczyną zalewania piwnicy w budynku nr 12 przy ul. Szkolnej, zadanie zrealizowane, Interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez Radnych z terenu miasta - rok 2011

17 17 6.Małgorzata Piotrowska Czerwiec 2011 r. prośba o wykoszenie wysokich traw przy ul. Magazynowej blok 1-2; zadanie zrealizowane, zbudowanie placu zabaw przy ul. 1 Maja, opracowana koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Ogrodowej i Szkolnej zakłada budowę placu zabaw przy ul. 1 Maja. Zadanie będzie realizowane w latach następnych postawienie trzepaka obok śmietnika przy ul. Magazynowej brak możliwości ustawienia trzepaka i wieszaków. Kwestia ta dokładnie była omawiana z mieszkańcami ul. Magazynowej 1 i 2, które odbyło się 4.10.2011 r. ocieplenie budynku przy ul. 1 Maja 6 administracja Gruntów AGBiL od dnia 24.10.11 r. do 13.11.11 r. realizuje ocieplenie bocznej ściany budynku. Interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez Radnych z terenu miasta - rok 2011

18 18 7.Zbigniew Oleksiak Czerwiec 2011 r. zalewana przez opady atmosferyczne ulica Traugutta, od nr 3 do 7 ulica ta jest zarwana i niedrożne są studzienki kanalizacyjne na tejże ulicy; studzienki kanalizacji deszczowej systematycznie czyszczone są przez ZUKiO, problem zalewania posesji może zostać rozwiązany dopiero przy realizacji budowy kanalizacji deszczowej, Sierpień 2011 r. prośba o zwrócenie uwagi Straży Miejskiej na biegające psy po osiedlu; Straż Miejska dozoruje teren miasta i gminy Bobolice. Niezwłocznie reaguje na sygnały zgłaszane przez mieszkańców. problem z przerwami prądu do zasilania lamp ulicznych (ul. Głowackiego, Langiewicza, Traugutta), usterka usunięta, Interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez Radnych z terenu miasta - rok 2011

19 19 Zbigniew Oleksiak Sierpień 2011 r. ustawienie dodatkowej lampy przy zbiegu ul. Zielonej, Kolejowej i Świerczewskiego, została dokonana wycena przez Zakład Oświetleniowy – 2 lampy koszt 7.100 zł uporządkowanie terenu po hydroforni przy ul. Kochanowskiego zadanie to jest związane z budową stacji podnoszenia ciśnienia przez RWiK. Teren zostanie uporządkowany po zakończeniu inwestycji. Interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez Radnych z terenu miasta - rok 2011

20 20 Zbigniew Oleksiak Sierpień 2011 r. niskie ciśnienie wody (ul. Słowackiego), problem zostanie rozwiązany z chwilą zakończenia modernizacji stacji podnoszenia ciśnienia wody, która obecnie jest realizowana na zlecenie RWiK, fetor ze studzienek kanalizacyjnych na ul. Głowackiego RWiK zastosuje nowy środek dezodorujący. Po jego zastosowaniu zostanie określone, czy to rozwiązanie wpłynie na poprawę sytuacji. Interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez Radnych z terenu miasta - rok 2011

21 21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez Radnych z terenu miasta - rok 2011


Pobierz ppt "1 INTERPELACJE, ZAPYTANIA I WNIOSKI ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH Z TERENU MIASTA BOBOLICE W ROKU 2011. Bobolice, 18 listopada 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google