Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja robót budowlanych Opracowała: mgr inż. Beata Bisok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja robót budowlanych Opracowała: mgr inż. Beata Bisok."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja robót budowlanych Opracowała: mgr inż. Beata Bisok

2 Przypomnienie posiadanych wiadomości 1.Jakie elementy powinien zawierać projekt techniczny budowlano – architektoniczny? 2.Jakie są znane rodzaje harmonogramów? 3.Jakie informacje można uzyskać z ogólnych harmonogramów zatrudnienia? 4.Jakie elementy zagospodarowania placu budowy są znane po zajęciach z technologii robót budowlanych? 2

3 Zagospodarowanie placu budowy Temat zajęć tablicowych:

4

5

6 Określenie celów: 1.Powinniśmy znać: - rodzaje elementów zagospodarowania placu budowy - sposób określania potrzebnej ich ilości. 2.Powinniśmy umieć: - określić rodzaj i ilość elementów zagospodarowania placu budowy - korzystać z projektów zagospodarowania placu budowy. 3.Powinniśmy być przekonani że: - dobraliśmy właściwe elementy zagospodarowania placu budowy w odpowiedniej ilości - zagospodarowanie placu budowy zaprojektowane i wykonane zostało w sposób ekonomiczny. 6

7 Plan zajęć: I.Cel i zakres zagospodarowania placu budowy II.Kolejność lokalizacji elementów zagospodarowania placu budowy III.Sieci komunikacyjne IV.Place składowe i magazyny V.Wytwórnie pomocnicze VI.Budynki administracyjno – socjalne VII.Urządzenia ogólne VIII.Plan zagospodarowania placu budowy 7

8 Cel i zakres zagospodarowania placu budowy

9 9 warsztat

10 Cel i zakres zagospodarowania placu budowy Zakres i rodzaj wyposażenia placu budowy zależy od: funkcji realizowanych budowli konstrukcji oraz technologii wykonania, rozmiarów przedsięwzięcia inwestycyjnego możliwości wykorzystania wyposażenia inwestora zaś przy projektowaniu wyposażenia placu budowy powinien być uwzględniony rachunek ekonomiczny. 10

11 Cel i zakres zagospodarowania placu budowy Projektowanie zagospodarowania placu budowy wchodzi w zakres projektu organizacji budowy, a opiera się na: generalnym planie projektowanej inwestycji ustalającej usytuowanie i rozplanowanie obiektów budowlanych, stałą sieć instalacji energetycznych, wodociągów, dróg stałych itp. harmonogramie ogólnym budowy, ponieważ zagospodarowanie zmienia się w trakcie realizacji budowy. 11

12 Cel i zakres zagospodarowania placu budowy Podstawowe elementy zagospodarowania placu budowy to: maszyny oraz urządzenia transportu pionowego oraz pionowo - poziomego, zespoły maszyn o zmiennych stanowiskach lub frontach robót, sieć komunikacyjna, składowiska i magazyny materiałowe budowy, wytwórnie pomocnicze budowy, 12

13 Cel i zakres zagospodarowania placu budowy Podstawowe elementy zagospodarowania placu budowy to: obiekty higieniczno – sanitarne placów budowy, obiekty administracyjno – biurowe budów, obiekty socjalne budów, urządzenia profilaktyki przeciwpożarowej, instalacje: wodociągowa, elektryczna, łączności, sprężonego powietrza, itp., ogrodzenie placu budowy. 13

14 Kolejność lokalizacji elementów zagospodarowania placu budowy

15 Do projektowania zagospodarowania można przystąpić po uprzednim ustaleniu rozwiązań dotyczących: skończona dokumentacja projektowa łącznie z kosztorysem; technologii wykonania podstawowych procesów budowlanych; harmonogramów lub modeli sieciowych realizacji zadań rzeczowych budowy; harmonogramów lub zapotrzebowań na podstawowe zasoby produkcji. 15

16 Kolejność lokalizacji elementów zagospodarowania placu budowy Doprowadzenie wody 1 2 Doprowadzenie energii elektr. 3 4 P Sieć wodociąg. na placu bud Inst. elektr. na placu budowy K Ogrodzenie terenu Daszki ochr. ogrodzenia Droga dojazdowa 5 6 Bud. adm. - socjalny 7 8 Magazyn tymczasowy 9 10 Drogi tymczasowe Place składowe Zabezpieczenie ppoż

17 Sieci komunikacyjne

18 Realizację budynków i innych obiektów nadziemnych powinno się rozpoczynać się po: uprzedniej niwelacji terenu; ułożeniu podziemnych rurociągów zewnętrznych; wykonaniu sieci komunikacyjnej na placu budowy. 18

19 Sieci komunikacyjne Projektując transport w obrębie placu budowy należy: opracować schemat przepływu ładunków; wytyczyć trasy dróg wewnętrznych; zaprojektować odpowiednie podłoża i nawierzchnię dróg; opracować racjonalne prowadzenie załadunków, z użyciem ekonomicznie uzasadnionej mechanizacji. 19

20 Sieci komunikacyjne Przekrój porzeczny drogi jednokierunkowej Przekrój porzeczny dróg pasowych 20

21 Sieci komunikacyjne 21

22 Sieci komunikacyjne Szerokość nawierzchni dróg na placu budowy wynoszą: przy ruchu jednokierunkowym 3 ÷ 4 m, przy ruchu dwukierunkowym 6 ÷ 8 m. Przy placach wyładunkowych i innych miejscach okresowego postoju jednostek transportowych drogi powinny być poszerzone co najmniej o 3 m. Wzniesienia właściwie nie powinny przekraczać 6%. Minimalne promienie łuków powinny wynosić 20 m, a na łukach nawierzchnie dróg powinny zostać dodatkowo poszerzone. 22

23 Place składowe i magazyny

24 Wytyczne lokalizacji poszczególnych rodzajów składowisk i magazynów są następujące: materiały i prefabrykaty, wbudowywane w masowych ilościach składować możliwie jak najbliżej wznoszonych obiektów i maszyn transportu pionowego, materiały do wytwarzania na budowie półfabrykatów składować lub magazynować odpowiednio przy wytwórniach pomocniczych placu budowy, materiały wymagające osłony (zadaszeń) przed opadami atmosferycznymi lokalizować w dalszej odległości od realizowanych obiektów, jednak w miejscach dogodnych pod względem komunikacyjnym, magazyny większych budów rozmieszczać centralnie w stosunku do realizowanych obiektów i zaplecza produkcji pomocniczej, natomiast na budowach l÷3 obiektów bezpośrednio przy obiektach administracyjno- biurowych. 24

25 Place składowe i magazyny Przykład obliczeniowy: Rodzaj materiału Jedn. Zapas w dniach Norma składo- wania N sm Współ. zwiększa -jący k Ilość M Powierzchnia składowania F [m 2 ] F n (netto) F b (brutto) Cegła tys. szt. 80,71,318 25,733,4 Stal zbrojeniowa t103,62,37 1,94,5 Pustaki Akermana szt.71001, ,54,3 25

26 Wytwórnie pomocnicze

27 Większe budowy oraz budowy oddalone od zaplecza produkcyjno-usługowego muszą organizować wytwórnie pomocnicze. Zależnie od potrzeb mogą to być: warsztaty ślusarsko-kowalskie, łączone nieraz z działalnością usługowo-naprawczą maszyn i urządzeń pomocniczych, zbrojarnie, warsztaty ciesielskie; betonownie, w których nieraz oprócz przygotowania mieszanek betonowych wytwarza się też zaprawy, poligonowe wytwórnie prefabrykatów, warsztaty podwykonawców specjalistycznych przedsiębiorstw budowlano-montażowych. 27

28 Budynki administracyjno - socjalne

29 Budynki administracyjne wznosi się zazwyczaj w pobliżu głównego wjazdu na budowę, zaś budynki socjalne mogą znajdować się poza placem budowy. Organizacyjnie i ekonomicznie korzystna jest ich koncentracja w większe zespoły, z łatwym dostępem dla obsługi i zaopatrzenia spoza placu budowy. Wielkość tych budynków zależy od ilości osób zatrudnionych na budowie, a dane te otrzymuje się z harmonogramu zatrudnienia. 29

30 Budynki administracyjno - socjalne Kontenery: - mieszkalne - biurowe - socjalne - magazynowe 30

31 Budynki administracyjno - socjalne 31

32 Budynki administracyjno - socjalne Przykład obliczeniowy: Część administracyjna Ponieważ maksymalna liczba zatrudnionych na budowie robotników wynosi 40. osób, więc należy zatrudnić 6. pracowników biurowych. Powierzchnia biura wynosi: 6 · 6,0 = 36,0 m 2. Przyjęto zestaw 3. budynków kontenerowych o wymiarach 6,40 m × 2,40 m i łącznej powierzchni brutto 46,08 m 2. 32

33 Budynki administracyjno - socjalne Przykład obliczeniowy: Część socjalna W skład tej części zaplecza budowy wchodzą: szatnia – 30,4 m 2 (netto), jadalnia – 47,0 m 2 (netto), umywalnia – 31,0 m 2 (netto), WC – 6,0 m 2 (netto) + 2 oczka na placu budowy. Powierzchnia części socjalnej wynosi: 114,4 m 2 × 1,2 = 137,28 m 2 (brutto). Przyjęto zestaw 9. budynków kontenerowych o wymiarach 6,40 m × 2,40 m i łącznej powierzchni brutto 138,24 m 2 oraz 2. przenośne kabiny WC. 33

34 Urządzenia ogólne

35 Zapotrzebowanie w wodę Zapotrzebowanie budowy w wodę dzieli się na zapotrzebowanie wody na cele : produkcyjne - q p ; gospodarczo-bytowe - q g ; przeciwpożarowe - q pp. Na etapie wykonywania projektu organizacji budowy stosuje się metodę szczegółowego obliczania zapotrzebowania na wodę. 35

36 Urządzenia ogólne Zapotrzebowanie w wodę Oblicza się korzystając z wzoru: Przypadek 1 – budowy małe, gdy q p + q g < q pp to: Przypadek 2 – budowy duże, gdy q p + q g > q pp to: 36

37 Urządzenia ogólne Zapotrzebowanie w wodę Przykład obliczeniowy: Wielkość zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych q pp należy ustalać z miejscowymi władzami straży ogniowych. Orientacyjnie wielkość tę można przyjmować: 10 dm 3 /s dla placów budowy o pow. do 30 ha; 5 dm 3 /s na każde następne 50 ha powierzchni; 5 dm 3 /s dla wyodrębnionych terenów hoteli i osiedli robotniczych. Wartość q pp przyjęto równą 10 dm 3 /s. 37

38 Urządzenia ogólne Zapotrzebowanie w wodę Przykład obliczeniowy: Wielkość zapotrzebowania na wodę do celów gospodarczych q g oblicza się korzystając ze wzoru: gdzie: N – liczba pracowników budowy – przyjęto 40 osób; Σp – suma zużycia wody na cele sanitarno-bytowe – przyjęto 1640 dm 3. Rodzaj zużyciaJedn. Jedn. zużycie wody [l/jedn.] Zużycie wody [l] Umywalnia1 robotnik 7 (5 ÷ 10) 280 Natryski1 robotnik 27 (25 ÷ 30) 1080 Jadalnia1 robotnik 7 (5 ÷ 10) 280 Razem: 1640 Wartość q g przyjęto równą 0,191 dm 3 /s. 38

39 Urządzenia ogólne Zapotrzebowanie w wodę Przykład obliczeniowy: Wielkość zapotrzebowania na wodę do celów produkcyjnych q p oblicza się korzystając ze wzoru: gdzie: k – współczynnik nierównomierności zużycia wody ΣR b – suma zapotrzebowania na wodę dla poszczególnych rodzajów robót. Roboty budowlane – współczynnik k = 1,5 Rodzaj zużyciaJedn. Jedn. zużycie wody [l/jedn.] Zapotrzebowanie [l] Przygotowanie zapraw cementowo – wapiennych na stropie 14,410m ,57 Pielęgnacja betonu: - fundamenty - słupy - podciągi - żebra - płyta stropowa 68,234m 3 6,272m 3 18,323m 3 22,938m 3 51,217m ,10 940, , , ,55 Razem: 29010,17 Wartość q p przyjęto równą 2,858 dm 3 /s. Koparki i żurawie z silnikami spalinowymi – współczynnik k = 2,0 Rodzaj zużyciaIlość [szt.] Jedn. zużycie wody [l/jedn.] Zapotrzebowanie [l] Żuraw Pompa do betonu1110 Betonomieszarka Maszyny pracujące równocześnie: koparka, zgarniarka, ładowarka, samochód samowyładowczy, spycharka Wibratory Razem:

40 Urządzenia ogólne Zapotrzebowanie w wodę Przykład obliczeniowy: Ponieważ: q p + q g = 0, ,858 = 3,049 dm 3 /s < q pp = 10 dm 3 /s to jest to przypadek budowy małej, wobec powyższego ogólne zużycie wody wynosi: Q = q pp = 10 dm 3 /s Określenie średnicy rur doprowadzających instalacji wodnej: Wartość d wynosi 0,113 m więc przyjęto rury o średnicy 125 mm. V w – szybkość przepływu wody w rurach przyjmowana w granicach 1,0 ÷ 1,5 40

41 Urządzenia ogólne Zapotrzebowanie w energię elektryczną Energia elektryczna na placu budowy jest niezbędna do napędu silników elektrycznych maszyn, oświetlenia stanowisk i frontów pracy oraz wnętrz budynków zagospodarowania, do celów technologicznych, w tym np. spawania konstrukcji metalowych itp. Budowy mogą pobierać energię elektryczną: o napięciu użytkowym z sieci miejskiej – przy niewielkim poborze, kilkudziesięciokilowatowym; wysokiego napięcia, transformując ją w zainstalowanym dla potrzeb budowy transformatorze. 41

42 Urządzenia ogólne Zapotrzebowanie w energię elektryczną Oblicza się korzystając z uproszczonego wzoru: gdzie: ΣP s – sumaryczna moc silników zainstalowanych na budowie maszyn; ΣP ow – sumaryczne zapotrzebowanie na moc do oświetlania wewnętrznego; ΣP oz – sumaryczne zapotrzebowanie na moc do oświetlania zewnętrznego; K s, K ow, K oz – współczynniki niejednoczesności poboru energii przez poszczególne odbiorniki; cosφ – współczynniki mocy [kVA] 42

43 Urządzenia ogólne Zapotrzebowanie w energię elektryczną Przykład obliczeniowy: Sumaryczną moc silników ΣP s zainstalowanych na budowie określa się na podstawie wykazu sprzętu na budowie: SprzętIlość [szt.]Moc silnika [kW] Żuraw wieżowy126 Wyciąg przyścienny27 Betoniarka o poj. 0,5m Piła tarczowa22,5 Nożyce do stali23,5 Giętarka13 Spawarka221 Wiertarka stołowa42 Razem138 Wartość K s przyjęto równą 1,0 dla maszyn o cyklicznym przerywanym charakterze pracy. Wartość ΣP s przyjęto równą 138 kW. 43

44 Urządzenia ogólne Zapotrzebowanie w energię elektryczną Przykład obliczeniowy: Sumaryczną zapotrzebowanie mocy ΣP ow dla potrzeb oświetlenia wewnętrznego określa się na podstawie wykazu sprzętu na budowie: Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia [m 2 ] Zapotrzebowanie energii [W/100m 2 ] Energia [W] Pomieszczenia adm. - socjalne Pomieszczenia magazynowe ,5 Razem1087,5 Wartość K ow przyjęto równą 0,8. Wartość ΣP ow przyjęto równą 1,09 kW. 44

45 Urządzenia ogólne Zapotrzebowanie w energię elektryczną Przykład obliczeniowy: Sumaryczną zapotrzebowanie mocy ΣP oz dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego określa się na podstawie wykazu sprzętu na budowie: RodzajIlość [szt.] Zapotrzebowanie energii [W] Energia [W] Oświetlenie zewnętrzne – słupy oświetleniowe Wartość K ow przyjęto równą 1,0, zaś cosφ równe 0,6 przy pracy jednozmianowej. Wartość ΣP oz przyjęto równą 4 kW. 45

46 Urządzenia ogólne Zapotrzebowanie w energię elektryczną Przykład obliczeniowy: Wobec powyższego ogólne zużycie energii wynosi: P poz = 234,87 kVA 46

47 Plan zagospodarowania placu budowy

48 Przykładowy projekt zagospodarowania placu budowy 48

49 Plan zagospodarowania placu budowy Przykładowy projekt zagospodarowania placu budowy 49

50 Plan zagospodarowania placu budowy 50

51 Plan zagospodarowania placu budowy 51

52

53 Dziękuję za uwagę 53


Pobierz ppt "Organizacja robót budowlanych Opracowała: mgr inż. Beata Bisok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google