Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyzwania dolnośląskiej ochrony zdrowia – perspektywa szpitali „marszałkowskich” Jerzy Michalak Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Wrocław, dnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyzwania dolnośląskiej ochrony zdrowia – perspektywa szpitali „marszałkowskich” Jerzy Michalak Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Wrocław, dnia."— Zapis prezentacji:

1 Wyzwania dolnośląskiej ochrony zdrowia – perspektywa szpitali „marszałkowskich” Jerzy Michalak Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Wrocław, dnia 23 lipca 2015 r.

2 Zadania SWD w obszarze ochrony zdrowia Samorząd Województwa Dolnośląskiego w obszarze ochrony zdrowia ma przede wszystkim przyporządkowane funkcje quasiwłaścicielskie w stosunku do podmiotów leczniczych, wobec których sprawuje funkcję podmiotu tworzącego, polegające w szczególności na: przekształcaniu i likwidacji; nadzorze i kontroli; finansowaniu inwestycji; odpowiedzialności za ujemny wynik finansowy.

3 Podmioty lecznicze SWD na Dolnym Śląsku 1999-2015 W roku 1999 Samorząd Województwa Dolnośląskiego stał się organem tworzącym dla 65 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Obecnie Województwo Dolnośląskie dysponuje ogółem bazą 32 podmiotów leczniczych: jest podmiotem tworzącym dla 26 SP ZOZ; udziałowcem (akcjonariuszem) w 6 spółkach prawa handlowego, prowadzących działalność leczniczą, w tym dwóch spółkach uzdrowiskowych przejętych od Skarbu Państwa w roku 2013.

4 Metodologia działania 1.konsolidacja produktowa: łączenie oddziałów o podobnym zakresie świadczeń w danym obszarze; zmiany profilów oddziałów; likwidacja oddziałów nie odpowiadających wymogom i standardom, przejmowanie ich zakresu usług przez innych świadczeniodawców z danego obszaru, 2.konsolidacja zarządzania łączenie spzoz w drodze porozumienia na poziomie różnych podmiotów tworzących; tworzenie spółek samorządowych; łączenie spółek samorządowych. Restrukturyzacja nie jest celem „samym w sobie”, ale stanowi wyłącznie narzędzie służące poprawie efektywności systemu!!! 4 Kierunki działań restrukturyzacyjnych

5 Potencjał i zasoby podmiotów leczniczych SWD Potencjał i zasoby podmiotów leczniczych SWD (stan na dzień 31 grudnia 2014 r.) LICZBA PODMIOTÓW w tym szpitale 32 21 LICZBA ODDZIAŁÓW 225 LICZBA ŁÓŻEK 7 018 LICZBA LECZONYCH PACJENTÓW (BEZ SOR) 264 038 LICZBA PORADNI AOS 245 LICZBA PORAD AOS 958 366 ZATRUDNIENIE OGÓŁEM 11 975 Podmioty lecznicze dla których Województwo Dolnośląskie pełni funkcję podmiotu tworzącego kontraktują 50% ogólnej puli środków, jakie Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przeznacza na finansowanie świadczeń szpitalnych w regionie.

6 Niedostosowanie systemu ochrony zdrowia do długookresowych trendów demograficznych i epidemiologicznych; Deglomeracja zasobów, powodująca rozproszenie strumienia środków publicznych na finansowanie świadczeń medycznych i w konsekwencji pogarszanie się sytuacji finansowo – ekonomicznej podmiotów leczniczych; Niewłaściwa struktura łóżek – niedostatek łóżek opieki długoterminowej wobec nadmiernej liczby w opiece krótkoterminowej, prowadzącą do występowania regionalnej asymetrii w dostępie do świadczeń w niektórych specjalnościach oraz nieefektywnego wykorzystania dostępnych zasobów medycznych – koszt mocy niewykorzystanych; Dysproporcje w poziomie jakości i dostępności do świadczeń, związane głównie ze zdekapitalizowaną infrastrukturą. Wyzwania dolnośląskiej ochrony zdrowia

7 Analiza liczby i struktury zachorowań na Dolnym Śląsku pozwala na wyodrębnienie głównych przyczyn umieralności – wśród których dominują choroby układu krążenia oraz nowotwory. Ponadto niepokojące tendencje, skutkujące głównie niezdolnością do pracy oraz wyłączeniem społecznym obserwowane są w takich dziedzinach, jak: onkologia, perinatologia, rehabilitacja, urazy wielonarządowe u dzieci, psychiatria, geriatria, psychogeriatria, pulmonologia oraz neurologia. Uwarunkowania epidemiologiczne

8 Demograficzne prognozy długoterminowe (do 2035) dla Dolnego Śląska przewidują, że: liczba urodzeń będzie drastycznie maleć, natomiast zgonów utrzymywać na wysokim poziomie, co oznacza istotny spadek liczby ludności regionu; populacja mieszkańców województwa w wieku < 65 zwiększy się o prawie 10% i stanowić będzie blisko ¼ ogółu ludności na Dolnym Śląsku. Długoterminowe trendy demograficzne

9 Konieczność rozbudowy bazy opieki geriatrycznej i długoterminowej - liczba pacjentów oddziałów internistycznych *, którzy przekroczyli sześćdziesiąty rok życia przekracza 75%!!! Przyjmując europejskie wskaźniki rekomendowanej liczby 5 łóżek geriatrycznych na 10 tys. mieszkańców, w Polsce należałoby zwiększyć ich liczbę do 19 tys. Postuluje się dążenie do osiągnięcia średniej europejskiej wartości tego wskaźnika, tj. 2 łóżka na 10 tys. mieszkańców. Wówczas należałoby utworzyć 7,6 tysięcy łóżek geriatrycznych w ramach częściowej restrukturyzacji łóżek internistycznych, reumatologicznych, czy neurologicznych. Wyzwania demograficzne * Dane dot. wybranych podmiotów leczniczych dla których SWD pełni funkcję podmiotu tworzącego

10 SRWD 2020 w obszarze ochrony zdrowia koncentruje się na działaniach mających na celu: dostosowanie opieki zdrowotnej do długookresowych trendów demograficznych i epidemiologicznych; tworzenie struktur sieciowych, opartych o stabilne ekonomicznie i organizacyjnie podmioty lecznicze; poprawę dostępności oraz podniesienie jakości udzielania świadczeń. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

11 Zasadnicze kierunki interwencji:  poprawa dzietności – m.in. projekt „Mały Dolnoślązak”;  eliminacja negatywnych skutków procesu starzenia – m.in. rozwój bazy opieki geriatrycznej i długoterminowej, projekt „Dolnośląska psychogeriatria”;  modernizacja wybranych dziedzin medycyny – w szczególności onkologii, psychiatrii;  projekty innowacyjne – m.in. rozwój robotyki, Ośrodek Medycyny Innowacyjnej, Centrum Rehabilitacji Innowacyjnej, Centrum Innowacji Onkologicznej. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

12 Planowane działania: Koordynacja działań jednostek różnych szczebli administracji w zakresie ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych, w tym stworzenie powiązań sieciowych w ramach systemu opieki zdrowotnej w województwie. Opracowanie i wdrożenie wieloletnich programów ochrony zdrowia, w tym profilaktyki zdrowotnej. Budowa nowych szpitali w miejscu starych, w szczególności w formułach partnerstwa: publiczno-prywatnego i partnerstwa publiczno-społecznego. Rozwój bazy opieki długoterminowej i rehabilitacyjnej na bazie partnerstw i porozumień. Rozwój kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców dziedzin medycyny – poprawa efektywności funkcjonowania systemu. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

13 13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wyzwania dolnośląskiej ochrony zdrowia – perspektywa szpitali „marszałkowskich” Jerzy Michalak Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Wrocław, dnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google