Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego"— Zapis prezentacji:

1 Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Wyzwania dolnośląskiej ochrony zdrowia – perspektywa szpitali „marszałkowskich” Jerzy Michalak Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Wrocław, dnia 23 lipca 2015 r.

2 Zadania SWD w obszarze ochrony zdrowia
Samorząd Województwa Dolnośląskiego w obszarze ochrony zdrowia ma przede wszystkim przyporządkowane funkcje quasiwłaścicielskie w stosunku do podmiotów leczniczych, wobec których sprawuje funkcję podmiotu tworzącego, polegające w szczególności na: przekształcaniu i likwidacji; nadzorze i kontroli; finansowaniu inwestycji; odpowiedzialności za ujemny wynik finansowy. Zadania i kompetencje JST w zakresie ochrony zdrowia w Polsce sformułowane zostały w sposób bardzo ogólny. Władze nie stworzyły precyzyjnych i jasnych regulacji w tej materii, co ma wpływ na realizację zadań przez samorządy. Problemem pozostaje także brak precyzyjnego podziału zadań i kompetencji zarówno pomiędzy administracja rządową i samorządami, jak i pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządu.

3 Podmioty lecznicze SWD na Dolnym Śląsku 1999-2015
W roku 1999 Samorząd Województwa Dolnośląskiego stał się organem tworzącym dla 65 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Obecnie Województwo Dolnośląskie dysponuje ogółem bazą 32 podmiotów leczniczych: jest podmiotem tworzącym dla 26 SP ZOZ; udziałowcem (akcjonariuszem) w 6 spółkach prawa handlowego, prowadzących działalność leczniczą, w tym dwóch spółkach uzdrowiskowych przejętych od Skarbu Państwa w roku 2013. Realizacja programów reorganizacji ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku miała na celu oddłużenie, redukcję kosztów w wysokości ponad wymagane dla optymalnego działania zakładu, umożliwiając jednocześnie osiągnięcie następujących celów: poprawę efektywności wykorzystania zasobów (sprzęt i aparatura medyczna); realizację „efektu skali” przy realizacji zamówień (leki, żywność, środki czystości); obniżkę kosztów funkcjonowania w związku z redukcją zatrudnienia pracowników sfery administracyjno – obsługowej; redukcję zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych SWD; racjonalizację wykorzystania zasobów oraz redukcję nieuzasadnionych kosztów wytwarzania usług medycznych; poprawę jakości świadczonych usług medycznych, wynikającą z efektywniejszego zarządzania i ulepszenie organizacji; pozyskanie środków w ramach ustawy restrukturyzacyjnej oraz Planu B. Podkreślenia wymaga jednocześnie fakt, iż wraz z zasadniczym ograniczeniem liczby podmiotów leczniczych i następującym wraz z nim ograniczeniem rzeczywistej liczby łóżek będących w dyspozycji SP ZOZ w roku 2011 (spadek o 32%, tj. o 3 241 łóżek) nastąpiła radykalna, w stosunku do wartości z roku 2004, poprawa wskaźników efektywności, mierzona m.in.: liczbą hospitalizowanych pacjentów: wzrost o 32% z niespełna 339 tys. do ponad 491 tys.; liczba wykonanych zabiegów specjalistycznych – wzrost o 17% z niespełna 370 tys. do ponad 443 tys.; Ponadto o 1,5% wzrósł wskaźnik obłożenia łóżek, o ponad 3,5 dnia skrócił się przeciętny czas pobytu chorego oraz o 34 wzrosła statystyczna liczba chorych leczonych na 1 łóżku.

4 Kierunki działań restrukturyzacyjnych
Metodologia działania konsolidacja produktowa: łączenie oddziałów o podobnym zakresie świadczeń w danym obszarze; zmiany profilów oddziałów; likwidacja oddziałów nie odpowiadających wymogom i standardom, przejmowanie ich zakresu usług przez innych świadczeniodawców z danego obszaru, konsolidacja zarządzania łączenie spzoz w drodze porozumienia na poziomie różnych podmiotów tworzących; tworzenie spółek samorządowych; łączenie spółek samorządowych. Restrukturyzacja nie jest celem „samym w sobie”, ale stanowi wyłącznie narzędzie służące poprawie efektywności systemu!!! Slajd przedstawia główne wektory procesów reorganizacyjnych, oparte o zasadę konsolidacji produktowej oraz zarządczej. W latach 2004 – 2011 Województwo Dolnośląskie przeprowadziło szereg dużych projektów restrukturyzacyjnych w ramach konsolidacji produktowej i zarządczej, w tym m.in.: 2 połączenia SP ZOZ z placówkami o innym podmiocie tworzącym (powiat zgorzelecki i milicki); 3 połączenia jednostek „własnych”; 4 likwidacje połączone z włączeniem majątku i załogi likwidowanych jednostek do spółki medycznej z wyłącznym udziałem Województwa Dolnośląskiego („Sanatoria Dolnośląskie”); 4 likwidacje w ramach Planu B; 2 likwidacje połączone z przekształceniem w spółkę z udziałem Samorządu Województwa; 3 likwidacje z przekazaniem zadań na rzecz innych SP ZOZ; 2 likwidacje (Obwody Lecznictwa Kolejowego) połączone z utworzeniem spółek pracowniczych. 4

5 LICZBA LECZONYCH PACJENTÓW (BEZ SOR)
Potencjał i zasoby podmiotów leczniczych SWD (stan na dzień 31 grudnia 2014 r.) LICZBA PODMIOTÓW w tym szpitale 32 21 LICZBA ODDZIAŁÓW 225 LICZBA ŁÓŻEK 7 018 LICZBA LECZONYCH PACJENTÓW (BEZ SOR) LICZBA PORADNI AOS 245 LICZBA PORAD AOS ZATRUDNIENIE OGÓŁEM 11 975 Podmioty lecznicze dla których Województwo Dolnośląskie pełni funkcję podmiotu tworzącego kontraktują 50% ogólnej puli środków, jakie Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przeznacza na finansowanie świadczeń szpitalnych w regionie.

6 Wyzwania dolnośląskiej ochrony zdrowia
Niedostosowanie systemu ochrony zdrowia do długookresowych trendów demograficznych i epidemiologicznych; Deglomeracja zasobów, powodująca rozproszenie strumienia środków publicznych na finansowanie świadczeń medycznych i w konsekwencji pogarszanie się sytuacji finansowo – ekonomicznej podmiotów leczniczych; Niewłaściwa struktura łóżek – niedostatek łóżek opieki długoterminowej wobec nadmiernej liczby w opiece krótkoterminowej, prowadzącą do występowania regionalnej asymetrii w dostępie do świadczeń w niektórych specjalnościach oraz nieefektywnego wykorzystania dostępnych zasobów medycznych – koszt mocy niewykorzystanych; Dysproporcje w poziomie jakości i dostępności do świadczeń, związane głównie ze zdekapitalizowaną infrastrukturą.

7 Uwarunkowania epidemiologiczne
Analiza liczby i struktury zachorowań na Dolnym Śląsku pozwala na wyodrębnienie głównych przyczyn umieralności – wśród których dominują choroby układu krążenia oraz nowotwory. Ponadto niepokojące tendencje, skutkujące głównie niezdolnością do pracy oraz wyłączeniem społecznym obserwowane są w takich dziedzinach, jak: onkologia, perinatologia, rehabilitacja, urazy wielonarządowe u dzieci, psychiatria, geriatria, psychogeriatria, pulmonologia oraz neurologia. Kierunki interwencji na poziomie regionu Sprostanie lokalnym potrzebom w zakresie chorób nowotworowych; Poprawa opieki perinatologicznej; Tworzenie struktur leczenia urazów wielonarządowych u dzieci; Poprawa skuteczności leczenia chorób naczyń mózgowych, w szczególności udarów; Rozwój medycyny opartej na innowacyjności.

8 Długoterminowe trendy demograficzne
Demograficzne prognozy długoterminowe (do 2035) dla Dolnego Śląska przewidują, że: liczba urodzeń będzie drastycznie maleć, natomiast zgonów utrzymywać na wysokim poziomie, co oznacza istotny spadek liczby ludności regionu; populacja mieszkańców województwa w wieku < 65 zwiększy się o prawie 10% i stanowić będzie blisko ¼ ogółu ludności na Dolnym Śląsku. Wpływ na zmiany demograficzne w województwie dolnośląskim mają występujące w różnym nasileniu w ostatnich latach zjawiska, m.in.: zmniejszanie się liczby urodzeń, wysoki poziom umieralności niemowląt, wysoki poziom przedwczesnej umieralności mężczyzn w wieku produkcyjnym, wydłużenie się przeciętnego dalszego trwania życia mężczyzn i kobiet. Województwo dolnośląskie charakteryzuje się ujemną wartością wskaźnika przyrostu naturalnego, z czym wiąże się systematyczny spadek liczby ludności. Trendy demograficzne wymuszają konieczność wypracowania modelu kompleksowej opieki medycznej i społecznej dla osób starszych oraz ich opiekunów, dająca możliwość świadomego i dobrego przeżywania wieku starczego. Analiza zgromadzonych danych statystycznych dotyczących funkcjonowania opieki długoterminowej na Dolnym Śląsku wskazuje jednoznacznie na istnienie niedoboru miejsc w tym obszarze, który sprawia, że zakłady opiekuńczo – lecznicze, leczniczo pielęgnacyjne, hospicja, domy pomocy społecznej oraz inne tego typu placówki objęte zostały systemem kolejkowym. Z danych DOW NFZ, dotyczących kolejek osób oczekujących na umieszczenie w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, opiekuńczo-leczniczych i hospicjach stacjonarnych wynika, że czas oczekiwania na przyjęcie wynosi do 379 dni. Jednocześnie na Dolnym Śląsku notuje się stały wzrost liczby osób niepełnosprawnych, wymagających świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej. Wcześnie rozpoczęta i prawidłowo prowadzona zmniejsza fizyczne i psychiczne następstwa choroby, skraca okres powrotu do zdrowia, zmniejsza ryzyko nawrotu dolegliwości, poprawia jakość życia. Skrócenie absencji chorobowej i zmniejszenie ilości świadczeń rentowych ma także wyraźny wymiar ekonomiczny i społeczny. Analiza zgromadzonych danych statystycznych dotyczących funkcjonowania rehabilitacji leczniczej na terenie Dolnego Śląska wskazuje jednoznacznie na istnienie niedoboru miejsc w pionie rehabilitacji medycznej, zarówno stacjonarnej i ambulatoryjnej.

9 Wyzwania demograficzne
Konieczność rozbudowy bazy opieki geriatrycznej i długoterminowej - liczba pacjentów oddziałów internistycznych*, którzy przekroczyli sześćdziesiąty rok życia przekracza 75%!!! Przyjmując europejskie wskaźniki rekomendowanej liczby 5 łóżek geriatrycznych na 10 tys. mieszkańców, w Polsce należałoby zwiększyć ich liczbę do 19 tys. Postuluje się dążenie do osiągnięcia średniej europejskiej wartości tego wskaźnika, tj. 2 łóżka na 10 tys. mieszkańców. Wówczas należałoby utworzyć 7,6 tysięcy łóżek geriatrycznych w ramach częściowej restrukturyzacji łóżek internistycznych, reumatologicznych, czy neurologicznych. * Dane dot. wybranych podmiotów leczniczych dla których SWD pełni funkcję podmiotu tworzącego

10 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020
SRWD 2020 w obszarze ochrony zdrowia koncentruje się na działaniach mających na celu: dostosowanie opieki zdrowotnej do długookresowych trendów demograficznych i epidemiologicznych; tworzenie struktur sieciowych, opartych o stabilne ekonomicznie i organizacyjnie podmioty lecznicze; poprawę dostępności oraz podniesienie jakości udzielania świadczeń. Przyjęta uchwałą Nr XXXII/932/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2013 r. Strategia Województwa Dolnośląskiego 2020 jest najważniejszym dokumentem określającym cele i kierunki rozwoju regionu na najbliższe lata, determinuje obszary wsparcia Samorządu Województwa, na które kierowane będą środki w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Polityka Samorządu Województwa Dolnośląskiego w obszarze ochrony zdrowia koncentrować się będzie na likwidowaniu niedoborów w obszarach deficytu zdiagnozowanych na podstawie wskaźników opartych o długoterminowe trendy demograficzno – epidemiologiczne.

11 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020
Zasadnicze kierunki interwencji: poprawa dzietności – m.in. projekt „Mały Dolnoślązak”; eliminacja negatywnych skutków procesu starzenia – m.in. rozwój bazy opieki geriatrycznej i długoterminowej, projekt „Dolnośląska psychogeriatria”; modernizacja wybranych dziedzin medycyny – w szczególności onkologii, psychiatrii; projekty innowacyjne – m.in. rozwój robotyki, Ośrodek Medycyny Innowacyjnej, Centrum Rehabilitacji Innowacyjnej, Centrum Innowacji Onkologicznej.

12 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020
Planowane działania: Koordynacja działań jednostek różnych szczebli administracji w zakresie ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych, w tym stworzenie powiązań sieciowych w ramach systemu opieki zdrowotnej w województwie. Opracowanie i wdrożenie wieloletnich programów ochrony zdrowia, w tym profilaktyki zdrowotnej. Budowa nowych szpitali w miejscu starych, w szczególności w formułach partnerstwa: publiczno-prywatnego i partnerstwa publiczno-społecznego. Rozwój bazy opieki długoterminowej i rehabilitacyjnej na bazie partnerstw i porozumień. Rozwój kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców dziedzin medycyny – poprawa efektywności funkcjonowania systemu.

13 Dziękuję za uwagę 13


Pobierz ppt "Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google