Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY I KARTA PODATKOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY I KARTA PODATKOWA"— Zapis prezentacji:

1 RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY I KARTA PODATKOWA
Elżbieta Hofman I MSU GiK 2010/2011

2 RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi uproszczoną formę opłacania podatku dochodowego. Uproszczenie polega na tym, że podatek oblicza się od przychodów bez uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów. Tym samym brak jest obowiązku ewidencjonowania  operacji gospodarczych dotyczących tych kosztów.

3 RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
Ryczałt ewidencjonowany to najkorzystniejsza forma opodatkowanie dla osób fizycznych nie prowadzących działalności rolniczej. Ryczałt ewidencjonowany jest dla osób, które: a) uzyskały przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej € b) uzyskały przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty € c) jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej- bez względu na wysokość przychodów

4 RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
Obwiązuje pięć stawek podatku w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: -3,0% od przychodów min. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem  przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%., -5,5% od przychodów m.in. z  działalności wytwórczej i budowlanej lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, -8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, -17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. parkingowych, wynajmu samochodów osobowych, pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych,  -20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, a także przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą  równowartość 4000Euro.

5 RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
Podatnicy, którzy chcą skorzystać z tej formy opodatkowania zobowiązani są do: -prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, -sporządzania spisów z natury na dzień zaprowadzenia ewidencji i na koniec roku, -prowadzenia ewidencji wyposażenia, -prowadzania wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych -w przypadku zatrudniania pracowników do prowadzenia karty przychodów pracownika, -przechowywania dowodów, które są podstawą wpisów do ewidencji -przychodów, jak również dowodów zakupu towarów w miejscu ---wykonywania działalności lub, jeżeli działalność wykonywania jest  w formie spółki, w miejscu wskazanym – jako siedziba spółki, albo w biurze rachunkowym, któremu powierzone zostało prowadzanie ewidencji, -do obliczania i wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia, następnego miesiąca, a za grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego (druk PIT-28) tj. do 31 stycznia po zakończonym roku podatkowym.

6 RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
Ryczałtem nie mogą być objęci podatnicy w przypadku ,gdy: Opłacają podatek w formie karty podatkowej Korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego Osiągają przychody z tytułu: a) prowadzenia aptek b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw ( prowadzenie lombardów) c) działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych d) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów Wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym

7 RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
Zalety: - Prosta księgowość Przy niskich kosztach- możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z zasadami ogólnymi Wady: -Brak możliwości zrzeczenia się ryczałtu w trakcie roku podatkowego Brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem -Bywa nieopłacalne, gdy zysk jest bardzo mały (wysokie koszty), podatek płaci się bowiem od przychodu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania

8 KARTA PODATKOWA Opodatkowanie w tej formie wybrać mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne osób fizycznych, których działalność polega w szczególności na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkim zatrudnieniu. Podstawą opodatkowania jest indywidualna decyzja urzędu skarbowego wydana na wniosek podatnika.

9 KARTA PODATKOWA Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku: -prowadzenia ksiąg (zwolnienie dotyczy ksiąg mających na celu ustalenie dochodu, podatnicy ci mają jednak obowiązek prowadzenia niektórych ewidencji podatkowych); -składania zeznań podatkowych; -deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu (składają jednak deklarację o odliczonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne - PIT-16A do 31 stycznia za rok poprzedni); -wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

10 KARTA PODATKOWA Podatnicy ci są jednak zobowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

11 KARTA PODATKOWA Wyboru zasad opodatkowania kartą podatkową dokonać można: - przed rozpoczęciem działalności, albo do 20 stycznia ze skutkiem od 1 stycznia kolejnego roku działalności poprzez złożenie oświadczenia PIT-16. To jedyny przypadek, kiedy wybór formy opodatkowania wymaga odpowiedniego urzędowego formularza.

12 KARTA PODATKOWA Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność: - usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy - przy zatrudnieniu nieprzekraczającym stanu określonego w tabeli, - usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi - z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,

13 KARTA PODATKOWA - gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu - w zakresie usług rozrywkowych - w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych - w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi - w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny

14 KARTA PODATKOWA Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen konsumpcyjnych towarów i usług w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Ich wysokość uzależniona jest m.in. od: rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

15 KARTA PODATKOWA Ustawa przewiduje obniżenie stawki podatkowej o 20% dla podatników, którzy ukończyli 60 lat życia lub są osobami niepełnosprawnymi lub zatrudniają osoby niepełnosprawne o 10% na każdą osobę. Ponadto Urząd Skarbowy może na wniosek podatnika obniżyć stawkę karty podatkowej w uzasadnionych przypadkach ( szczególnie ,gdy zatrudnia tylko jednego pracownika)

16 KARTA PODATKOWA Wady: Zalety:
Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy Opłacanie niezmiennej, określonej w zryczałtowanej wysokości kwoty podatku Wady: Brak możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem Nie można korzystać z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne By rozliczać się w formie karty podatkowej należy spełnić szereg warunków dot. zarówno formy prowadzenia działalności jak i liczby zatrudnianych osób


Pobierz ppt "RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY I KARTA PODATKOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google