Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W w w. n f o s i g w. g o v. p l Oferta NFOŚiGW- programy priorytetowe Szczecin, 19-20.03.2014r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W w w. n f o s i g w. g o v. p l Oferta NFOŚiGW- programy priorytetowe Szczecin, 19-20.03.2014r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."— Zapis prezentacji:

1 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Oferta NFOŚiGW- programy priorytetowe Szczecin, 19-20.03.2014r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 w w w. n f o s i g w. g o v. p l WODA

3 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków; Cel programu budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej; budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych; budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej; budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych; Rodzaje przedsięwzięć JST i ich związki; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego; JST i ich związki; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego; Beneficjenci Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 1) Współfinansowanie I osi POIiŚ dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych; dopłaty do ceny wykupu obligacji; pożyczki; dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych; dopłaty do ceny wykupu obligacji; pożyczki; Formy dofinansowania Tryb ciągły

4 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków; Cel programu budowa, rozbudowa lub modernizacja sanitarnych systemów kanalizacji zbiorczej; budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych; Rodzaje przedsięwzięć JST i ich związki; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego; Beneficjenci Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Część 2) Gospodarka ściekowa w ramach KPOŚK dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych; dopłaty do ceny wykupu obligacji; pożyczki; Formy dofinansowania Tryb ciągły

5 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych lub systemów kanalizacji zbiorczej; Cel programu budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych; budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach; Rodzaje przedsięwzięć JST i ich związki; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego; Beneficjenci Priorytet I POIiŚ Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa dotacja; Formy dofinansowania Tryb konkursowy od… do…

6 w w w. n f o s i g w. g o v. p l ZIEMIA I ODPADY

7 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi Tryb ciągły gminy i związki międzygminne; przedsiębiorcy - wyłącznie w przy- padku budowy punktów zbierania odpadów; gminy i związki międzygminne; przedsiębiorcy - wyłącznie w przy- padku budowy punktów zbierania odpadów; Beneficjenci pożyczka; Formy dofinansowania Zakup urządzeń do gromadzenia odpa- dów komunalnych, budowa punktów zbierania odpadów komunalnych, realizacja zadań gminy lub związku międzygminnego związanych z gospo- darowaniem odpadami komunalnymi; Cel programu zakup urządzeń specjalistycznych do gromadzenia odpadów komunalnych; budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; realizacja zadań gminy lub związku międzygminnego; zakup urządzeń specjalistycznych do gromadzenia odpadów komunalnych; budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; realizacja zadań gminy lub związku międzygminnego; Rodzaje przedsięwzięć

8 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Instalacje do odzysku, przekształ- cania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych; Cel programu Rodzaje przedsięwzięć budowa lub modernizacja regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów (RIPOK); modernizacja instalacji celem uzyskania statusu RIPOK; budowa lub modernizacja instalacji do prowadzenia procesów recyklingu; JST i ich związki; przedsiębiorcy; Beneficjenci Racjonalna gospodarka odpadami Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami pożyczka; Formy dofinansowania Tryb ciągły

9 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Rozbudowa lub modernizacja stacji demontażu pojazdów; Cel programu Rodzaje przedsięwzięć zakup maszyn i urządzeń związanych z procesem demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; zakup środków do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub odpadów wytworzonych w procesie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów; Beneficjenci Racjonalna gospodarka odpadami Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów pożyczka; Formy dofinansowania Tryb ciągły

10 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Uzupełnienie dofinansowania do unieszkodliwiania odpadów komunalnych uzyskujących wsparcie w ramach II osi POIiŚ; Cel programu Rodzaje przedsięwzięć punkty selektywnego zbierania odpadów instalacje do termicznego przekształcania odpadów; instalacje umożliwiające proces odzysku; rekultywacja przyrodnicza terenów powojskowych; zabezpieczanie i stabilizacja osuwisk; beneficjenci II osi priorytetowej; podmioty upoważnione przez ww. beneficjentów do ponoszenia wydatków kwalifikowanych; Beneficjenci Racjonalna gospodarka odpadami Część 4) Uzupełnienie dofinansowania II osi POIiŚ pożyczka; Formy dofinansowania Tryb ciągły

11 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Likwidacja odpadów niebezpiecznych określonych przez GIOŚ, jako „bomby ekologiczne; Cel programu Rodzaje przedsięwzięć projekty dotyczące unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, działań naprawczych lub rekultywacji zanie- czyszczonej gleby, ziemi oraz wód gruntowych; wykonanie dokumentacji dla ww. przedsięwzięć; JST i ich związki; podmioty publiczne; przedsiębiorcy; Beneficjenci Ochrona powierzchni ziemi Część 1) Wskazane przez GIOŚ „bomby ekologiczne” dotacja; pożyczka; Formy dofinansowania Tryb ciągły

12 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Przedsięwzięcia dotyczące rekulty- wacji terenów zdegradowanych, w tym zdegradowanych przez przemysł; zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów; Cel programu Rodzaje przedsięwzięć przedsięwzięcia naprawcze i rekulty- wacyjne terenów zdegradowanych, w tym zanieczyszczonych przez przemysł; przedsięwzięcia dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne; JST i ich związki; podmioty publiczne; przedsiębiorcy; Beneficjenci Ochrona powierzchni ziemi Część 2) Rekultywacja terenów zdegradowanych dotacja; pożyczka; Formy dofinansowania Tryb ciągły

13 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Badania budowy geologicznej kraju; Cel programu Rodzaje przedsięwzięć zadania PSG; badania i prace geologiczne dla ochrony środowiska; dokumentowanie zasobów wód podziemnych oraz głównych zbiorników wód podziemnych; Ministerstwo Środowiska; Ministerstwo Gospodarki; Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej; GIOŚ; Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy; JST i ich związki; Beneficjenci Geologia i geozagrożenia Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych dotacja; przekazanie środków PJB; Formy dofinansowania Tryb ciągły

14 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wykonywanie dokumentacji oraz prac zabezpieczających osuwiska; Cel programu Rodzaje przedsięwzięć dokumentacja geologiczno-inżynierska osuwisk zagrażających środowisku wraz z projektami budowlanymi; prace stabilizacyjne i zabezpieczające osuwiska zagrażające środowisku, urządzenia i obiekty ochrony środowiska, gospodarki wodnej, obszarów cennych przyrodniczo i zabytków kultury; JST; spółki z 51% udziałem JST; podmioty Skarbu Państwa lub JST; kościoły i organizacje kościelne; Beneficjenci Geologia i geozagrożenia Część 2) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska dotacja; Formy dofinansowania Tryb ciągły

15 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Rekultywacja terenów zdegrado- wanych działalnością wydobywczą; Cel programu Rodzaje przedsięwzięć rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością wydobywczą; ochrona ziemi przed skutkami eksploatacji podziemnej i otworowej; uzdatnianie wód kopalnianych; wprowadzanie technologii ograniczających powstawanie odpadów; podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć określonych w tym programie; podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy Prawa geologicznego i górniczego; JST; Beneficjenci Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin dotacja; pożyczka; przekazanie środków PJB; Formy dofinansowania Tryb ciągły

16 w w w. n f o s i g w. g o v. p l ATMOSFERA

17 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza. Cel programu Rodzaje przedsięwzięć opracowanie programów ochrony powie- trza i planów działań krótkoterminowych zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez: -Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE); -Ustawę Prawo ochrony środowiska; województwa; Beneficjenci Poprawa jakości powietrza Część 1) Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza dotacja; Forma dofinansowania Tryb ciągły

18 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza. Zmniejszenie zanieczy- szczeń powietrza w strefach, w któ- rych występują znaczące przekrocze- nia dopuszczalnych poziomów stężeń (Dyrektywa CAFE). Cel programu Rodzaje przedsięwzięć likwidacja indywidualnych kotłowni, pale- nisk węglowych i podłączenie ich do sieci; rozbudowa sieci ciepłowniczej; stosowanie kolektorów i termomoderni- zacja budynków wielorodzinnych; systemy zarządzania ruchem w komunikacji miejskiej i budowa stacji zasilania CNC; kampanie edukacyjne; WFOŚiGW; Beneficjenci Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji udostępnienie środków z przezna- czeniem na udzielanie dotacji; Forma dofinansowania Tryb konkursowy od… do…

19 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Uniknięcie emisji CO 2 w związku z projektowaniem i budową energooszczędnych budynków użyteczności publicznej; Cel programu Rodzaje przedsięwzięć inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego; podmioty sektora finansów publicznych (bez PJB); JST i ich związki; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe; inne podmioty; Beneficjenci Poprawa efektywności energetycznej Część 2) LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej dotacja; pożyczka; Forma dofinansowania Tryb ciągły

20 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną w nowobudowanych budynkach mieszkalnych; Cel programu Rodzaje przedsięwzięć budowa domu jednorodzinnego; zakup nowego domu jednorodzinnego; zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym; osoby fizyczne; Beneficjenci Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego; Forma dofinansowania Tryb ciągły

21 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ograniczenie zużycia energii w wy- niku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zasto- sowania odnawialnych źródeł energii w sektorze MŚP; Cel programu Rodzaje przedsięwzięć zakup urządzeń wymienionych na Liście Kwalifikowalnych Maszyn i Urządzeń; przedsięwzięcia bazujące na rozwiązaniach indywidualnych osiągające min. 20% oszczędności energii; termomodernizacja w wyniku której zostanie osiągnięte min. 30% oszczędności energii; inwestycje polegające na zastosowaniu OZE; małe i średnie przedsiębiorstwa; Beneficjenci Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach dotacja; Forma dofinansowania Tryb ciągły

22 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii; Cel programu Rodzaje przedsięwzięć elektrownie wiatrowe (do 3 MWe); systemy fotowoltaiczne (200 kWp-1 MWp); energia z wód geoterm. (5 MWt-20 MWt); małe elektrownie wodne (do 5 MW); źródła ciepła z biomasy (do 20 MWt); instalacje wytwarzania biogazu; wytwarzanie energii w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę (do 5 Mwe); przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu OZE; Beneficjenci Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii pożyczka; Forma dofinansowania Tryb ciągły

23 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pocho- dzącej ze źródeł odnawialnych; Cel programu Rodzaje przedsięwzięć projekty polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla); małe, średnie i duże przedsiębior- stwa o różnej formie prawnej: spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego, osoby fizyczne prowa- dzące działalność gospodarczą; Beneficjenci Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii dotacja; Forma dofinansowania Tryb konkursowy od… do…

24 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych; Cel programu Rodzaje przedsięwzięć zakup i montaż kolektorów do ogrzewania wody użytkowej lub do wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach mieszkaniowych; efekty realizowanych przedsięwzięć nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej; osoby fizyczne; wspólnoty mieszkaniowe; Beneficjenci Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego; Forma dofinansowania Tryb ciągły

25 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł; Cel programu Rodzaje przedsięwzięć zakup i montaż małych lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła lub energii elektrycznej; pompy ciepła oraz kolektory słoneczne opalane biomasą o mocy do 300 kWt; systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie oraz mikrokogeneracja o mocy do 40 kWe; osoby fizyczne; wspólnoty mieszkaniowe; spółdzielnie mieszkaniowe; Beneficjenci Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przezna- czeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE pożyczki wraz z dotacjami dla JST; środki udostępnione bankowi wybranemu w przetargu, z prze- znaczeniem na dotacje i kredyty; Forma dofinansowania Tryb ciągły

26 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Termomodernizacja budynków, wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, wykorzystanie OZE, wymiana oświetlenia wewnętrznego; Cel programu Rodzaje przedsięwzięć ocieplenie obiektu; wymiana okien i drzwi zewnętrznych; przebudowa systemów grzewczych; wymiana wentylacji i klimatyzacji; zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach; wykorzystanie technologii OZE; wymiana oświetlenia wewnętrznego; Polska Akademia Nauk i instytuty naukowe; państwowe instytucje kultury; instytucje gospodarki budżetowej; miejskie i powiatowe komendy straży pożarnej; Beneficjenci GIS – Green Investment Scheme Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybra- nych podmiotów sektora finansów publicznych dotacja; Forma dofinansowania Tryb konkursowy od… do…

27 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie przedsięwzięć popra- wiających efektywność energe- tyczną systemów oświetlenia ulicznego; Cel programu Rodzaje przedsięwzięć modernizacja oświetlenia ulicznego; montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem; montaż sterowalnych układów redu- kcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego; JST; Beneficjenci GIS – Green Investment Scheme Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne dotacja; pożyczka; Forma dofinansowania Tryb konkursowy od… do…

28 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie miejskim; Cel programu Rodzaje przedsięwzięć zakup autobusów hybrydowych zasila- nych gazem CNG; modernizacja lub budowa stacji tanko- wania pojazdów gazem CNC; modernizacja lub budowa tras rowero- wych, bus pasów, parkingów „Parkuj i Jedź”; wdrożeniu systemu roweru miejskiego; gminy miejskie; spółki komunalne; inne podmioty świadczące usługi w zakresie transportu miejskiego dla gmin; Beneficjenci GIS – Green Investment Scheme Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski dotacja; Forma dofinansowania Tryb konkursowy od… do…

29 w w w. n f o s i g w. g o v. p l EKOSYSTEM I BIORÓŻNORODNOŚĆ

30 w w w. n f o s i g w. g o v. p l pożyczka; Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo Część 1) Cel programu Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci Forma dofinansowania Tryb ciągły Wsparcie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; parki narodowe; przedsięwzięcia wspomagające ochronę przyrody i ograniczenie zagrożeń dla zachowania różno- rodności biologicznej i krajobrazowej na obszarach parków narodowych;

31 w w w. n f o s i g w. g o v. p l dotacja; Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo Część 2) Cel programu Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci Forma dofinansowania Tryb ciągły Wykupy gruntów w formie pierwokupów; parki narodowe; przedsięwzięcia wspomagające ochronę przyrody i ograniczenie zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarach między- narodowych rezerwatów biosfery MAB i obszarach chronionych na podstawie Konwencji Ramsarskiej;

32 w w w. n f o s i g w. g o v. p l dotacja; Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo Część 3) Cel programu Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci Forma dofinansowania Tryb ciągły Usuwanie skutków klęsk dla bioróżnorodności; parki narodowe; samorządy i PJB; uczelnie/instytucje naukowe; organizacje pozarządowe; Lasy Państwowe; kościół; osoby fizyczne; przedsięwzięcia wspomagające ochronę siedlisk i gatunków wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej oraz Dyrektywie Ptasiej, w ramach sieci obszarów Natura 2000;

33 w w w. n f o s i g w. g o v. p l dotacja; pożyczka; Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo Część 4) Cel programu Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci Forma dofinansowania Tryb ciągły Zatrzymanie utraty bioróżno- rodności oraz odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody; parki narodowe; przedsięwzięcia wspomagające powstrzymanie spadku liczebności i odbudowę populacji zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów;

34 w w w. n f o s i g w. g o v. p l dotacja; pożyczka; Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo Część 5) Cel programu Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci Forma dofinansowania Zatrzymanie utraty bioróżno- rodności oraz odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody; samorządy; uczelnie i instytucje naukowe; organizacje pozarządowe; Lasy Państwowe; instytucje kultury; kościół; osoby fizyczne; przedsięwzięcia wspomagające ochronę i rewaloryzację zabytkowych parków i ogrodów; Tryb konkursowy od… do…

35 w w w. n f o s i g w. g o v. p l PROGRAMY MIĘDZYDZIEDZINOWE

36 w w w. n f o s i g w. g o v. p l dotacja; pożyczka; Wspieranie działalności monitoringu środowiska Część 1) Monitoring środowiska Cel programu Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci Forma dofinansowania Wspomaganie systemu zarządzania jakością środowiska poprzez monitoring środowiska i działania państwowej służby hydrologiczno- meteorologicznej; podmioty należące do sektora finansów publicznych; jednostki naukowe; uczelnie niepubliczne; przedsiębiorcy; badania Państwowego Monitoringu Środowiska; rozbudowa zaplecza technicznego PMŚ zakupy restytucyjne wyposażenia laboratoriów; zakupy środków trwałych niezbędnych do wykonania pomiarów stanu środowiska; Tryb ciągły

37 w w w. n f o s i g w. g o v. p l dotacja; Wspieranie działalności monitoringu środowiska. Część 2) Służba hydrologiczno-meteorologiczna Cel programu Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci Forma dofinansowania Wspomaganie systemu zarządzania jakością środowiska poprzez monitoring środowiska i działania państwowej służby hydrologiczno- meteorologicznej; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy; pomiary i obserwacje hydrologiczne oraz meteorologiczne; badania elementów hydrologicznych i morfologicznych dla potrzeb oceny stanu wód powierzchniowych; bieżące analizy i opracowywanie prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych; Tryb ciągły

38 w w w. n f o s i g w. g o v. p l dotacja; pożyczka; Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków Cel programu Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci Forma dofinansowania Podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii, usprawnienia usuwania ich skutków oraz wzmoc- nienia wybranych elementów zarządzania środowiskiem; służby ratownicze; stowarzyszenia wskazane w poro- zumieniu MŚ i MSWiA; JST i ich związki; SJB; jednostki naukowe; usuwanie skutków zagrożeń natu- ralnych; budowa i modernizacja obiektów służących zapobieganiu zagrożeniom środowiska; zakupy specjalistycznego sprzętu; wsparcie techniczne w zakresie ratow- nictwa ekologicznego i chemicznego; Tryb ciągły

39 w w w. n f o s i g w. g o v. p l dotacja; Edukacja ekologiczna Cel programu Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci Forma dofinansowania Podnoszenie poziomu świado-mości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju; podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć określonych w programie; programy w zakresie aktywnej edukacji; szkolenia, warsztaty, wydawnictwa, konkursy, seminaria i konferencje; realizacja filmów, cyklicznych progra- mów telewizyjnych i radiowych; rozwój bazy służącej edukacji ekolog.; profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obsz. klęsk żywiołowych; Tryb konkursowy od… do…

40 w w w. n f o s i g w. g o v. p l dotacja; Współfinansowanie LIFE+ Cel programu Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci Forma dofinansowania Przedsięwzięcia realizowane na terenie RP, przyczyniające się do osiągnięcia celów LIFE; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; osoby prawne; jednostki org. nieposiadające osobowości prawnej; SJB realizujące projekty LIFE+; przedsięwzięcia przyczyniające się do osiągania komponentów: o Przyroda i Różnorodność biologiczna; o Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska; o Informacja i komunikacja; Tryb ciągły

41 w w w. n f o s i g w. g o v. p l dotacja; SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest Cel programu Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci Forma dofinansowania Wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest; wfośigw; końcowy: JST i ich związki; demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest; Tryb ciągły

42 w w w. n f o s i g w. g o v. p l pożyczka; udostępnienie środków wfosigw z przeznaczeniem na dotacje; SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 2) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków Cel programu Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci Forma dofinansowania Przydomowe biologiczne oczysz- czalnie ścieków, podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego; wfośigw; końcowy: JST i ich związki; podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST; demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest; Tryb ciągły

43 w w w. n f o s i g w. g o v. p l dotacja; Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej gospodarki Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa Cel programu Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci Forma dofinansowania Wsparcie realizacji audytów energetycznych oraz elektro- energetycznych w przedsiębior- stwach; przedsiębiorcy; audyty energetyczne procesów technologicznych; audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych; audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu; audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków; Tryb konkursowy od… do…

44 w w w. n f o s i g w. g o v. p l pożyczka; Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej gospodarki Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej Cel programu Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci Forma dofinansowania Uruchomienie działań inwestycyj- nych na rzecz wzrostu efektywności energetycznej gospodarki, prowa- dzących do efektywnego wykorzy- stania energii i/lub uzyskania wymiernych oszczędności energii; przedsiębiorcy; energooszczędne systemy napędowe, silniki, sprężarki i systemy sterowania; wewnętrzne sieci przesyłowe energii; odnawialne źródła energii: turbiny wia- trowe, kolektory słoneczne, panele fo- towoltaiczne, małe elektrownie wodne; termomodernizacja budynków; modernizacja wew. sieci grzewczych; Tryb konkursowy od… do…

45 w w w. n f o s i g w. g o v. p l pożyczka; Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej gospodarki Część 3) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu Cel programu Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci Forma dofinansowania Dostarczenie kompleksowego instrumentu finansowego dla przedsiębiorców chcących ograniczać swoje działanie antropogeniczne na środowisko; przedsiębiorcy; zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych; ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery; energetyczne wykorzystanie przemy- słowych odpadów, w tym osadów ściekowych; Tryb konkursowy od… do…

46 w w w. n f o s i g w. g o v. p l dotacja; Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych Cel programu Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci Forma dofinansowania Przeprowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie powstałych w ich wyniku innowa- cyjnych technologii proekologicznych przedsiębiorstwa, konsorcja naukowe (których liderem jest przedsiębiorstwo); Przedsięwzięcia w obszarach: środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego; efektywność energ. i magazyn. energii; ochrona i racjonalizacja wykorzys. wód; pozyskiwanie energii z czystych źródeł; nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów; Tryb konkursowy od… do…


Pobierz ppt "W w w. n f o s i g w. g o v. p l Oferta NFOŚiGW- programy priorytetowe Szczecin, 19-20.03.2014r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google