Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTROLE PLANOWE odbyły się pod kątem sprawdzenia: 1.Zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTROLE PLANOWE odbyły się pod kątem sprawdzenia: 1.Zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum."— Zapis prezentacji:

1 KONTROLE PLANOWE odbyły się pod kątem sprawdzenia: 1.Zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum (w 17 szkołach). 2.Realizacji przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (w 60 szkołach). 3.Prawidłowości prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (w 60 szkołach). 4.Prawidłowości organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w szkole ogólnodostępnej (w 46 szkołach). Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

2 W niewielkiej części (około 10%) kontrolowanych gimnazjów nadzór dyrektora nad procesem podziału na grupy językowe zgodnie ze stopniem zaawansowania znajomości języka obcego jest niewystarczający. UOGÓLNIONE WNIOSKI Z KONTROLI: Brak niektórych elementów strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. Nr 26, poz. 226), może wynikać z niewłaściwej diagnozy potrzeb środowiska lub braku znajomości zagadnień związanych z tematyką uzależnień. W niewielkiej części (około 10%) kontrolowanych gimnazjów wewnątrzszkolny system oceniania nie uwzględniał opisu warunków i trybu uzyskiwania wyższej oceny rocznej (semestralnej).

3 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 UOGÓLNIONE WNIOSKI Z KONTROLI CD: Programy profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wczesnej interwencji, rekomendowane i oparte na naukowych podstawach, realizowane są w niewielu szkołach, co wskazywać może na nieznajomość prawa w tym zakresie. System wsparcia psychologicznego dla nauczycieli w formie m.in. superwizji, coachingu, grup, występuje w niewielkim odsetku szkół, co powodować może mniejszą skuteczność działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W około 1/5 kontrolowanych szkół, opracowana strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, skierowana do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, nie uwzględnia wszystkich elementów określonych w rozporządzeniu [§ 10 punkty 1-13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226)], co może wskazywać na nieznajomość prawa w tym zakresie oraz powodować małą skuteczność proponowanych działań profilaktycznych.

4 UOGÓLNIONE WNIOSKI Z KONTROLI CD: Współpraca szkół z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie związanym z organizacją kształcenia uczniów niepełnosprawnych nie jest powszechna, co może ograniczać jej zakres. Część szkół ma trudności w opracowywaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Zdarzające się przypadki prowadzenia zajęć rewalidacyjnych przez nauczycieli nieposiadających kwalifikacji odpowiednich do prowadzonych zajęć wskazywać mogą na niedostateczny nadzór pedagogiczny dyrektora. Pojawiające się braki w wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia, w tym określenia szczegółowej współpracy z rodzicami, świadczyć mogą o braku współpracy pomiędzy nauczycielami, specjalistami i rodzicami.


Pobierz ppt "KONTROLE PLANOWE odbyły się pod kątem sprawdzenia: 1.Zgodności realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google