Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKOMENDACJE WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY DOTYCZĄCE PLANOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA NASTĘPNY ROK SZKOLNY: Podsumowanie nadzoru pedagogicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKOMENDACJE WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY DOTYCZĄCE PLANOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA NASTĘPNY ROK SZKOLNY: Podsumowanie nadzoru pedagogicznego."— Zapis prezentacji:

1 REKOMENDACJE WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY DOTYCZĄCE PLANOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA NASTĘPNY ROK SZKOLNY: Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

2 W celu prowadzenia oceny skuteczności działań nauczycieli szkół i placówek zasadne jest: Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Wypracowywanie przez dyrektorów i nauczycieli wspólnych działań/rozwiązań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wypływających z wyników prowadzonych badań/analiz z założeniem oczekiwanych efektów. Systemowe monitorowanie prowadzonych działań. Wprowadzanie przez dyrektorów szkoleń dotyczących warsztatu pracy nauczycieli, wykorzystanie środków dydaktycznych i metod pracy adekwatnych do wniosków z badań/analiz. Organizowanie przez dyrektorów ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych szkoleń/ kursów/ projektów edukacyjnych i pracowanie z wybranymi szkołami/placówkami w zakresie określania skuteczności pracy nauczycieli i szkoły. Rekomendowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty np. w ramach działania Zespołu ds. Edukacji i Nauki działającego przy samorządzie woj. wielkopolskiego, uczelniom wyższym prowadzenia badań nad skutecznością pracy szkół i placówek oraz podejmowanie działań w celu lepszego przygotowania nauczycieli do pracy.

3 W celu zwiększenia partycypacji rodziców w życie szkoły zasadne jest: Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Weryfikowanie przez dyrektorów szkół i placówek sposobu zarządzania, określanie przestrzeni/obszarów, w których rodzice mogliby włączyć się w procesy decyzyjne lub inicjowanie projektów, pomysłów, przedsięwzięć. Kreowanie przez dyrektorów szkół i nauczycieli przyjaznej i bezpiecznej atmosfery, prezentowanie postawy otwartości wobec rodziców, poznawanie ich możliwości i potencjału w zakresie wspierania procesów edukacyjnych i wychowawczych. Proponowanie przez dyrektorów ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych kadrze pedagogicznej szkoleń, kursów w zakresie komunikacji z dorosłymi i zmiany postaw rodziców w kierunku aktywnego uczestnictwa w edukacji ich dzieci. Organizowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty spotkań/konferencji kierowanych do dyrektorów, nauczycieli i rodziców będących miejscem wymiany dobrych praktyk w zakresie współpracy.

4 W celu zwiększenia użyteczności metodologii prowadzenia analiz wyników egzaminów zewnętrznych, badań wewnętrznych, w tym ewaluacji wewnętrznej zasadne jest: Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Organizowanie przez dyrektorów ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych szkoleń/kursów/projektów w zakresie metodologii prowadzenia badań/analiz, w tym: zestawiania danych, prawidłowego wnioskowania oraz konstruowania rekomendacji systemowych. Zaleca się szkolenia w formie praktycznej pracy projektowej. Wyznaczanie przez dyrektorów wraz z nauczycielskimi zespołami zadaniowymi konkretnych obszarów badań dotyczących pracy nauczycieli szkół/placówek, wynikających z ich potrzeb. Określanie przez kadrę pedagogiczną realnych celów, mierzalnych wskaźników, kryteriów sukcesu oraz formułowanie wniosków i rekomendacji, które po wdrożeniu przyczynią się do jakościowego rozwoju szkoły.

5 W celu poprawy organizacji procesu lekcyjnego zasadne jest: Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Wspieranie przez dyrektorów nauczycieli w konstruowaniu przez nich zajęć lekcyjnych uwzględniających: różne formy pracy, możliwość wpływania uczniów na organizację pracy na lekcji, tworzenie sytuacji umożliwiających wzajemne uczenie się oraz uświadamianie uczniom zachodzących procesów uczenia się, co pozwoli na uczenie się dobiera przez nich właściwych strategii poznawczych. Uwzględnianie przez dyrektorów ośrodków doskonalenia nauczycieli w swojej ofercie prowadzenia szkoleń/spotkań w zakresie organizacji procesu lekcyjnego. Nadzorowanie przez dyrektorów działań nauczycieli dotyczących formułowania indywidualnych celów kształcenia dla poszczególnych uczniów/grup uczniów przy konstruowaniu procesów edukacyjnych w czasie obowiązkowych zajęć lekcyjnych Zwracanie uwagi przez dyrektorów i nauczycieli szkół/placówek na realizowanie działań/rozwiązań nowatorskich związanych z bieżącą pracą uczniów podczas zajęć lekcyjnych.

6 W celu kształcenia umiejętności matematycznych zasadne jest: Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Kontrolowanie przez dyrektorów zamieszczania przez nauczycieli w planach kształcenia każdego przedmiotu sposobu kształcenia umiejętności myślenia matematycznego, w tym umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym. Sprawowanie przez dyrektorów szkół/placówek skutecznego nadzoru pedagogicznego nad cyklicznym kształceniem umiejętności kluczowych, w tym myślenia matematycznego, oraz ich pogłębianiem i rozwijaniem.

7 Pozostałe rekomendacje. Zasadne jest : Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Kontynuowanie przez dyrektorów szkół/placówek, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych, w tym unijnych, w celu poszerzania horyzontów poznawczych oraz umiejętności kluczowych dzieci i młodzieży. Kontynuowanie przez dyrektorów szkół/placówek, specjalistów szkolnych oraz nauczycieli tworzenia oferty edukacyjnej szkoły uwzględniającej różnorodne potrzeby rozwojowe i zainteresowania uczniów oraz potrzeby zgłaszane przez pracodawców i uczelnie wyższe. Efektywne upowszechnianie przez dyrektorów i nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych metod i form pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkołach/placówkach/ośrodkach.

8 Pozostałe rekomendacje cd. Zasadne jest: Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Propagowanie i promowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty kształcenia zawodowego opartego o: współpracę z firmami/zakładami pracy, tworzenie klas patronackich, krajową i międzynarodową wymianę uczniów, staże i praktyki, wizyty studyjne dla nauczycieli w innych szkołach oraz wyposażenie uwzględniające najnowsze technologie. Upowszechnianie dokonań/doniesień z wyników badań edukacyjnych prowadzonych przez krajowe i światowe ośrodki akademickie, które pozwolą na wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli przez dyrektorów i nauczycieli ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych. Praca nad systemem wspierania szkół o niskich wynikach kształcenia przez dyrektorów i nauczycieli ośrodków doskonalenia nauczycieli.


Pobierz ppt "REKOMENDACJE WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY DOTYCZĄCE PLANOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA NASTĘPNY ROK SZKOLNY: Podsumowanie nadzoru pedagogicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google