Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eurokody konstrukcyjne. Projektowanie fundamentów według Eurokodu 7 Eurokody konstrukcyjne. Projektowanie fundamentów według Eurokodu 7 Ireneusz Dyka Katedra.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eurokody konstrukcyjne. Projektowanie fundamentów według Eurokodu 7 Eurokody konstrukcyjne. Projektowanie fundamentów według Eurokodu 7 Ireneusz Dyka Katedra."— Zapis prezentacji:

1 Eurokody konstrukcyjne. Projektowanie fundamentów według Eurokodu 7 Eurokody konstrukcyjne. Projektowanie fundamentów według Eurokodu 7 Ireneusz Dyka Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

2

3 Europejskie normy geotechniczne EN :2004 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz. 1: Zasady ogólne EN :2004 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz. 1: Zasady ogólne EN :2003 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz.2: Badania podłoża gruntowego EN :2003 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz.2: Badania podłoża gruntowego EN Eurokod 8: EN Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji na oddziaływania sejsmiczne. Cz. 5: Fundamenty, konstrukcje oporowe...

4 PN-EN Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne Rozdział 2 (Podstawy projektowania) obejmuje m.in.: kategorie geotechniczne, stany graniczne nośności i użytkowalności, warunki obliczeniowe, podejścia projektowe i inne wymagania. Rozdział 3 (Dane geotechniczne) dotyczy badań geotechnicznych i oceny podłoża oraz dokumentacji badań. Rozdział 4 (Nadzór robót, monitorowanie, utrzymanie) zajmuje się kontrolą warunków i zachowania konstrukcji podczas budowy i użytkowania. Rozdziały 5-12 dotyczą projektowania różnych rodzajów konstrukcji, takich jak: nasypy i wzmacnianie gruntu, odwodnienia, fundamenty bezpośrednie, palowe, zakotwienia, konstrukcje oporowe, zniszczenie hydrauliczne, stateczność ogólna i nasypy komunikacyjne.

5 Wg EN Cztery metody projektowania: na podstawie obliczeń analitycznych, pół-empirycznych oraz modeli numerycznych, obliczeń analitycznych, pół-empirycznych oraz modeli numerycznych, wymagań przepisów (prescriptive measures) – np. tablice oporów pali w DIN 1054:2003, wymagań przepisów (prescriptive measures) – np. tablice oporów pali w DIN 1054:2003, modeli doświadczalnych lub próbnych obciążeń elementów konstrukcji (zwłaszcza pali), modeli w skali naturalnej albo zmniejszonej, modeli doświadczalnych lub próbnych obciążeń elementów konstrukcji (zwłaszcza pali), modeli w skali naturalnej albo zmniejszonej, postępowania metodą obserwacyjną, w której projekt jest w sposób ciągły weryfikowany podczas budowy. postępowania metodą obserwacyjną, w której projekt jest w sposób ciągły weryfikowany podczas budowy.

6 EQU – utrata równowagi budowli lub podłoża traktowanych jako sztywna bryła (w stanie tym wytrzymałość gruntu nie wpływa na nośność), STR – wewnętrzne zniszczenie lub nadmierne odkształcenie konstrukcji lub jej elementów (np. fundamentów, ścian oporowych), na nośność znacząco wpływa wytrzymałość materiału konstrukcji, GEO – zniszczenie lub nadmierne odkształcenie podłoża (na nośność znacząco wpływa wytrzymałość gruntu lub skały), UPL – utrata równowagi budowli lub podłoża wskutek działania sił wyporu wody, HYD – wyparcie hydrauliczne w podłożu spowodowane wpływem gradientów hydraulicznych (ciśnienia spływowego). Stany graniczne nośności w projektowaniu geotechnicznym

7 STR i GEO Podejścia obliczeniowe (Design Approach – DA)

8 Stany graniczne nośności w projektowaniu geotechnicznym STR i GEO E d R d Wartość obliczeniowa efektów oddziaływań: E d = E{ F F rep ; X k / M ; a d } lub E d = E E{F rep ; X k / M ; a d } Wartość obliczeniowa oporu (nośności): R d = R{ F F rep ; X k / M ; a d } lub R d = R{ F F rep ; X k ; a d }/ R lub R d = R{ F F rep ; X k / M ; a d }/ R F rep – wartość reprezentatywna oddziaływania; F – częściowy współczynnik dla oddziaływania. F – częściowy współczynnik dla oddziaływania. E – częściowy współczynnik dla efektu oddziaływania. E – częściowy współczynnik dla efektu oddziaływania. X k – wartość charakterystyczna właściwości materiału; M – częściowy współczynnik dla parametru geotechnicznego (współczynnik materiałowy). M – częściowy współczynnik dla parametru geotechnicznego (współczynnik materiałowy). a d – wartość obliczeniowa parametru geometrycznego.

9 Stany graniczne nośności: STR i GEO Kombinacja: A1+M1+R2 Podejście obliczeniowe 2 (DA2) Podejście obliczeniowe 3 (DA3) Kombinacja: (A1* lub A2 )+M2+R3 * - oddziaływania konstrukcyjne (STR) - oddziaływania geotechniczne (GEO) - oddziaływania geotechniczne (GEO) DA1.1 Kombinacja 1: A1+M1+R1 DA1.2 Kombinacja 2: A2+M2+R1 Dla pali obciążonych osiowo oraz kotew gruntowych: Podejście obliczeniowe 1 (DA1) DA1.1 Kombinacja 1: A1+M1+R1 DA1.2 Kombinacja 2: A2+(M1 lub M2)+R4

10 Współczynniki częściowe – Załącznik A

11

12 Projektowanie fundamentów bezpośrednich Współczynniki częściowe

13 wg Terzaghiego: dla fundamentu ciągłego: dla fundamentu kwadratowego: dla fundamentu kołowego: GEO – nośność podłoża pod stopą fundamentową V d R d

14 GEO – nośność podłoża pod stopą fundamentową wg EN , Annex D: wg Brinch- Hansena (1970) wg Vesica (1973/75): wg PN-81/B-03020:

15 GEO – nośność podłoża pod stopą fundamentową V d R d wg PN-81/B-03020: wg EN , Annex D:

16 GEO – nośność podłoża pod stopą fundamentową V d R d Wyniki obliczeń dla B = L = 1,7 m

17 Eurokod 7 (PN-EN 1997): prawidłowo opracowane parametry geotechniczneprawidłowo opracowane parametry geotechniczne i kontrola jakości wykonania robót na budowie ma większe znaczenie dla spełnienia podstawowych wymagań projektu niż dokładność modeli obliczeniowych i wartości współczynników częściowych

18 KATEGORIA GEOTECHNICZNA: kategoria zagrożenia bezpieczeństwa obiektu wynikająca ze stopnia skomplikowania projektowanej konstrukcji, jej fundamentów i oddziaływań oraz warunków geotechnicznych, mająca wpływ na zaprogramowanie rodzaju i zakresu badań geotechnicznych, obliczeń projektowych i kontroli konstrukcji kategoria zagrożenia bezpieczeństwa obiektu wynikająca ze stopnia skomplikowania projektowanej konstrukcji, jej fundamentów i oddziaływań oraz warunków geotechnicznych, mająca wpływ na zaprogramowanie rodzaju i zakresu badań geotechnicznych, obliczeń projektowych i kontroli konstrukcji Ustalając kategorię geotechniczną należy brać pod uwagę szereg czynników charakteryzujących dany obiekt, takich jak: sposób przenoszenia obciążeń, odkształceń i drgań na podłoże gruntowe;sposób przenoszenia obciążeń, odkształceń i drgań na podłoże gruntowe; sposób oddziaływania podłoża na konstrukcję w zależności od jej sztywności i podatności podłoża z uwzględnieniem osiadań;sposób oddziaływania podłoża na konstrukcję w zależności od jej sztywności i podatności podłoża z uwzględnieniem osiadań; stopień zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji;stopień zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji; stopień złożoności warunków gruntowych.stopień złożoności warunków gruntowych. Ustalając kategorię geotechniczną należy brać pod uwagę szereg czynników charakteryzujących dany obiekt, takich jak: sposób przenoszenia obciążeń, odkształceń i drgań na podłoże gruntowe;sposób przenoszenia obciążeń, odkształceń i drgań na podłoże gruntowe; sposób oddziaływania podłoża na konstrukcję w zależności od jej sztywności i podatności podłoża z uwzględnieniem osiadań;sposób oddziaływania podłoża na konstrukcję w zależności od jej sztywności i podatności podłoża z uwzględnieniem osiadań; stopień zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji;stopień zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji; stopień złożoności warunków gruntowych.stopień złożoności warunków gruntowych.

19 Kategoria 1

20 Kategoria 2

21 Kategoria 3

22 c, Mo c, Mo Ps, szg, w Nm//T, mpl G, pl G/Gp, tpl/pl PN-B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. Program badań geotechnicznych – opracowanie określające przeznaczenie i cel badań, kategorię geotechniczną obiektu, zakres i sposób wykonania badań, rodzaj i zakres dokumentacji, granice terenu badań oraz przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę obiektów sąsiednich i ochronę środowiska Dokumentacja geotechniczna – dokumentacja powstała na podstawie zespołu czynności badawczych, wykonywanych w celu określenia rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych i odkształcalności gruntów, ich zmienności, poziomu wody gruntowej oraz stateczności wykopów i nasypów PN-B-02481: Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

23 Grupy norm europejskich w projektowaniu geotechnicznym Normy projektowania: Eurokody Normy projektowania: Eurokody EN :2004 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. EN :2004 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz. 1: Zasady ogólne EN :2003 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. EN :2003 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz.2: Rozpoznanie podłoża i badania gruntu EN : Eurokod 8: Projektowanie na oddziaływania sejsmiczne. EN : Eurokod 8: Projektowanie na oddziaływania sejsmiczne. Cz. 5: Fundamenty, konstrukcje oporowe... Ponad 30 norm badań gruntów: EN-ISO oraz specyfikacje TC 341 Ponad 30 norm badań gruntów: EN-ISO oraz specyfikacje TC 341 PN-EN ISO :2002 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. PN-EN ISO :2002 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Cz. 1: Oznaczanie i opis PN-EN ISO :2004 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. PN-EN ISO :2004 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Cz. 2: Zasady klasyfikowania Grupa 13 norm EN Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych Grupa 13 norm EN Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych Normy wyrobów budowlanych Normy wyrobów budowlanych

24 Podział gruntów spoistych ze względu na uziarnienie clsaSi – clayey, sandy silt clSa – clayey sand clSi – clayey silt msaCl – medium sandy clay Klasyfikacja wg PN-EN ISO :2004

25 PODSUMOWANIE Eurokody zawierają ogólne zasady projektowania, brak w nich szczegółów obliczeń. Liczne są odesłania do przepisów i załączników krajowych. Eurokody zawierają ogólne zasady projektowania, brak w nich szczegółów obliczeń. Liczne są odesłania do przepisów i załączników krajowych. Konieczne będą dokumenty (normy?) krajowe uzupełniające Eurokody. Konieczne będą dokumenty (normy?) krajowe uzupełniające Eurokody. Należy dokonać wyboru podejść obliczeniowych fundamentów DA1, DA2 lub DA3. Należy dokonać wyboru podejść obliczeniowych fundamentów DA1, DA2 lub DA3. Ważne - gromadzenie doświadczeń krajowych. Ważne - gromadzenie doświadczeń krajowych. Potrzebne są prace ułatwiające wdrażanie norm EN - studia, komentarze, poradniki, szkolenia m.in. wykładowców i studentów Potrzebne są prace ułatwiające wdrażanie norm EN - studia, komentarze, poradniki, szkolenia m.in. wykładowców i studentów Z Eurokodami i innymi normami międzynarodowymi trzeba się zaprzyjaźnić, bo nie ma innej alternatywy w jednoczącej się Europie. Z Eurokodami i innymi normami międzynarodowymi trzeba się zaprzyjaźnić, bo nie ma innej alternatywy w jednoczącej się Europie.


Pobierz ppt "Eurokody konstrukcyjne. Projektowanie fundamentów według Eurokodu 7 Eurokody konstrukcyjne. Projektowanie fundamentów według Eurokodu 7 Ireneusz Dyka Katedra."

Podobne prezentacje


Reklamy Google