Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich."— Zapis prezentacji:

1 Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2 Środki na działalność społeczną Realizacja projektów na rzecz rozwoju lokalnego związana jest z ciągłym poszukiwaniem źródeł finansowania W zależności od skali działania i przedmiotu projektu można znaleźć adekwatne źródło finansowania Poszukiwanie pieniędzy wymaga czasu Nie ma jednej najlepszej strategii zdobywania funduszy, jest ich tyle, ile działań. Najważniejsza jest informacja

3 Kilka faktów: w Polsce nie istnieje system wspierania finansowego inicjatyw ze sfery ekonomii społecznej, potencjalnych funduszy należy szukać w bardzo różnych instytucjach finansujących, dostępność środków finansowych jest zależna od formuły prawnej w jakiej prowadzimy działalność (spółdzielnia socjalna, stowarzyszenie, działalność gospodarcza itp.)

4 Co warto sprawdzić przed złożeniem projektu Jakie są cele grantodawcy i czy są zgodne z naszym pomysłem? Jakiego typu instytucje mogą aplikować o fundusze? Kto może być beneficjentem działań w ramach projektu? Jaka jest minimalna i maksymalna wysokość grantu? Jaka kwota jest dostępna w ramach ogłoszonego konkursu? Jakie koszty uznawane są za kwalifikowane?

5 Jaki wkład własny jest wymagany? Jakie projekty zostały wsparte wcześniej? Jakie dokumenty formalne powinniśmy przygotować? Ile jest czasu na realizację projektu? Czy mamy zasoby konieczne do przeprowadzenia projektu?

6 Źródła informacji Najszerszym źródłem informacji o możliwościach finansowania projektów jest internet Ponieważ wiele różnych podmiotów ogłasza konkursy, trudno śledzić wszystkie witryny www Warto korzystać z portali zbierających informację w jednym miejscu

7

8 Działalność odpłatna pożytku publicznego To działalność statutowa organizacji za którą pobierana jest opłata od uczestników/odbiorców Nie stanowi działalności gospodarczej

9 Spółdzielnie socjalne możliwość utworzenia kapitału początkowego przez członków założycieli ze środków Funduszu Pracy (środki do 300% przeciętnego wynagrodzenia) wsparcie kapitału początkowego spółdzielni przez nowych, przystępujących do niej członków ze środków Funduszu Pracy (środki do 200%)

10 przez okres 12 miesięcy od dnia zatrudnienia w spółdzielni przysługuje im zwrot kwoty opłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe zwrotu dokonuje starosta w okresach kwartalnych na podstawie udokumentowanego wniosku spółdzielni w terminie 30 dni od jego złożenia

11 mogą uczestniczyć w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i wykonywać zadania własne samorządów

12 Zlecanie realizacji zadań publicznych Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazać swoje zadanie własne do realizacji podmiotom es (ngo, spółdzielnie) w formie wspierania albo powierzania Wspieranie oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert

13 Programu Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata , Kontynuacja programu, Program wieloletni, Zwiększone środki- rocznie 60 mln zł, Nowe zasady,

14 Cel główny Zwi ę kszenie udziału organizacji pozarz ą dowych oraz podmiotów ko ś cielnych i zwi ą zków wyznaniowych prowadz ą cych działalno ść pożytku publicznego w realizacji zada ń publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczo ś ci polityk publicznych.

15 Cele szczegółowe Zwi ę kszenie aktywno ś ci i ś wiadomo ś ci obywateli i wspólnot lokalnych. Rozwój potencjału sektora organizacji pozarz ą dowych. Zwi ę kszenie zaangażowania sektora organizacji pozarz ą dowych na rzecz usług społecznych w zakresie integracji i aktywizacji społecznej oraz zabezpieczenia społecznego. Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej.

16 Priorytety i obszary wsparcia Priorytet I. Aktywni, ś wiadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne Priorytet II. Sprawne organizacje pozarz ą dowe w dobrym pa ń stwie Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne

17 Priorytet IV. Rozwój przedsi ę biorczo ś ci społecznej Priorytet V. Pomoc techniczna

18 Priorytet I Kształtowanie wiedzy i umiej ę tno ś ci pozwalaj ą cych na aktywne uczestnictwo w ż yciu publicznym – programy edukacyjne zwi ą zane ze wzmacnianiem ś wiadomo ś ci społecznej i obywatelskiej. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych – programy na rzecz obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne, np. poprzez udział w debatach publicznych, konsultacjach społecznych, udział w wyborach, wolontariat, filantropi ę, członkostwo w stowarzyszeniach.

19 Rozwój poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego – rzecznictwo interesów osób i rodzin wobec: instytucji publicznych sektora administracji, wymiaru sprawiedliwo ś ci i gospodarki; inicjatywy skierowane do ś rodowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczone społecznie, w zwi ą zku z nisk ą ś wiadomo ś ci ą prawn ą i niedostatkiem aktywno ś ci administracji publicznej w tym zakresie, zwi ę kszaj ą ce dost ę p do tego rodzaju poradnictwa

20 Ochrona i upowszechnianie praw dziecka – działania na rzecz zapewnienia dziecku poszanowaniem jego godno ś ci i podmiotowo ś ci.

21 Ochrona praw konsumenta – działania promuj ą ce rozwój ruchu konsumenckiego w lokalnych ś rodowiskach, działania promuj ą ce sprawiedliwy handel (rozumiany jako wyraz partnerstwa mi ę dzy producentami a odbiorcami oraz jako przejaw uczciwej konkurencji, uwzgl ę dniaj ą cy interes społeczny, poddany społecznej kontroli), walk ę z wszelkimi praktykami o charakterze monopolistycznym, w tym w odniesieniu do funkcjonowania w ą skich grup interesu, a tak ż e nierzetelnych i nielegalnych praktyk marketingowych, w tym stosowaniem reklamy w sposób niezgodny z prawem oraz interesem publicznym.

22 Zwi ę kszenie dost ę pu do informacji publicznej – edukacja i promocja w zakresie praw obywateli i obowi ą zków służb publicznych w kwestii dost ę pu do informacji publicznej (w tym tak ż e upowszechniania w społecze ń stwie nawyku wykorzystywania publicznych usług i tre ś ci udost ę pnianych w formie elektronicznej), wsparcie dla inicjatyw na rzecz informacyjnego ładu na poziomie lokalnym i regionalnym.

23 Aktywizacja kobiet w ż yciu publicznym – podniesienie poziomu podmiotowo ś ci społecznej kobiet, aktywizacja kobiet do pełnienia istotnych ról społecznych w ż yciu publicznym. Piel ę gnowanie tożsamości narodowej i kulturowej – promocja rodzimej tradycji, ze szczególnym uwzgl ę dnieniem podtrzymywania, popularyzowania szeroko poj ę tego dziedzictwa narodowego, wspieranie inicjatyw b ę d ą cych efektem współpracy różnorodnych ś rodowisk, instytucji publicznych oraz organizacji pozarz ą dowych w sferze tradycji oraz lokalnej, regionalnej i narodowej kultury.

24 Wspieranie działa ń na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony ś rodowiska – m. in.poprzez tworzenie lokalnych programów ekologicznych oraz programów na rzecz ochrony zwierz ą t. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ś rodowisku lokalnym – wspieranie inicjatyw w zakresie sportu powszechnego i kultury fizycznej dla wszystkich.

25 Edukacja i promocja w zakresie obronno ś ci i bezpiecze ń stwa narodowego oraz bezpiecze ń stwa publicznego – kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw społecze ń stwa, przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i służby w innych formacjach obronnych, działania służące upowszechnianiu tradycji i historii oręża polskiego, szkolenia i akcje profilaktyczne dotycz ą ce zagadnie ń z zakresu bezpiecze ń stwa powszechnego, wspieranie i upowszechnianie działa ń na rzecz ratownictwa i ochrony ludno ś ci (m.in. edukacja i promocja zagadnie ń z zakresu bezpiecze ń stwa powszechnego,

26 ratownictwa i ochrony ludno ś ci, bezpiecznych zachowa ń w obliczu kl ę sk Żywiołowych i katastrof, bezpiecznych zachowa ń górach i nad wodami, aktywizacja społeczno ś ci lokalnych na rzecz społecznego wsparcia służb publicznych w zakresie ratownictwa).

27 Priorytet II Rozwój potencjału organizacji pozarz ą dowych – działania nakierowane na wyrównywanie szans organizacji słabo rozwini ę tych infrastrukturalnie przez pomoc w formie szkoleniowej, informacyjnej, konsultacyjnej i doradczej. Wolontariat w organizacjach pozarz ą dowych – w szczególno ś ci inicjatywy ł ą cz ą ce bezinteresowne działanie z kształtowaniem wi ę zi społecznych opartych na zaufaniu i solidarno ś ci społecznej.

28 Priorytet III Wspieranie podstawowych funkcji rodziny – kształtowanie postaw i warto ś ci rodzinnych, propagowanie wzorców ż ycia rodzinnego, aktywizacja społeczna i ekonomiczna rodzin, wspomaganie rodzin pracowników migruj ą cych za granic ę, działania na rzecz przystosowania lokalnego ś rodowiska gospodarczego i społecznego oraz infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb godzenia aktywno ś ci zawodowej rodziców z wychowywaniem dzieci, działania na rzecz zmiany społecznego przyzwolenia na niewywi ą zywanie si ę z obowi ą zków alimentacyjnych,

29 a tak ż e na rzecz tworzenia możliwości wyboru aktywnych form przeciwdziałania ubóstwu rodzin z dzie ć mi zamiast biernych form ( ś wiadczenia).

30 Rozwi ą zywanie problemów dzieci i młodzieży– w szczególno ś ci rozwijanie form wyrównywania szans edukacyjnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom, aktywizuj ą cych rozwój intelektualny przez zwi ę kszenie dost ę pno ś ci do sektora usług społecznych (m.in. edukacji, kultury, turystyki), przeciwdziałanie przemocy w szkołach i placówkach oraz ś rodowiskach rówie ś niczych dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna i kulturowa dzieci i młodzieży, programy terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznemu.

31 Tworzenie równych szans dla dyskryminowanych oraz najsłabszych grup społecznych – m.in. przez przeciwdziałanie dyskryminacji i ochron ę praw grup dyskryminowanych, zmarginalizowanych i społecznie naznaczonych, w tym działania na rzecz integracji osób bezdomnych ze społecze ń stwem i ich powrotu do głównego nurtu ż ycia społecznego, wspieranie autorskich pomysłów na rzecz likwidowania przyczyn zróżnicowań społecznych i ekonomicznych, prowadzenie edukacji informatycznej i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

32 Porozumienia na rzecz integracji wspólnot i społeczno ś ci lokalnych – ze szczególnym uwzgl ę dnieniem partnerskich relacji mi ę dzy różnymi grupami społecznymi w tym zróżnicowanymi ze wzgl ę du na narodowo ść, pochodzenie etniczne, j ę zyk, kultur ę, wyznanie. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowi ą cym zagrożenie dla bezpiecze ń stwa publicznego – metody przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, wykorzystuj ą ce społeczn ą współodpowiedzialno ść za stan bezpiecze ń stwa publicznego, działania przeciw przemocy wobec dzieci i w rodzinie

33 Aktywizacja ludzi starych, integracja mi ę dzypokoleniowa – w szczególno ś ci rozwijanie form uczestnictwa ludzi starych, wzmacniaj ą cych ich podmiotowo ść społeczn ą w ś rodowisku lokalnym, rozwój solidarno ś ci mi ę dzypokoleniowej, działania integruj ą ce seniorów i młodych, wykorzystuj ą ce różne potencjały tych dwóch grup społecznych. Promocja zdrowia – rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu ż ycia oraz upowszechnianiu edukacji zdrowotnej

34 Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych – działania ograniczaj ą ce wykluczanie społeczne osób niepełnosprawnych, ze wzgl ę du na ich funkcjonowanie w nieprzyjaznym otoczeniu społecznym oraz trudn ą sytuacj ę ekonomiczn ą. Działania na rzecz ś rodowisk kombatanckich i osób represjonowanych – wł ą czenie przedstawicieli grup do inicjatyw zwi ą zanych z piel ę gnowaniem tradycji historycznej, wychowania patriotycznego i historycznej wi ę zi mi ę dzypokoleniowej

35 Integracja repatriantów w ś rodowiskach lokalnych – inicjatywy na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej repatriantów i ich rodzin; tworzenie przyjaznego otoczenia społecznego i ekonomicznego do integracji repatriantów. Integracja i aktywizacja zawodowa cudzoziemców – działania wspieraj ą ce skuteczn ą integracj ę cudzoziemców na polskim rynku pracy i w społecze ń stwie, przeciwdziałanie zjawiskom wykorzystywania cudzoziemców, pracy nielegalnej i niezarejestrowanej, pomoc cudzoziemcom w korzystaniu z instytucji społecznych i prawnych.

36 Działania na rzecz zachowania przez Poloni ę wi ę zi kulturowej z Polsk ą – wspieranie działa ń maj ą cych na celu nauczanie j ę zyka polskiego, poznawanie polskiej kultury,organizowanie akcji letnich dla dzieci i młodzieży; wspieranie akcji charytatywnych, wspieranie organizacji sta ż y i wolontariatu dla polskiej młodzieży, prezentacja wkładu Polaków w rozwój kulturalny i gospodarczy pa ń stwa zasiedlenia, informowanie i poprawa dost ę pu do informacji na temat Polski i Polaków w ś ród obcokrajowców w skupiskach Polonii.

37 Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna – promocja krajoznawstwa przez turystyk ę w ś ród dzieci i młodzieży, w szczególno ś ci w ramach letniego i zimowego wypoczynku, wspieranie inicjatyw zwi ą zanych z projektami turystycznymi maj ą cymi na celu podniesienie atrakcyjno ś ci turystycznej i kulturowej obszarów oraz wpływ na rozwój lokalny

38 Inicjatywy na rzecz udzielania pomocy humanitarnej – przedsi ę wzi ę cia maj ą ce na celu przygotowanie do niesienia oraz organizacj ę pomocy humanitarnej, przygotowanie wolontariuszy w zakresie udzielania pomocy humanitarnej na terenach dotkni ę tychkl ę skami, katastrofami i konfliktami zbrojnym.

39 Priorytet IV Wolontariat pracowniczy, rozumiany jako formy bezinteresownej i nieodpłatnej aktywno ś ci społeczno-zawodowej pracowników realizowane w oparciu o koncepcj ę społecznej odpowiedzialno ś ci biznesu we współpracy z organizacjami pozarz ą dowymi – w szczególno ś ci inicjatywy ł ą cz ą ce bezinteresowne działanie z kształtowaniem wi ę zi społecznych opartych na zaufaniu i solidarno ś ci społecznej.

40 Przedsi ę biorczo ść społeczna i upowszechnianie idei partnerstwa trójsektorowego – szkoleniowo-doradcze wsparcie rozwoju różnych form przedsi ę biorczo ś ci społecznej inicjowanej i prowadzonej przez organizacje pozarz ą dowe, promowanie i upowszechnianie idei przedsi ę biorczo ś ci społecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze,

41 promowanie i upowszechnianie idei społecznego zaangażowania przedsi ę biorców oraz współpracy organizacji pozarz ą dowych, biznesu i administracji publicznej, promowanie nowych form gospodarowania i tworzenia własnych miejsc pracy – spółdzielczo ść socjalna

42 wysokość wnioskowanej dotacji od 5 tys. zł. do 300 tys. zł Możliwe projekty dwuletnie

43 Wkład własny dla projektów o wnioskowanej dotacji od 5 tys. zł do 150 tys. zł – co najmniej 10% wartości projektu (w tym dla projektów o wnioskowanej dotacji od 5 tys. zł do 25 tys. zł – wkład własny finansowy lub niefinansowy, zaś dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 25 tys. zł do 150 tys. zł – wkład własny jedynie finansowy); dla projektów o wnioskowanej dotacji od powyżej 150 tys. zł do 300 tys. zł – co najmniej 20% wartości projektu (wkład własny jedynie finansowy).

44 Koszty kwalifikowalne Ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO), pokrywane będą jedynie niezbędne koszty związane BEZPOŚREDNIO z realizacją zadania

45 Koszty osobowe administracji i obsługi projektu - do wysokości 10% wartości dotacji, w tym np. kierowanie (koordynacja) projektem, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, księgowość – jednakże w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu, jak również osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby projektu.

46 Koszty osobowe merytoryczne (w tym np. trenerów, ekspertów, specjalistów realizujących zadania – jedynie w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu, jak również osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby projektu);

47 Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu (w tym np. materiały szkoleniowe, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, odzież, żywność, przejazd beneficjentów, nagrody dla beneficjentów w konkursach itp. )

48 Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu – w stosownej części, przypadającej na dany projekt (w tym np. opłaty za telefon/faks, opłaty pocztowe, czynsz, CO) – do wysokości 10% wartości dotacji;

49 Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania – koszt zakupu lub wypożyczenia składnika majątku, którego wartość początkowa nie przekracza kwoty 3500,00 zł i jednocześnie łączny koszt składników majątku nie większy niż 5% wartości dotacji. Oznacza to, że organizacja może zakupić kilka składników majątku, których cena nie przekracza 3500,00 zł za poszczególny składnik majątku, ale jednocześnie ich łączna wartość nie może przekroczyć 5% wartości dotacji.

50 Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania – do wysokości 5% wartości dotacji, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł.; Wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu - do należności z tytułu podróży służbowej

51 Wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) - do wysokości 5% dotacji, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł, chyba że projekt realizuje działanie FIO o charakterze promocyjnym.

52 Koszty niekwalifikowalne zakup nieruchomości, zakup środków trwałych rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań, odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, wydatki już finansowane z innych źródeł niż określone przez Wnioskodawcę, nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania.

53 Więcej informacji

54 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

55 Działanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - systemowe Poddziałanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Poddziałanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

56 Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej - konkursowe Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej

57 możliwe działania wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

58 staże i zatrudnienie subsydiowane osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych połączone z zajęciami reintegracji zawodowej i społecznej poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy

59 Grupy docelowe osoby długotrwale bezrobotne; osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi; osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich; osoby po pięćdziesiątym roku życia (50+); młodzież w wieku 15 – 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym (z wyjątkiem osób objętych wsparciem na szczeblu ogólnopolskim w ramach projektów systemowych realizowanych przez OHP); osoby bezdomne, uchodźcy, członkowie mniejszości etnicznych i narodowych, osoby uzależnione od alkoholu.

60 Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej wsparcie funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących następujące usługi: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej; usługi prawne, finansowe, marketingowe; rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej; promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

61 Działanie Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej)

62 wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym

63 Grupy docelowe mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców; społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów; podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów

64 Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich

65 Działanie Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

66 Poddziałanie identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia organizacja szkoleń i warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych

67 realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących formy wsparcia: subsydiowane zatrudnienie, staże, praktyki, pośrednictwo pracy opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, szkoleniach i stażach oraz innych usługach szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu

68 Grupy docelowe Osoby pozostające bez zatrudnienia w szczególności: kobiety, osoby do 25 roku życia, osoby po 45 roku życia, osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres powyżej 12 mc., osoby niepełnosprawne, osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich odchodzące z rolnictwa instytucje rynku pracy i ich pracownicy podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym

69 Działanie Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno –informacyjne upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

70 wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia; przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej); wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej

71 Grupy docelowe osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, w tym kobiety, osoby do 25 roku życia, osoby po 45 roku życia, odchodzące z rolnictwa, niepełnosprawne za wyjątkiem osób, które posiadały działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o wsparcie

72 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych

73 wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych rozwój dialogu, partnerstwa społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działalność zapobiegające marginalizacji obszarów wiejskich

74 Grupy docelowe Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców; społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich; podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów

75 Więcej informacji

76 Akademia SNS Pilotażowy program pt. Akademie S.N.S. zakłada remont i modernizację świetlic środowiskowych będących pod opieką instytucji pozarządowych, których celem jest wsparcie i pomoc skierowana do dzieci i młodzieży.

77 Kryteria doboru świetlic środowiskowych: Świetlica musi by prowadzona przez Organizację Pozarządową, Właścicielem budynku lub pomieszczeń wykorzystywanych jako świetlica środowiskowa jest organizacja pozarządowa prowadząca tą działalność, lub właściciel budynku wyrazi pisemną zgodę na remont oraz przekaże pisemną zgodę na 3-letni okres użytkowania świetlicy bez możliwości wypowiedzenia umowy najmu.

78 W świetlicy przebywa do 40 dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Stan techniczny świetlicy jest zły lub bardzo zły oraz wszystkie pomieszczenia świetlicy (bez wyjątku) nadają się do generalnego remontu. Stan wyposażenia świetlicy jest zły lub bardzo zły i nie nadaje się do użytkowania. Świetlica na stałe zatrudnia osobę lub osoby opiekujące się dziećmi oraz świetlicą. Świetlica współpracuje z wolontariuszami oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

79 Więcej informacji: Fundacja J&S Pro Bono Poloniae

80 Program ENGLISH TEACHING Celem Programu jest wspieranie działań na rzecz poprawy poziomu nauczania języka angielskiego i jego promocja wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi oraz wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich.

81 SMALL GRANTS to konkurs grantowy, w ramach którego szkoły, organizacje pozarządowe oraz instytucje oświatowe ubiegają się o dotacje na realizację projektów związanych z nauczaniem języka angielskiego w ciekawej, pozalekcyjnej formie. Wśród nagrodzonych dotychczas projektów są m.in.: kluby miłośników kultury anglosaskiej, dyskusyjne kluby filmowe, koła teatralne. W małych szkołach tworzone są biblioteki z literaturą i prasą anglojęzyczną oraz organizowane są konkursy i festiwale.

82 Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zwiększanie zainteresowania uczeniem się i nauczaniem języka angielskiego we wsiach i małych miastach w Polsce. Nowy nabór od 31 stycznia i 15 lipca.

83 O dotację (maks zł) mogą ubiegać się niekomercyjne instytucje oświatowe (szkoły, biblioteki, świetlice, domy kultury itp.) oraz fundacje i stowarzyszenia z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. W 2011 roku planowane jest udzielenie łącznie około 50 dotacji o średniej wysokości zł.

84 Dotacja może być przyznana na inicjatywy, realizowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, które: mają innowacyjny charakter i są nastawione na umożliwienie aktywnego kontaktu dzieci i młodzieży z żywym językiem - poza regularnymi zajęciami szkolnymi,

85 umożliwiają nauczycielom poznanie nowych, sprawdzonych i skutecznych metod dydaktycznych, w tym tzw. aktywnych metod nauczania, i wykorzystywanie w nauczaniu języka obcego programów komputerowych i Internetu, zapewniają dzieciom i młodzieży w danej gminie/powiecie skuteczne nauczanie języka angielskiego poprzez m.in.: włączanie w projekty rodziców i społeczności lokalnych, innowacje organizacyjne, efektywne wykorzystywanie pomocy dydaktycznych.

86 Preferowane będą następujące typy projektów: - zakładające współpracę z innymi szkołami i nauczycielami w gminie lub w Polsce (jak również za granicą), ze studentami, wolontariuszami, - zakładające współpracę z innymi partnerami lokalnymi oraz organizujące wydarzenia nie tylko dla szkół, a także dla środowiska lokalnego, - wykorzystujące nowoczesne i różnorodne metody nauczania języka angielskiego do realizacji projektu.

87 Więcej informacji

88 Więcej informacji

89 Gdzie szukać informacji


Pobierz ppt "Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google