Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2,63-000 Środa Wlkp., tel. 61 287 06 40,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2,63-000 Środa Wlkp., tel. 61 287 06 40,"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2,63-000 Środa Wlkp., tel. 61 287 06 40, e-mail: pcprsrodawlkp@pro.onet.plpcprsrodawlkp@pro.onet.pl www.srodawlkp.epcpr.pl Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WLKP. ZA 2011ROK ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO

2 MISJA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2009-2020 POWIAT ŚREDZKI OBSZAREM SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, PODEJMOWANYCH W OPARCIU O ZINTEGROWANY SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERAJĄCY RODZINĘ ORAZ AKTYWNĄ INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

3 ROK 2011 REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH : -ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. 175, poz. 1362 ze zm.), -ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),Dz.U. z -ustawą z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr180, poz.1493 ze zm.) ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485 z póź. zmianami).

4 Oraz zgodne z dokumentami strategicznymi : Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Powiatowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata2009-2020 Powiatowym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Programem budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną powiatu średzkiego na lata 2007- 2015

5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

6 Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców Rodzaj pomocyLiczba osób, którym przyznano świadczenie Wydatkowana kwota 1.pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 42 dzieci w 32 rodzinach zastępczych, w tym dla 4 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej 293.476,49 zł. 2.usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie: 1)pomoc na kontynuowanie nauki - 13 wychowanków otrzymało miesięczną pomoc pieniężną na kontynuację nauki, w tym 10 wychowanków z rodzin zastępczych 45.760,06zł, 2) pomoc pieniężną na usamodzielnienie-5 wychowanków, w tym: 3 wychowanków rodzin zastępczych 1 wychowanek placówki opiekuńczo- wychowawczej1 wychowanek młodzieżowego ośrodka wychowawczego 19.764,00zł 3) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 10, tym 7 wychowanków rodzin zastępczych, 2 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,1 wychowanek młodzieżowego ośrodka wychowawczego 28.512,00zł 4)wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję rodziny zawodowej 1 rodzina zawodowa (4 dzieci umieszczona w rodzinie) 22 147,41zł, Ogółem wydatkowano:414.234,38 zł

7 Pomoc osobom niepełnosprawnym -Środki PFRON Rodzaj wsparcia Liczba osób objętych wsparciem Wydatkowana kwota 1.dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 59 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami 40 256 zł, 2.dofinansowano zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego 213108 489 zł, 3. dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych na kwotę 637.800zł, 4. dofinansowano zadanie z zakresu sportu, kultury i turystyki dla osób niepełnosprawnych 74959 100zł 5.dofinansowano zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 6 000,00 zł 6.dofinansowanie działalności WTZ48770.580zł 7. Rehabilitacja zawodowa-wypłata stypendium stażowego 3 os. niepełnosprawne poszukujące prace 25 618zł,

8 Orzecznictwo w sprawach poza rentowych w stosunku do dorosłych i do dzieci prowadzi Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Kategoria wiekowaLiczba złożonych wniosków 2010r. 2011r. Liczba wydanych orzeczeń 2010r. 2011r. - osoby do 16 roku życia 157 117 154 104 - osoby powyżej 16 r. życia 679 647 669 621 2010r.- wydano 81 legitymacji osób niepełnosprawnych. 2011r.--wydano 169 legitymacji osób niepełnosprawnych.

9 Realizowane w 2011roku projekty, na które pozyskano dodatkowe środki ProjektPozyskane środki Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną- projekt pn.Wspieramy rodzinę w powiecie średzkim 97 000,00zł - MPiPS Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - projekt pn. Bezpieczna Rodzina w Powiecie Średzkim 44 460,00zł + 10000,00zł nagroda za najlepszy projekt-MPiPS projekt systemowy pn. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 439 932,91zł / w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 373 942,97zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w wysokości 19 796,98zł, wkład własny Beneficjenta w kwocie 46 192,96zł, w tym 29 041,72zł środki JST, 17 151,24zł środki PFRON Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim- projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ….realizacja projektu konkursowego w latach 2012-2014, programu korekcyjno- -edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 9.327,00 zł- dotacja celowa Wojewoda Wielkopolski

10 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ- DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE WYSZCZEGÓLNIENIE2009r.2010r.Rok ocenyPrognoza roku następnego Liczba osób,którym przyznano decyzja świadczenie 165159157148 Rodziny zastępcze: Liczba osób, którym decyzja przyznano świadczenie 52494249 Liczba rodzin ogółem W tym: Spokrewnione z dzieckiem Zawodowe O charakterze Pogotowia rodzinnego 40 33 0 37 31 1 0 32 26 1 0 35 18 2 1 Placówki opiekuńczo- wychowawcze: Liczba osób, którym decyzja przyznano świadczenie Liczba jednostek organizacyjnych 11 1 9191 9191 9191

11 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ- DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE WYSZCZEGÓLNIENIE2009r.2010r.Rok ocenyPrognoza roku następnego Usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków: Liczba osób, którym decyzja przyznano świadczenie 222320 Opuszczający rodziny zastępcze 18121615 Opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze 1235

12 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ- WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ WYSZCZEGÓLNIENIE2009r.2010r.Rok ocenyPrognoza roku następnego PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE W TYM PORADY PRAWNE,RODZINNE, PSYCHOLOGICZNE,PRACA SOCJALNA Liczba rodzin373232324347 Liczba osób w rodzinach 1271517720980 INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach KONTRAKT SOCJALNY INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA PROGRAM KOREKCYJNO- EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE 150 495 6 21 25 120 408 6 22 15 182 502 81 20 15 180 510 190 20 15

13 INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ-ZWIĘKSZENIE ZASOBU WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość nakładów w tys.zł Rok oceny2012r.2013r.2014r. Ośrodki wsparcia- ogółem w tym: 191925362521 2450 Środowiskowy Dom Samopomocy 72212351192 1090 -Środki Powiatu0000 Dotacje z budżetu państwa 722794873960 Środki EFS0441319130 -Pozostałe środki0000

14 INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ-ZWIĘKSZENIE ZASOBU WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość nakładów w tys.zł Rok oceny2012r.2013r.2014r. Ośrodki wsparcia- ogółem w tym: 191925362521 2450 MIESZKANIA CHRONIONE 02729 32 -Środki Powiatu0272932 OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 210256282310 Środki POWIATU210256282310 -Pozostałe środki0000

15 INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ-ZWIĘKSZENIE ZASOBU WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość nakładów w tys.zł Rok oceny2012r.2013r.2014r. WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ- ogółem w tym: 856887 -Środki Powiatu7889 Dotacje z budżetu państwa 0000 Środki EFS0000 -Pozostałe środki- PFRON 778798

16 ŚRODKI FINANSOWE NA ZADANIA WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość nakładów w tys.zł OGÓŁEM Rok 2009 1580 2010R. 1562 2011.R 1602 2012R. 2046 1.POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 438464547 661 2.Prowadzenie mieszkań chronionych 000 27 3.Prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia 203201210 256 4.Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, 819778762 956 5. specjalistyczne poradnictwo, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej 181920 22 6. pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze 7. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i udzielanie pomocy pieniężnej 108 12 116 3 81 2 132 14

17 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki, innych zadań 2009- 9 organizacjom dofinansowano 15 przedsięwzięć na kwotę 67 tys. zł. 2010- 8 organizacjom dofinansowano 18 przedsięwzięć na kwotę 73 tys. zł. 2011- 8 organizacjom dofinansowano 17 przedsięwzięć na kwotę 60 tys. zł. Zlecenie prowadzenia WTZ i KIS

18

19 SCHEMAT ORGANIZACYJNY 2012 Sekcja Finansów Ośrodek Interwencji Kryzysowej Zastępca Dyrektora Sekcja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnoś ci Centrum Informacji - Zespół do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy Dyrektor Zespół Wsparcia Dziecka i Rodziny Mieszkania Chronione Zespół do Spraw Organizacyjno- Administracyjnych Biuro Wsparcia Projektów Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej Sekcja Metodyczna Organizacji i Nadzoru

20 KADRA PCPR WYSZCZEGÓLNIENIE2009r.2010r.2011r.2012r. KADRA KIEROWNICZA4446 W TYM WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE 4446 SPECJALIZACJA Z ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ 3335 PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI W TYM Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM ŚREDNIM 853853 954954 853853 963963 PRACOWNICY SOCJALNI W TYM Z WYKSZTAŁCENIEM Wyższym Specjalizacja 1-stopnia Specjalizacja z organizacji pomocy społ. 63006300 63016301 54015401 65226522

21 KADRA PCPR WYSZCZEGÓLNIENIE2009r.2010r.2011r.2012r. Prawnicy1111 Psychologowie5667 Organizator pieczy zastępczej 0001 Koordynator pieczy zastępcze Pozostali pracownicy 0 21 0 16 0 15 1 15

22 Realizowane w 2011roku projekty, na które pozyskano dodatkowe środki ProjektPozyskane środki Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną- projekt pn.Wspieramy rodzinę w powiecie średzkim 97 000,00zł - MPiPS Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - projekt pn. Bezpieczna Rodzina w Powiecie Średzkim 44 460,00zł + 10000,00zł nagroda za najlepszy projekt-MPiPS projekt systemowy pn. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 439 932,91zł / w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 373 942,97zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w wysokości 19 796,98zł, wkład własny Beneficjenta w kwocie 46 192,96zł, w tym 29 041,72zł środki JST, 17 151,24zł środki PFRON Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim- projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 889.924,68zł realizacja projektu konkursowego w latach 2012-2014, programu korekcyjno- -edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 9.327,00 zł- dotacja celowa Wojewoda Wielkopolski

23

24 OPS PCPR- KOORDYNATOR Interdyscyplinarny Zespół Pracy z Dzieckiem i Rodziną PUP Policja Instytucje oświatowe Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Placówki służby zdrowia Organizacje pozarządowe Kościół, zw. wyzn. Prokuratura Rejonowa Sąd Rejonowy

25 Projekt pn.Wspieramy rodzinę w powiecie średzkim -97 000,00zł - MPiPS Efekty: 1.Rozwój systemu rodzin zastępczych: -pozyskano 2 rodziny do pełnienia FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ NIESPOKREWNIONEJ Z DZIECKIEM -zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych 25 rodzin zastępczych -poprawa funkcjonowania 9 dzieci w rodzinach niespokrewnionych –dofinansowano zajęcia pozalekcyjne w tym korepetycje -poprawa warunków mieszkaniowych: zakupiono 3 rodzinom niespokrewnionym niezbędny sprzęt potrzebny dzieciom zakupiono10 wychowankom usamodzielnianym wyposażenie mieszkania 2.Kontynuacja działania Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny-zwiększenie kompetncji rodzicielskich u 8o rodzin +wzrost kompetencji życiowych 10 wychowanków pieczy zastępczej 3.Powstanie grupy wsparcia rodzin zastepczych (6 rodzinzastepczych)

26 Projekt,,BEZPIECZNA RODZINA W POWIECIE ŚREDZKIM MPiPS- dotacja 44 460,00zł + 10000,00zł nagroda za najlepszy projekt

27 BEZPIECZNA RODZINA W POWIECIE ŚREDZKIM -WSPÓŁPRACA Z

28 Efekty: 1.Zwiększono ofertę specjalistycznych usług w powiecie średzkim- zatrudniono: -psychiatrę,prawnika,psychologa- 292 osoby skorzystały z poradnictwa specjalistycznego 2. Wypracowano zasady współpracy –ZI -PCPR kuratorami sądowymi, policją, pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia. 3. Utworzono na stronie PCPR platformę wymiany doświadczeń i informacji- Forum internetowe dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych 4. Powstały 4 grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie-38 osób. 5.Powstał Raport nt. zjawiska przemocy w powiecie średzkim

29 Działania wspierające działalność Zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych ORGANIZACJA 20 godzinnego kursu(XI):,,Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla grupy 12osób,

30 Spotkania doradcze dla Zespołów (2 )- konsultacje ze specjalistami OIK, omówienie procedury Niebieska Karta, wypracowanie zasad współpracy z PCPR- OIK, przekazanie materiałów informacyjno-edukacyjnych

31 DZIAŁANIA NA RZECZ ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH – UTWORZONO NA STRONIE PCPR FORUM INTERNETOWE JAKO PLATFORMĘ WYMIANY INFORMACJI, DOŚWIADCZEŃ, DYSKUSJI www.srodawlkp.epcpr.pl e-mail: pcprsrodawlkp@pro.onet.plpcprsrodawlkp@pro.onet.pl

32 ROZSZERZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG DLA rodzin z problemem przemocy małoletnich rodziców z rodzin zagrożonych przemocą PORADNICTWO PRACA terapeutycznych ukierunkowana na osoby dotknięte przemocą w rodzinie i osoby stosujące przemoc w rodzinie

33

34 Działania edukacyjno- informacyjne informacje w prasie lokalnej materiały informacyjno- edukacyjne(2000szt) debata uczestnictwo w kampanii lokalnej w ramach projektu,,Rodzina bez przemocy w gminie ŚrodaWlkp.-projekt wyróżniony przez MPiPS

35 Materiały informacyjne Opracowano i wydano wspólnie z Komendą Powiatową Policji ulotki informacyjne Z wykazem dzielnicowych poszczególnych rejonów powiatu Z danymi instytucji pomocowych powiatu średzkiego Wydano 2000 ulotek

36 KROK 1 W sytuacji zagrożenia życia reagują policjanci patrolu interwencyjnego. W przypadku przemocy w rodzinie zakładają Niebieską Kartę – specjalny druk przygotowywany na takie sytuacje. KROK 2 Na podstawie Niebieskiej Karty dzielnicowy obejmie rodzinę nadzorem i wskaże do jakich instytucji zwrócić się o pomoc. KROK 3 Zgłoś się do placówek świadczących pomoc ofiarom przemocy na terenie powiatu średzkiego (podane na drugiej stronie ulotki). KROK 4 Złóż do Prokuratury lub na Policję wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę. KROK 5 Jeśli krzywdzone są dzieci, masz obowiązek im pomóc, zawiadom Sąd Rodzinny, Prokuraturę lub Policję. CO ROBIĆ W PRZYPADKU PRZEMOCY DOMOWEJ?

37 Nie radzisz sobie z problemem! ZADZWOŃ ! PRZYJDŹ ! WYKAZ INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ POMOCĄ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W POWIECIE ŚREDZKIM Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szkolna 2,63-000 Środa Wlkp., tel. 61 287 06 40, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Lipowa 12, 63-000 Środa Wlkp., tel. 61 285 86 32, www.srodawlkp.epcpr.pl e-mail: pcprsrodawlkp@pro.onet.plpcprsrodawlkp@pro.onet.pl Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Żwirki Wigury 1, 63-00 Środa Wlkp., tel. 61 285 32 07, Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień, ul. Pl. Armii Poznań 3 (Kupiec Średzki), 63-000 Środa Wlkp., tel. 61 285 86 33, Stowarzyszenie Abstynentów Nowe Życie, ul. Westerplatte 5, 63- 000 Środa Wlkp., tel. zaufania AA 61 285 26 58 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca w Twojej gminie.

38 Nie radzisz sobie z problemem! ZADZWOŃ ! PRZYJDŹ ! - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jesionowa 2 a, 63-400 Nowe Miasto n/ Wartą, tel. 61 287 41 61, 61 287 41 62, fax 61 287 45 84 -Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy tel. 61 285 15 35, 61 285 15 14 w. 20,, fax 61 285 15 35 -Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, tel. 61 285 19 41, 61 285 92 13 w. 21, fax 61 623 15 33, - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sienkiewicza 4, 63-020 Zaniemyśl, tel.61 285 71 18, fax 61 2857474, -Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 9 c, 63-000 Środa Wlkp., tel. 61 285 35 80, fax. 61 285 35 80, -Ośrodek Wsparcia-Gminna Świetlica Terapeutyczno – Wychowawcza z siecią świetlic dla dzieci 63-000 Środa Wlkp., ul. Lipowa 12, tel./fax 61 285 22 18.

39 POWSTRZYMAJ PRZEMOC W RODZINIE !!! Jeżeli ktoś z Twoich bliskich bije Cię, popycha, szarpie, grozi, że Cię zabije, poniża, obrzuca Cię obelgami, kontroluje wszystko - co robisz, z kim się widujesz, nie pozwala Ci widywać się z rodziną i przyjaciółmi, niszczy Twoją własność, zabiera Twoje pieniądze, a potem każe o nie prosić, obwinia Cię o swoje agresywne zachowanie Pamiętaj Przemoc w rodzinie jest przestępstwem !!! Nigdy nie jest za późno by powiedzieć Nie !!! Skorzystaj z pomocy prawnika, psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Środzie Wielkopolskiej ul. Lipowa 12 Pracownicy pełnia dyżur w dni powszednie od 8,00 do 19,00 tel.612858632 e - mail : pcprsrodawlkp@pro. onet. pl pcprsrodawlkp@pro. onet. pl,, Bezpieczna rodzina w powiecie średzkim - projekt dofinansowany ze środków MPiPS

40 Masz wpływ na swoją sytuację i sytuację swoich bliskich PAMIĘTAJ Twoi sprzymierzeńcy to : pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej policjant członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych członek Zespołu Interdyscyplinarnego psycholog wychowawca ze świetlicy pedagog, nauczyciel Kurator PRZYJDŹ, ZADZWOŃ, NAPISZ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2,63-000 Środa Wlkp., tel. 61 287 06 40, e - mail : pcprsrodawlkp@pro. onet. pl pcprsrodawlkp@pro. onet. pl,, Bezpieczna rodzina w powiecie średzkim - projekt współfinansowany ze środków MPiPS

41

42 Realizacja projektu systemowego w 2011 roku w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzykosach pn. Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim BUDŻET PROJEKTU: 381.215,10 zł, w tym: - środki własne powiatu – 17.150,27 zł - środki PFRON – 17.151,24 zł CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Aktywizacja społeczna i zawodowa do końca 2011 roku 80 osób z terenu powiatu średzkiego poprzez pozyskanie przez nich nowych kompetencji społecznych i zawodowych. Wsparciem objęto 81 osób (69 kobiet i 12 mężczyzn) korzystających z usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej i Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach. Zastosowane narzędzia: kontrakt socjalny/umowa oraz Program Aktywności Lokalnej

43 W celu aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu, podjęto następujące działania: 1. zorganizowano 3-dniowy Obóz Aktywnej Integracji w Jarocinie (dla uczestników projektu i ich otoczenia), w ramach którego prowadzono: zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, warsztaty z zakresu kształtowania własnego wizerunku z elementami stylizacji, terapię psychospołeczną – warsztaty nt. właściwej komunikacji w rodzinie i w środowisku, trening umiejętności społecznych w tym nauka aktywnego spędzania czasu wolnego oraz warsztaty z zakresu komunikacji w rodzinie i w środowisku z zagadnieniami usamodzielnienia dziecka; 2. objęto wsparciem asystenta rodziny; 3. udzielono pomocy finansowej; 4. przeprowadzono indywidualną terapię psychospołeczną oraz rodzinną; 5. zorganizowano grupy wsparcia; 6. przeprowadzono indywidualne treningi umiejętności oraz kompetencji społecznych; 7. zorganizowano kurs pierwszej pomocy przedmedycznej; 8. przeprowadzono warsztaty oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym; 9. sfinansowano uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym.

44 Ponadto podjęto DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM - Debata w Szlachcinie – plac przy Publicznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie Po zapoznaniu się z tematem ogłoszono dla młodzieży KONKURS na projekt placu. Po komisyjnej ocenie każdego przedłożonego projektu...

45 Urządzanie placu przy Publicznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie tak było tak jest Widoczne efekty zachęcały do dalszej pracy.

46 Tak byłoTak jest Uczestnikom projektu pomagali nawet najmłodsi mieszkańcy Szlachcina.

47 Tak było Tak jest

48 Festyn rodzinny w Młodzikowie Festyn okazał się ciekawą formą wspólnej zabawy uczestników projektu i ich najbliższych. Nie zabrakło atrakcji dla tych najmłodszych i tych starszych a do tego smaczny poczęstunek.

49 Projekt pn. Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy SOS w Środzie Wlkp. w okresie 01.01.2012 r. – 31.05.2014 r. Budżet projektu: 889.924,68 zł 100% dofinansowania ze środków EFS Uczestnicy projektu: 80 osób niepełnosprawnych z powiatu średzkiego, w tym 40 osób będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej Cel główny: Poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób niepełnosprawnych z powiatu średzkiego zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od 01.01.2012 r. do 31.05.2014 r. Powstanie w powiecie średzkim nowego podmiotu ekonomii społecznej – Klubu Integracji Społecznej Szansa

50 Konkurs Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych W dniu 16 kwietnia 2011r.podczas uroczystej gali w studiu TVP Poznań nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Powiat średzki uhonorowano za wdrożenie efektywnego systemu wparcia osób niepełnosprawnych i elementów infrastruktury oraz tym samym, za najlepsze spośród wszystkich nominowanych powiatów, odzwierciedlenie głównego przesłania Konkursu jakim jest ukazanie Wielkopolski jako regionu otwartego i przyjaznego wszystkim jej mieszkańcom. Nagrodę główną w wysokości 30.000 zł z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka odebrali Starosta Średzki Tomasz Pawlicki oraz Bernadeta Staszak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

51 EFEKTY DZIAŁAŃ PCPR Efekty 2011- Rodziny zastępcze Liczba rodzin Liczba dzieci w rodzinach Liczba rodzin rozwiazany ch Liczba rodzin nowo utworzonych Liczba dzieci które uzyskały promocję do następnej klasy Polepszenie warunków mieszkaniowych 324261413 Liczba Rodzin Poprawa warunków mieszkaniowych Poprawa relacji w rodzinie Podjęcie leczenia odwykowego Podjęcie zatrudnienia 32151713 Liczba wychowankó w Poprawa warunków mieszkaniowych Podjecie pracy zarobkowej Zrobienie kursu prawa jazdy Liczba wychowanków kontynuujących naukę 2110347

52 Liczba mężczyzn Zaprzestanie stosowania przemocy Podjęcie leczenia w poradni uzależnień Liczba mężczyzn pozostająca w stosunku zatrudnienia Liczba mężczyzn prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z rodziną 15 4712 Liczba rodzinPoprawa sytuacji finansowej Poprawa współpracy między szkołą a rodziną Poprawa relacji w rodzinie 32480127205 Liczba rodzin Liczba rodzin Asystent rodziny Poprawa warunków mieszkaniowych Poprawa relacji w rodzinie Poprawa współpracy ze szkołą Podjęcie zatrudnieni a Podjęcie leczenia w poradni uzależnień Wzrost poczucia własnej wartości 8126143710 165

53 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dziękuję za uwagę ul. Szkolna 2,63-000 Środa Wlkp., tel. 61 287 06 40, www.srodawlkp.epcpr.pl e-mail: pcprsrodawlkp@pro.onet.plpcprsrodawlkp@pro.onet.pl


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2,63-000 Środa Wlkp., tel. 61 287 06 40,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google