Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WLKP. ZA 2011ROK ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO Powiatowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WLKP. ZA 2011ROK ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO Powiatowe."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WLKP. ZA 2011ROK ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2, Środa Wlkp., tel , 1 1

2 MISJA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2009-2020
POWIAT ŚREDZKI OBSZAREM SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, PODEJMOWANYCH W OPARCIU O ZINTEGROWANY SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERAJĄCY RODZINĘ ORAZ AKTYWNĄ INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM        2 2

3 ROK 2011 REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH :
-ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. 175, poz ze zm.), -ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), -ustawą z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr180, poz.1493 ze zm.) ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485 z póź. zmianami). 3

4 Oraz zgodne z dokumentami strategicznymi :
Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata Powiatowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata Powiatowym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata Programem budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną powiatu średzkiego na lata 4

5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE
5

6 Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców
Rodzaj pomocy Liczba osób, którym przyznano świadczenie Wydatkowana kwota 1.pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 42 dzieci w 32 rodzinach zastępczych, w tym dla 4 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej ,49 zł. 2.usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie: 1)pomoc na kontynuowanie nauki - 13 wychowanków otrzymało miesięczną pomoc pieniężną na kontynuację nauki, w tym 10 wychowanków z rodzin zastępczych 45.760,06zł, 2) pomoc pieniężną na usamodzielnienie -5 wychowanków , w tym: 3 wychowanków rodzin zastępczych 1 wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej1 wychowanek młodzieżowego ośrodka wychowawczego 19.764,00zł 3) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 10 , tym 7 wychowanków rodzin zastępczych , 2 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych ,1 wychowanek młodzieżowego ośrodka wychowawczego 28.512,00zł 4)wynagrodzenie dla osoby pełniącej funkcję rodziny zawodowej 1 rodzina zawodowa (4 dzieci umieszczona w rodzinie) 22 147,41zł, Ogółem wydatkowano: ,38 zł 6

7 Pomoc osobom niepełnosprawnym -Środki PFRON
Rodzaj wsparcia Liczba osób objętych wsparciem Wydatkowana kwota 1.dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 59 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami zł, 2.dofinansowano zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego 213 zł, 3. dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych na kwotę 6 37.800zł, 4. dofinansowano zadanie z zakresu sportu, kultury i turystyki dla osób niepełnosprawnych 749 59 100zł 5.dofinansowano zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 6 000,00 zł 6.dofinansowanie działalności WTZ 48 7. Rehabilitacja zawodowa-wypłata stypendium stażowego 3 os. niepełnosprawne poszukujące prace 25 618zł, 7

8 2010r.- wydano 81 legitymacji osób niepełnosprawnych.
Orzecznictwo w sprawach poza rentowych w stosunku do dorosłych i do dzieci prowadzi Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Kategoria wiekowa Liczba złożonych wniosków 2010r r. Liczba wydanych orzeczeń 2010r r. - osoby do 16 roku życia - osoby powyżej 16 r. życia 2010r.- wydano legitymacji osób niepełnosprawnych. 2011r.--wydano 169 legitymacji osób niepełnosprawnych. 8

9 Realizowane w 2011roku projekty, na które pozyskano dodatkowe środki
Pozyskane środki Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną- projekt pn.“Wspieramy rodzinę w powiecie średzkim” 97 000,00zł - MPiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - projekt pn. “Bezpieczna Rodzina w Powiecie Średzkim” 44 460,00zł ,00zł nagroda za najlepszy projekt-MPiPS projekt systemowy pn. “Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,91zł / w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie ,97zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w wysokości ,98zł, wkład własny Beneficjenta w kwocie 46 192,96zł, w tym ,72zł środki JST, 17 151,24zł środki PFRON „Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim”- projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ….realizacja projektu konkursowego w latach , programu korekcyjno- -edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 9.327,00 zł- dotacja celowa Wojewoda Wielkopolski 9

10 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ- DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE
WYSZCZEGÓLNIENIE 2009r. 2010r. Rok oceny Prognoza roku następnego Liczba osób ,którym przyznano decyzja świadczenie 165 159 157 148 Rodziny zastępcze: Liczba osób, którym decyzja przyznano świadczenie 52 49 42 Liczba rodzin ogółem W tym: Spokrewnione z dzieckiem Zawodowe O charakterze Pogotowia rodzinnego 40 33 37 31 1 32 26 35 18 2 Placówki opiekuńczo-wychowawcze: Liczba jednostek organizacyjnych 11 9 10

11 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ- DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE
WYSZCZEGÓLNIENIE 2009r. 2010r. Rok oceny Prognoza roku następnego Usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków: Liczba osób, którym decyzja przyznano świadczenie 22 23 20 Opuszczający rodziny zastępcze 18 12 16 15 Opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 2 3 5 11

12 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ- WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ
WYSZCZEGÓLNIENIE 2009r. 2010r. Rok oceny Prognoza roku następnego PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE W TYM PORADY PRAWNE,RODZINNE, PSYCHOLOGICZNE,PRACA SOCJALNA Liczba rodzin 373 232 324 347 Liczba osób w rodzinach 1271 517 720 980 INTERWENCJA KRYZYSOWA KONTRAKT SOCJALNY INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE 150 495 6 21 25 120 408 22 15 182 502 81 20 180 510 190 12

13 INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ-ZWIĘKSZENIE ZASOBU
WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość nakładów w tys.zł Rok oceny 2012r. 2013r. 2014r. Ośrodki wsparcia-ogółem w tym: 1919 2536 2521 2450 Środowiskowy Dom Samopomocy 722 1235 1192 1090 -Środki Powiatu Dotacje z budżetu państwa 794 873 960 Środki EFS 441 319 130 -Pozostałe środki 13

14 INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ-ZWIĘKSZENIE ZASOBU
WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość nakładów w tys.zł Rok oceny 2012r. 2013r. 2014r. Ośrodki wsparcia-ogółem w tym: 1919 2536 2521 2450 MIESZKANIA CHRONIONE 27 29 32 -Środki Powiatu OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 210 256 282 310 Środki POWIATU -Pozostałe środki 14

15 INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ-ZWIĘKSZENIE ZASOBU
WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość nakładów w tys.zł Rok oceny 2012r. 2013r. 2014r. WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ-ogółem w tym: 856 887 -Środki Powiatu 78 89 Dotacje z budżetu państwa Środki EFS -Pozostałe środki-PFRON 778 798 15

16 ŚRODKI FINANSOWE NA ZADANIA
WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość nakładów w tys.zł OGÓŁEM Rok 2009 1580 2010R. 1562 2011.R 1602 2012R. 2046 1.POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 438 464 547 661 2.Prowadzenie mieszkań chronionych 27 3.Prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia 203 201 210 256 4.Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, 819 778 762 956 5. specjalistyczne poradnictwo, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej 18 19 20 22 6. pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze 7. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i udzielanie pomocy pieniężnej 108 12 116 3 81 2 132 14 16

17 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe w zakresie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki, innych zadań organizacjom dofinansowano 15 przedsięwzięć na kwotę 67 tys. zł. organizacjom dofinansowano 18 przedsięwzięć na kwotę 73 tys. zł. organizacjom dofinansowano 17 przedsięwzięć na kwotę 60 tys. zł. Zlecenie prowadzenia WTZ i KIS 17

18 18

19 SCHEMAT ORGANIZACYJNY 2012
Sekcja Finansów Ośrodek Interwencji Kryzysowej Zastępca Dyrektora Sekcja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Centrum Informacji - Zespół do Spraw Osób Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy Dyrektor Zespół Wsparcia Dziecka i Rodziny Mieszkania Chronione Zespół do Spraw Organizacyjno- Administracyjnych Biuro Wsparcia Projektów Pieczy Zastępczej Sekcja Metodyczna Organizacji i Nadzoru 19

20 KADRA PCPR WYSZCZEGÓLNIENIE 2009r. 2010r. 2011r. 2012r.
KADRA KIEROWNICZA 4 6 W TYM WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE SPECJALIZACJA Z ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ 3 5 PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI W TYM Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM ŚREDNIM 8 9 PRACOWNICY SOCJALNI W TYM Z WYKSZTAŁCENIEM Wyższym Specjalizacja 1-stopnia Specjalizacja z organizacji pomocy społ. 1 2 20

21 KADRA PCPR WYSZCZEGÓLNIENIE 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. Prawnicy 1
Psychologowie 5 6 7 Organizator pieczy zastępczej Koordynator pieczy zastępcze Pozostali pracownicy 21 16 15 21

22 Realizowane w 2011roku projekty, na które pozyskano dodatkowe środki
Pozyskane środki Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną- projekt pn.“Wspieramy rodzinę w powiecie średzkim” 97 000,00zł - MPiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - projekt pn. “Bezpieczna Rodzina w Powiecie Średzkim” 44 460,00zł ,00zł nagroda za najlepszy projekt-MPiPS projekt systemowy pn. “Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,91zł / w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie ,97zł, dotacja celowa z budżetu krajowego w wysokości ,98zł, wkład własny Beneficjenta w kwocie 46 192,96zł, w tym ,72zł środki JST, 17 151,24zł środki PFRON „Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim”- projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,68zł realizacja projektu konkursowego w latach , programu korekcyjno- -edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 9.327,00 zł- dotacja celowa Wojewoda Wielkopolski 22

23 23

24 PUP Policja Sąd Rejonowy Prokuratura Rejonowa
OPS Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Instytucje oświatowe Placówki służby zdrowia PCPR-KOORDYNATOR Interdyscyplinarny Zespół Pracy z Dzieckiem i Rodziną PUP Organizacje pozarządowe Kościół, zw. wyzn. Policja Sąd Rejonowy Prokuratura Rejonowa 24

25 Projekt pn.“Wspieramy rodzinę w powiecie średzkim” -97 000,00zł - MPiPS
Efekty: 1.Rozwój systemu rodzin zastępczych: -pozyskano 2 rodziny do pełnienia FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ NIESPOKREWNIONEJ Z DZIECKIEM -zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych 25 rodzin zastępczych -poprawa funkcjonowania 9 dzieci w rodzinach niespokrewnionych –dofinansowano zajęcia pozalekcyjne w tym korepetycje -poprawa warunków mieszkaniowych: zakupiono 3 rodzinom niespokrewnionym niezbędny sprzęt potrzebny dzieciom zakupiono10 wychowankom usamodzielnianym wyposażenie mieszkania 2.Kontynuacja działania Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny-zwiększenie kompetncji rodzicielskich u 8o rodzin +wzrost kompetencji życiowych 10 wychowanków pieczy zastępczej 3.Powstanie grupy wsparcia rodzin zastepczych (6 rodzinzastepczych) 25

26 MPiPS- dotacja 44 460,00zł + 10000,00zł nagroda za najlepszy projekt
Projekt ,,BEZPIECZNA RODZINA W POWIECIE ŚREDZKIM” MPiPS- dotacja ,00zł ,00zł nagroda za najlepszy projekt 26

27 BEZPIECZNA RODZINA W POWIECIE ŚREDZKIM -WSPÓŁPRACA Z
27

28 Efekty: Zwiększono ofertę specjalistycznych usług w powiecie średzkim- zatrudniono: -psychiatrę,prawnika,psychologa- 292 osoby skorzystały z poradnictwa specjalistycznego 2. Wypracowano zasady współpracy –ZI -PCPR kuratorami sądowymi, policją, pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia. 3. Utworzono na stronie PCPR platformę wymiany doświadczeń i informacji- Forum internetowe dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych 4. Powstały 4 grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie-38 osób . 5.Powstał Raport nt. zjawiska przemocy w powiecie średzkim 28 28

29 Działania wspierające działalność Zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych
ORGANIZACJA 20 godzinnego kursu(XI): ,,Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dla grupy 12osób, 29

30 Spotkania doradcze dla Zespołów(2)- konsultacje ze specjalistami OIK, omówienie procedury Niebieska Karta, wypracowanie zasad współpracy z PCPR-OIK, przekazanie materiałów informacyjno-edukacyjnych 30 30

31 DZIAŁANIA NA RZECZ ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH – UTWORZONO NA STRONIE PCPR FORUM INTERNETOWE JAKO PLATFORMĘ WYMIANY INFORMACJI, DOŚWIADCZEŃ, DYSKUSJI 31

32 ROZSZERZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG DLA
rodzin z problemem przemocy małoletnich rodziców z rodzin zagrożonych przemocą PORADNICTWO PRACA terapeutycznych ukierunkowana na osoby dotknięte przemocą w rodzinie i osoby stosujące przemoc w rodzinie 32

33 33

34 Działania edukacyjno-informacyjne
informacje w prasie lokalnej materiały informacyjno- edukacyjne(2000szt) debata uczestnictwo w kampanii lokalnej w ramach projektu,,Rodzina bez przemocy w gminie ŚrodaWlkp.”-projekt wyróżniony przez MPiPS 34 34

35 Materiały informacyjne
Opracowano i wydano wspólnie z Komendą Powiatową Policji ulotki informacyjne Z wykazem dzielnicowych poszczególnych rejonów powiatu Z danymi instytucji pomocowych powiatu średzkiego Wydano 2000 ulotek 35 35

36 CO ROBIĆ W PRZYPADKU PRZEMOCY DOMOWEJ?
KROK 1 W sytuacji zagrożenia życia reagują policjanci patrolu interwencyjnego. W przypadku przemocy w rodzinie zakładają Niebieską Kartę – specjalny druk przygotowywany na takie sytuacje. KROK 2 Na podstawie Niebieskiej Karty dzielnicowy obejmie rodzinę nadzorem i wskaże do jakich instytucji zwrócić się o pomoc. KROK 3 Zgłoś się do placówek świadczących pomoc ofiarom przemocy na terenie powiatu średzkiego (podane na drugiej stronie ulotki). KROK 4 Złóż do Prokuratury lub na Policję wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę. KROK 5 Jeśli krzywdzone są dzieci, masz obowiązek im pomóc, zawiadom Sąd Rodzinny, Prokuraturę lub Policję. 36 36

37 Nie radzisz sobie z problemem! ZADZWOŃ ! PRZYJDŹ !
WYKAZ INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ POMOCĄ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W POWIECIE ŚREDZKIM Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szkolna 2, Środa Wlkp., tel , Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Lipowa 12, Środa Wlkp., tel , Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Żwirki Wigury 1, Środa Wlkp., tel , Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień, ul. Pl. Armii Poznań 3 (Kupiec Średzki), Środa Wlkp., tel , Stowarzyszenie Abstynentów „Nowe Życie”, ul. Westerplatte 5, Środa Wlkp., tel. zaufania AA Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca w Twojej gminie. 37 37

38 Nie radzisz sobie z problemem! ZADZWOŃ ! PRZYJDŹ !
- Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Jesionowa 2 a, Nowe Miasto n/ Wartą, tel. 61  , 61  , fax 61  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Główna 37, Krzykosy tel. 61  , 61  w. 20, , fax 61  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Centralna 7, Dominowo, tel. 61  , 61  w. 21, fax 61  , - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sienkiewicza 4, Zaniemyśl, tel.61  , fax 61  , Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 9 c, Środa Wlkp., tel. 61  , fax. 61  , Ośrodek Wsparcia-Gminna Świetlica Terapeutyczno – Wychowawcza z siecią świetlic dla dzieci Środa Wlkp., ul. Lipowa 12, tel./fax 61  38 38

39 POWSTRZYMAJ PRZEMOC W RODZINIE !!!
Jeżeli ktoś z Twoich bliskich bije Cię, popycha, szarpie, grozi, że Cię zabije, poniża, obrzuca Cię obelgami, kontroluje wszystko - co robisz, z kim się widujesz, nie pozwala Ci widywać się z rodziną i przyjaciółmi, niszczy Twoją własność, zabiera Twoje pieniądze, a potem każe o nie prosić, obwinia Cię o swoje agresywne zachowanie Pamiętaj Przemoc w rodzinie jest przestępstwem !!! Nigdy nie jest za późno by powiedzieć Nie !!! Skorzystaj z pomocy prawnika, psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Środzie Wielkopolskiej ul.Lipowa 12 Pracownicy pełnia dyżur w dni powszednie od 8,00 do 19,00 tel ,,Bezpieczna rodzina w powiecie średzkim”- projekt dofinansowany ze środków MPiPS 39 39

40 Masz wpływ na swoją sytuację i sytuację swoich bliskich
PAMIĘTAJ Twoi sprzymierzeńcy to: pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej policjant członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych członek Zespołu Interdyscyplinarnego psycholog wychowawca ze świetlicy pedagog, nauczyciel Kurator PRZYJDŹ, ZADZWOŃ, NAPISZ SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2, Środa Wlkp., tel , ,,Bezpieczna rodzina w powiecie średzkim”-projekt współfinansowany ze środków MPiPS 40 40

41 41 41

42 Realizacja projektu systemowego w 2011 roku w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzykosach pn. „Przyjazne środowisko – szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim BUDŻET PROJEKTU: ,10 zł, w tym: - środki własne powiatu – ,27 zł - środki PFRON – ,24 zł CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Aktywizacja społeczna i zawodowa do końca 2011 roku osób z terenu powiatu średzkiego poprzez pozyskanie przez nich nowych kompetencji społecznych i zawodowych. Wsparciem objęto 81 osób (69 kobiet i 12 mężczyzn) korzystających z usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej i Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach. Zastosowane narzędzia: kontrakt socjalny/umowa oraz Program Aktywności Lokalnej

43 W celu aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników projektu, podjęto następujące działania:
 zorganizowano 3-dniowy Obóz Aktywnej Integracji w Jarocinie (dla uczestników projektu i ich otoczenia), w ramach którego prowadzono: zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, warsztaty z zakresu kształtowania własnego wizerunku z elementami stylizacji, terapię psychospołeczną – warsztaty nt. właściwej komunikacji w rodzinie i w środowisku, trening umiejętności społecznych w tym nauka aktywnego spędzania czasu wolnego oraz warsztaty z zakresu komunikacji w rodzinie i w środowisku z zagadnieniami usamodzielnienia dziecka; objęto wsparciem asystenta rodziny; udzielono pomocy finansowej; przeprowadzono indywidualną terapię psychospołeczną oraz rodzinną; zorganizowano grupy wsparcia; przeprowadzono indywidualne treningi umiejętności oraz kompetencji społecznych; zorganizowano kurs pierwszej pomocy przedmedycznej; przeprowadzono warsztaty oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym; sfinansowano uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym.

44 Ponadto podjęto DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM -
Debata w Szlachcinie – plac przy Publicznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie Po zapoznaniu się z tematem ogłoszono dla młodzieży KONKURS na projekt placu. Po komisyjnej ocenie każdego przedłożonego projektu... 44

45 Urządzanie placu przy Publicznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej – Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie tak było tak jest Widoczne efekty zachęcały do dalszej pracy. 45

46 Tak było Tak jest Uczestnikom projektu pomagali nawet najmłodsi mieszkańcy Szlachcina. 46

47 Tak było Tak jest 47

48 Festyn rodzinny w Młodzikowie
Festyn okazał się ciekawą formą wspólnej zabawy uczestników projektu i ich najbliższych. Nie zabrakło atrakcji dla tych najmłodszych i tych starszych a do tego smaczny poczęstunek. 48

49 100% dofinansowania ze środków EFS
Projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy „SOS” w Środzie Wlkp. w okresie r. – r. Budżet projektu: ,68 zł 100% dofinansowania ze środków EFS Uczestnicy projektu: 80 osób niepełnosprawnych z powiatu średzkiego, w tym 40 osób będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej Cel główny: Poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób niepełnosprawnych z powiatu średzkiego zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie od r. do r. Powstanie w powiecie średzkim nowego podmiotu ekonomii społecznej – Klubu Integracji Społecznej „Szansa” 49

50 Konkurs „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” W dniu 16 kwietnia 2011r.podczas uroczystej gali w studiu TVP Poznań nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.  Powiat średzki uhonorowano za wdrożenie efektywnego systemu wparcia osób niepełnosprawnych i elementów infrastruktury oraz tym samym, za najlepsze spośród wszystkich nominowanych powiatów, odzwierciedlenie głównego przesłania Konkursu jakim jest ukazanie Wielkopolski jako regionu otwartego i przyjaznego wszystkim jej mieszkańcom. Nagrodę główną w wysokości zł  z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka odebrali Starosta Średzki Tomasz Pawlicki oraz Bernadeta Staszak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  

51 EFEKTY DZIAŁAŃ PCPR Efekty 2011- Rodziny zastępcze
Liczba rodzin Liczba dzieci w rodzinach Liczba rodzin rozwiazanych Liczba rodzin nowo utworzonych Liczba dzieci które uzyskały promocję do następnej klasy Polepszenie warunków mieszkaniowych 32 42 6 1 41 3 Liczba Rodzin Poprawa warunków mieszkaniowych Poprawa relacji w rodzinie Podjęcie leczenia odwykowego Podjęcie zatrudnienia 32 15 17 1 3 Liczba wychowanków Poprawa warunków mieszkaniowych Podjecie pracy zarobkowej Zrobienie kursu prawa jazdy Liczba wychowanków kontynuujących naukę 21 10 3 4 7

52 Liczba rodzin Liczba rodzin Asystent rodziny Poprawa warunków mieszkaniowych Poprawa relacji w rodzinie Poprawa współpracy ze szkołą Podjęcie zatrudnienia Podjęcie leczenia w poradni uzależnień Wzrost poczucia własnej wartości 81 26 14 37 10 1 65 Liczba mężczyzn Zaprzestanie stosowania przemocy Podjęcie leczenia w poradni uzależnień Liczba mężczyzn pozostająca w stosunku zatrudnienia Liczba mężczyzn prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z rodziną 15 4 7 12 Liczba rodzin Poprawa sytuacji finansowej Poprawa współpracy między szkołą a rodziną Poprawa relacji w rodzinie 324 80 127 205

53 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Dziękuję za uwagę ul. Szkolna 2, Środa Wlkp., tel , 53 53


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WLKP. ZA 2011ROK ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO Powiatowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google