Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Białystok 6 czerwca 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Białystok 6 czerwca 2009."— Zapis prezentacji:

1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Białystok 6 czerwca 2009 Zewnętrzne źródła finansowania rozwoju firmy Sebastian Rynkiewicz

2 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Bezzwrotne (publiczne) Dotacje ze środków krajowych Dotacje z Unii Europejskiej Komercyjne źródła finansowania Kredyt Leasing Inwestorzy Aniołowie biznesu Fundusze Venture Capital Finansowanie działalności gospodarczej

3 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Start-up Potencjalne źródła wsparcia Powiatowe Urzędy Pracy Działanie 6.2 PO KL Działanie 8.1 PO IG Działanie i PROW Działanie RPO WP inne (inkubatory, konkursy, aniołowie biznesu, itp.) Fundusze inwestycyjne kredyt, leasing

4 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Działanie 6.2. PO KL Zasady Kryteria w zależności od projektu (wiek, płeć, terytorium) Nie prowadzili działalności gospodarczej w ostatnim czasie max. Do euro + pomostówka ZUS Środki trwałe – 20% wkład własny Doradztwo, szkolenia Zabezpieczenie: określone projektowo 18 miesięcy prowadzić, zamknięta droga do innych środków przez ten czas

5 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Dofinansowane będą projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest wytworzenie, świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych. Działanie 8.1 PO IG

6 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Działanie 8.1. PO IG Zasady Do roku działalność, możliwość w rejestracji E-biznes z automatyzacją procesową np. allegro max. Do PLN, 85% - dofinansowanie Środki trwałe, doradztwo, szkolenia, promocja, koszty osobowe, wdrożenie Wskazanie źródeł przychodów Zabezpieczenie: określone umownie Trwałość 3 lata od zakończenia projektu

7 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursu zamkniętego. Terminy składania wniosków o dofinansowanie, miejsce składania wniosków oraz wysokość budżetu przeznaczonego na rundę aplikacyjną, określone są w ogłoszeniu o naborze wniosków, zamieszczonym na stronie PARP prowadzi bieżący monitoring wartości przyjmowanych projektów w celu określenia maksymalnej możliwej do przyjęcia liczby projektów dla danej alokacji na rundę. Po osiągnięciu poziomu 130% alokacji przewidzianej na daną rundę, PARP poinformuje na stronie internetowej z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, o dacie wstrzymania naboru wniosków. Działanie 8.1 PO IG

8 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej W przypadku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pod pojęciem e-usługi rozumiane są usługi świadczone całkowicie lub częściowo w sposób automatyczny. Ten automatyzm musi być w tym wypadku realizowany przez technologię informatyczną, np. oprogramowanie. Innymi ważnymi cechami e-usługi jest to, że: polega ona na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, np. przez Internet, jest świadczona na indywidualne żądanie usługobiorcy (jest zindywidualizowana), jest realizowana bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji (czyli zdalnie). Od usługi w ujęciu tradycyjnym odróżnia ją ponadto brak udziału człowieka (lub jego minimalny udział) w świadczeniu usługi. Ważnym czynnikiem jest również to, że e-usługa musi spełniać warunek konkretnej odpowiedzi na konkretnie postawione pytanie/zamówienie Działanie 8.1 PO IG Definicja E-usługi

9 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej W praktyce do e-usług można zaliczyć: wyszukiwarki (jak np. Google), systemy płatności on-line (np. PayPal, Polcard, eCard), narzędzie dostępne przez stronę WWW pomagające zarządzać projektami/zadaniami, takie jak np.: –http://basecamphq.com/,http://basecamphq.com/ –http://www.rememberthemilk.com,http://www.rememberthemilk.com –wszelkiego rodzaju statystyki i systemy śledzenia użytkowników, które można stosować w innych serwisach WWW (np.http://www.robotreplay.com/http://www.robotreplay.com Działanie przykłady

10 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Na pewno do e-usług w przedstawionym ujęciu nie można zaliczyć: handlu przedmiotami poprzez serwis WWW (sklepy internetowe), usług krawieckich, kurierskich, restauracyjnych itp., które możesz zamówić poprzez lub stronę WWW, usług doradczych, porad prawnych itp. udzielanych za pośrednictwem i, stron WWW, forów, itp. E-usługi wykluczone z dofinansowania Z dofinansowania wykluczone są projekty, które polegają na świadczeniu następujących e-usług: poczty elektronicznej, związanych z hostingiem, związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych. Działanie 8.1 Co nie jest e-usługą?

11 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Dla kogo: Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako małżonek rolnika lub domownik, która w roku poprzednim otrzymała dopłaty bezpośrednie Na co: Tworzenie działalności agroturystycznej oraz działalności związanej ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem na wsi lub w mieście do 5 tyś. Mieszkańców Dofinansowanie: max PLN, max. 50% wydatków, nie obejmuje podatku VAT Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PROW:

12 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Dla kogo: Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako małżonek rolnika lub domownik, która w roku poprzednim otrzymała dopłaty bezpośrednie Na co: Tworzenie działalności agroturystycznej oraz działalności związanej ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem na wsi lub w mieście do 5 tyś. Mieszkańców Dofinansowanie: nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych, nie obejmuje podatku VAT do 100 tys. zł (jeśli planuje zatrudnienie na pełne etaty średnioroczne do 2 osób, co jest uzasadnione zakresem rzeczowym operacji); do 200 tys. zł (zatrudnienie do 4 osób); do 300 tys. zł (zatrudnienie 5 lub więcej osób) Warunek i konsekwencja otrzymania: założenie lub posiadanie działalności gospodarczej w dowolnej formie (jednoosobowa, spółka) Działanie Tworzenie mikroprzedsiębiorstw PROW:

13 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Zakres dofinansowania: budowa, przebudowa lub remont budynków niemiemieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz rozbiórką materiałów szkodliwych (np. azbest), przebudowa lub remont budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz rozbiórką materiałów szkodliwych, zagospodarowanie terenu, nowe maszyny, urządzenia, narzędzia, wyposażenie i sprzęt, nowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie, nowe środki transportu (w przypadku samochodów – przynajmniej 8 osobowe – max. 50% pozostałych wydatków) dokumentacja architektoniczna i budowlana (projekty, kosztorysy) – dofinansowanie max. 10% nadzór inwestorski wraz z kierowaniem robotami – max. 10%, raporty oddziaływania na środowisko – max. 10% Działanie i PROW:

14 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Narodowa Strategia Spójności Celem strategicznym NSS (NSRO) jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

15 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Dotacje dla MŚP w ramach Funduszy Strukturalnych w latach INNOWACYJNOŚĆ PREFEROWANA

16 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską Fundusze Strukturalne Źródła prawa Rozporządzenie Rady (WE) NR 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, 1081/2006, 1084/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR, EFS, FS Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, (SWW)

17 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Wartość PKB na mieszkańca w poszczególnych województwach (jako % średniej unijnej) 41,5 35,1 32,2 32,8 34,7 35,8 38,3 41,1 39,8 41,8 46,3 45,8 68,8 50,6 48,2 47,5

18 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Regionalna mapa pomocy regionmikro i mali przedsiębiorcy średni przedsiębiorcy Warszawa 50%40% województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, mazowieckie 60%50% województwa: lubelskie, podkarpackie, warmińsko- mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie 70%60% Maksymalna wielkość wsparcia:

19 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Fundusze Strukturalne Programy Operacyjne 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 24,9% (16,6 mld euro), PO Rozwój Polski Wschodniej – 3,4% (ok. 2,3 mld euro), PO Infrastruktura i środowisko – 41,9% (ok. 27,9 mld euro), PO Kapitał ludzki – 14,6% (9,7 mld euro), PO Innowacyjna gospodarka – 12,4% (8,3 mld euro), Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej – (0,7 mld euro), PO Pomoc techniczna - 0,8% (0,5 mld euro). Rezerwa – 2% (1,3 mld euro)

20 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Pozostałe Fundusze Europejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 13,2 mld euro Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 652 mln euro

21 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka OśNazwa priorytetumln euro %Instytucj a odpow. IBadania i rozwój nowoczesnych technologii ,4MNiSzW IIInfrastruktura sfery B+R ,4MNiSzW IIIKapitał dla innowacji3403,5MG IVInwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia ,3MG VDyfuzja innowacji3994,1MG VIPolska gospodarka na rynku międzynarodowym 4114,2MG VIISpołeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji 7888,1MSWiA VIIISpołeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki ,6MSWiA RazemW tym pomoc techniczna (330) MRR

22 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka to instrument realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia – Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 mający na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności Na jego realizację zostanie przeznaczonych ok. 9,7 mld euro publicznych środków finansowych (w tym 8,3 mld euro ze środków UE)

23 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Cel główny PO IG Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe -Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw -Wzrost konkurencyjności polskiej nauki -Zwiększenie roli nauki w życiu gospodarczym -Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym -Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy -Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

24 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Typy projektów: Dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe.

25 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Beneficjenci: Przedsiębiorcy, w tym wchodzący w skład konsorcjów naukowo-przemysłowych, grupy przedsiębiorców

26 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej PO IG 4. Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4.1Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Działanie 4.2Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Działanie 4.3Kredyt Technologiczny Działanie 4.4Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Działanie 4.5Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

27 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej PO IG Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R PARP (Instytucja Wdrażająca) Przedsiębiorcy (Ostateczni Odbiorcy - Projektodawcy) Dofinansowanie: wyłącznie działań będących kontynuacja projektów z działania 1.4 w tym: Opracowanie procedur, norm, dokumentacji technicznej, testy końcowe, badanie rynku, wdrożenie produkcji, Inwestycje, doradztwo, szkolenia związane z wdrożeniem wyników B+R Maksymalny poziom dofinansowania zgodnie z mapą pomocy regionalnej I nie więcej niż 35 mln EUR.

28 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej PO IG Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa 4.2. Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego PARP (Instytucja Wdrażająca) Przedsiębiorcy (Ostateczni Odbiorcy - Projektodawcy) Dofinansowanie: Usługi doradcze, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzeniem prac B+R Usługi doradcze (akredytowani wykonawcy) związane z opracowaniem projektu koncepcyjnego, opracowanie dokumentacji technicznej, opracowanie projektu wzorniczego Badanie rynku, wykonanie modelu i prototypu, wykonanie partii testowej, badanie satysfakcji klienta Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do wykonania partii testowej i wdrożenia wzoru do produkcji Maksymalny poziom dofinansowania zgodnie z mapą pomocy regionalnej

29 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej PO IG Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa 4.3. Kredyt technologiczny PARP (Instytucja Wdrażająca) Przedsiębiorcy (Ostateczni Odbiorcy - Projektodawcy) Dofinansowanie: Inwestycji dotyczącej wdrożenia nowej technologii (<3-5 lat na świecie), uruchomienia produkcji nowych wyrobów lub świadczenia nowych usług w oparciu o tę technologię Umorzenie części kredytu komercyjnego (maks. do 50%, maks. Do 1 mln EUR) Podstawą umorzenia jest poniesienie wydatków inwestycyjnych oraz przedłożenie opłaconych faktur potwierdzających sprzedaż towarów i usług powstałych w wyniku inwestycji

30 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej PO IG Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym PARP (Instytucja Wdrażająca) Przedsiębiorcy (Ostateczni Odbiorcy - Projektodawcy) Dofinansowanie: Zakup nowych (<3 lata w Polsce) rozwiązań technologicznych (ST i WNiP) Zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych – poprawa produktywności i efektywności (ST i WNiP) Opracowanie oprogramowania, aktualizacja i doskonalenie oprogramowania niezbędnego do wprowadzenia innowacji technologicznych i organizacyjnych Szkolenie i doradztwo pod warunkiem, że stanowi komponent projektu inwestycyjnego Wartość wydatków kwalifikowanych powyżej 2 mln EUR (dofinansowanie zgodnie z mapą pomocy regionalnej)

31 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej PO IG Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki PARP (Instytucja Wdrażająca) Przedsiębiorcy (Ostateczni Odbiorcy - Projektodawcy ) Dofinansowanie: Wsparcie innowacyjnych inwestycji w sektorze produkcyjnym pod warunkiem: Koszty kwalifikowane > 40 mln EUR Wzrost zatrudnienia netto > 400 osób Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych (centra usług wspólnych-finanse, administracja, zaplecza bankowe i ubezpieczeniowe, badania rynkowe, centra IT, centra badawczo-rozwojowe) pod warunkiem: Wzrost zatrudnienia >200 osób (w B+R >20) Kwalifikowane wszelkie koszty inwestycji, w tym: zakup gruntu, nieruchomości, ST, leasing, dzierżawa, wyposażenie techniczne, WNiP, koszty ogólne projektu, koszty ekspertyz, badań, analiz technicznych i ekonomicznych, obsługa prawna, systemy zarządzania jakością itd. Dofinansowanie zgodne z mapą pomocy regionalnej

32 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej PO IG 5. Dyfuzja innowacji Działanie 5.1Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.2Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.3Wspieranie ośrodków innowacyjności

33 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej PO IG 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1Paszport do eksportu Działanie 6.2Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Działanie 6.3Promocja turystycznych walorów Polski Działanie 6.4Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 6.5Rozwój systemu wsparcia na rynku międzynarodowym

34 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej PO IG Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 6.1. Paszport do eksportu PARP (Instytucja Wdrażająca) Regionalne Instytucje Doradcze/Przedsiębiorcy (Ostateczni Odbiorcy - Projektodawcy) Dofinansowanie MSP: Doradztwo biznesowe związane z eksportem Szkolenia w zakresie eksportu Badanie rynków zagranicznych Udział w targach i misjach gospodarczych Poszukiwanie partnerów gospodarczych i kanałów dystrybucji Uzyskanie certyfikatów zgodności oraz świadectw dopuszczalności do obrotu Przygotowanie ofert handlowych, materiałów promocyjnych

35 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej PO IG Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 6.1. Paszport do eksportu PARP (Instytucja Wdrażająca) Regionalne Instytucje Doradcze/Przedsiębiorcy (Ostateczni Odbiorcy - Projektodawcy) Dofinansowanie MSP: Doradztwo biznesowe związane z eksportem Szkolenia w zakresie eksportu Badanie rynków zagranicznych Udział w targach i misjach gospodarczych Poszukiwanie partnerów gospodarczych i kanałów dystrybucji Uzyskanie certyfikatów zgodności oraz świadectw dopuszczalności do obrotu Przygotowanie ofert handlowych, materiałów promocyjnych

36 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Na co: przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. Do 2 mln PLN dofinansowania wg mapy pomocy Dla kogo: przedsiębiorcy sektora MSP Działanie 8.2 PO IG

37 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytety programu Kapitał Ludzki: Centralne I. Zatrudnienie i integracja społeczna II. Rozw ó j zasob ó w ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia os ó b pracujących III. Wysoka jakość systemu oświaty IV. Szkolnictwo wyższe i nauka V. Dobre rządzenie Regionalne VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII. Promocja integracji społecznej VIII. Regionalne kadry gospodarki IX. Rozw ó j wykształcenia i kompetencji w regionach X. Pomoc techniczna

38 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej PO KL Finansowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 % ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi ponad 11,4 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro.

39 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej PO KL 2. Rozw ó j zasob ó w ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia os ó b pracujących Wybrane rodzaje projektów: -Otwarte i zamknięte szkolenia oraz doradztwo dla przedsiębiorstw o charakterze ponadregionalnym -Szkolenia i doradztwo dla wsparcia procesów restrukturyzacji na poziomie ponadregionalnym -Promowanie nowych form i metod organizacji pracy -Popularyzowanie powiązań kooperacyjnych wśród przedsiębiorstw -E-learning na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr przedsiębiorstw -Wsparcie kompleksowych usług dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, tworzenie i utrzymywanie sieci regionalnych centrów wiedzy

40 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej PO KL 8. Regionalne kadry gospodarki Wybrane rodzaje projektów: -Ogólne i specjalistyczne szkolenia i doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w regionie -Wsparcie w zakresie zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, BHP -Podwyższanie kwalifikacji pracowników o niskim poziomie przygotowania do pracy -Podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji przez pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw

41 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej RPO WP Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego jest jednym z 16 RPO funkcjonujących w całym kraju w okresie Całkowity budżet RPO WP wynosi

42 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Osie priorytetowe RPO WP Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zawiera następujące Osie Priorytetowe: Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Oś Priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej Oś priorytetowa VII Pomoc techniczna

43 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Oś Priorytetowa I - Działania Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom Działanie 1.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

44 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Oś Priorytetowa I - Działania Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa

45 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Oś Priorytetowa I - Działania Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności MSP prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego poprzez podnoszenie ich innowacyjności oraz unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej. Innowacyjność oraz wykorzystywane technologie mając coraz większy wpływ na rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i całe gospodarki, stając się również nową, pozacenową formą konkurowania.

46 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Oś Priorytetowa I - Działania Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Jednakże dynamika zmian technologicznych oraz tempo powstawania innowacji wymusza na przedsiębiorcach ciągłe inwestowanie. Małe i średnie firmy, a szczególnie Mikroprzedsiębiorstwa rozpoczynające swoją działalność gospodarczą często rezygnują z nakładów na inwestycje w innowacje ze względu na brak środków finansowych oraz trudności z otrzymaniem wsparcia od instytucji komercyjnych. Wsparcie będzie koncentrować się na rozwoju potencjału rynkowego przedsiębiorstw oraz na zwiększaniu w nich zatrudnienia. Preferowanym kryterium będzie innowacyjność wspieranych przedsięwzięć. Pozwoli to na zwiększenie potencjału innowacyjnego przedsiębiorców a co za tym idzie na zwiększanie wydatków tych przedsiębiorstw na sektor B+R.

47 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Oś Priorytetowa I - Działania Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Działanie zaprogramowane jest również tak aby swoim zasięgiem objąć przedsiębiorstwa działające do roku, jako grupy przedsiębiorców znajdujących się w najtrudniejszej fazie działalności. Wsparcie to realizowane będzie w postaci dotacji bezpośrednich na rozbudowę lub rozszerzenie działalności przedsiębiorstw, a także zmiany procesu produkcyjnego czy też sposobu świadczenia usług. Wsparcie obejmie również przedsięwzięcia prowadzące do poprawy wydajności pracy i jakości zarządzania firmą, np. poprzez racjonalizację logistyki, wprowadzenie nowych systemów informatycznych. Premiowane będą również działania sprzyjające oszczędności surowców i energii, jak też ograniczeniu emisji szkodliwych substancji do środowiska. Ze wsparcia w ramach tego działania wyłączone są firmy z branży turystycznej, które objęte zostały Priorytetem III ROWP.

48 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Oś Priorytetowa I - Działania Działanie 1.4 Przykładowe rodzaje projektów Budowa, rozbudowa przedsiębiorstwa Rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa Realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizacje, dywersyfikacje lub modernizacje Nabycie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej Dostosowanie wyrobu do wymagań rynkowych lub w celu ich kreowania (dobra praktyka) Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej

49 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Oś Priorytetowa I - Działania Działanie 1.4 Przykładowe rodzaje projektów Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska Unowocześnienie działalności przedsiębiorstw poprzez rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, (w tym usługi i aplikacje dla MSP, handel drogą elektroniczną, tworzenie sieci oraz inne działania służące dostępowi do ICT dla MSP i ich wydajnemu użytkowaniu) Informatyzacja przedsiębiorstwa, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem Dostosowanie standardów w firmach do norm krajowych i międzynarodowych (certyfikacja wyrobów i usług)

50 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Oś Priorytetowa I - Działania Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Mikroprzedsiębiorstwa – minimalna wartość projektu PLN MSP– minimalna wartość projektu PLN Mikroprzedsiębiorstwa – maksymalna kwota wsparcia PLN MSP– maksymalna kwota wsparcia PLN Alokacja finansowa na działanie ogółem euro

51 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Oś Priorytetowa III - Działania Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

52 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Oś Priorytetowa III - Działania Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej –Budowa, rozbudowa przedsiębiorstwa –Rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa –Realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizacje, dywersyfikacje lub modernizacje –Nabycie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej –Dostosowanie wyrobu do wymagań rynkowych lub w celu ich kreowania (dobra praktyka)

53 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Oś Priorytetowa III - Działania Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej –Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej –Unowocześnienie działalności przedsiębiorstw poprzez rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (w tym usługi i aplikacje dla MSP, handel drogą elektroniczną, tworzenie sieci oraz inne działania służące dostępowi do ICT dla MSP i ich wydajnemu użytkowaniu) –Informatyzacja przedsiębiorstwa, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem - Dostosowanie standardów w firmach do norm krajowych i międzynarodowych (certyfikacja wyrobów i usług)

54 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Oś Priorytetowa III - Działania Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej Mikroprzedsiębiorstwa – minimalna wartość projektu PLN MSP– minimalna wartość projektu PLN Mikroprzedsiębiorstwa – maksymalna kwota wsparcia PLN MSP– maksymalna kwota wsparcia PLN Alokacja finansowa na działanie ogółem euro

55 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej RPO WP – dalsze konsultacje Powstał projekt dokumentu: Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – Opracowanie precyzuje m.in. cele działania, rodzaje projektów oraz typy beneficjentów, formy finansowania i metody naboru wniosków.

56 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej RPO WP – projekty wniosków Trwają konsultacje na temat projektów wniosków oraz biznesplanów (wraz z instrukcjami i kartami ocen), które będą dotyczyły inwestycji w przedsiębiorstwach; Trwają prace nad generatorem wniosków Planowane jest usprawnienie procedury oceny wniosku do ubiegłego roku Zaliczkowanie dotacji Promesa bankowa nie obowiązkowa Realizacja dzień po złożeniu wniosku

57 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej RPO WP – ocena wniosków Proponowane kryteria oceny Kryteria merytoryczno – techniczne dopuszczające szczególne 1. Projekt jest innowacyjny na poziomie przedsiębiorstwa Czy wnioskodawca w ramach projektu wprowadzi nowy lub znacząco ulepszony produkt, usługę, proces, technologię, metodę marketingu lub organizację?

58 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej RPO WP – ocena wniosków Kryteria merytoryczno – techniczne dopuszczające szczególne 2. Projekt przyczyni się do wzrostu przychodów ze sprzedaży w przedsiębiorstwie Wymogi kryterium: Czy w przedsiębiorstwie poprzez realizację projektu nastąpi przyrost przychodów lub wzrost rentowości przychodów ze sprzedaży

59 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej RPO WP – ocena wniosków Kryteria merytoryczno – techniczne dopuszczające szczególne 3. Efektywność finansowa projektu jest racjonalna Wymogi kryterium: Czy przedsiębiorstwo osiągnie zysk na działalności operacyjnej za 3 pełny rok po zrealizowaniu projektu? Czy wskaźnik ROA za 3 pełny rok po zrealizowaniu projektu jest większy od 6% (w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw)? Czy umowny wskaźnik efektywności finansowej w przypadku mikroprzedsiębiorstw za 3 pełny rok po zrealizowaniu projektu (zysk brutto/kosztów kwalifikowanych projektu) jest większy od 6%?

60 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej RPO WP – ocena wniosków Kryteria merytoryczno – techniczne dopuszczające szczególne 4. Pomoc publiczna w projekcie (jeśli dotyczy) Wymogi kryterium: Czy wnioskodawca przeprowadził test pomocy publicznej i prawidłowo zakwalifikował projekt pod względem występowania pomocy publicznej? Czy wnioskodawca zastosował właściwe rozporządzenie pomocowe w przypadku gdy wynik testu jest pozytywny i projekt jest objęty pomocą publiczną?

61 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej RPO WP – ocena wniosków Kryteria merytoryczno – techniczne dopuszczające szczególne 5. W projekcie uwzględniono efektywność energetyczną ( jeśli dotyczy) Wymogi kryterium: Czy wnioskodawca wiarygodnie odniósł się do wpływu projektu na efektywność energetyczną? Czy wnioskodawca wykazał pozytywny wpływ projektu lub jego elementu na efektywność energetyczną

62 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej RPO WP – ocena wniosków Kryteria różnicujące 1. Wkład środków prywatnych – 30 pkt. Ocena kryterium: 1 punkt za 1 p.p. podwyższenia wkładu własnego beneficjenta w odniesieniu do minimalnego wymaganego wkładu (maksymalnie 30 pkt.)

63 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej RPO WP – ocena wniosków Kryteria różnicujące 2. Publiczny koszt utworzenia nowego miejsca pracy Ocena kryterium: Podstawą przyznania punktów będzie publiczny koszt utworzenia miejsca pracy obliczany jako iloraz wartości wnioskowanej dotacji i deklarowanej liczby nowoutworzonych miejsc pracy (wartość zaokrąglana według reguł matematycznych do pełnych tysięcy zł) Propozycja skali punktowej: Powyżej 331 – 1 pkt – 2 pkt.(…) – 19 pkt – 20 pkt. Jeśli projekt nie zakłada tworzenia miejsc pracy – 0 pkt.

64 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej RPO WP – ocena wniosków Kryteria różnicujące 3. Miejsca pracy utworzone w gminach słabo rozwiniętych – 8 pkt. Podstawą oceny kryterium będzie lokalizacja nowej inwestycji (w tym znaczeniu: lokalizacja nowych miejsc pracy). W zależności od wartości dochodu podatkowego gminy za ostatni rok za który dostępne są dane w przeliczeniu na jednego mieszkańca w stosunku do średniej w województwie podlaskim, ilość punktów z kryterium publiczny koszt utworzenia miejsca pracy będzie pomnożona przez odpowiedni współczynnik. Propozycja skali punktowej: Powyżej 100% - wartość współczynnika – 0 81%-100% - wartość współczynnika – 0,1 61%-80% - wartość współczynnika – 0,2 41%-60% - wartość współczynnika – 0,3 poniżej 41% - wartość współczynnika – 0,4

65 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej RPO WP – ocena wniosków Kryteria różnicujące 4. Wzrost sprzedaży eksportowej - 10 pkt. Ocena kryterium: Ocenie podlega publiczny koszt wzrostu sprzedaży eksportowej w przedsiębiorstwie. Punkty przyznawane będą w zależności od ilorazu przyrostu sprzedaży eksportowej będącej rezultatem realizacji projektu i wnioskowanej wartości dofinansowania (wartość zaokrąglana do pełnych dziesiętnych zgodnie z regułami matematycznymi). Do wyliczenia wskaźnika brana jest największa roczna wartość sprzedaży eksportowej osiągnięta w okresie 3 lat po zakończeniu realizacji projektu w stosunku do roku bazowego. Propozycja skali punktowej: Poniżej 0,25 – 0 pkt. 0,25 -0,50 – 1 pkt.(…) 2,26-2,50 – 9 pkt. powyżej 2,50 – 10 pkt.

66 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej RPO WP – ocena wniosków Kryteria różnicujące 5. Innowacyjność projektu – 32 pkt. Ocena kryterium: Punkty przyznawane są w zależności od ilości spełnionych, poniższych warunków: 1)Innowacja jest wynikiem współpracy wnioskodawcy z jednostką naukowo-badawczą (współpraca potwierdzona jest dokumentami np. umowa, zlecenie badań, wyniki badań, inne opracowania i dokumenty potwierdzające współpracę w zakresie planowanej innowacji) 2)Innowacja jest objęta prawem ochronnym na patent (wymagana decyzja w sprawie udzielenia patentu lub zgłoszenie patentu). Wnioskodawca posiada wyłączne prawo do patentu (jest twórcą lub nabył takie prawo) oraz oświadcza, że innowacja (objęta prawem ochronnym) nie została zastosowana na rynku. 3)W zakresie planowanej innowacji, w obszarze jej zastosowania (produkt, proces lub usługa), wnioskodawca nie ma bezpośredniej konkurencji w regionie – tzn. nie ma konkurenta, który ma siedzibę lub oddział na terenie województwa podlaskiego – podstawą oceny jest przeprowadzona w tym zakresie analiza rynku przez wnioskodawcę.

67 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej RPO WP – ocena wniosków Kryteria różnicujące 5. Innowacyjność projektu – 32 pkt. cd. 4) W zakresie planowanej innowacji, w obszarze jej zastosowania (produkt, proces lub usługa), wnioskodawca nie ma bezpośredniej konkurencji w kraju – tzn. nie ma konkurenta, który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski – podstawą oceny jest przeprowadzona w tym zakresie analiza rynku przez wnioskodawcę. 5) W ramach projektu wnioskodawca nabędzie wartość niematerialną i prawną będącą podstawą innowacji (patent, licencja, nie opatentowana wiedza techniczna, technologiczna, z zakresu organizacji i zarządzania itp.). Wartość niematerialna i prawna zostanie nabyta na warunkach rynkowych i będzie podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami podatkowymi. Nabywana wartość niematerialna i prawna powstała nie wcześniej niż przed 3 laty oraz jej wartość przekracza 10% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. 6) Wnioskodawca w zakresie planowanej innowacji nabędzie nowy środek trwały lub nowe środki trwałe, w szczególności maszyny i urządzenia, których typ lub model są oferowane na rynku światowym nie dłużej niż 2 lata lub jeżeli jest to najnowszy typ lub model - nie dłużej niż 3 lata oraz wartość tych środków trwałych będzie stanowiła minimum 30% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

68 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej RPO WP – ocena wniosków Kryteria różnicujące 5. Innowacyjność projektu – 32 pkt. cd. Propozycja skali punktowej: Za spełnienie 0 warunków – 0 pkt. Za spełnienie 1 warunku – 8 pkt. Za spełnienie 2 warunków – 15 pkt. Za spełnienie 3 warunków – 23 pkt. Za spełnienie 4 warunków i więcej – 32 pkt.

69 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Powodzenia w tworzeniu projektów inwestycyjnych Sebastian Rynkiewicz


Pobierz ppt "Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Jakość potwierdzona certyfikatem ISO 9001:2001w działalności kursowej i szkolnej Białystok 6 czerwca 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google