Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyskalkulia rozwojowa definicja, klasyfikacje, podłoże i symptomy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyskalkulia rozwojowa definicja, klasyfikacje, podłoże i symptomy."— Zapis prezentacji:

1 Dyskalkulia rozwojowa definicja, klasyfikacje, podłoże i symptomy

2 etymologia słowa Zaburzenie zdolności do operowania i przetwarzania materiału cyfrowo-liczbowego. Niezdolność, znacząca trudność dziecka do ujmowania świata w kategoriach liczbowych. Dyskalkulia: calculus, calculare – obliczać, liczyć, rachować. dys – bardzo duża trudność, niemożność, ciężko, słabo, ograniczenie Częstość występowania trudności w uczeniu się matematyki, wynosi od: 1% [DMS-IV] do 6% [L. Košč]. Wyniki innych badań wskazują na trudności u 3-5% populacji szkolnej.

3 Dyskalkulia zaliczana jest do specyficznych trudności w uczeniu się [ang. SLD – specific learning difficulties] Nazwa syndromu: Obszar trudności: Charakter zaburzenia: Geneza: Dyskalkulia rozwojowa Materiał cyfrowo-liczbowy Specyficzne [wąski zakres, norma intelektualna] Czynniki neurobiologiczne: zmiany w strukturze, funkcji i biochemii OUN

4 Ladislav Košč, 1974 r. Dyskalkulia rozwojowa jest: strukturalnym zaburzeniem zdolności matematycznych mających swe tych części mózgu, które są bezpośrednim podłożem anatomiczno- fizjologicznym dojrzewania zdolności matematycznych bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji umysłowych. odpowiednio do wieku podłoże w zaburzeniach genetycznych i wrodzonych

5 6 typów zaburzenia wg L. Košč: DYSKALKULIA Ujawnia się poprzez: werbalna leksykalna graficzna praktognostyczna pojęciowo-poznawcza operacyjna Zaburzenia zdolności słownego nazywania matematycznych pojęć i relacji Zaburzenia zdolności odczytywania symboli matematycznych: cyfr, liczb i znaków Trudności w zapisywaniu liczb i symboli operacyjnych Zaburzenia manipulowania realnymi i obrazkowymi obiektami w celach matematycznych Zaburzenia rozumienia idei i zależności matematycznych oraz wykonywania obliczeń w pamięci Zaburzenie dotyczące wykonywania operacji matematycznych konsekwencja dysleksji rozwojowej niezależne od umiejętności czytania i pisania, zakłócony przebieg rozumowania arytmetycznego uwarunkowana deficytami językowymi uwarunkowana deficytami wzrokowo-przestrzennymi

6 Dyskalkulia w międzynarodowych klasyfikacjach chorób i problemów zdrowotnych DSM-IV [Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders] Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ICD 10 [International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - 10th Revision] Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych

7 DSM -IV zaburzenie matematyczne może zostać rozpoznane jeżeli spełnione zostaną następujące kryteria diagnostyczne: Kryterium A: zdolności matematyczne ocenione w indywidualnym badaniu są istotnie poniżej przeciętnej możliwości wyznaczonych wiekiem chronologicznym, poziomem inteligencji oraz odpowiadającym wiekowi poziomem edukacji Kryterium B: zakłócenia opisane w kryterium A znacząco zaburzają osiągnięcia szkolne oraz czynności dnia codziennego wymagające korzystania z umiejętności matematycznych Kryterium C: jeśli współwystępują deficyty sensoryczne, to zaburzenia zdolności matematycznych są poważniejsze niż te, które zwykle towarzyszą takim deficytom

8 ICD 10 specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych rozpoznaje się na podstawie następujących kryteriów: Kryterium A: wynik standaryzowanego testu do badania umiejętności arytmetycznych jest istotnie niższy od oczekiwanego na podstawie wieku i inteligencji dziecka Kryterium B: wyniki testów czytania i pisania pozostają w normie wiekowej Kryterium C: kłopoty z wykonywaniu operacji liczbowych nie są rezultatem niewłaściwej metody nauczania, zaniedbań dydaktycznych ani opóźnionego rozwoju umysłowego Kryterium D: trudności w posługiwaniu się liczbami nie są efektem wad wzorku i słuchu Kryterium E: problemy z liczeniem nie są pochodną zaburzeń neurologicznych ani psychicznych Jeżeli u dziecka współwystępują specyficzne zaburzenia czytania, pisania i umiejętności arytmetycznych należy je traktować jako MIESZANE zaburzenia umiejętności szkolnych.

9 ICD 10, polska wersja SZRUS Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych [SZRUS] obejmują trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu. SZUA Specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych [SZUA] Jednym z istotnych kryteriów diagnostycznych jest pojawienie się objawów trudności we wczesnym okresie edukacji. NIE są bezpośrednim skutkiem takich zaburzeń jak: Obniżone możliwości intelektualne Wady wzorku i słuchu nie poddane korekcie Poważne dysfunkcje neurologiczne Zaburzenia emocjonalne Nieprawidłowe metody nauczania

10 OBJAWY : Do najczęściej obserwowanych należą trudności: w opanowaniu podstawowej wiedzy o liczbach w rozumieniu matematycznych pojęć, znaków i symboli w tempie, a często niemożności wydobywania z pamięci faktów liczbowych w stosowaniu dojrzałych strategii liczenia w opanowaniu tabliczki mnożenia w opanowaniu prawidłowego wykonywania 4 podstawowych działań arytmetycznych w odczytywaniu i zapisywaniu liczb w rozumieniu wartości pozycyjnego systemu liczbowego w posługiwaniu się pojęciem czasu i jednostkami jego pomiaru w zastosowaniu miar długości, ciężaru, prędkości i innych w posługiwaniu się pieniędzmi w dokonywaniu matematyzacji zadań z treścią [uchwycenie struktury, dopasowanie działania, policzenie wyniku] w tempie przetwarzania informacji liczbowych [zarówno w formie pisemnej jak i umysłowej] w dokonywaniu obliczeń w zakresie 20-tu

11 OBJAWY : Ponadto: uczenie się mechaniczne brak automatyzacji brak umiejętności zastosowania wcześniej uzyskanych wiadomości błędy rewersji, inwersji, opuszczeń, przestawień cyfrowych niezauważanie niedorzeczności w obliczonych wynikach

12 często borykają się same ze swoim często długo nierozpoznawanym problemem ZAKŁÓCENIA EMOCJONALNE : nie lubią matematyki chętnie unikają zadań i lekcji znerwicowane, niekiedy agresywne zaniżona samoocena brak akceptacji otoczenia znacząco podwyższone napięcie emocjonalne lęk i niepokój Zadania matematyczne są dla nich sytuacjami bardzo trudnymi nie tylko intelektualnie, ale również emocjonalnie.

13 Trudności z uczeniem się matematyki: dysleksja ogólnie obniżone możliwości intelektualne zaniedbanie środowiskowe i edukacyjne brak dojrzałości do uczenia się matematyki wady wzroku i słuchu uzdolnione głównie humanistycznie wszystkie potrzebują pomocy… rys. za zespoły zaburzeń neurologicznych ryzyko dyskalkulii rozwojowej, dyskalkulia rozwojowa

14 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. § 6 Nauczyciel jest obowiązany (…) dostosować wymagania edukacyjne (…) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

15 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia terapeutyczne zajęcia wyrównawcze

16 Literatura: Redakcja naukowa Borkowska A., Domańska Ł. Neuropsychologia kliniczna dziecka. Wydawnictwo Naukowe PWN Košč L. Psychologia i patopsychologia zdolności matematycznych. Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego MOiW Oszwa U. Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii. Oficyna Wydawnicza Impuls


Pobierz ppt "Dyskalkulia rozwojowa definicja, klasyfikacje, podłoże i symptomy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google