Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Żyjemy w Polsce, która może szczycić się długo oczekiwaną wolnością. Patrzymy w przyszłość, pamiętając jednak o doświadczeniach minionych lat. Dlatego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Żyjemy w Polsce, która może szczycić się długo oczekiwaną wolnością. Patrzymy w przyszłość, pamiętając jednak o doświadczeniach minionych lat. Dlatego."— Zapis prezentacji:

1 Żyjemy w Polsce, która może szczycić się długo oczekiwaną wolnością. Patrzymy w przyszłość, pamiętając jednak o doświadczeniach minionych lat. Dlatego dziś zatrzymajmy się na chwilę i spójrzmy w przeszłość.

2

3 224 lata temu uchwalono w Polsce ustawę zasadniczą. Do narodowej tradycji przeszła ona pod nazwą Konstytucji 3 Maja. Była jedną z trzech wielkich ustaw konstytucyjnych XVIII wieku – drugą po konstytucji amerykańskiej, pierwszą w Europie przed ustawą zasadniczą rewolucyjnej Francji.

4

5 Konstytucję 3 Maja ustanowiono prawie dwadzieścia lat po pierwszym rozbiorze Polski, w warunkach narastającego zagrożenia niepodległego bytu Rzeczpospolitej.

6  Pierwszy rozbiór Polski w 1772 roku (Rosja, Prusy, Austria)  Drugi rozbiór Polski w 1793 roku (Rosja, Prusy)  Trzeci rozbiór Polski w 1795 roku (Rosja, Prusy, Austria)

7

8 Po dramacie rozbioru w oświeconych warstwach narodu, wśród znacznej części szlachty i mieszczaństwa, w pełni Dojrzało przeświadczenie, że ratunkiem dla suwerenności Państwa Polskiego może być tylko jego zasadnicza reforma.

9 Dzieło to zapoczątkowały uchwały Sejmu Czteroletniego zwanego „Wielkim” w latach 1788- 1792 i przyjęta przez Sejm Konstytucja.

10 3 maja 1791 r. o godzinie 11:00, w szczelnie wypełnionej sali poselskiej Zamku Królewskiego rozpoczęły się obrady. Panowała uroczysta cisza. Marszałek Stanisław Małachowski otworzył posiedzenie sejmu, który miała zatwierdzić nowe prawa, nową konstytucję dla Polski.

11

12

13

14 STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI STANISŁAW MAŁACHOWSKI

15 ADAM NARUSZEWICZ IGNACY POTOCKI

16 ANTONI BARNABA JABŁONOWSKI JOACHIM L. CHRAPTOWICZ

17 HUGO KOŁŁĄTAJ JULIAN URSYN NIEMCEWICZ

18 STANISŁAW KOSTKA POTOCKI ADAM KAZIMIERZ CZARTORYSKI

19  Oryginalny manuskrypt Konstytucji 3 Maja  Medale wybite z okazji uchwalenia konstytucji 3 maja

20

21

22

23 Religia Religia katolicka została utrzymana jako religia panująca, a przejście na inne wyznanie miało być karane. Jednak zagwarantowano wolność wyznawcom innych religii i obrządków.

24 Ch ł opi w ł o ś cianie Chłopów otoczono opieką prawa i państwa. Zapewniono wolność osiedlania się i poruszania po kraju i za jego granice.

25 Szlachta ziemianie Potwierdzono prawa szlachty. Zagwarantowano prawa własności, bezpieczeństwa, wolności. Zobowiązano szlachtę do obrony Konstytucji i Rzeczypospolitej.

26 Rz ą d, czyli oznaczenie w ł adz publicznych Wprowadzono trójpodział władzy. Rzeczpospolitą ogłoszono monarchią konstytucyjną.

27 Mieszczani e Zapewniono nietykalność osobistą (niemożliwość skazania bez wyroku sądowego).

28 Sejm Podzielono na dwie izby (poselską i senatorską) z kadencją 2-letnią. Zniesiono liberum weto konfederacje i wolną elekcję. Posłowie i senatorowie mieli być gotowi do obrad w każdej chwili (tzw. Sejm Gotowy). Ustanowiono Sejm Konstytucyjny zwoływany co 25 lat mogący zmienić konstytucję.

29 Władza królewska miała być dziedziczna. W skład Straży Praw (rządu) wchodził król i pięciu ministrów. Ministrów powoływał król lecz zwolnić ich mógł jedynie Sejm. Król został głową Straży Praw. Król nie był odpowiedzialny prawnie ani konstytucyjnie, ale jego decyzje wymagały akceptacji ministrów.

30 Ogromna większość szlachty i mieszczaństwa z entuzjazmem przyjęła ustanowienie Konstytucji 3 Maja. Miano bowiem wtedy świadomość wielkich zmian, które ona wprowadziła. Słusznie odbierano ją jako zasadniczy zwrot w dziejach polskiej państwowości, jako sygnał odradzania się Rzeczpospolitej pod względem politycznym i moralnym; jako zwycięstwo sił patriotycznych nad siłami egoizmu, prywaty i anarchii.

31 Była więc Ustawą Rządową, wyraźnym sygnałem zmian na lepsze, prawdziwą jutrzenką nadziei. Jako akt suwerennej woli narodu stanowiła dowód politycznej mądrości i powód do uzasadnionej dumy.

32 Reformy Konstytucji 3 Maja nie przetrwały, nie uratowały suwerenności Polski. Zniszczone zostały rosyjskimi wojskami carycy Katarzyny II i, niestety, zdradą Polaków skupionych wokół Targowicy.

33  Przyjęcie Konstytucji 3 maja sprowokowało wrogość sąsiadów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Podczas wojny w obronie konstytucji, Polska zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II została pokonana przez Imperium Rosyjskie Katarzyny Wielkiej, sprzymierzonej z konfederacją targowicką – spiskiem polskich magnatów przeciwnych reformom osłabiającym ich wpływy. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była "ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny".

34 Pozostała jednak pamięć i tradycja Konstytucji 3 Maja, odczytywana jako wielkie dokonanie polskiej myśli prawniczej i politycznej. Konstytucja stała się wartością kulturową, swoistym katechizmem narodowym Polaków. Okazała się trwałym składnikiem europejskiej tradycji konstytucyjnej.

35 Do dzieła Konstytucji, do patriotyzmu jej twórców nawiązywały pokolenia Polaków, zarówno te, które walczyły o wolność w XVIII, XIX i początkach XX stulecia, jak i te, które budowały II Rzeczpospolitą. Właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym dzień 3 maja, rocznica ustanowienia Konstytucji, ogłoszony został świętem narodowym i religijnym.

36 Dziś obchodzimy rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 Maja jako święto narodowe, znak widoczny naszej tożsamości. Dla nas, podobnie jak dla pokoleń, które poprzedziły nas w dziejach, pamięć o dziele Konstytucji stanowi istotny element polskiego dziedzictwa, wyrażający stale wielkie społeczne pragnienie, by żyć w państwie dobrze rządzonym, mądrym, sprawiedliwym i suwerennym.

37 2 MAJA – Ś WI Ę TO FLAGI 2 maja obchodzimy Dzie ń Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – ś wi ę to wprowadzone na podstawie ustawy z 20 lutego 2004 roku. Ka ż dy Polak zna wygl ą d flagi narodowej, ale czy zna jej histori ę, jej odmiany i zasady stosowania? Odpowied ź na to pytanie nie jest ju ż taka oczywista.

38


Pobierz ppt "Żyjemy w Polsce, która może szczycić się długo oczekiwaną wolnością. Patrzymy w przyszłość, pamiętając jednak o doświadczeniach minionych lat. Dlatego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google