Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. Króla Kazimierza III Wielkiego W Rudniku rok szkolny 2013/2014 Zebranie otwierające 29 października 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PODSTAWOWA IM. Króla Kazimierza III Wielkiego W Rudniku rok szkolny 2013/2014 Zebranie otwierające 29 października 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. Króla Kazimierza III Wielkiego W Rudniku rok szkolny 2013/2014 Zebranie otwierające 29 października 2013 r.

2 O PROGRAMIE  W programie uczestniczyć mogą nauczyciele wszystkich przedmiotów i poziomów edukacyjnych. Jeden z nauczycieli zostaje szkolnym koordynatorem, którego zadaniem jest opieka nad całością działań w szkole.  Proponujemy czynny udział w programie także Dyrektorowi szkoły. Dyrektor wybiera zadanie z listy w zależności od potrzeb i możliwości szkoły.  Uczniów zachęcamy do prowadzenia blogów objętej opieką moderatorów platformie blogów. Każdy uczeń ma szanse podczas roku szkolnego zdobyć na blogu kilka sprawności związanych z wykorzystaniem nowych technologii.  Wprowadzamy Certyfikat 2.0 – może się o niego ubiegać każda szkoła w programie. Do uzyskania Certyfikatu wymagane jest wykonanie wszystkich zadań zarówno przez dyrektora, przynajmniej 3 nauczycieli jak i uczniów (wymagany jest minimum jeden blog na szkołę).  Regularnie organizujemy debaty i konferencje ekspertów i uczestników programu oraz bezpłatne warsztaty i szkolenia.  Zapewniamy dostęp do Bazy 2.0 - biblioteki materiałów eksperckich oraz zbioru dobrych praktyk, wypracowanych przez uczestników. Baza 2.0 zawiera poradniki, przykłady projektów, scenariuszy wykorzystujących nowe technologie, zadania rozwijające samodzielność i myślenie oraz wypracowane Kodeksy i przykłady zadań TIK. Wszystkie materiały dostępne są bez logowania

3 ZADANIA UCZESTNIKÓW Dokumentacją pracy uczestników są opisy zamieszczane na internetowej „Platformie Szkoły z klasą 2.0”. To miejsce wymiany doświadczeń, pomysłów na projekty, dyskusji na temat kodeksów, dobrych praktyk i przebiegu szkolnych festiwali 2.0. Poprzez platformę uczestnicy otrzymują indywidualne wsparcie od moderatorów i ekspertów programu.

4 ZADANIA KOORDYNATORA Szkolny koordynator to lider zespołu nauczycieli biorących udział w programie Szkoła z Klasą 2.0. Jego zadaniem jest czuwanie nad realizacją zadań, organizowanie pracy zespołu nauczycieli biorących udział w programie oraz współpraca z tym zespołem oparta na partnerskich relacjach. Działania koordynatora powinny zmierzać do spełnienia przez szkołę wszystkich wymagań umożliwiających zdobycie Certyfikatu 2.0.

5 ZADANIA 1. Spotkanie otwierające – spotkanie całego Zespołu 2.0 (dyrektora i nauczycieli biorących udział w programie), omówienie zasobów szkoły i wypracowanie planu rozwoju na cały rok szkolny; 2. Debata szkolna – cała społeczność szkolna pracuje nad Kodeksem 2.0 całej szkoły, który jest zbiorem zasad korzystania z TIK w edukacji; 3. Kodeks 2.0 – zatwierdzenie przez radę pedagogiczną zapisów Kodeksu 2.0 dla całej szkoły; 4. Szkolny Festiwal – zaprezentowanie efektów całorocznej pracy uczniów i nauczycieli: projektów, kodeksu, zadań i innych; 5. Spotkanie podsumowujące – podsumowanie programu, ewaluacja przebiegu, wskazanie mocnych i słabych stron, zebranie wniosków i postulatów na przyszłość.

6 ZADANIA NAUCZYCIELA Nauczyciel/Nauczycielka pełni kluczową rolę w Szkole z Klasą 2.0. Dzięki zaangażowaniu i codziennej pracy nauczyciela uczniowie rozwijają się i zdobywają nowe umiejętności. Nauczyciel na co dzień motywuje uczniów do pracy, nadzoruje powstawanie Kodeksu i monitoruje przestrzeganie jego zasad. Wspiera młodych ludzi w realizacji projektów i prezentacji efektów pracy podczas Festiwalu.

7 ZADANIA 1. Debata klasowa – wspólnie z uczniami omawiane są panujące w szkole zasady korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK) w oparciu o 7 punktów Kodeksu zaproponowanych przez organizatorów. Debata powinna również stworzyć uczniom możliwość poznania idei Szkoły z klasą 2.0 i pomóc w przygotowaniach do szkolnej debaty na temat Kodeksu; 2. Zadanie TIK- polega na przetestowaniu i przećwiczeniu zasad korzystania z TIK (Kodeksu 2.0); 3. Planowanie projektu – wspólnie z uczniami nauczyciel wybiera tematykę i cel projektu, zakreśla harmonogram działań i podział obowiązków; 4. Realizacja projektu – uczniowie samodzielnie realizują projekt, nauczyciel jest dla nich mentorem i wsparciem, monitoruje postępy; 5. Prezentacja projektu – pod opieką nauczyciela uczniowie prezentują efekty swojej pracy. Realizację powyższych zadań nauczyciele opisują na swoim profilu uczestnika na platformie programu Szkoły z Klasą 2.0platformie programu Szkoły z Klasą 2.0

8 DYREKTOR W Szkole z Klasą 2.0 dyrektor nie tylko wspiera nauczycieli i uczniów, ale ma także własne zadania. Wyznacza kierunek, w którym zmierza szkoła. Bez jego decyzji i życzliwości żadna poważna zmiana nie ma w szkole szans. W każdym semestrze dyrektor wybiera jedno zadanie z listy, zgodnie z możliwościami i potrzebami swojej szkoły.

9 ZADANIA DYREKTORA Lista zadań do wyboru (jedno na rok): 1. Nasz pomysł na e-szkołę (opracowanie i wdrożenie projektu e-nauczania w całej szkole); 2. Nasi e-nauczyciele (zorganizowanie wsparcia i/lub szkolenia dla zainteresowanych nauczycieli, dotyczącego wykorzystania nowych technologii na lekcjach); 3. Szkoła z Wi-Fi (zainstalowanie w szkole dostępnego dla wszystkich Wi-Fi); 4. Szkoła w sieci (założenie albo zmodyfikowanie szkolnej strony internetowej i zastosowanie jej w codziennej komunikacji z uczniami i rodzicami; 5. Szkoła na platformie (wprowadzenie szkolnej platformy edukacyjnej, na której będą gromadzone i udostępniane szkolne materiały edukacyjne); 6. Szkoła z e-dziennikiem (wprowadzenie e-dziennika w szkole i wykorzystanie go do poprawy jakości pracy szkoły); 7. Komputery po lekcjach (udostępnienie uczniom sprzętu komputerowego i multimedialnego poza lekcjami);

10 UCZNIOWIE Uczniowie biorą aktywny udział w realizowanych przez nauczyciela zadaniach. Chętni zakładają i prowadzą blogi, na których relacjonują z własnej perspektywy działania, tj.: lekcje z TIK, debaty, projekty edukacyjne. Ich prowadzenie umożliwia uczniom zdobywanie umiejętności związanych z wykorzystywaniem nowych technologii w praktyce oraz ze świadomym i samodzielnym uczeniem się. Umiejętności te na blogach mają swoje odzwierciedlenie w odznakach.

11 Uczniom proponujemy 6 odznak: semestralne (mają znaczenie dla otrzymania Certyfikatu 2.0): niebieska „Uczymy się z TIK” – zdobywana w I semestrze; zielona „Działamy z TIK” - zdobywana w II semestrze; całoroczne (nie mają wpływu na Certyfikat 2.0, ale wzmacniają aktywność uczniów na innych polach związanych z programem): fioletowa „Tworzymy materiały edukacyjne”; czerwona „Aktywnie komentujemy”; żółta „TIKamy lokalnie”; pomarańczowa „Otwarty blog”.

12 Uczniowie realizują działania pod opieką nauczyciela; Wybrani uczniowie prowadzą blogi na platformie blogów CEO, opisują swoje zadania i doświadczenia związane z udziałem w Programie, wymieniają się komentarzami i opiniami z innymi uczniami oraz zdobywają sprawności proponowane na blogach.

13 Szkoła uzyska Certyfikat 2.0 oraz tytuł Szkoły z Klasą 2.0, jeśli wszystkie zadania w programie zostaną terminowo zrealizowane przez co najmniej trzy osoby ze szkoły, w tym: dyrektora szkoły, szkolnego koordynatora oraz co najmniej trzech różnych nauczycieli (dyrektor i szkolny koordynator mogą łączyć swoje funkcje z funkcją nauczyciela). Dodatkowo do Certyfikatu w szkole będzie prowadzony przynajmniej jeden blog uczniowski, na którym uczniowie zdobędą przynajmniej jedną sprawność (odznakę) semestralną.

14 OGÓLNY HARMONOGRAM PROGRAMU

15 HARMONOGRAM ZADAŃ NAUCZYCIEL

16 KODEKS 2.0 Każda szkoła opracowuje, testuje i weryfikuje Kodeks 2.0, czyli zbiór zasad korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Szkolny Kodeks 2.0 ma być użytecznym, realnym dokumentem, ma odpowiadać na prawdziwe potrzeby uczniów i nauczycieli.

17 SIEDEM WĄTKÓW SZKOLNEGO KODEKSU 1. Ucz i ucz się z TIK! Jak prowadzić lekcje w sieci – online i offline? Jak korzystać z Internetu, gdy zajęcia nie odbywają się w pracowni i nie wszyscy uczniowie mają dostęp do komputera (tu giełda pomysłów np. dwoje uczniów „oddelegowanych” do wyszukiwania i sprawdzania informacji w internecie - na laptopie)? Jakie narzędzia komputerowe/internetowe mogą się przydać na różnych przedmiotach i do różnych zadań - które programy, jakie strony? Jak odrabiać prace domowe w erze TIK? Kiedy i jak używać sieci w sprawdzaniu wiedzy? Jak realizować zespołowe projekty uczniowskie z wykorzystaniem TIK? Jaki użytek z internetu, komputera i komórek można dopuścić na szkolnych sprawdzianach i egzaminach? 2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie. Jak nauczyciele i uczniowie mają korzystać z TIK w nauczaniu, by nie było to bezkrytyczne kopiowanie typu „ctrl c - ctrl v", lecz twórcze wykorzystanie zasobów sieci? Kiedy ściaganie z sieci jest dobre a kiedy złe? Jak rozpoznawać wiarygodne strony i źródła? Jak odróżnić informacje od komentarzy czy opinii? Jak mądrze i skutecznie szukać potrzebnych informacji i materiałów (szkolny poradnik Googlarza) Jak nauczyć się dyskutować i precyzyjnie prezentować swoje poglądy w sieci? Czy i jak reagować na nieprawidłowości, oszustwa, błędy? Jak reagować na przejawy rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii, nietolerancji? 3. Nie kradnij i nie daj się okraść! Jak zgodnie z prawem korzystać z dostępnych w sieci materiałów – tekstów, zdjęć, filmów? Gdzie i jak szukać legalnych materiałów do wykorzystania w nauce? Jak podawać autorów i źródła? Jak „czytać” i respektować informacje o prawach autorskich? Jak zadbać o własne prawa? Jak podpisywać swoje teksty, zdjęcia itp.? Kiedy i jak korzystać z wolnych licencji? 4. Komunikujmy się! Jak używać TIK do komunikacji w szkole miedzy nauczycielami, nauczycieli z uczniami oraz szkoły z rodzicami (maile, portale społecznościowe itp.)? Jakich informacji nie należy rozpowszechniać tą drogą? Jak stworzyć system monitorowania postępów ucznia, by pomagał on się uczyć (zasady dostępu, systemy ostrzegawcze, linki do materiałów dodatkowych dla uczniów)? Czy w kontaktach nauczycieli z uczniami używać sms-ów? Jaka powinna być szkolna strona internetowa (dobre i złe przykłady)? Kto za nią odpowiada, kto ją prowadzi, co mogą na niej robić uczniowie? Gazetka szkolna w internecie (Q-mam i inne narzędzia) – czy i jak nauczyciele powinni ją kontrolować? Co publiczne, a co prywatne – etykieta dla nowych czasów?

18 5. Komputery pod ręką! Jak zapewnić dostępność komputerów i sieci w szkole, zamiast zamykać je w pracowni komputerowej? Jak sprawiedliwie i sensownie dzielić dostęp do TIK między różne przedmioty, różnych uczniów? Czym się kierować, żeby optymalnie wykorzystać komputery i dostęp do sieci? Rozrywka na szkolnych komputerach – kiedy i w jakim zakresie? 6. Bądź bezpieczny w sieci. Na czym polega bezpieczne korzystanie z sieci? Jakie ślady zostawiasz serfując po Internecie? Jak bez ryzyka korzystać z portali społecznościowych? Komputery szkolne – co uczniowie mogą na nich robić, a czego nie? Czy dane na szkolnych dyskach powinny być szyfrowane? Kontakty z nieznajomymi – kiedy i czym to grozi młodym ludziom? Czy i jak szkoła może uczyć zasad bezpieczeństwa? Co powinno się znaleźć na liście zagrożeń - [np. skimming (kradzież karty kredytowej, kradzież tożsamości przez Internet), phishing (wyłudzanie informacji o koncie bankowym przy pomocy fałszywych „formularzy”), grooming (nakłanianie przy pomocy czatów i forów internetowych do flirtu i spotkania z intencją seksualnego wykorzystania)? Na jakie strony lepiej nie wchodzić (pornografia, hazard, podejrzane stowarzyszenia i organizacje)? Jak reagować na propozycje do robienia interesów? Jak się bronić przed internetowymi przestępcami? 7. Nauczcie tego dorosłych! W jaki sposób uczniowie - jako "tubylcy" w dziedzinie nowych technologii - mogą wesprzeć nauczycieli we wprowadzaniu TIK w nauczanie i do szkolnej komunikacji? W jaki sposób stworzyć szkołę ucząca się od swoich uczniów? Czy i jak uczniowie - ze wsparciem nauczycieli - mogą szkolić innych dorosłych, np. swoich rodziców, dziadków czy sąsiadów, w dziedzinie TIK? Jak zbadać potrzeby informacyjno-komunikacyjne osób starszych, potencjalnych uczestników szkoleń, jakie umiejętności najbardziej by się im przydały i jak ich nauczać? Jak przełamać barierę wstydu, że młodzi uczą starszych? Kto i jak ma nadzorować takie zajęcia?

19 Tworząc swój kodeks szkoła odwołuje się do podanej listy problemów, ale odpowiada na zawarte w niej pytania zgodnie z własnymi potrzebami. Może skorzystać z naszych sugestii, a także zwrócić się o pomoc do ekspertów. Szkolny Kodeks musi być otwarty, dynamiczny i łatwy do zmodyfikowania, gdy pojawią się nowe narzędzia TIK i nowe możliwości.

20 ZEBRANIE OTWIERAJĄCE Podczas spotkania powinny powstać: LISTA ZASOBÓW Co mamy: sprzęt (komputery, rzutniki, routery, tablice interaktywne, kamery), ludzie (nauczyciele, którzy potrafią/chcą korzystać z TIK w nauczaniu, informatyk, inni specjaliści, uczniowie) i ich umiejętności (znajomość programów, obsługi sprzętu, platform, lista osób, które mogą pomóc innym), infrastruktura (Internet, wifi, okablowanie, gniazdka elektryczne pomieszczenia), inne zasoby. LISTA PYTAŃ I PROBLEMÓW Jak chcielibyśmy uczyć? Czego potrzebujemy? Z jakimi problemami w tym roku muszą się zmierzyć szkoła i nauczyciele? PLAN DZIAŁANIA Co szkoła chce zmienić w swoim systemie pracy dzięki udziałowi w programie? Jakie konkretne działania podejmie dyrektor, koordynator i poszczególni nauczyciele? Kto będzie odpowiedzialny za realizację poszczególnych zadań? Jaki jest plan minimum, a jaki maksimum? Kiedy zmiany będą wprowadzane w życie? Jak sprawdzicie, co się udało?


Pobierz ppt "SZKOŁA PODSTAWOWA IM. Króla Kazimierza III Wielkiego W Rudniku rok szkolny 2013/2014 Zebranie otwierające 29 października 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google