Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI

2 DOWODY OSOBISTE USTAWA z dnia 6 sierpnia 2010 r.
o dowodach dowodach osobistych wejście w życie: 1 marca 2015 r.

3 DOWODY OSOBISTE DOWÓD OSOBISTY jest dokumentem: (art. 4 ust.dowod),
stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

4 PRAWO POSIADANIA DOWODU OSOBISTEGO
DOWODY OSOBISTE PRAWO POSIADANIA DOWODU OSOBISTEGO Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (art. 5 ust. 1 ust.dowod); Dowód osobisty wydaje się obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (art. 6 ust. 1 ust.dowod). Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może posiadać jeden ważny dowód osobisty (art. 6 ust. 1 ust.dowod).

5 OBOWIĄZEK POSIADANIA DOWODU OSOBISTEGO
DOWODY OSOBISTE OBOWIĄZEK POSIADANIA DOWODU OSOBISTEGO Obowiązek ten dotyczy: Pełnoletniego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej; Zamieszkującego na jej terytorium (art. 5 ust. 2 ust.dowod). Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 49 ust. 3 ust.dowod).

6 OKRES WAŻNOŚCI DOWODU OSOBISTEGO
DOWODY OSOBISTE OKRES WAŻNOŚCI DOWODU OSOBISTEGO Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego; Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego (art. 5 ust. 2 ust.dowod).

7 WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH JAKO ZADANIE PUBLICZNE
DOWODY OSOBISTE WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH JAKO ZADANIE PUBLICZNE Dowody osobiste wydają organy gmin (wójt, burmistrz, prezydent miasta); Wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej (art. 8 ust.dowod).

8 DOWODY OSOBISTE WOJEWODA, A DOWODY OSOBISTE Właściwi miejscowo wojewodowie: 1) sprawują nadzór nad organami gmin w zakresie zadań związanych z wydawaniem, wymianą i unieważnianiem dowodów osobistych; 2) są organami odwoławczymi od decyzji wydawanych przez organy gmin (art. 9 ust.dowod).

9 DOWODY OSOBISTE FORMULARZE:
Odbiór dowodu osobistego potwierdza się na formularzu odbioru dowodu osobistego (art. 32 ust 1 ust.dowod). 2. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (art. 48 ust 1 ust.dowod). Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: - wzór formularza odbioru dowodu osobistego, - wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, - wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w zależności od formy jego złożenia,

10 DOWODY OSOBISTE Zakres danych zawartych w dowodzie osobistym
dane dotyczące osoby: nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, wizerunek twarzy, numer PESEL, obywatelstwo; dane dotyczące dowodu osobistego: serię i numer dowodu osobistego, datę wydania, datę ważności, oznaczenie organu wydającego dowód osobisty. (art. 12 ust.dowod).

11 DOWODY OSOBISTE Zasady wydawania dowodu osobistego Dowód osobisty wydaje się: - Nieodpłatnie (art. 23 ust.dowod); - na wniosek (art. 24 ust. 1 ust.dowod).

12 Zasady wydawania dowodu osobistego
DOWODY OSOBISTE Zasady wydawania dowodu osobistego Wniosek: Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego; Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę. (art. 24 ust. 2-4 ust.dowod).

13 Zasady wydawania dowodu osobistego
DOWODY OSOBISTE Zasady wydawania dowodu osobistego Wniosek: Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator - wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia. 3. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. (art. 25, 27 ust.dowod).

14 DOWODY OSOBISTE Zasady wydawania dowodu osobistego Wniosek: 1. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się aktualną fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami; . 2. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 29 ust. 1, 3 ust.dowod)

15 Zasady wydawania dowodu osobistego
DOWODY OSOBISTE Zasady wydawania dowodu osobistego Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek; Albo: - Odbiór dowodu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby; (art. 30 ust.dowod).

16 Zasady wydawania dowodu osobistego
DOWODY OSOBISTE Zasady wydawania dowodu osobistego ODMOWA WYDANIA: 1. Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy: fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów, lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów niniejszej ustawy. 2. Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności. 3. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia. (art. 32 ust.dowod).

17 Wymiana dowodu osobistego
DOWODY OSOBISTE Wymiana dowodu osobistego Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku: 1) upływu terminu ważności dowodu osobistego - co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności; 2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego – niezwłocznie; 3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza – niezwłocznie; 4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza – niezwłocznie; 5) przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego – niezwłocznie; (art. 46 ust 1-2 ust.dowod).

18 Wymiana dowodu osobistego
DOWODY OSOBISTE Wymiana dowodu osobistego Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście (za pośrednictwem rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora). organowi dowolnej gminy; dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 47 ust 1,4 ust.dowod).

19 DOWODY OSOBISTE Wymiana dowodu osobistego Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu (art. 47 ust 3 ust.dowod).

20 DOWODY OSOBISTE Wymiana dowodu osobistego Zgłaszającemu - wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego; - Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące; - Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie. (art. 47 ust 5,7,8 ust.dowod).

21 Wymiana dowodu osobistego
DOWODY OSOBISTE Wymiana dowodu osobistego 1. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu. 2.Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić organy o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia. (art. 49 ust. 1-2 ust.dowod).

22 Unieważnienie dowodu osobistego
DOWODY OSOBISTE Unieważnienie dowodu osobistego W okresie ważności dowód osobisty unieważnia się w przypadkach: Konieczności wydania nowego dowodu (gdy stary dowód był dalej ważny); w przypadku utraty obywatelstwa polskiego; zgonu posiadacza dowodu osobistego; wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego jeżeli dowód został uprzednio wystawiony (art. 50 ust. 1 ust.dowod).

23 Unieważnienie dowodu osobistego
DOWODY OSOBISTE Unieważnienie dowodu osobistego Unieważnienie dowodu osobistego następuje: z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego; Z dniem utraty obywatelstwa polskiego; Z dniem zgonu posiadacza dowodu osobistego; wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego; z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, (art. 50 ust. 3 ust.dowod).

24 Stwierdzenie nieważności dowodu osobistego
DOWODY OSOBISTE Stwierdzenie nieważności dowodu osobistego Stwierdza się nieważność dowodu osobistego wydanego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane. Stwierdzenie nieważności dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia. (art. 52 ust.dowod).

25 Wejście w życie: 1 marca 2015 r.
EWIDENCJE LUDNOŚCI USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności Wejście w życie: 1 marca 2015 r.

26 EWIDENCJE LUDNOŚCI Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie podstawowych danych identyfikujących: tożsamość oraz; status administracyjnoprawny osób fizycznych. (art. 2 ust. ewid).

27 EWIDENCJE LUDNOŚCI Ewidencję ludności prowadzi się w:
Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL; rejestrach mieszkańców; rejestrach zamieszkania cudzoziemców, prowadzonych w systemie teleinformatycznym. - Rejestry zamieszkania cudzoziemców mogą być prowadzone w formie kartotecznej. (art. 3 ust. ewid).

28 EWIDENCJE LUDNOŚCI ZADANIE ZLECONE Organy gminy wykonują zadania określone w ustawie jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. (art. 4 ust. ewid).

29 EWIDENCJE LUDNOŚCI WOJEWODA A EWIDENCJA LUDNOŚCI Wojewoda jest organem wyższego stopnia w stosunku do organów gmin wydających rozstrzygnięcia administracyjne na podstawie ustawy. Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością organów gmin w zakresie obowiązku meldunkowego. (art. 5 ust. ewid).

30 EWIDENCJE LUDNOŚCI Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych - prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością miejscową przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) (art. 6 ust. ewid).

31 EWIDENCJE LUDNOŚCI REJESTR PESEL W rejestrze PESEL gromadzone są dane: 1) obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości; 3) cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 4) członków rodziny cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 7 ust.1 ust. ewid).

32 EWIDENCJE LUDNOŚCI REJESTR MIESZKAŃCÓW W rejestrze mieszkańców gromadzone są dane osób: - Których dane są w rejestrze PESEL; Osób które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy. (art. 7 ust.3 ust. ewid).

33 EWIDENCJE LUDNOŚCI REJESTR PESEL
Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonują: - kierownik urzędu stanu cywilnego, w związku wykonywanymi obowiązkami; - organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy obywatela polskiego - wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych - organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego - organy właściwe do wydania paszportu organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca, któremu nadano numer PESEL; (art. 10 ust 1 ust. ewid).

34 EWIDENCJE LUDNOŚCI REJESTR PESEL
1. Organy mogą przekazywać dane do rejestru PESEL za pośrednictwem rejestrów centralnych gromadzących dane dotyczące dowodów osobistych, paszportów, obywatelstwa i rejestracji stanu cywilnego; 2. Organy niezwłocznie dokonują rejestracji danych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku braku możliwości przekazania danych w ten sposób organ przekazuje dane w formie pisemnej w celu ich rejestracji w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia, w którym powstał obowiązek ich rejestracji. (art. 10 ust 2,4,5 ust. ewid).

35 EWIDENCJE LUDNOŚCI REJESTR PESEL – postępowanie sprawdzające Organy z urzędu lub na wniosek osoby, której dane dotyczą, dokonują sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców, w szczególności w oparciu o posiadane dokumenty i ustalenia stanu faktycznego. W stosunku do osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych wniosek składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. (art. 11 ust. 1 ust. ewid). Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 11 ust. 3 ust. ewid).

36 REJESTR PESEL – postępowanie sprawdzające
EWIDENCJE LUDNOŚCI REJESTR PESEL – postępowanie sprawdzające Organ, który stwierdzi niezgodność danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców z posiadanymi dokumentami lub ze stanem faktycznym, usuwa te niezgodności. (art. 11 ust. 2 ust. ewid).

37 EWIDENCJE LUDNOŚCI REJESTR PESEL Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców, nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, który stanowi numer PESEL. (art. 15 ust. 1 ust. ewid).

38 EWIDENCJE LUDNOŚCI Numer PESEL
Numer PESEL jest to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, zawierający datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci liczbę kontrolną (art. 15 ust. 2 ust. ewid).

39 EWIDENCJE LUDNOŚCI Numer PESEL 1) data urodzenia zawarta jest w pierwszych sześciu cyfrach w następującej kolejności: dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, miesiąc urodzenia wraz z zakodowanym stuleciem urodzenia oraz dzień urodzenia;

40 EWIDENCJE LUDNOŚCI Numer PESEL 2) stulecie urodzenia kodowane jest poprzez dodanie do liczby oznaczającej miesiąc urodzenia: a) liczby 80 - w przypadku osób urodzonych w latach , b) liczby 0 - w przypadku osób urodzonych w latach , c) liczby 20 - w przypadku osób urodzonych w latach ;

41 EWIDENCJE LUDNOŚCI Numer PESEL - liczby oznaczające rok, miesiąc lub dzień, będące liczbami jednocyfrowymi, poprzedza się cyfrą "0", z zastrzeżeniem zasady określonej w poprzednim slajdzie

42 EWIDENCJE LUDNOŚCI Numer PESEL
numer porządkowy osoby zawarty jest w cyfrach od siódmej do dziesiątej, przy czym ostatnia cyfra numeru porządkowego zawiera oznaczenie płci: cyfrę parzystą (w tym "0") dla kobiet, cyfrę nieparzystą dla mężczyzn;

43 EWIDENCJE LUDNOŚCI numer PESEL jedenasta cyfra numeru PESEL jest liczbą kontrolną umożliwiającą elektroniczną kontrolę poprawności nadanego numeru identyfikacyjnego

44 EWIDENCJE LUDNOŚCI NUMER PESEL – NADANIE NUERMU PESEL - Numer PESEL jest nadawany z urzędu. - Osobie, o której mowa w art. 7 ust. 2, numer PESEL nadaje się na jej wniosek. - Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych. - Nadanie numeru PESEL jest czynnością materialno-techniczną.

45 EWIDENCJE LUDNOŚCI Obowiązek meldunkowy Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie. (art. 24 ust. 1 ust. ewid).

46 EWIDENCJE LUDNOŚCI Obowiązek meldunkowy Obowiązek meldunkowy polega na: 1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego; 2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego; 3) zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (art. 24 ust. 2 ust. ewid).

47 EWIDENCJE LUDNOŚCI Obowiązek meldunkowy
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. (art. 24 ust. 3 ust. ewid).

48 EWIDENCJE LUDNOŚCI Obowiązek meldunkowy Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. Pobyt czasowy - przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy. (art. 25 ust. 1,2,4 ust. ewid).

49 EWIDENCJE LUDNOŚCI Obowiązek meldunkowy 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. 2. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. (art. 27 ust. ewid).

50 EWIDENCJE LUDNOŚCI Obowiązek meldunkowy Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

51 EWIDENCJE LUDNOŚCI Obowiązek meldunkowy Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. (art. 28 ust. ewid).

52 EWIDENCJE LUDNOŚCI Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała (art. 28 ust. 4 ust. ewid).

53 EWIDENCJE LUDNOŚCI Obowiązek meldunkowy Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się. (art. 33 ust. 1 ust. ewid). Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu. (art. 33 ust. 3 ust. ewid).

54 EWIDENCJE LUDNOŚCI Obowiązek meldunkowy Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się (art. 35 ust. ewid).

55 EWIDENCJE LUDNOŚCI Obowiązek meldunkowy
Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego; Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót. (art. 36 ust. 1-2 ust. ewid).

56 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google