Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPECJALNOŚĆ INTERNATIONAL BUSINESS ( BIZNES MIĘDZYNARODOWY ) Wydział: Zarządzania Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katowice, marzec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPECJALNOŚĆ INTERNATIONAL BUSINESS ( BIZNES MIĘDZYNARODOWY ) Wydział: Zarządzania Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katowice, marzec."— Zapis prezentacji:

1 SPECJALNOŚĆ INTERNATIONAL BUSINESS ( BIZNES MIĘDZYNARODOWY ) Wydział: Zarządzania Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katowice, marzec 2008r.

2 MIĘDZYKULTUROWY CHARAKTER STUDIÓW Korzyści związane z międzynarodowym charakterem specjalności : przełamanie barier w kontaktach z przedstawicielami innych kultur narodowych – studiowanie w międzynarodowych grupach wraz ze studentami z zagranicznych uczelni; uzyskanie praktycznych doświadczeń z realizacji projektów w ramach międzynarodowych zespołów studenckich;

3 MIĘDZYKULTUROWY CHARAKTER STUDIÓW Korzyści związane z międzynarodowym charakterem specjalności : przygotowanie do odbycia wyjazdu stypendialnego na studia oraz praktyki zawodowej za granicą; zwiększenie własnej atrakcyjności na rynku pracy Unii Europejskiej; nawiązanie trwałych relacji ze studentami zagranicznymi wykraczającymi poza ramy studiów.

4 PROFIL ABSOLWENTA Profil absolwenta specjalności International Business opiera się na tzw. europejskim modelu kształcenia - orientacji w praktyce zarządzania, w której nacisk kładzie się na zarządzanie międzynarodową różnorodnością. Dziedzictwo kulturowe ukształtowało sylwetkę euromenedżera, na którą składać się ma: zdolność do pracy w międzykulturowym otoczeniu; zdolność do pracy w międzykulturowym otoczeniu; zdolność do zmian; zdolność do zmian; umiejętność uczenia się; umiejętność uczenia się; otwartość, a więc umiejętność dokonywania syntezy różnych systemów zarządzania; otwartość, a więc umiejętność dokonywania syntezy różnych systemów zarządzania; duch przedsiębiorczości; duch przedsiębiorczości; zdolności interpersonalne; zdolności interpersonalne; nauka przez całe życie. nauka przez całe życie.

5 POTENCJALNE MIEJSCA PRACY ABSOLWENTÓW SPECJALNOŚCI instytucje Unii Europejskiej i inne organizacje międzynarodowe; prowadzenie własnej działalności gospodarczej w kraju i za granicą; stanowiska menedżerskie w korporacjach międzynarodowych; agencjach badawcze i reklamowe obsługujące firmy krajowe i międzynarodowe; departamenty eksportu/importu i oddziały zagraniczne firm krajowych; kadra naukowo-dydaktyczna w szkolnictwie wyższym.

6 NOWOCZESNE FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ Na specjalności International Business wykorzystywane są nowoczesne formy dydaktyki szkoły wyższej. Na większości zajęć obok klasycznego wykładu (wspomaganego prezentacjami przygotowywanymi w oprogramowaniu MS Power Point) wprowadzane są formy, które wymagają dużego zaangażowania ze strony studentów. Osiąga się to m.in. poprzez: dyskusje, dyskusje, pracę w grupach, pracę w grupach, analizę studiów przypadków, analizę studiów przypadków, realizację projektów badawczych. realizację projektów badawczych.

7 NOWOCZESNE FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ Prowadzący zajęcia oprócz wskazania podstawowej literatury (1 wiodący podręcznik w j. angielskim i 1- w j. polskim) oraz literatury uzupełniającej przygotowali gotowe zbiory materiałów dydaktycznych (część udostępniana w trybie on-line) Zajęcia konstruowane są tak, aby studenci potrafili zastosować osiągnięcia teorii studiowanych przedmiotów do rozwiązywania konkretnych problemów decyzyjnych.

8 UCZESTNICTWO W MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH BADAWCZYCH Studenci biorący udział w zajęciach prowadzonych w języku angielskim w ramach Programme in Busienss and Economics – Ścieżka Angielska jako członkowie Naukowego Koła Marketingu MERITUM,, osiągają prestiżowe sukcesy na forum międzynarodowym: główna nagroda Golden Euro w Mikkeli, Finlandia (EuroWeek 2000), III-cie i IV- te wyróżnienie w Brukseli, Belgia (EuroWeek 2001), I-sze i II-gie miejsce w Kavali, Grecja (EuroWeek 2002) III miejsce w Austria (EuroWeek 2004).

9 WYBRANE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCI INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL MARKETING ON CENTRAL AND EAST EUROPEAN MARKETS INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT FINANCIAL SERVICES MARKETING CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SALES MANAGEMENT ON INTERNATIONAL MARKETS NEGOTIATIONS IN A GLOBAL ENVIRONMENT MANAGEMENT OF EUROPEAN UNION FUNDS

10 MARKETING STRATEGY OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS INTERPERSONAL INFLUENCES ON CONSUMERS BEHAVIOUR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS CROSS-CULTURAL COMMUNICATION WYBRANE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCI INTERNATIONAL BUSINESS

11 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO- PROGRAMOWE SPECJALNOŚCI: studenci Akademii Ekonomicznej w Katowicach wybierają specjalność Biznes Międzynarodowy (International Business) i rekrutowani są do udziału w programie po przejściu procedury kwalifikacyjnej; studenci Akademii Ekonomicznej w Katowicach wybierają specjalność Biznes Międzynarodowy (International Business) i rekrutowani są do udziału w programie po przejściu procedury kwalifikacyjnej; do udziału w programie kwalifikowani są również studenci zagraniczni, którym umożliwia się udział w zajęciach w jednym lub dwóch semestrach albo w całym programie magisterskim; do udziału w programie kwalifikowani są również studenci zagraniczni, którym umożliwia się udział w zajęciach w jednym lub dwóch semestrach albo w całym programie magisterskim;

12 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO- PROGRAMOWE SPECJALNOŚCI: językiem wykładowym jest język angielski; językiem wykładowym jest język angielski; studia w ramach specjalności trwają cztery semestry, z których przynajmniej jeden zaliczony powinien być na partnerskiej uczelni zagranicznej w ramach programu Socrates-Erasmus lub w całości poświęcony na odbycie zagranicznej praktyki zawodowej; studia w ramach specjalności trwają cztery semestry, z których przynajmniej jeden zaliczony powinien być na partnerskiej uczelni zagranicznej w ramach programu Socrates-Erasmus lub w całości poświęcony na odbycie zagranicznej praktyki zawodowej; studia kończą się tytułem licencjata (po złożeniu oraz obronie pracy licencjackiej napisanej w języku angielskim). studia kończą się tytułem licencjata (po złożeniu oraz obronie pracy licencjackiej napisanej w języku angielskim).

13 REKRUTACJA Studenci Akademii Ekonomicznej dokonują wyboru specjalności Biznes Międzynarodowy, po ukończeniu drugiego semestru dziennych studiów 1 stopnia i są kwalifikowani do udziału w zajęciach po złożeniu aplikacji w formie pisemnej. Ocena aplikacji przedstawionych przez studentów ma charakter wielokryterialny i opiera się na analizie: średniej ocen uzyskanych z dotychczasowych zaliczeń i egzaminów na AE; średniej ocen uzyskanych z dotychczasowych zaliczeń i egzaminów na AE; średniej ocen z języka angielskiego uzyskanej w ramach lektoratu AE wraz z podaniem poziomu zaawansowania (preferowany poziom zaawansowany), od którego student rozpoczął naukę języka angielskiego na AE; średniej ocen z języka angielskiego uzyskanej w ramach lektoratu AE wraz z podaniem poziomu zaawansowania (preferowany poziom zaawansowany), od którego student rozpoczął naukę języka angielskiego na AE; posiadanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego (kopie załączone do formularza aplikacyjnego, oczekiwany poziom – First Certificate); posiadanych certyfikatów potwierdzających znajomość języka angielskiego (kopie załączone do formularza aplikacyjnego, oczekiwany poziom – First Certificate); załączonego listu motywacyjnego oraz CV (dokumenty przygotowane w języku angielskim); załączonego listu motywacyjnego oraz CV (dokumenty przygotowane w języku angielskim); Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania ds. Specjalności Biznes Międzynarodowy (International Business) może zdecydować o zorganizowaniu rozmowy kwalifikacyjnej, jako dodatkowego kryterium wyboru studentów na specjalność International Business. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania ds. Specjalności Biznes Międzynarodowy (International Business) może zdecydować o zorganizowaniu rozmowy kwalifikacyjnej, jako dodatkowego kryterium wyboru studentów na specjalność International Business.

14 PROCEDURA REKRUTACYJNA HARMONOGRAM REKRUTACJI Składanie aplikacji 14-21 marca 2008r. Sekretariat Katedr Marketingowych pok. 220, budynek D, w godz. 8.00-14.30 Listy zakwalifikowanych osób na specjalność International Business 26 marca 2008r. Listy zakwalifikowanych osób na specjalność International Business 26 marca 2008r. Gablota obok pok. 215 bud. D

15 PROCEDURA REKRUTACYJNA DOKUMENTY APLIKACYJNE Kwestionariusz aplikacyjny (załączone kopie posiadanych certyfikatów językowych); Kwestionariusz aplikacyjny (załączone kopie posiadanych certyfikatów językowych); CV (w języku angielskim); CV (w języku angielskim); List motywacyjny (w języku angielskim); List motywacyjny (w języku angielskim);

16 KONTAKT Dr Olgierd Witczak Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania ds. Specjalności Biznes Międzynarodowy (International Business) Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych pokój 215, bud. D e-mail: program@ae.katowice.pl program@ae.katowice.pl

17 ŻYCZĘ POWODZENIA I PRAWDZIWEJ SATYSFAKCJI I PRAWDZIWEJ SATYSFAKCJI Z UDZIAŁU W SPECJALNOŚCI Olgierd Witczak


Pobierz ppt "SPECJALNOŚĆ INTERNATIONAL BUSINESS ( BIZNES MIĘDZYNARODOWY ) Wydział: Zarządzania Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Katowice, marzec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google