Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

U BEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE, KLAUZULE OCHRANIAJĄCE W UMOWACH, ZABEZPIECZENIA RZECZOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "U BEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE, KLAUZULE OCHRANIAJĄCE W UMOWACH, ZABEZPIECZENIA RZECZOWE."— Zapis prezentacji:

1 U BEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE, KLAUZULE OCHRANIAJĄCE W UMOWACH, ZABEZPIECZENIA RZECZOWE.

2 U BEZPIECZENIA Osobowe Majątkowe - ubezpieczenia mienia - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ( obowiązkowe i dobrowolne)

3 PRZYKŁADOWO Compensa proponuje: - kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych - od kradzieży z włamaniem i rabunku - maszyn od uszkodzeń - sprzętu elektronicznego Generali oferuje ponadto: - ubezpieczenie utraty zysku wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych lub wskutek wszystkich ryzyk - ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych

4 GWARANCJE BANKOWE Gwarancja bankowa – bank (jako gwarant) zobowiązuje się do wykonania świadczenia pieniężnego na rzecz beneficjenta gwarancji bezpośrednio lub za pośrednictwem innego banku (po spełnieniu określonych warunków zapłaty) Gwarancja jako forma pomocy publicznej Przykładowe rodzaje gwarancji

5 PORĘCZENIE BANKOWE Umowa cywilno-prawna Poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela do wykonania zobowiązania dłużnika w przypadku, gdy ten go nie wykona Akcesoryjność poręczenia Odpowiedzialność poręczyciela Poręczenie jako pomoc publiczna

6 „TO WSZYSTKO POZWALA NAM ZAPROPONOWAĆ PAŃSTWU WSPÓŁPRACĘ OPARTĄ NA ZASADACH PARTNERSTWA I ZAUFANIA” Bank Spółdzielczy w Białymstoku

7 Z ABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI BANKOWYCH „ SŁUŻĄ DO UZYSKANIA PRZEZ BANKI PŁATNOŚCI W SYTUACJI, GDY NIE JEST MOŻLIWE ICH OTRZYMANIE OD ZOBOWIĄZANEGO PODMIOTU NA USTALONYCH WCZEŚNIEJ WARUNKACH ” Zabezpieczenia rzeczowe (odpowiedzialność jest ograniczona do określonego składnika majątkowego) Zabezpieczenia osobiste (odpowiada się całym majątkiem teraźniejszym i przyszłym) źródło; „Instrumenty finansowe i ich zastosowania” - Janusz Kudła

8 Z ABEZPIECZENIA RZECZOWE Zastaw (zwykły, na prawach, rejestrowy) Przewłaszczenie na zabezpieczenie Kaucja(przelewanie kwoty na rachunek) Blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym Hipoteka (zwykła, kaucyjna, przymusowa)

9 Z ASTAW ZWYKŁY Zastaw jest prawem, które można ustanowić na rzeczach ruchomych lub prawach zbywalnych. Dla ustanowienia zastawu niezbędne jest zawarcie umowy przez właściciela rzeczy z wierzycielem i co do zasady wydanie rzeczy wierzycielowi lub osobie trzeciej Zastaw zawsze zabezpiecza oznaczoną wierzytelność Zastawcą nie musi być dłużnik. Akcesoryjność zastawu względem wierzytelności, co oznacza, iż jego istnienie jest zależne od istnienia wierzytelności gdy rzecz będąca przedmiotem zastawu, przynosi pożytki (np. owoce, odsetki) i strony umowy nie uregulowały w umowie tej kwestii inaczej, wierzyciel powinien je pobierać i zaliczać na poczet zabezpieczonej wierzytelności. Obowiązek dbania o rzecz Zastaw wygasa z chwilą zaspokojenia roszczenia umowa o ustanowienie zastawu powinna być zawarta na piśmie z datą pewną tj. urzędowo poświadczoną.

10 Z ASTAW NA PRAWACH zastaw taki może być ustanowiony na: wkładach na imiennych książeczkach oszczędnościowych: - płatnych na każde żądanie - terminowych udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawach w zakresie wynalazczości (patenty, umowy licencyjne) papierach wartościowych, takich jak: - akcje - obligacje - weksle

11 Z ASTAW REJESTROWY umożliwienie zastawcy podpisującemu umowę zastawu rejestrowego pozostawienie w jego posiadaniu rzeczy objętej zastawem zastawca może korzystać z przedmiotu zastawu rejestrowego i może również czerpać z niego pożytki obowiązek wpisu zastawu do rejestru zastawów Umowa ustanawiająca zastaw rejestrowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności prawa mogące być przedmiotem hipoteki nie mogą być przedmiotem zastawu rejestrowego rzeczy, na których w szczególności można ustanowić zastaw rejestrowy to m. in. zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą (np. przedsiębiorstwo), rzeczy, które zastawca nabędzie dopiero w przyszłości zastaw rejestrowy, co do zasady, wygasa z chwilą zaspokojenia wierzyciela albo z upływem 20 lat od chwili wpisu do rejestru zastawów

12 PRZYWŁASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE Umowa o przewłaszczeniu na zabezpieczenie polega na przeniesieniu własności rzeczy ruchomych, stanowiących własność kredytobiorcy lub osób trzecich, na rzecz banku do czasu spłaty kredytu w raz z odsetkami. Przedmiotem przewłaszczenia mogą być tylko rzeczy o określonej tożsamości. Zazwyczaj przewłaszczający zatrzymuje przewłaszczone rzeczy w swoim posiadaniu i może je bezpłatnie używać, do czasu całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami, w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu. Bez zgody banku przewłaszczający nie może oddać tych rzeczy osobie trzeciej do użycia. Bank prowadzi rejestr rzeczy przewłaszczonych, a każda rzecz powinna być określona w umowie w sposób umożliwiający jej identyfikację.

13 KAUCJA W umowie kaucji kredytobiorca (lub inna osoba trzecia) zobowiązuje się przelać określoną kwotę pieniężną na rachunek banku (zwany rachunkiem kaucji), który zobowiązuje się, że zwróci tę kwotę po spłacie kredytu przez kredytobiorcę. Jako przedmiot kaucji banki dopuszczają również papiery wartościowe na okaziciela (np. bony oszczędnościowe i lokacyjne) oraz rzeczy oznaczone co do gatunku (sztabki złota, platyny, złote monety itp.)

14 BLOKADA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU BANKOWYM Blokady dokonuje bank na pisemny wniosek posiadacza rachunku. Kredytobiorca składa w kredytującym go banku pisemne upoważnienie ( z określeniem kwoty i terminu ) dokonania nieodwołalnej blokady na rachunku lokat. Ponadto dołącza upoważnienie uprawniające bank do pobrania zablokowanego rachunku wymaganej wierzytelności. Blokowane mogą być środki pieniężne kredytobiorcy lub osób trzecich za niego poręczających. Blokadę można ustanowić na środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunkach: oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub na lokatach terminowych. Do zablokowania rachunków bankowych osób trzecich niezbędna jest ich pisemna zgoda

15 HIPOTEKA Hipoteką można obciążyć: całą nieruchomość część ułamkową nieruchomości użytkowanie wieczyste własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej wierzytelność zabezpieczoną hipoteką

16 Z APISÓW HIPOTETYCZNYCH NIE MOŻNA USTANOWIĆ NA : nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych względnie innych jednostek gospodarczych, w których udział Skarbu Państwa wynosi ponad 50% gruntach rolnych nieruchomościach nie mających złożonej księgi wieczystej

17 HIPOTEKA ZWYKŁA Zabezpiecza nie tylko kredyt, ale również roszczenia o odsetki nie przedstawione oraz przyznane koszty postępowania.

18 H IPOTEKA KAUCYJNA Może być ustanowiona dla zabezpieczenia określonego kredytu o nie ustalonej wysokości i kredytu, który ma być udzielony w przyszłości; hipoteka ta może być zastąpiona hipoteką zwykłą.

19 H IPOTEKA PRZYMUSOWA Jest ustanowiona na nieruchomości stanowiącej własność kredytobiorcy wówczas, gdy udzielony przez bank kredyt nie został przez kredytobiorcę spłacony w terminie; podstawą jej wpisu do księgi wieczystej jest wniosek banku o wpis hipoteki przymusowej i tytuł wykonawczy wystawiony przez bank

20 H IPOTEKA WYGASA W PRZYPADKU : spłaty kredytu lub jego umorzenia zrzeszenia się hipoteki przez bank oraz jej wykreślenia z księgi wieczystej przejścia na własność banku nieruchomości obciążonej hipoteką nabycia nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego

21 K LAUZULE FINANSOWE Forma zabezpieczenia kredytów, stanowiąca część umowy kredytowej „Dotyczą one współdecydowania o przeznaczeniu przyszłych wpływów pieniężnych kredytobiorcy i stanowią nie tylko zabezpieczenie, ale przede wszystkim sposób oddziaływania na zachowanie kredytobiorcy. Naruszenie tych zasad powoduje natychmiastowe wypowiedzenie kredytu, oznaczające konieczność spłaty pozostałej części kredytu wraz z należnymi odsetkami.” źródło; „Instrumenty finansowe i ich zastosowania” - Janusz Kudła

22 K LAUZULE OCHRANIAJĄCE ( PROTECTIVE COVENANTS ) „Zabraniają podejmowanie działań utrudniających spłatę kredytu lub obniżających wartość posiadanych zabezpieczeń.” - Klauzula negatywnego zabezpieczenia (negative pledge) - Spłata równym krokiem ( pari passu) - Klauzula wypowiedzenia po pogorszeniu sytuacji gospodarczej podmiotu( material adverse clause) - Zachowania niezmienionej własności - Ograniczenie wielkości dywidendy - Klauzula zabraniająca pewnych działań źródło; „Instrumenty finansowe i ich zastosowania” - Janusz Kudła

23 K LAUZULA NEGATYWNEGO ZABEZPIECZENIA W ramach negative pledge dłużnik zobowiązuje się do nieobciążania swego obecnego i przyszłego majątku hipoteką lub zastawem, do niezaciągania większych zobowiązań oraz do niepodejmowania innych przesunięć majątkowych, które mogłyby utrudniać zaspokojenie roszczeń wierzyciela bez jego zgody

24 For example, let's assume that Company XYZ borrows $10 million from Bank A. Bank A requires Company XYZ to pledge all $7 million of its factory assets and some of its securities as collateral for the loan. The lending agreement includes a negative pledge clause. Later, Company XYZ wants to borrow $2 million from Bank B. Bank B wants Company XYZ to pledge $1 million of factory assets as collateral for the loan. Because Company XYZ has a negative pledge clause in its loan agreement with Bank A, Company XYZ cannot pledge the $1 million of collateral, because doing so would reduce Bank A's security. Company XYZ might choose to pledge other assets to Bank B, ask Bank B for an unsecured loan if it has no other collateral to offer, or try to renegotiate its collateral agreement with Bank A.

25 S PŁATA RÓWNYM KROKIEM ( PARI PASSU ) Nie ważne kto udzielił pożyczki wszyscy są traktowani w ten sam sposób i spłata długu dokonuje się równomiernie do pożyczonej kwoty For example, the total debt is $50,000 and the borrower has only $30,000 available. Tom lent $20,000 and Dick and Harry lent $15,000 each. The borrower must pay three fifths of the amount owed to each one – i.e., $12,000 to Tom, and $9,000 each to Dick and Harry. Of course the remaining sums would remain as obligations of the borrower.

26 K LAUZULE NIEDOZWOLONE Sektor finansowy w Polsce w umowach stosuje wiele niedozwolonych zapisów, które naruszają interesy klientów. W rejestrze klauzul niedozwolonych znajduje się bowiem 366 wpisów związanych z sektorem bankowym. http://uokik.gov.pl/rejestr/ Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie „W przypadku unieważnienia, zagubienia lub kradzieży karty, posiadacz karty zobowiązany jest zapłacić Bankowi kwoty należne w związku z jej zastrzeżeniem określone w Cenniku usług Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie „Bank będzie informował posiadacza rachunku o zmianach w cenniku usług. Stawki prowizji i opłat podawane są do wiadomości w oddziałach Banku lub za pośrednictwem usługi telefonicznej” Pozwana: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie "Jeżeli po zakończeniu procesu reklamacji reklamacja posiadacza karty nie została w całości lub części uwzględniona, PKO BP S.A. ma prawo do obciążenia rachunku kwotą należnych opłat z datą obciążenia"


Pobierz ppt "U BEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE, KLAUZULE OCHRANIAJĄCE W UMOWACH, ZABEZPIECZENIA RZECZOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google