Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIANY NAZWY MIASTA – INFORMACJE BIEŻĄCE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WNIOSEK W SPRAWIE ZMIANY NAZWY MIASTA – INFORMACJE BIEŻĄCE."— Zapis prezentacji:

1 WNIOSEK W SPRAWIE ZMIANY NAZWY MIASTA – INFORMACJE BIEŻĄCE

2 Inicjatywa zmiany nazwy miasta podjęta została na wniosek organizacji pozarządowej Towarzystwa Przyjaciół Stargardu zgłoszony w 2009 r.

3 26 maja 2009 r. Rada Miejska podjęła uchwałę upoważniającą Prezydenta Miasta do rozpoczęcia prac zmierzających do zmiany nazwy miejscowości

4 2009 rok poświęcony został na wymianę korespondencji m.in. z MSWiA w sprawie ewentualnej konieczności wymiany dowodów osobistych

5 Brak konieczności wymiany dowodów w przypadku zmiany nazwy miejscowości: Rozdział 5 Wymiana i unieważnianie dowodu osobistego Art. 46. 1. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku: 1) upływu terminu ważności dowodu osobistego; 2) (31) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego; Art. 88. (56) Dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2012 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

6 06.08.2010 uchwalenie przez Sejm RP ustawy o dowodach osobistych z ustalonym terminem obowiązywania od 01.01.2012 r.

7 Uchwałę dot. złożenia wniosku Rada Miejska podjęła w dniu 29 marca 2011 r. po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami.

8 WYNIKI KOSNULTACJI - Liczba osób biorących udział w konsultacjach – 11.780 - Liczba ankiet ważnych – 10.617 - Liczba ankiet nieważnych – 1.163 - Za zmianą nazwy opowiedziało się – 6.115 (57,6%) - Przeciw było – 4.365 (41,1%) - Liczba osób wstrzymujących się od głosu – 137 (1,3%) - Frekwencja wyniosła 15,7%.

9 Wniosek za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego przekazany został Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji

10 Pozytywna opinia Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych - 17.05.2011 organ opiniodawczy w sprawach ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, działający przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej

11 Zmiany terminu wejścia w życie ustawy o dowodach osobistych: 30.06.2013 01.01.2015 01.03.2015

12 Wniosek Prezydenta Miasta z 2012 r. o ewentualne skorelowanie terminu wejścia w życie zmiany nazwy miejscowości z ustawą o dowodach osobistych.

13 W roku 2014 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przekazało informację dot. aktualnych prac nad wnioskiem w sprawie zmiany nazwy miasta. Zwrócono uwagę na koszty wymiany dowodów rejestracyjnych i prawo jazdy.

14 W lutym i marcu 2015 r. odbyły się spotkania w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji m.in. z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury.

15 Efektem prowadzonych rozmów jest: wprowadzenie do znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym z dnia 15.05.2015 r. przepisów zwalniających właścicieli dowodów rejestracyjnych oraz prawo jazdy z ich wymiany w przypadku zmiany nazwy miejscowości

16 Dowód rejestracyjny - zgodnie z treścią art. 79c ustawy prawo o ruchu drogowym w przypadku zmiany nazwy miejscowości dowody rejestracyjne zachowują swoją ważność i nie podlegają wymianie. Prawo jazdy - zgodnie z treścią art. 18c ustawy o kierujących pojazdami w przypadku zmiany nazwy miejscowości prawo jazdy zachowują swoją ważność i nie podlegają wymianie.

17 Do wprowadzenia w życie zmiany niezbędne są dwa akty prawne: Rozporządzenie Rady Ministrów Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

18 Koszty: - Mieszkańcy nie poniosą żadnych kosztów. - ok. 50.000 zł wymiana pieczątek i szyldów we wszystkich podmiotach samorządowych.

19 Praktyka: Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości mogą być rozłożone na kilka lat. Brak jest bowiem przepisów prawnych, które określałyby, w jakim okresie czasu zmian tych należałoby dokonać. Można zatem przyjąć, iż zmiany dokonywane mogą być sukcesywnie w zależności od konkretnej sytuacji i wynikających z niej potrzeb. Co to oznacza Jeśli jakakolwiek instytucja uzna, iż z wymianą szyldu wstrzyma się do momentu jego wymiany z powodu np. zniszczenia nie ma podstaw prawnych, które powodowałyby. że poniesie z tego tytułu jakiekolwiek konsekwencje. Identycznie wygląda kwestia korzystania z druków czy wizytówek ze starą nazwą miejscowości. Każdy z podmiotów może uznać, iż druki będą wykorzystywane do momentu wyczerpania zapasów.

20 Stargard bez Szczeciński Zdaniem fachowców z zakresu marketingu wizerunkowego, aktualna nazwa miasta je ogranicza. Wskazują oni, że nazwa "Stargard Szczeciński" zaburza identyfikację, wprowadza w błąd, jest dysonansem, osłabia poczucie tożsamości, a co najgorsze osłabia podmiotowość miasta. Wielu mieszkańców jest przekonanych, że do Stargardu bez "Szczeciński" nikt nie trafi, że będzie notorycznie mylony ze Starogardem, że przestanie być właściwie lokalizowany przez Polaków z innych województw. Takich problemów nie mają mieszkańcy Żorów i Żarów czy Lubina i Lublina. Nikt w tych miejscowościach nawet nie myśli o rozszerzeniu nazwy, aby bardziej się odróżniała. Kto chce trafić do jednego z nich, na pewno trafi.

21 Aktualizacja ewidencji Zmiana nazwy miasta nie wpłynie na ważność posiadanych umów czy aktów notarialnych. Aktualizacja danych identyfikacyjnych podatnika oraz płatnika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędzie Skarbowym następować będzie z urzędu. Urzędowa zmiana nazwy miejscowości nie spowoduje konieczności dokonywania indywidualnej aktualizacji danych. Ewidencje zawierające różnego rodzaju dokumenty m.in. księgi wieczyste, księgi stanu cywilnego, dokumentację geodezyjną i kartograficzną czy ewidencję działalności gospodarczej uaktualniane będą na bieżąco, z urzędu. Mieszkańcy, z tytułu ich uaktualniania, nie poniosą żadnych kosztów.

22 Stargard - polski i niemiecki Nazwa Stargard istnieje blisko 900 lat. Jest zabytkiem językowym słowiańszczyzny, którego nie zmienili przez setki lat także Niemcy. Nawet po wojnie, zarządzeniem Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 7 maja 1946 roku o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości postanowiono, że miasto w oparciu o historyczne nazwy będzie nazywać się Stargard. Podpisy pod zarządzeniem złożyli Władysław Gomułka (min. Ziem Odzyskanych) i dr Władysław Kiernik (min. Administracji Publicznej).

23 Dopiero w 1950 roku, kolejne zarządzenie z 6 lutego Ministra Administracji Publicznej wprowadziło zmianę nazwy miejscowości. Odtąd używamy nazwy Stargard Szczeciński. Zarządzenie podpisał minister w rządzie Józefa Cyrankiewicza - Władysław Wolski. W tym samym dokumencie do nazwy Starogard dodano przymiotnik "Gdański".

24 Dziękujemy


Pobierz ppt "WNIOSEK W SPRAWIE ZMIANY NAZWY MIASTA – INFORMACJE BIEŻĄCE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google