Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

{ Umocnienie i umorzenie zobowiązań Katarzyna Nieciecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "{ Umocnienie i umorzenie zobowiązań Katarzyna Nieciecka."— Zapis prezentacji:

1 { Umocnienie i umorzenie zobowiązań Katarzyna Nieciecka

2  ochrona procesowa (sposób podstawowy)  sposoby pozaprocesowe a) ochrona rzeczowa – możliwość sprzedaży rzeczy należącej do dłużnika, gdy ten nie wykona zobowiązania b) ochrona osobowa – odpowiedzialność nie dłużnika, a osoby trzeciej, tzw. poręczyciela Umocnienie zobowiązań

3 Pozaprocesowe sposoby umacniania zobowiązań RZECZOWE: fiducia fiducia pignus pignus hypotheka hypotheka stypulacja stypulacja zadatek zadatek OSOBOWEnp.:  constitutum debiti proprii  gwarancja bankiera  poręczenie

4  umowa pomiędzy wierzycielem a osobą trzecią (poręczycielem), w której poręczyciel zobowiązywał się spełnić świadczenie za dłużnika, gdy ten tego nie zrobi  najczęściej ustanawiane w formie tzw. stypulacji  akcesoryjne, tzn. nie mogło istnieć bez długu głównego  umorzenie długu głównego powodowało likwidację poręczenia Poręczenie - adpromissio

5  postawało z zapytania i odpowiedzi (wierzyciel pytał najpierw dłużnika, a później poręczyciela)  rodzaje poręczenia: A. sponsio – najstarsze, tylko dla obywateli, zabezpieczało tylko długi ze stypulacji, niedziedziczne, wygasało po 2 latach B. fideipromissio – tak jak sponsio, ale także dla peregrynów C. fideiussio – powszechnie dostępne, zabezpieczenie każdego długu, dziedziczne, bezterminowe Poręczenie cd.

6  mogło istnieć kilku poręczycieli, wtedy stawali się oni dłużnikami solidarnymi  beneficium divisionis – współporęczyciel mógł domagać się rozłożenia długu na pozostałych wypłacalnych współpor. w równych częściach  od Justyniana: w przypadku niewykonania zobowiązań, wierzyciel musiał pozwać najpierw dłużnika, dopiero później poręczyciela  poręczyciel miał prawo regresu wobec dłużnika a ponadto mógł domagać się od wierzyciela, aby ten odstąpił mu swoje powództwa przeciwko dłużnikowi (od J. poręczyciel mógł uzależnić zapłatę od odstąpienia actiones) Poręczenie cd.

7  wszelkiego rodzaju przyjęcie odpowiedzialności za cudzy dług, mogło polegać np. na:  poręczeniu  ustanowieniu zastawu  przyjęciu roli współdłużnika solidarnego  przejęciu cudzego długu  ochrona kobiet skłonnych przyjmować długi za swych mężów S.C. Valleianum – exceptio S.C.-ti Valleiani S.C. Valleianum – exceptio S.C.-ti Valleiani od Justyniana – nieważne z mocy samego prawa od Justyniana – nieważne z mocy samego prawa Intercesja - intercessio

8  określona kwota pieniędzy lub rzecz, którą jedna strona umowy wręczała drugiej  przy umowie jednostronnie zobowiązującej: a) w sytuacji wykonania zobowiązania, zadatek był zwracany; b) w sytuacji niewykonania umowy, zadatek mógł być traktowany jako kara umowna  przy umowie dwustronnie zobowiązującej: jeśli zobowiązania nie wykonała osoba, która zadatek przyjęła – musiała ona zwrócić go w podwójnej wysokości Zadatek - arra

9  wierzytelność traktowana jako towar  wprowadzana niechętnie ze wzgl. na os. char. zob.  3 etapy rozwoju:  nowacja  zastępstwo procesowe  actio utilis CESJA – przeniesienie wierzytelności przez czynność prawną z cedenta na cesjonariusza CESJA – przeniesienie wierzytelności przez czynność prawną z cedenta na cesjonariusza Zmiana podmiotów zob.

10  odnowienie istniejącego zobowiązania i podstawienie w miejsce wierzyciela innej osoby  albo poprzez przyrzeczenie stypulacyjne albo poprzez kontrakt literalny (transcriptio a persona in personam)  wymagała zgody dłużnika Nowacja

11  dotychczasowy wierzyciel udzielał nowemu zlecenia do ściągnięcia należności od dłużnika i w tym celu ustanawiał go swoim zastępcą procesowym  zastępca zatrzymywał świadczenie dla siebie  zgoda dłużnika nie była konieczna  niepewna sytuacja cesjonariusza Zastępstwo procesowe in rem suam

12  powództwo służące cesjonariuszowi przeciwko dłużnikom z nabytych w drodze cesji wierzytelności  początkowo służyło do dochodzenia wierzytelności spadkowych, później z innych tytułów prawnych np. kupno wierzytelności, zapis, posag  pretor traktował cesjonariusza jako wierzyciela a nie wykonawcę cudzej wierzytelności  cesjonariusz działał samodzielnie – bez jakiegokolwiek umocowania ze strony cedenta. Nie istniała więc możliwość wygaśnięcia czy cofnięcia pełnomocnictwa. Actio utilis

13  według prawa cywilnego, a zatem z mocy samego prawa a) wykonanie zobowiązania b) zwolnienie z wykonania c) nowacja d) zejście się wierzytelności i długu e) zbieg tytułów nieodpłatnych  według prawa pretorskiego a) umowa o niewnoszenie powództwa b) potrącenie Umorzenie zobowiązań

14  rzeczywiste wykonanie zobowiązania  przedmiot wykonania powinien był zasadniczo zgodny z treścią zobowiązania (chyba że wierzyciel zgodził się przyjąć w zamian coś innego)  mogła je wykonać osoba trzecia, chyba że co innego wynikało z treści zobowiązania  dłużnik mógł wykonać świadczenie także do rąk wierzyciela ubocznego, tzw. adstipulatora Wykonanie zobowiązania - solutio

15  w starożytnym prawie rzymskim wymagane zawsze po spełnieniu świadczenia, był to akt odwrotny do powstania zobowiązania, najczęściej w formie mancypacji  później: formalny i ustany akt umorzenia zobowiązania; zapytanie dłużnika, czy zostaje zwolniony z długu oraz potwierdzająca odpowiedź wierzyciela Zwolnienie z zobowiązania - acceptilatio

16  „Nowacja jest przelaniem i przeniesieniem dawnego długu w inne zobowiązanie cywilne lub naturalne, tzn. gdy z poprzedniej podstawy prawnej tworzy się nową w ten sposób, że dawna gaśnie” Ulpian  przekształcenie zobowiązania dawnego w zobowiązanie nowe (najczęściej za pomocą tzw. stypulacji)  wymogi nowacji:  rzeczywiste istnienie dawnego zobowiązania  nowe zobowiązanie musiało mieć taki sam (lub ew. zamienny) przedmiot świadczenia co dawne zobowiązanie  nowe zobowiązanie powinno posiadać jakiś nowy element np. zmiana miejsca świadczenia, dodanie warunku, terminu etc. Nowacja - novatio

17  sytuacja, w której dłużnik zobowiązany do spełnienia świadczenia stawał się jednocześnie wierzycielem uprawnionym do jego odebrania  np. dłużnik stawał się spadkobiercą wierzytelności Zejście się długu i wierzytelności - confusio

18  wierzyciel miał otrzymać od dłużnika rzecz oznaczoną indywidulanie i jednocześnie otrzymywał tę rzecz z jakiegoś innego powodu  np. dłużnik miał darować wierzycielowi pewną nieruchomość, ale wierzyciel otrzymał ją w testamencie od innej osoby, - wtedy zobowiązanie dłużnika gasło Zbieg tytułów nieodpłatnych

19  nieformalna umowa, w której wierzyciel przyrzekał, że nie będzie pozywał dłużnika o spełnienie świadczenia  brak skutków na gruncie ius civile, chociaż możliwa ochrona wg prawa pretorskiego  charakter wieczysty lub tymczasowy Umowa o niewnoszenie powództwa - pactum de non petendo

20  „Potrącenie jest wzajemnym zaliczeniem długu i wierzytelności” Modestinus  umorzenie wierzytelności poprzez przeciwstawienie przez dłużnika wierzycielowi wzajemnej wierzytelności  w rezultacie obie wierzytelności pomniejszały się do różnicy pomiędzy nimi  od Justyniana: potrącenie następowało z mocy samego prawa, wzajemne roszczenia musiały być tego samego rodzaju, musiały być wymagalne i możliwe do wykonania bez zwłoki w procesie Potrącenie - compensatio

21 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "{ Umocnienie i umorzenie zobowiązań Katarzyna Nieciecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google