Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rada Ministrów RP Dr Ryszard Balicki. Art. 10 Konstytucji RP (zasada trójpodziału) w ł adza ustawodawcza – Sejm i Senat w ł adza ustawodawcza – Sejm i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rada Ministrów RP Dr Ryszard Balicki. Art. 10 Konstytucji RP (zasada trójpodziału) w ł adza ustawodawcza – Sejm i Senat w ł adza ustawodawcza – Sejm i."— Zapis prezentacji:

1 Rada Ministrów RP Dr Ryszard Balicki

2 Art. 10 Konstytucji RP (zasada trójpodziału) w ł adza ustawodawcza – Sejm i Senat w ł adza ustawodawcza – Sejm i Senat w ł adza wykonawcza – w ł adza wykonawcza – Prezydent RP i Rada Ministrów w ł adza s ą downicza – w ł adza s ą downicza – s ą dy i trybuna ł y

3 Pojęcie Konstytucja z 1997 r. Konstytucja z 1997 r. Rada Ministrów Rada Ministrów Ma ł a konstytucja z 1992 r. Ma ł a konstytucja z 1992 r. Rada Ministrów = rząd Rada Ministrów = rząd

4 Rozumienie terminu „rząd” synonim Rady Ministrów synonim Rady Ministrów system organów podporządkowanych RM (administracja rządowa) system organów podporządkowanych RM (administracja rządowa) system sprawowania władzy w państwie system sprawowania władzy w państwie

5 Rada Ministrów w Konstytucji RP Naczelny organ władzy wykonawczej o złożonej strukturze organizacyjnej, prowadzący politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa, kierujący administracją rządową oraz realizujący inne zadania w zakresie polityki państwa

6 Skład RM (art. 147) Stali członkowie RM Prezes Rady Ministrów (premier) Ministrowie Fakultatywni członkowie RM Wiceprezes RM/ Wiceprezesi RM Przewodniczący komitetów określonych w ustawach

7 Organy podległe RM Organy działające na podstawie ustaw Komitet Badań Naukowych Organy powołane przez RM Organy wspólne (np. rządu i samorządu terytorialnego) Pomocniczo – doradcze (stały komitet RM) Pomocnicze (pełnomocnicy rządu)

8 Tryb powo ł ania RM Konstytucja określa trzy tryby tworzenia RM Konstytucja określa trzy tryby tworzenia RM Podstawowy – art. 154 ust. 1 Podstawowy – art. 154 ust. 1 Pierwszy rezerwowy – art. 154 ust. 3 Pierwszy rezerwowy – art. 154 ust. 3 Drugi rezerwowy - art. 155 ust. 1 Drugi rezerwowy - art. 155 ust. 1 Schemat powoływania RM Schemat powoływania RM

9 Jeżeli na podstawie powyższych trybów nie uda się powołać rządu Jeżeli na podstawie powyższych trybów nie uda się powołać rządu to Prezydent RP – obligatoryjnie – skraca kadencje Sejmu i zarządza nowe wybory (art. 155 ust. 2)

10 Funkcjonowanie Rady Ministrów Zasada kolegialności: Zasada kolegialności: (zastrzeżenie realizacji wszystkich kompetencji Rady Ministrów dla całego gremium jej członków) Brak zasady w Konstytucji RP zawarta jest w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów Art. 1 ustawy: Rada Ministrów (Rząd) działa kolegialnie.

11 Tryb pracy RM na posiedzeniach – art. 2 ust. 1 ustawy o RM, ale na posiedzeniach – art. 2 ust. 1 ustawy o RM, ale Rada Ministrów może również rozstrzygać poszczególne sprawy w trybie obiegowym (korespondencyjny) - art. 2 ust. 2 ustawy o RM Rada Ministrów może również rozstrzygać poszczególne sprawy w trybie obiegowym (korespondencyjny) - art. 2 ust. 2 ustawy o RM

12 Porządek obrad Rady Ministrów 17 kwietnia 2012 r.

13 Kompetencje RM art. 146 ust. 1 Konstytucji RP art. 146 ust. 1 Konstytucji RP 1. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego. 3. Rada Ministrów kieruje administracją rządową. Przykładowy katalog kompetencji art. 146 ust. 4 Konstytucji RP: Przykładowy katalog kompetencji art. 146 ust. 4 Konstytucji RP:

14 Kompetencje RM 1) zapewnia wykonanie ustaw, 2) wydaje rozporządzenia, 3) koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej, 4) chroni interesy Skarbu Państwa, 5) uchwala projekt budżetu pastwa, 6) kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu, 7) zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,

15 Kompetencje RM 8) zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa, 9) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, 10) zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe, 11) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej, 12) określa organizację i tryb swojej pracy.

16 Organy pomocnicze RM tworzone zgodnie z przepisami ustawy o Radzie Ministrów Art. 12. 1. Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Ministrów, może, w drodze zarządzenia, tworzyć organy pomocnicze Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, a w szczególności: 1) stały komitet lub komitety Rady Ministrów w celu inicjowania, przygotowania i uzgadniania rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów; 2) komitety do rozpatrywania określonych kategorii spraw lub określonej sprawy; 3) rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zadań i kompetencji Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

17 Organy pomocnicze RM tworzone zgodnie z przepisami ustawy o Radzie Ministrów Art. 12a. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, tworzyć komisje do opracowania projektów kodyfikacji określonych dziedzin prawa, uwzględniając dorobek nauki i doświadczenia praktyki. Rada Ministrów wydając rozporządzenie, określi nazwę i przedmiot działania komisji oraz jej skład i tryb postępowania. Art. 13. 1. Rada Ministrów w uzgodnieniu z zainteresowaną instytucją lub środowiskiem społecznym może powoływać, w drodze rozporządzenia, komisje wspólne, składające się z przedstawicieli Rządu oraz tej instytucji lub środowiska. Rada Ministrów wydając rozporządzenie, określi nazwę i przedmiot działania komisji wspólnej oraz jej skład i tryb postępowania. 2. Celem komisji, o których mowa w ust. 1, jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych dla polityki Rządu oraz interesów reprezentowanej w komisji instytucji lub środowiska.

18 Pełnomocnicy rządu i Prezesa RM Pełnomocnik Rządu do spraw deregulacji gospodarczych Pełnomocnik Rządu do spraw Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły Pełnomocnik Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. Pełnomocnik Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. Pełnomocnik Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Muzeum II Wojny Światowej Pełnomocnik Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej Pełnomocnik Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej Pełnomocnik Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Pełnomocnik Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Pełnomocnik rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej Pełnomocnik rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji w Ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry - 2006. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

19 Organy pomocnicze Rady Ministrów Zespół Międzyresortowy do spraw Udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Obrony Przeciwrakietowej Zespół Międzyresortowy do spraw Udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Obrony Przeciwrakietowej Komitet do spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 Komitet do spraw Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji Stały komitet Rady Ministrów Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Międzyresortowy Zespół do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej Międzyresortowy Zespół do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej Międzyresortowy Zespół ds. Zwiększenia Przejrzystości Rynku Artykułów Rolno-Spożywczych i Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Żywnościowego Międzyresortowy Zespół ds. Zwiększenia Przejrzystości Rynku Artykułów Rolno-Spożywczych i Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Żywnościowego Międzyresortowy Zespół ds. Dwustronnych Umów o Popieraniu i Ochronie Inwestycji Międzyresortowy Zespół ds. Dwustronnych Umów o Popieraniu i Ochronie Inwestycji Zespół do spraw Programowania Prac Rządu Międzyresortowy Zespół do spraw zapobiegania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i implementacji "Inicjatywy Krakowskiej" - Proliferation Security Initiative (PSI) Międzyresortowy Zespół do spraw zapobiegania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i implementacji "Inicjatywy Krakowskiej" - Proliferation Security Initiative (PSI) Międzyresortowy Zespół do spraw cywilnych i wojskowych działań Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Afganistanu Międzyresortowy Zespół do spraw cywilnych i wojskowych działań Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Afganistanu Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotu Imigrantów Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu Schengen, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Funduszu Granic Zewnętrznych oraz Funduszu Powrotu Imigrantów Zespół Monitorujący Realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Zespół Monitorujący Realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Komitet Europejski Rady Ministrów Komitet Organizacyjny Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 Komitet Organizacyjny Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych Zespół do Spraw Światowej Organizacji Handlu (WTO) Komitet Monitorujący dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Komitet Monitorujący dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Międzyresortowy Zespół - polska część Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej Międzyresortowy Zespół - polska część Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej Rada Rozwoju Nauki i Technologii Polski Komitet Doradczy Zespół do Spraw Promocji Rzeczypospolitej Polskiej Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Kolegium do spraw Służb Specjalnych

20 Komisje wspólne Wspólny Zespół Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Świętego Soboru Biskupów Wspólny Zespół Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Świętego Soboru Biskupów Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego Komisja Wspólna przedstawicieli rządu i Konferencji Episkopatu Polski Komisja Wspólna przedstawicieli rządu i Konferencji Episkopatu Polski

21 Organy doradcze powołane do rozpatrywania określonej sprawy lub grupy spraw Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Komitet Monitorujący Narodowy Plan Rozwoju Międzyresortowy Zespół do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Międzyresortowy Zespół do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Komisja Historyczna do spraw Opracowania Dokumentacji na temat Śmierci Gen. Władysława Sikorskiego Komisja Historyczna do spraw Opracowania Dokumentacji na temat Śmierci Gen. Władysława Sikorskiego Komitet do spraw Europejskich Komitet Sterujący do spraw wspierania przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę Komitet Sterujący do spraw wspierania przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę Międzyresortowy Zespół do spraw koordynacji działań podejmowanych w związku z tragicznym wypadkiem lotniczym pod Smoleńskiem Międzyresortowy Zespół do spraw koordynacji działań podejmowanych w związku z tragicznym wypadkiem lotniczym pod Smoleńskiem Międzyresortowy Zespół do spraw Sankcji Międzynarodowych Międzyresortowy Zespół do spraw Sankcji Międzynarodowych Narodowy Komitet Koordynacyjny do spraw Euro, Rada Koordynacyjna oraz Międzyinstytucjonalne Zespoły Robocze do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Narodowy Komitet Koordynacyjny do spraw Euro, Rada Koordynacyjna oraz Międzyinstytucjonalne Zespoły Robocze do spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską Zespół do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach Zespół do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach Zespół do Spraw Nagród Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej Rządowa Komisja Konkordatowa Polski Komitet do Spraw UNESCO Komitet Sterujący "Program dla Odry - 2006" Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych Komisja Rozpatrująca Wnioski o Wyrażenie Zgody na Zatrudnianie Osób, Które Pełniły Funkcje Publiczne Komisja Rozpatrująca Wnioski o Wyrażenie Zgody na Zatrudnianie Osób, Które Pełniły Funkcje Publiczne Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Rada do Spraw Polaków na Wschodzie Rada do Spraw Uchodźców

22 Występuje w podwójnej roli: - jako przewodniczący Rady Ministrów oraz - jako odrębny organ administracji. Regulacje prawne: - ustawa o Radzie Ministrów oraz oraz - regulamin pracy Rady Ministrów Prezes Rady Ministrów

23 Kompetencje merytoryczne Kompetencje merytoryczne kieruje merytoryczną działalnością Rady Ministrów kieruje merytoryczną działalnością Rady Ministrów ponosi odpowiedzialność polityczną ponosi odpowiedzialność polityczną decyduje o składzie Rady Ministrów decyduje o składzie Rady Ministrów koordynuje i kontroluje pracę ministrów i pozostałych członków Rady koordynuje i kontroluje pracę ministrów i pozostałych członków Rady zapewnia wykonanie polityki Rady Ministrów zapewnia wykonanie polityki Rady Ministrów

24 Prezes Rady Ministrów Jako przewodniczący Rady Ministrów Kompetencje organizacyjne Kompetencje organizacyjne reprezentuje Radę Ministrów reprezentuje Radę Ministrów kieruje jej pracami kieruje jej pracami zwołuje posiedzenia zwołuje posiedzenia ustala porządek obrad ustala porządek obrad przewodniczy posiedzeniom przewodniczy posiedzeniom

25 Prezes Rady Ministrów Jako przewodniczący Rady Ministrów Kompetencje organizacyjne Kompetencje organizacyjne reprezentuje Radę Ministrów reprezentuje Radę Ministrów kieruje jej pracami kieruje jej pracami zwołuje posiedzenia zwołuje posiedzenia ustala porządek obrad ustala porządek obrad przewodniczy posiedzeniom przewodniczy posiedzeniom

26 Prezes Rady Ministrów Jako naczelny organ administracji rządowej posiada kompetencje generalne – do jego zadań należy wszystko to, co nie jest zastrzeżone dla innych organów (tzw. domniemanie kompetencji) posiada kompetencje generalne – do jego zadań należy wszystko to, co nie jest zastrzeżone dla innych organów (tzw. domniemanie kompetencji) wydaje rozporządzenia i zarządzenia wydaje rozporządzenia i zarządzenia jest podstawowym łącznikiem administracji rządowej jest podstawowym łącznikiem administracji rządowej

27 Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników administracji rządowej jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników administracji rządowej dokonuje obsady personalnej szeregu organów administracji rządowej dokonuje obsady personalnej szeregu organów administracji rządowej nadzoruje organy centralne i terytorialne administracji rządowej nadzoruje organy centralne i terytorialne administracji rządowej nadzoruje samorząd w granicach określonych w konstytucji i ustawach nadzoruje samorząd w granicach określonych w konstytucji i ustawach

28 Prezes Rady Ministrów cd… Kompetencje premiera względem wojewody: powoływanie i odwoływanie wojewodów powoływanie i odwoływanie wojewodów uchylanie rozporządzeń i zarządzeń wojewodów: uchylanie rozporządzeń i zarządzeń wojewodów: obligatoryjnie - gdy są niezgodne z ustawami oraz aktami wydanymi w celu ich wykonania, obligatoryjnie - gdy są niezgodne z ustawami oraz aktami wydanymi w celu ich wykonania, fakultatywnie - z powodu ich niezgodności z polityką rządu lub naruszenia zasad rzetelności, sprawności i gospodarności. fakultatywnie - z powodu ich niezgodności z polityką rządu lub naruszenia zasad rzetelności, sprawności i gospodarności. wydawanie wojewodom poleceń służbowych. wydawanie wojewodom poleceń służbowych. kontrolowanie zgodności działań wojewodów z polityką rządu kontrolowanie zgodności działań wojewodów z polityką rządu rozstrzyganie spraw spornych między wojewodą a ministrami rozstrzyganie spraw spornych między wojewodą a ministrami

29 Minister Minister jest jednoosobowym, naczelnym organem państwa, a zarazem członkiem organu kolegialnego – Rady Ministrów Minister jest jednoosobowym, naczelnym organem państwa, a zarazem członkiem organu kolegialnego – Rady Ministrów Konstytucja RP (art. 149 ust. 1) ustanawia dwie kategorie ministrów: Konstytucja RP (art. 149 ust. 1) ustanawia dwie kategorie ministrów: tzw. ministrowie resortowi tzw. ministrowie resortowi (kierujący działem administracji rządowej) oraz tzw. ministrowie bez teki tzw. ministrowie bez teki (wypełniających zadania wyznaczone im przez premiera) (wypełniających zadania wyznaczone im przez premiera)

30 Działy administracji rządowej Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 159, poz. 1548 z pózn zm.)

31 Działy administracji rządowej 1) administracja publiczna; 1a) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa; 2) budżet; 3) finanse publiczne; 4) gospodarka; 5) gospodarka morska; 6) gospodarka wodna; 7) instytucje finansowe; 7a) informatyzacja; 8) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; 9) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 10) kultura fizyczna; 11) łączność; 12) (uchylony); 13) nauka; 14) obrona narodowa; 15) oświata i wychowanie; 16) praca; 17) rolnictwo; 18) rozwój wsi; 18a) rozwój regionalny; 18b) rynki rolne; 18c) rybołówstwo; 19) Skarb Państwa; 20) sprawiedliwość; 21) szkolnictwo wyższe; 22) transport; 22a) turystyka; 23) środowisko; 23a) rodzina; 24) sprawy wewnętrzne; 25) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne; 26) zabezpieczenie społeczne; 27) sprawy zagraniczne; 28) zdrowie.

32 Odpowiedzialność RM Polityczna odpowiedzialność solidarna RM odpowiedzialność indywidualna członków RM Konstytucyjna

33 Konstruktywne wotum nieufności Art. 158 Konstytucji RP Art. 158 Konstytucji RP schemat Ze względu na to, że konstrukcja polska odbiega od niemieckiego konstruktywnego wotum nieufności oznaczającego głosowanie nad osobą nowego kanclerza, ale nie obejmującego uchwalenia odrębnego wotum nieufności dla rządu niektórzy autorzy proponują nazwać rozwiązanie polskie nieregularnym konstruktywnym wotum nieufności

34 Wotum nieufności dla ministra Konstytucja, pomimo wątpliwości zgłaszanych w toku prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego dopuszcza indywidualną odpowiedzialność polityczną ministrów zarówno resortowych jak i tzw. bez teki Konstytucja, pomimo wątpliwości zgłaszanych w toku prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego dopuszcza indywidualną odpowiedzialność polityczną ministrów zarówno resortowych jak i tzw. bez teki SCHEMAT

35 Odpowiedzialność konstytucyjna Pojęcie to oznacza prawne konsekwencje postępowania osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe za naruszenie konstytucji lub innych ustaw w związku z wykonywaniem ich funkcji. Odpowiedzialność konstytucyjna najczęściej wyraża się w uprawnieniu jednej z izb parlamentu do postawienia tych osób w stan oskarżenia przed drugą z izb lub przed specjalnym trybunałem. Odpowiedzialność konstytucyjna jest odpowiedzialnością zindywidualizowaną, przy jej określaniu niezbędne jest stwierdzenie winy, a wymierzone kary mają charakter szczególny i dotyczą tylko tego rodzaju odpowiedzialności. Schemat

36 Dziękuję i do zobaczenia


Pobierz ppt "Rada Ministrów RP Dr Ryszard Balicki. Art. 10 Konstytucji RP (zasada trójpodziału) w ł adza ustawodawcza – Sejm i Senat w ł adza ustawodawcza – Sejm i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google