Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Główne założenia nowego „Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” Warszawa, 4 września 2008 r. Konferencja „Przygotowanie i ocena projektów finansowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Główne założenia nowego „Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” Warszawa, 4 września 2008 r. Konferencja „Przygotowanie i ocena projektów finansowanych."— Zapis prezentacji:

1 Główne założenia nowego „Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” Warszawa, 4 września 2008 r. Konferencja „Przygotowanie i ocena projektów finansowanych w ramach II osi priorytetowej PO IiŚ”

2 Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi” 1.Grupa robocza ds. zmiany przepisów z zakresu gospodarki odpadami 2.Ramy prawne 3.Najważniejsze założenia nowego systemu 4.Zalety nowego systemu Plan prezentacji

3 Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi” Powołana przez członków kierownictw MI, MŚ i MRR (koordynacja) Przygotowuje założenia nowego „Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” (prace na ukończeniu) Po zaakceptowaniu założeń przez Radę Ministrów i poddaniu ich konsultacjom społecznym grupa przygotuje projekt ustawy 1. Grupa robocza ds. zmiany przepisów z zakresu gospodarki odpadami

4 Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi” System gospodarowania odpadami komunalnymi zostanie uregulowany w nowym akcie prawnym - ustawie o gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Wprowadzenie zmian będzie wymagało nowelizacji: – ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, – ustawy o odpadach, – ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2. Ramy prawne

5 Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi” a) Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi b) Odzysk i unieszkodliwianie odpadów zadaniem własnym samorządu województwa c) Opłata za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych d) Selektywne zbieranie odpadów jako sposób na obniżenie wysokości opłaty za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 3. Najważniejsze założenia

6 Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi” Na podstawie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami województwa będą podzielone na regiony gospodarowania odpadami komunalnymi (liczące min. 150 tys. mieszkańców). W regionie działają instalacje do przygotowania lub przekształcania odpadów komunalnych, którym zapewnia się odpowiedni strumień odpadów komunalnych przyznając ich operatorom prawa wyłączne. Prawa wyłączne przyznaje sejmik województwa tylko operatorom instalacji spełniających BAT. 3a. Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi

7 Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi” Samorząd województwa pokrywa koszty operatorów instalacji związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów komunalnych na podstawie zawartych z nimi umów. Koszty operatorów ustalane są indywidualnie dla każdego regionu gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie: – kosztów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w instalacjach przyjmujących odpady z danego regionu – danych dotyczących masy odpadów komunalnych odebranych w danym regionie w poprzednich okresach. 3b. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów zadaniem własnym samorządu województwa

8 Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi” Zadania samorządu województwa z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowane są z opłaty za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Zobowiązanym z tytułu opłaty jest właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wysokość opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości jest uzależniona od ilości wody zużytej przez mieszkańców danej nieruchomości. 3c. Opłata za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

9 Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi” Właściciel nieruchomości może obniżyć kwotę opłaty za odzysk i unieszkodliwianie odpadów prowadząc selektywną zbiórkę odpadów. Odpady selektywnie zebrane dostarcza się do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów. Gminy tworzą gminne punkty selektywnej zbiórki odpadów lub powierzają ich prowadzenie przedsiębiorcom. 3d. Selektywne zbieranie odpadów

10 Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi” Lepsza redukcja masy odpadów komunalnych podlegających składowaniu, Uniezależnienie kosztów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od kosztów ich transportu (transport odbywa się na zasadach obecnych), Uszczelnienie systemu poprzez zmniejszenie zainteresowania transportujących odpady komunalnych zaniżaniem masy odpadów kierowanych do odzysku lub unieszkodliwiania, 4. Najważniejsze zalety nowego systemu

11 Nowy „ System gospodarowania odpadami komunalnymi” Uzależnienie opłat za unieszkodliwianie i odzysk odpadów od parametrów innych niż ilość wytworzonych odpadów obniży motywację właścicieli nieruchomości do nielegalnego pozbywania się odpadów komunalnych Stworzenie mechanizmów motywacyjnych skierowanych wobec grupy, która ma największy wpływ na efektywność procesu selektywnego zbierania odpadów, tj. właścicieli nieruchomości Opłata za odzysk i unieszkodliwianie odpadów uświadamia społeczeństwu fakt istnienia problemu odzysku i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – w tym zakresie planuje się dodatkowo działania promocyjno-informacyjne. 4. Najważniejsze zalety nowego systemu – c.d.

12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Główne założenia nowego „Systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” Warszawa, 4 września 2008 r. Konferencja „Przygotowanie i ocena projektów finansowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google