Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy wykorzystania biomasy Ryszard Gajewski POLSKA IZBA BIOMASY www.biomasa.org.pl Poznań, 16 pażdziernika 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy wykorzystania biomasy Ryszard Gajewski POLSKA IZBA BIOMASY www.biomasa.org.pl Poznań, 16 pażdziernika 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy wykorzystania biomasy Ryszard Gajewski POLSKA IZBA BIOMASY Poznań, 16 pażdziernika 2014 r.

2 Uprawy wieloletnich roślin energetycznych w ha

3 Podstawowe rośliny energetyczne

4

5 Projekt SERENE – Monitorowanie plantacji energetycznych Koordynator projektu: RG Consulting Ryszard Gajewski Polska Izba Biomasy Instytut Geodezji i Kartografii Portal Farmer.pl Fundacja REO, portal reo.pl

6 “Bioenergy as the key to economic growth of the regions-EO Based Service Supporting Energy Crops Cultivation (SERENE).” – „Bioenergia jako klucz do regionalnego rozwoju gospodarczego- teledetekcyjne usługi wspomagające uprawę roślin energetycznych.”

7 O projekcie Projekt SERENE, finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną, ma na celu budowę serwisu doradczego w zakresie uprawy roślin energetycznych, skierowanego do obecnych i przyszłych właścicieli plantacji roślin energetycznych oraz osób i instytucji zaangażowanych w rynek energii odnawialnej.

8 O projekcie Cele serwisu: Wskazanie dogodnych warunków biogeograficznych celem zwiększenia areału upraw roślin energetycznych i obszarów nieużytkowanych rolniczo, na których uprawa roślin bioenergetycznych jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona. Analizy ekonomiczne dotyczące potencjału biomasy oraz kalkulacja przychodów z już istniejących i nowo zakładanych plantacji. Analizy ekonomiczne opłacalności uprawy biomasy w regionach i możliwości ich sprzedaży. Prognozy przyrostów biomasy energetycznej oraz prognozy plonów. Szacowanie ilości energii otrzymywanej ze ściętej biomasy. Monitoring istniejących upraw energetycznych pod kątem wilgotności gleby i potencjału biomasy. Przekazywanie wyników badań i popularyzacja dobrych praktyk.

9 Oferta Serwisu: W ciągu dwóch lat trwania projektu dostarczymy Państwu następujące produkty: mapy plantacji wybranych regionów oraz ich potencjał energetyczny, mapy obszarów potencjalnych do upraw roślin energetycznych, opracowanie rekomendowanych upraw i prognoz ich produktywności, mapy wilgotności gleby i biomasy dla plantacji w wybranych regionach.

10 Metodyka pomiarów satelitarnych Określenie wilgotności terenu, a zarazem monitoring i przewidywanie wysta ̨ pienia zjawiska suszy, dokonuje sie ̨ na podstawie modeli i równań wykorzystuja ̨ cych dane o: temperaturze powierzchni ziemi (dane satelitarne) i dane meteorologiczne. Na podstawie danych mikrofalowych określane be ̨ da ̨ zarówno dane o wilgotności gleby jak i wskaźniki roślinności, takie jak: LAI (Leaf Area Index – wskaźnik powierzchni projekcyjnej liści). W trakcie sezonu wegetacyjnego róz ̇ ne wskaźniki roślinne określaja ̨ ce kondycje ̨ roślin be ̨ da ̨ odczytywane. Analizy wielkości wskaźników w danym roku i porównanie z danymi z lat poprzednich (dane odczytywane ze zdje ̨ ć satelitarnych) pozwola ̨ na określenie czynników wpływaja ̨ cych na kondycje ̨ roślin, a przez to wielkość biomasy (takie jak susza) i pozwola ̨ na podje ̨ cie działań koryguja ̨ cych. Wskaźniki roślinne oraz wilgotność gleby posłuz ̇ a ̨ określaniu wielkości biomasy na podstawie modelowania wskaźników roślinnych i analiz statystycznych. Dodatkowo modelowane be ̨ da ̨ równiez ̇ prognozy wzrostu biomasy i określana be ̨ dzie prognoza plonów.

11 Monitoring plantacji energetycznych: Monitorowanie plantacji energetycznych i zarza ̨ dzanie uprawami realizowane be ̨ dzie poprzez określanie kondycji roślin i prognoze ̨ wielkości plonu. Te informacje pozyskiwane be ̨ da ̨ poprzez określanie wskaźników roślinnych, określanie wilgotności gleby i temperatury powietrza przy powierzchni ziemi na podstawie danych satelitarnych.

12  Metodyka pomiarów naziemnych: 1. Analizy przeprowadzone na podstawie danych satelitarnych be ̨ da ̨ walidowane pod wzgle ̨ dem poprawności poprzez pomiary naziemne, polegaja ̨ ce na pomiarach: – Wilgotności gleby, – Wysokości roślin – Wielkości wskaźnika LAI. 2. Wszystkie pomiary naziemne wykonywane sa ̨ moz ̇ liwie bezdotykowo. 3. Pomiary wilgotności gleby polega na wbiciu w glebe ̨ trzech szpilek o średnicy 1 cm, długości 15 cm i pomiarze (30 s.) i odczycie wilgotności. 4. Pomiar powierzchni projekcyjnej liści – wskaźniki LAI, wykonuje sie ̨ przyrza ̨ dem LI- COR LAI-2000 Plant Canopy Analyzer i polega na pomiarze odbicia spektralnego od roślin i nie wymaga dotyku, ścinania ani niszczenia rośliny. 5. Pomiary wykonywane sa ̨ raz w miesia ̨ cu na danej plantacji, w miesia ̨ cach: czerwiec – październik. 6. Pomiary wykonuja ̨ dwie osoby. Pomiar wykonywany jest w kilku punktach plantacji. Osoby wykonuja ̨ pomiary z nalez ̇ yta ̨ ostroz ̇ nościa ̨.

13 O projekcie

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Informacje o Serwisie SERENE Zapraszamy do odwiedzenia: Portalu REO.PL - informacja o projekcie SERENE realizowanym w ramach projektu z Europejska ̨ Agencja ̨ Kosmiczna ̨. Tutaj tez ̇ znajda ̨ Państwo materiały edukacyjne na temat moz ̇ liwości monitorowania plantacji energetycznych za pomoca ̨ zdje ̨ ć satelitarnych i zarza ̨ dzania biomasa ̨ energetyczna ̨. Portalu Farmer.pl - serene/ stanowia ̨ cych portal serwisu SERENE. To tu w niedługim czasie publikowane be ̨ da ̨ pierwsze mapy i raporty powstaja ̨ ce w ramach budowanego Serwisu Bioenergii.

23 Przyszłość energetyczna wielu społeczności lokalnych to biomasa POLSKA IZBA BIOMASY


Pobierz ppt "Perspektywy wykorzystania biomasy Ryszard Gajewski POLSKA IZBA BIOMASY www.biomasa.org.pl Poznań, 16 pażdziernika 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google