Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy wykorzystania biomasy Ryszard Gajewski POLSKA IZBA BIOMASY www.biomasa.org.pl Poznań, 16 pażdziernika 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy wykorzystania biomasy Ryszard Gajewski POLSKA IZBA BIOMASY www.biomasa.org.pl Poznań, 16 pażdziernika 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy wykorzystania biomasy Ryszard Gajewski POLSKA IZBA BIOMASY www.biomasa.org.pl Poznań, 16 pażdziernika 2014 r.

2 Uprawy wieloletnich roślin energetycznych w ha

3 Podstawowe rośliny energetyczne

4

5 Projekt SERENE – Monitorowanie plantacji energetycznych Koordynator projektu: RG Consulting Ryszard Gajewski Polska Izba Biomasy Instytut Geodezji i Kartografii Portal Farmer.pl Fundacja REO, portal reo.pl

6 “Bioenergy as the key to economic growth of the regions-EO Based Service Supporting Energy Crops Cultivation (SERENE).” – „Bioenergia jako klucz do regionalnego rozwoju gospodarczego- teledetekcyjne usługi wspomagające uprawę roślin energetycznych.”

7 O projekcie Projekt SERENE, finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną, ma na celu budowę serwisu doradczego w zakresie uprawy roślin energetycznych, skierowanego do obecnych i przyszłych właścicieli plantacji roślin energetycznych oraz osób i instytucji zaangażowanych w rynek energii odnawialnej.

8 O projekcie Cele serwisu: Wskazanie dogodnych warunków biogeograficznych celem zwiększenia areału upraw roślin energetycznych i obszarów nieużytkowanych rolniczo, na których uprawa roślin bioenergetycznych jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona. Analizy ekonomiczne dotyczące potencjału biomasy oraz kalkulacja przychodów z już istniejących i nowo zakładanych plantacji. Analizy ekonomiczne opłacalności uprawy biomasy w regionach i możliwości ich sprzedaży. Prognozy przyrostów biomasy energetycznej oraz prognozy plonów. Szacowanie ilości energii otrzymywanej ze ściętej biomasy. Monitoring istniejących upraw energetycznych pod kątem wilgotności gleby i potencjału biomasy. Przekazywanie wyników badań i popularyzacja dobrych praktyk.

9 Oferta Serwisu: W ciągu dwóch lat trwania projektu dostarczymy Państwu następujące produkty: mapy plantacji wybranych regionów oraz ich potencjał energetyczny, mapy obszarów potencjalnych do upraw roślin energetycznych, opracowanie rekomendowanych upraw i prognoz ich produktywności, mapy wilgotności gleby i biomasy dla plantacji w wybranych regionach.

10 Metodyka pomiarów satelitarnych Określenie wilgotności terenu, a zarazem monitoring i przewidywanie wysta ̨ pienia zjawiska suszy, dokonuje sie ̨ na podstawie modeli i równań wykorzystuja ̨ cych dane o: temperaturze powierzchni ziemi (dane satelitarne) i dane meteorologiczne. Na podstawie danych mikrofalowych określane be ̨ da ̨ zarówno dane o wilgotności gleby jak i wskaźniki roślinności, takie jak: LAI (Leaf Area Index – wskaźnik powierzchni projekcyjnej liści). W trakcie sezonu wegetacyjnego róz ̇ ne wskaźniki roślinne określaja ̨ ce kondycje ̨ roślin be ̨ da ̨ odczytywane. Analizy wielkości wskaźników w danym roku i porównanie z danymi z lat poprzednich (dane odczytywane ze zdje ̨ ć satelitarnych) pozwola ̨ na określenie czynników wpływaja ̨ cych na kondycje ̨ roślin, a przez to wielkość biomasy (takie jak susza) i pozwola ̨ na podje ̨ cie działań koryguja ̨ cych. Wskaźniki roślinne oraz wilgotność gleby posłuz ̇ a ̨ określaniu wielkości biomasy na podstawie modelowania wskaźników roślinnych i analiz statystycznych. Dodatkowo modelowane be ̨ da ̨ równiez ̇ prognozy wzrostu biomasy i określana be ̨ dzie prognoza plonów.

11 Monitoring plantacji energetycznych: Monitorowanie plantacji energetycznych i zarza ̨ dzanie uprawami realizowane be ̨ dzie poprzez określanie kondycji roślin i prognoze ̨ wielkości plonu. Te informacje pozyskiwane be ̨ da ̨ poprzez określanie wskaźników roślinnych, określanie wilgotności gleby i temperatury powietrza przy powierzchni ziemi na podstawie danych satelitarnych.

12  Metodyka pomiarów naziemnych: 1. Analizy przeprowadzone na podstawie danych satelitarnych be ̨ da ̨ walidowane pod wzgle ̨ dem poprawności poprzez pomiary naziemne, polegaja ̨ ce na pomiarach: – Wilgotności gleby, – Wysokości roślin – Wielkości wskaźnika LAI. 2. Wszystkie pomiary naziemne wykonywane sa ̨ moz ̇ liwie bezdotykowo. 3. Pomiary wilgotności gleby polega na wbiciu w glebe ̨ trzech szpilek o średnicy 1 cm, długości 15 cm i pomiarze (30 s.) i odczycie wilgotności. 4. Pomiar powierzchni projekcyjnej liści – wskaźniki LAI, wykonuje sie ̨ przyrza ̨ dem LI- COR LAI-2000 Plant Canopy Analyzer i polega na pomiarze odbicia spektralnego od roślin i nie wymaga dotyku, ścinania ani niszczenia rośliny. 5. Pomiary wykonywane sa ̨ raz w miesia ̨ cu na danej plantacji, w miesia ̨ cach: czerwiec – październik. 6. Pomiary wykonuja ̨ dwie osoby. Pomiar wykonywany jest w kilku punktach plantacji. Osoby wykonuja ̨ pomiary z nalez ̇ yta ̨ ostroz ̇ nościa ̨.

13 O projekcie

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Informacje o Serwisie SERENE Zapraszamy do odwiedzenia: Portalu REO.PL - informacja o projekcie SERENE realizowanym w ramach projektu z Europejska ̨ Agencja ̨ Kosmiczna ̨. Tutaj tez ̇ znajda ̨ Państwo materiały edukacyjne na temat moz ̇ liwości monitorowania plantacji energetycznych za pomoca ̨ zdje ̨ ć satelitarnych i zarza ̨ dzania biomasa ̨ energetyczna ̨. Portalu Farmer.pl - http://www.farmer.pl/projekty/serwis- serene/ stanowia ̨ cych portal serwisu SERENE. To tu w niedługim czasie publikowane be ̨ da ̨ pierwsze mapy i raporty powstaja ̨ ce w ramach budowanego Serwisu Bioenergii.

23 Przyszłość energetyczna wielu społeczności lokalnych to biomasa POLSKA IZBA BIOMASY www.biomasa.org.pl E-mail: biuro@biomasa.org.pl


Pobierz ppt "Perspektywy wykorzystania biomasy Ryszard Gajewski POLSKA IZBA BIOMASY www.biomasa.org.pl Poznań, 16 pażdziernika 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google