Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe organizacje turystyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe organizacje turystyczne"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe organizacje turystyczne
Międzynarodowy ruchu turystyczny wymaga sprawnej organizacji nie tylko w ramach poszczególnych krajów, ale także szerokiej współpracy międzynarodowej. Płaszczyznę takiej współpracy stwarza szereg organizacji międzynarodowych, których zakres działania i zainteresowań jest różnorodny. Wspólną cechą wszystkich międzynarodowych organizacji turystycznych jest działalność i dążenie do stwarzania dogodnych warunków rozwoju i współpracy międzynarodowej w dziedzinach bądź bezpośrednio bądź pośrednio związanych z turystyką. Ogółem działa w świecie ponad 2400 organizacji międzynarodowych pozarządowych i 280 organizacji międzyrządowych. Polska aktywnie współdziała i uczestniczy w pracach 680 organizacji.

2 Międzynarodowe organizacje turystyczne
Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ ONZ odgrywała i odgrywa ważną rolę w rozwoju i propagowaniu turystyki międzynarodowej. Organizacja stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz czuwanie nad przestrzeganiem praw człowieka. W sferze turystyki do największych osiągnięć ONZ należy ustanowienie Rzymskiej Karty Turystyki na konferencji międzynarodowej w Rzymie w 1963 roku. Do wyspecjalizowanych organizacji ONZ, typowo paraturystycznych należą między innymi: Organizacja do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury – UNESCO, zajmująca się także problematyką ochrony zabytków i muzealnictwa. Prowadzi Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO na której znalazły się obiekty objęte szczególną ochroną ze względy na swoją unikatową wartość kulturową lub przyrodniczą dla ludzkości. Na liście tej znajdują się 962 obiekty ,w tym 14 obiektów położonych na terenie Polski

3 Międzynarodowe organizacje turystyczne
Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego – ICAO, która czuwa nad prawidłowym działaniem i rozwojem lotnictwa cywilnego. Międzynarodowa Organizacja Pracy – ILO, zajmująca się m.in. zagadnieniami czasu wolnego i płatnymi urlopami. Oferuje także pomoc techniczną w zakresie edukacji, szkoleń, włącznie z turystyką i hotelarstwem. Światowa Organizacja Zdrowia – WHO. Zajmuje się m.in. profilaktyką i zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych oraz załatwianiem formalności fito-sanitarnych.

4 Międzynarodowe organizacje turystyczne
United Nations World Tourism Organization - UNWTO Światowa Organizacja Turystyki Założona w 1975 roku. Polska jest członkiem założycielem tej organizacji Od 2003 roku jest wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Siedziba Madryt Przynależność do organizacji jest fakultatywna. Członkami jest 153 państw oraz 350 członków stowarzyszonych i afiliowanych, m.in. Linie lotnicze, łańcuchy hotelowe, stowarzyszenia i organizacje pośrednio lub bezpośrednio związane z turystyką. Głównymi celami jest: promocja i rozwój turystyki jako dziedziny stymulującej wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy jej członkami współpraca i udzielanie pomocy państwom rozwijającym sektor turystyczny przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy inicjowanie działań w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego współpraca i pomoc techniczna

5 Międzynarodowe organizacje turystyczne
kształcenie i szkolenie kadr; działalność edukacyjna – podnoszenie poziomu wiedzy, współpraca z instytucjami sektora edukacji opracowywanie raportów, statystyka turystyki międzynarodowej podnoszenie jakości usług turystycznych działalność wydawnicza organizacja licznych problemowych konferencji UNWTO ustaliła 27 września Światowym Dniem Turystyki – jest to przede wszystkim święto pracowników szeroko pojętego sektora turystyki. Obchodzony jest na świecie od ponad 25 lat. Co roku organizowany jest pod innym hasłem rok to „Turystyka i zrównoważona energia – siłami napędowymi zrównoważonego rozwoju”. W 2014 r. „Turystyka a rozwój społeczności”. Organizacja wspiera wdrożenie Globalnego Kodeksu Etyki dla Turystyki opracowanego przez UNWTO w 1999 roku. UNWTO co roku wybiera najlepsze projekty, biorąc pod uwagę ich innowacyjność oraz zastosowanie wiedzy w sektorze turystyki – konkurs UNWTO Ulysses Award. Województwo pomorskie otrzymało wyróżnienie za projekt Pomorskie.travel z 245 infomatami turystycznymi, z Pomorskim Centrum Informacji Turystycznej w całym regionie.

6 Międzynarodowe organizacje turystyczne
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Organization for Economic Co-operation and Development – OECD Jest organizacją mającą duży wpływ na koordynację międzynarodowej polityki turystycznej Jest to organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym, skupiająca 34 wysoko rozwinięte demokratyczne państwa. Została utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy gospodarczej o Rozwoju, podpisanej przez 20 państw w 1960 roku. Siedziba OECD mieści się w Paryżu. Cele: osiąganie szybkiego wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w krajach członkowskich przyczynianie się do rozwoju gospodarczego słabiej rozwiniętych państw popieranie wielostronnego handlu światowego. - pozyskiwanie dostępu do wiedzy, technologii, środków finansowych, doświadczenia i pomocy ekspertów OECD. .

7 Międzynarodowe organizacje turystyczne
W ramach OECD działa Komitet Turystyki. Jego działalność polega głównie na koordynowaniu międzynarodowej polityki i działań w dziedzinie turystyki. Do najważniejszych zadań Komitetu należy gromadzenie danych statystycznych odnośnie rozwoju turystyki w krajach członkowskich. Posiedzenia KT odbywają się zwykle dwa razy w roku i poświęcone są dyskusji nad najważniejszymi dla polityki turystycznej zagadnieniami: - nowe trendy w polityce turystycznej państw członkowskich - wydarzenia mające wpływ na tę politykę - doskonalenie statystyki turystyki (monitorowanie rynku turystycznego) - harmonijny, zrównoważony rozwój turystyki - promocja turystyczna KT organizuje konferencje, seminaria, publikuje opracowania.

8 Międzynarodowe organizacje turystyczne
Światowa Rada Podróży i Turystyki World Travel and Tourism Council - WT&TC Powstała w 1990 roku i ma siedzibę w Brukseli. Misją jest: „promowanie rozwoju i ekspansji turystyki na całym świecie” Organizacja elitarna - skupia około 100 prezesów, właścicieli i dyrektorów zarządzających , reprezentujących czołowe firmy ze wszystkich sektorów przemysłu turystycznego, reprezentujących wszystkie regiony . Podstawowe cele: kształtowanie wizji przyszłości sektora podróży i turystyki obliczanie ekonomicznego wpływu turystyki na gospodarkę (doskonalenie i rozwój rachunku satelitarnego turystyki) promowanie wizerunku przemysłu turystycznego, jako czynnika walki z bezrobociem

9 Międzynarodowe organizacje turystyczne
wspieranie wolnorynkowych mechanizmów i usuwanie barier rozwojowych lepszy dostęp do zasobów kapitałowych i inwestycje w postęp technologiczny Działalność: działalność badawcza, studialna i wydawnicza regularne publikowane raporty na temat różnych aspektów funkcjonowania rynku turystycznego (także prognozy) sporo inicjatyw w dziedzinie ochrony środowiska, poprawiające poziom ochrony przyrody w działalności turystycznej organizacja wydaje materiały szkoleniowe i edukacyjne

10 Międzynarodowe organizacje turystyczne
Światowa Federacja Narodowych Związków Biur Podróży Universal Federation of Travel Agents’ Associations - UFTAA Jest jedną z najważniejszych międzynarodowych organizacji zrzeszających touroperatorów , agencje turystyczne i biura podróży w celu ochrony interesów zawodowych oraz organizowania służby informacyjnej. Została założona w 1966 roku w Rzymie. Siedziba w Brukseli. Członkowie to: krajowe stowarzyszenia touroperatorów i agentów podróży i inne instytucje związane z branżą turystyczną. Organizacja ta, to międzynarodowe forum, na którym poruszane są kwestie dotyczące światowej turystyki i podróży Główny cel: Ochrona interesów branżowych członków Lobbowanie przeciwko szkodliwemu ustawodawstwu Dbanie o bezpieczeństwo transportu Ochrona środowiska naturalnego dla celów turystyki

11 Międzynarodowe organizacje turystyczne
Najważniejsze działania: propagowanie i wspieranie wolności podróży na całym świecie prowadzenie lobbingu przeciwko ustawom szkodliwym dla ogólnie pojętego rozwoju turystyki oraz ograniczającym swobodne przemieszczanie się redukowanie przeszkód biurokratycznych, stojących na drodze swobodnego podróżowania polepszanie bezpieczeństwa w środkach transportu prowadzenie międzynarodowych warsztatów i seminariów poświęconych kluczowym problemom przemysłu turystycznego organizacja profesjonalnych szkoleń kadry turystycznej organizacja corocznego kongresu, na którym poruszane są problemy wpływające na światową turystykę Do UFTAA należy m.in. Polska Izba Turystyki

12 Międzynarodowe organizacje turystyczne
Amerykańskie Stowarzyszenie Agentów Podróży Amerikan Society of Travel Agents - ASTA Jest jedną z najważniejszych międzynarodowych organizacji zrzeszających touroperatorów , agencje turystyczne i biura podróży w celu ochrony interesów zawodowych oraz organizowania służby informacyjnej. Najważniejsze działania: propagowanie i wspieranie wolności podróży na całym świecie prowadzenie lobbingu przeciwko ustawom szkodliwym dla ogólnie pojętego rozwoju turystyki redukowanie przeszkód biurokratycznych, stojących na drodze swobodnego podróżowania polepszanie bezpieczeństwa w środkach transportu prowadzenie międzynarodowych warsztatów i seminariów poświęconych kluczowym problemom przemysłu turystycznego Organizacja profesjonalnych szkoleń kadry turystycznej Organizacja corocznego kongresu, na którym poruszane są problemy wpływające na światową turystykę

13 Międzynarodowe organizacje turystyczne
Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji International Hotel & Restaurant Association – IH&RA Założone zostało w 1946 roku w Londynie. Siedziba w Paryżu. Jest stowarzyszeniem branżowym – międzynarodową organizacją branży hotelarskiej i gastronomicznej. Jej członkami są zarówno stowarzyszenia narodowe, krajowe i międzynarodowe sieci hotelowe, jak i pojedyncze hotele i restauracje oraz szkoły hotelarskie, firmy zaopatrzeniowe i usługowe. Główny cel: Integracja branży Promocja i ochrona zawodowych interesów właścicieli oraz kierowników hoteli i restauracji Dbanie o dobrą reputację branży Dewizą stowarzyszenia jest starorzymskie hasło: Hospes hospiti sacer – gość to świętość dla gospodarza Stało się ono hasłem hotelarstwa na całym świecie

14 Międzynarodowe organizacje turystyczne
W ostatnich latach najważniejsze działania IH&RA dotyczyły: międzynarodowej klasyfikacji hoteli turystyki zrównoważonej i ochrony środowiska statystyki branżowej polityki ekonomicznej stosowanej wobec hoteli i restauracji (ubezpieczenia, podatki, kształcenie kadr, zadłużenie itd.) utworzenie międzynarodowego systemu ułatwiającego znalezienie pracy wykwalifikowanemu personelowi hotelarskiemu i gastronomicznemu wspólnie z UFTAA opracowała specjalny kodeks postępowania, który jest zbiorem zasad współpracy hoteli i agentów podróży organizacja targów branżowych pod nazwą EURHOTEC

15 Międzynarodowe organizacje turystyczne
Konfederacja Krajowych Stowarzyszeń Hoteli i Restauracji we Wspólnocie Europejskiej. Confederation of National Hotel and Restaurant Associations in European Community – HOTREC Założona w 1982 roku. Siedziba w Brukseli. Organizacja reprezentująca stowarzyszenia hoteli, restauracji i kawiarń. Jest traktowana jako najważniejszy bezpośredni reprezentant tego sektora przemysłu turystycznego na forum instytucji Unii Europejskiej. Wyodrębnia się 4 kategorie członków Konfederacji: pochodzących z państw UE; pochodzących z państw kandydujących do UE; pochodzących z kraju utrzymującego bliskie stosunki z UE; należących do innej europejskiej organizacji, której działalność ma bliskie związki z problematyką HORTEC. Cele: Reprezentowanie swoich członków przed instytucjami europejskimi Prowadzenie dialogu z organizacjami-partnerami Współpraca z innymi branżami turystyki europejskiej Główne rodzaje zainteresowań: polityka turystyczna, sprawy socjalne, polityka podatkowa, ochrona konsumenta, rynek turystyczny, środowisko naturalne, standaryzacja, wolność handlu, nieuczciwa konkurencja, procedury arbitrażu w razie sporów, działalność wydawnicza głównie materiałów informacyjnych dla swoich członków - Newsletter

16 Międzynarodowe organizacje turystyczne
Stowarzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego International Air Transport Assocoation - IATA IATA zostało założone w 1945 roku w Hawanie, a obecna siedziba mieści się w Genewie. Jest organizacją międzynarodową, która zrzesza linie lotnicze. Członkostwo w IATA jest otwarte dla każdego przedsiębiorstwa, które posiada rządową licencję na prowadzenie regularnych przewozów lotniczych. Obarczone zostało ogólnoświatowym zakresem obowiązków. Najważniejsze cele: promowanie pewności, solidności i bezpieczeństwa lotów na całym świecie osiąganie uznania znaczenia transportu lotniczego dla ogólnoświatowego społecznego i ekonomicznego rozwoju zapewnienie wysokiej jakości oferowanych usług ( nowe standardy jakości w obsłudze lotów, które są obowiązkowe dla wszystkich członków) rozwijanie wydajnych i ekonomicznych standardów oraz procedur, przyczyniających się do rozwoju międzynarodowego transportu lotniczego (infrastruktura, rozkłady lotów, technologie informatyczne, finanse, cargo, obsługa lotnisk, system kontroli lotów, turystyka, ochrona środowiska) identyfikowanie i wyrażanie opinii branży lotniczej na temat wszelkich działań, mających znaczenie dla funkcjonowania lotnictwa cywilnego przyciąganie, zatrzymanie i rozwój pracowników przemysłu lotniczego

17 Międzynarodowe organizacje turystyczne
Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego International Civil Aviation Organization – ICAO W 1947 roku na mocy porozumień zaaprobowanych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ uzyskała status autonomicznej międzyrządowej organizacji wyspecjalizowanej Narodów Zjednoczonych. Siedziba znajduje się w Montrealu. Członkostwo w ICAO jest otwarte dla wszystkich państw. Organizacja ma przede wszystkim na celu ustalanie zasad i technik międzynarodowej nawigacji lotniczej oraz planowanie rozwoju transportu powietrznego w skali międzynarodowej. Te założenia Organizacja spełnia poprzez: Zwiększenie bezpieczeństwa lotów i systematyczny rozwój lotnictwa cywilnego Promowanie tworzenia nowych linii lotniczych, budowy nowych lotnisk oraz używania nowoczesnego sprzętu nawigacyjnego Wychodzenie naprzeciw ludzkim potrzebom w zakresie bezpiecznego, regularnego, sprawnego i ekonomicznego transportu lotniczego Zapobieganie stratom ekonomicznym, powodowanym przez nieuczciwą konkurencję Dbałość o respektowanie praw każdego z państw członkowskich Zapobieganie dyskryminacji słabszych państw członkowskich Promowanie bezpieczeństwa, jako nadrzędnej zasady w nawigacji lotniczej

18 Międzynarodowe organizacje turystyczne
c.d. ICAO Działalność: Ustanawianie Międzynarodowych Standardów oraz Rekomendowanych Praktyk i Procedur : zasad ruchu lotniczego, łączności telekomunikacyjnej, meteorologii, map, jednostek miar, ratunku w wypadkach, badań okoliczności katastrof, licencjonowania personelu, usług informacyjnych, hałasu powodowanego przez samoloty, emisji spalin z silników lotniczych, zabezpieczania towarów niebezpiecznych itd. Stworzenie i nadzorowanie systemu CNS/ATM opartego o technologię satelitarną Dążenie do uproszczenia procedur celnych, imigracyjnych i innych formalności zarówno w międzynarodowym ruchu pasażerskim jak i transporcie towarów; promowanie budowy przyjaznych pasażerom lotnisk oraz terminali cargo, ze wszystkimi udogodnieniami i usługami Zbiera i publikuje obszerne dane statystyczne dotyczące ruchu powietrznego Publikuje raporty zawierające prognozy rozwoju ruchu lotniczego, cenniki urządzeń nawigacyjnych oraz procedury ustalania taryf lotniczych Prowadzi duże centra szkoleniowe, w których uczą się osoby z różnych stron świata, np. w Egipcie, Indiach, Kenii, Indonezji, Maroko, Nigerii, Pakistanie czy Tajlandii Pod auspicjami ICAO opracowane zostały przepisy prawa lotniczego dotyczące szkód wyrządzonych przez samoloty osobom trzecim, odpowiedzialności przewoźnika w stosunku do jego pasażerów oraz aktów przemocy na pokładzie samolotów.

19 Międzynarodowe organizacje turystyczne
Międzynarodowa Organizacja Schronisk Młodzieżowych International Youth Hostel Federation – IYHF Federacja działa od 1932 roku a jej siedzibą jest Londyn. Członkami Federacji są krajowe stowarzyszenia schronisk młodzieżowych posiadające co najmniej 5 schronisk z co najmniej 1000 łóżek oraz udzielają w ciągu roku co najmniej 5000 noclegów. Międzynarodowy Informator Federacji Schronisk Młodzieżowych - International Youth Hostels Guide ponad 5500 schronisk młodzieżowych w 78 państwach świata Krajowa i międzynarodowa legitymacja IYHF (PTSM) - upoważnia do zniżek na noclegi i na inne usługi turystyczne (gastronomia, muzea, obiekty zabytkowe, inne atrakcje) Cele: zapewnienie młodzieży tanich noclegów w schroniskach młodzieżowych krzewienie współpracy między stowarzyszeniami schronisk młodzieżowych rozwijanie wśród młodzieży zamiłowania do krajoznawstwa i turystyki podejmowanie inicjatyw w zakresie organizowania obozów młodzieżowych i budowy schronisk, organizowania spotkań młodzieży z różnych krajów.

20 Międzynarodowe organizacje turystyczne
Międzynarodowa Federacja Kempingu i Karawaningu International Federation of Camping and Caravannig - IFCC Została założona 1932 roku w Holandii. Federacja jest członkiem Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) Członkami są krajowe federacje i stowarzyszenia kempinku oraz karawaningu. Wyodrębnia się 2 kategorie członków: członków stałych, którą tworzą kluby oraz stowarzyszeniowych, którymi mogą być kluby i inne organizacje zainteresowane turystyką kempingową. Reprezentantem Polski w strukturach IFCC jest Polska Federacja Kempingu i Karawaningu. Cele: Koordynacja działalności organizacji członkowskich Inicjowanie i popieranie akcji ułatwiających turystykę kempingową Działania na rzecz ujednolicenia ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej dla osób uprawiających turystykę kempingową i karawaningową Organizacja corocznych zlotów turystów kempingowych IFCC wprowadziła specjalny karnet kempingowy oraz prawo do zniżek i opłat Ważną formą działalności jest informacja turystyczna; publikowanie katalogów IFCC wprowadziła również system międzynarodowych kart polecających.

21 Międzynarodowe organizacje turystyczne
Miedzynarodowe Stowarzyszenie Kongresów i Konferencji International Congress & Convention Association – ICCA Zostało założone w 1963 roku. Główna siedziba mieści się w Amsterdamie. Członkami stowarzyszenia są organizacje i podmioty z 90 krajów, reprezentujące usługodawców w branży spotkań. Wśród członków najliczniejszą grupę stanowią: centra kongresowo – wystawiennicze, biura konferencji i kongresów oraz profesjonalni organizatorzy kongresów i konferencji. Najważniejszym celem działalności ICCA jest gromadzenie danych dotyczących branży oraz umożliwianie wymiany informacji i doświadczeń między członkami. Dane o liczbie kongresów w ciągu roku są gromadzone oraz ICCA na podstawie sprawozdań poszczególnych członków organizacji i publikowanie w maju następnego roku w postaci raportu. Zakres badań ICCA obejmuje tylko te spotkania międzynarodowe, które spełniają następujące kryteria: odbywają się regularnie minimalna liczba uczestników wynosi 50 osób uczestniczą przynajmniej 3 kraje.

22 Międzynarodowe organizacje turystyczne
Union of International Associations – UIA. Związek Organizacji Międzynarodowych. Jest organizacją dostarczającą danych o ponad 30 tysiącach międzynarodowych spotkań, organizacją typu non-profit. Siedzibą jest Bruksela. Gromadzi dane statystyczne o liczbie i miejscu kongresów, konferencji i konwencji. Jest wydawcą „Kalendarza Kongresów Międzynarodowych”, który zawiera informacje o planowanych na świecie konferencjach i kongresach. Co roku kalendarz zawiera informacje o ok.15 tysiącach tego typu imprez. Według UIA spotkanie międzynarodowe to takie, które spełnia następujące kryteria: - minimalna liczba uczestników: 300 osób - minimalny udział obcokrajowców: 40% - minimalna liczba krajów reprezentowanych na spotkaniu: 5 - minimalny czas trwania: 3 dni . Nie brane są pod uwagę wydarzenia religijne, handlowe czy sportowe

23 Międzynarodowe organizacje turystyczne
Europejskie Stowarzyszenie Szkół Hotelarskich i Turystycznych European Association of Hotel and Tourism Schools - AEHT Zostało założone w 1988 roku. Siedziba mieści się w Luksemburgu. Jest organizacją regionalną, która ma na celu popieranie współpracy między europejskimi instytucjami, oferującymi kształcenie i szkolenie w zakresie hotelarstwa i turystyki. Stowarzyszenie stara się reprezentować interesy wszystkich uczestników procesu edukacji w zakresie turystyki i hotelarstwa: dyrektorów szkół, nauczycieli oraz studentów i uczniów. Podstawowe cele: propagowanie nawiązywania kontaktów pomiędzy europejskimi szkołami hotelarskimi i turystycznymi propagowanie informacji o sposobach i programach nauczania w różnych szkołach, organizowanie praktyk dla studentów i nauczycieli, warsztaty i konkursy promowanie wymian studentów , uczniów i nauczycieli tworzenie bliskich powiązań szkół z przemysłem turystycznym organizacja corocznych konferencji

24 Międzynarodowe organizacje turystyczne
EUROGITES – Europejska Federacja Stowarzyszeń do spraw Urlopu w Wiejskiej Zagrodzie i Turystyki Wiejskiej European Federation of Rural Tourism Zrzesza 30 krajów i regionalnych organizacji usługodawców wiejskich. Federacja ma na celu: przyczynić się do zachowania życia i kultury na wiejskich obszarach Europy dążenie, aby spotkania na szlakach turystycznych różnych krajów przyczyniły się do umocnienia pokoju na świecie oraz więzi między miastem i wsią dążenie do oferowania produktów wysokiej jakości przez wprowadzenie wśród krajów członkowskich „Karty jakości Eurogites” udział w międzynarodowych spotkaniach szansą na wymianę doświadczeń pomiędzy różnymi krajami w dalszym ciągu organizować i promować turystykę aktywną na obszarach wiejskich włączenie do pobytów na obszarach wiejskich oferty specjalistycznych produktów oraz różnych atrakcji głównie wynikających z walorów przyrodniczych i kulturowych = bogata i atrakcyjna oferta pobytu

25 Międzynarodowe organizacje turystyczne
Europejska Komisja Turystyki – European Travel Commission - ETC Najważniejsze cele: promocja turystyczna Europy na innych kontynentach popieranie współpracy europejskiej w zakresie turystyki międzynarodowej ułatwianie wymiany informacji prowadzi badania ruchu turystycznego w Europie opracowuje raporty, prezentuje dane statystyczne oraz publikuje wyniki rozpoznawanie potrzeb i koniecznych nakładów inwestycyjnych dla bazy turystycznej w każdym z krajów członkowskich działalność promocyjna, branżowa Eurostat jest to organizacja, która działa przy Unii Europejskiej. Jej siedzibą jest Luksemburg. Jest to europejski odpowiednik polskiego Głównego Urzędu Statystycznego. Zajmuje się europejską statystyką turystyki. Analizuje, opracowuje i publikuje dane z zakresu turystyki europejskiej.


Pobierz ppt "Międzynarodowe organizacje turystyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google