Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspólny projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspólny projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki."— Zapis prezentacji:

1 Wspólny projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji ” Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

2 25 stycznia 2013 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO OGŁOSIŁO NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców Możliwe było uzyskanie dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Fundusze pochodzą z państw, które nie są członkami UE: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

3 Program „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”  wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego i społeczeństwa w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru funkcjonalnego i rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów.  problemy społeczne i ekonomiczne co do zasady przekraczają granice jednej jednostki samorządu terytorialnego, dla ich rozwiązywania konieczna jest współpraca. Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

4 Idealny beneficjent. Partnerstwo odpowiadające założeniom konkursu… to Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów Na zdjęciu obok: Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów otrzymało 15 lutego 2013 r. wyróżnienie w kategorii „Spójna Strategia Rozwoju” podczas I Konferencji Inwestycyjnej Gmin Metropolii Warszawskiej „Miasto – Wizja – Warszawa”. Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

5 Wspólne problemy do rozwiązania: Odwodnienie obszaru PTO, czyli terenów gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna  okresowe podtopienia terenów mieszkaniowych, rolnych i upraw leśnych w okresach wysokich opadów  brak wody w ciekach wodnych w okresach suchych Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

6 Wspólne problemy do rozwiązania: Usprawnienie komunikacji na obszarze PTO  niewystarczająca sieć połączeń pomiędzy centrami miejskimi a terenami wiejskimi na obszarze Trójmiasta Ogrodów oraz niewydolne połączenia ze ścisłym obszarem aglomeracji warszawskiej:  brak systemu ścieżek rowerowych umożliwiających komunikację wewnątrz PTO oraz z Grodziskiem Mazowieckim i Pruszkowem;  problem jedynego urządzonego wyjazdu mieszkańców Podkowy Leśnej na drogę wojewódzką nr 719;  problem braku bezpiecznego wyjazdu mieszkańców Willi Borek w Brwinowie na drogę wojewódzką nr 719 Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

7 Wspólne problemy do rozwiązania: Zadbanie o tereny zielone: rewitalizacja  tereny zdegradowane nie sprzyjają integracji społecznej i podnoszeniu jakości życia, a są obszarem koncentrującym zagrożenia z zakresu bezpieczeństwa publicznego Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

8 Problemy do rozwiązania: Rozwarstwienie społeczeństwa, brak integracji  pogłębiające się rozwarstwienie dochodowe  „nowi-starzy” mieszkańcy,  problem braku szans rozwojowych dzieci z rodzin patologicznych i osób wykluczonych z powodu ubóstwa, niepełnosprawności lub starości,  niski poziom dostosowania usług społecznych do zmian demograficznych, w tym starzenia się społeczeństwa,  niewystarczająca infrastruktura przedszkolna Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

9 Projekt PTO: w 2013 roku poza podium… Na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego złożono 85 wniosków. Dofinansowanie z MF EOG otrzymało 15 projektów. Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów” znalazł się na 1. miejscu listy rezerwowej. W 2014 roku: dobre wiadomości z Ministerstwa Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało „pierwszego z listy rezerwowej” o uwolnieniu się dodatkowych środków i możliwości uzyskania dotacji. W 2015 roku: podpisanie umowy i początek realizacji Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

10 Dnia 19 marca 2015 r. Gmina Brwinów, będąca liderem partnerstwa Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, podpisała umowę z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 358 245 € (1.491.230 PLN) co stanowi 60% kosztów kwalifikowalnych projektu tj. kwoty 597 075 € (2.485.383 PLN) Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

11 W realizację projektu zaangażowało się aż 52 partnerów z różnych sektorów, w tym:  Samorządy  Instytucje administracji publicznej  Instytucje naukowe i wyższe uczelnie  Szpitale powiatowe i szpital wojewódzki  Instytucje ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego  Instytucje kultury  Ośrodki pomocy społecznej  Organizator publicznego kolejowego transportu pasażerskiego  Parafie  Organizacje pozarządowe Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

12

13 Działania dla obszaru gmin PTO:  Wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju gmin obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (3)  Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej (4)  Przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze PTO oraz poprawa dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych (5)  Opracowanie planów rewitalizacji kluczowych terenów zielonych (6)  Opracowanie strategii współpracy w dziedzinie świadczenia usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze PTO oraz lepszego dostosowania usług w tym zakresie do zmian demograficznych (7)  Zarządzanie projektem (1), informacja i promocja (2) Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

14 Działanie 1 Zarządzanie projektem Działanie 2 Informacja i promocja Konferencja w Podkowie Leśnej Wydarzenie informacyjne w Milanówku Uroczyste zakończenie projektu w Otrębusach (gmina Brwinów) Konsultacje społeczne: skatepark w Milanówku, tereny zielone w Brwinowie, inwestycje oświatowe w Parzniewie, cmentarz komunalny w Żółwinie Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

15 Działanie 3 Wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju gmin obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

16 Lp. Termin i godzina warsztatu/spotkania Miejsce warsztatu/spotkania Tematyka poruszana na warsztacie/spotkaniu Dane uzupełniające 1. 07.04.2015 r. godz. 14.00-20.00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Brwinów ul. Żwirowa 16 Warsztat Zarządzania Strategicznego dla partnerstwa Warsztat zorganizowany przez Związek Miast Polskich 2. 17.04.2015 r. godz. 12.00-14.00 Pałacyk Kasyno, Podkowa Leśna, ul. Lilpopa 18 Konferencja inaguracyjna Projektu- 3. 17.04.2015 r. godz. 14.00-20.00 Sala widowiskowa CKiIO, Podkowa Leśna, ul. Świerkowa 1 Diagnoza wspólnych uwarunkowań przestrzennych, środowiskowych i transportowych Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - 4. 24.04.2015 r. godz. 14.00-20.00 Budynek C Urzędu Miasta Milanówka, Milanówek, ul. Spacerowa 4 Diagnoza wspólnych uwarunkowań rozwoju społecznego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów - 5. 08.05.2015 r. godz. 14.00-20.00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Brwinów ul. Żwirowa 16 Diagnoza wspólnych uwarunkowań rozwoju gospodarczego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, podsumowanie warsztatów - Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

17 Działanie 4 Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze PTO  Inwentaryzacja urządzeń wodnych na terenie PTO  Koncepcja programowo-przestrzenna całościowego uregulowania i ochrony stosunków wodnych na terenie PTO  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia zlewni ul. Ludnej z retencją wód przed odprowadzeniem do rzeki Rokitnicy Starej w gm. Milanówek  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed odprowadzeniem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanówek Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

18 Działanie 5 Przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze PTO oraz poprawa dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

19  Wykonanie pomiarów ruchu na stacjach kolejowych i drogach objętych analizami  Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze PTO  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem działania wskazane w Studium Komunikacyjnym jako priorytetowe ze względu na udrożnienie dróg PTO - etap I, II oraz III Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

20  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze PTO: Etap I Brwinów- Milanówek (Brwinów 3,35 km, Milanówek 0,87 km) Etap II Milanówek, ul. Grudowska (0,9 km) Etap III Milanówek-Brwinów-Podkowa Leśna (Milanówek 2,03 km, Podkowa Leśna 1,04 km, Brwinów 0,06 km)  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej trasy rowerowej wzdłuż kolejki WKD (Brwinów 0,75 km, Milanówek 1,27 km, Podkowa Leśna 0,64 km) Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

21 Postulowana sieć ścieżek rowerowych Brwinów-Milanówek-Podkowa Leśna Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

22  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi na obszarze Parzniewa Etap I Parzniew Mieszkaniowy Etap II Parzniew Północny Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

23 Postulowane drogi na terenie miejscowości Parzniew. Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

24 Działanie 6 Opracowanie planów rewitalizacji kluczowych terenów zielonych na obszarze PTO  Opracowanie strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze PTO wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń  Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej otwartej strefy rekreacji przy ul. 11 Listopada w Brwinowie,  Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy skate-parku i toru do dirty jumpu przy ul. Turczynek w Milanówku Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

25 Działanie 7 Opracowanie strategii współpracy w dziedzinie świadczenia usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze PTO oraz lepszego dostosowania usług w tym zakresie do zmian demograficznych  Badania i analiza aktualnych problemów społecznych oraz opinii mieszkańców w zakresie wybranych zagadnień dotyczących oferty gmin PTO Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

26  Zintegrowana strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego PTO (w skrócie: Zintegrowana Strategia Społeczna PTO)  Aktualizacja i dostosowanie Strategii integracji i polityki społecznej poszczególnych gmin w obrębie PTO do Zintegrowanej Strategii Społecznej PTO)  Opracowanie planu rozwoju sportu i rekreacji w Podkowie Leśnej z uwzględnieniem oferty partnerów PTO w tym zakresie.  Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego przy ul. Szkolnej w Żółwinie Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

27  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły i przedszkola w Parzniewie  Opracowanie planu marketingu społecznego adresowanego do mieszkańców PTO mającego na celu w szczególności zwiększenie: identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa oraz wdrożenie pilotażowych działań Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)

28 Jesteśmy skazani na sukces Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów (17.04.2015)


Pobierz ppt "Wspólny projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google