Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspólny projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspólny projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki."— Zapis prezentacji:

1 Wspólny projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji ” Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

2 25 stycznia 2013 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO OGŁOSIŁO NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców Możliwe było uzyskanie dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Fundusze pochodzą z państw, które nie są członkami UE: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

3 Program „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”  wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego i społeczeństwa w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru funkcjonalnego i rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów.  problemy społeczne i ekonomiczne co do zasady przekraczają granice jednej jednostki samorządu terytorialnego, dla ich rozwiązywania konieczna jest współpraca. Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

4 Idealny beneficjent. Partnerstwo odpowiadające założeniom konkursu… to Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów Na zdjęciu obok: Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów otrzymało 15 lutego 2013 r. wyróżnienie w kategorii „Spójna Strategia Rozwoju” podczas I Konferencji Inwestycyjnej Gmin Metropolii Warszawskiej „Miasto – Wizja – Warszawa”. Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

5 Wspólne problemy do rozwiązania: Odwodnienie obszaru PTO, czyli terenów gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna  okresowe podtopienia terenów mieszkaniowych, rolnych i upraw leśnych w okresach wysokich opadów  brak wody w ciekach wodnych w okresach suchych Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

6 Wspólne problemy do rozwiązania: Usprawnienie komunikacji na obszarze PTO  niewystarczająca sieć połączeń pomiędzy centrami miejskimi a terenami wiejskimi na obszarze Trójmiasta Ogrodów oraz niewydolne połączenia ze ścisłym obszarem aglomeracji warszawskiej:  brak systemu ścieżek rowerowych umożliwiających komunikację wewnątrz PTO oraz z Grodziskiem Mazowieckim i Pruszkowem;  problem jedynego urządzonego wyjazdu mieszkańców Podkowy Leśnej na drogę wojewódzką nr 719;  problem braku bezpiecznego wyjazdu mieszkańców Willi Borek w Brwinowie na drogę wojewódzką nr 719 Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

7 Wspólne problemy do rozwiązania: Zadbanie o tereny zielone: rewitalizacja  tereny zdegradowane nie sprzyjają integracji społecznej i podnoszeniu jakości życia, a są obszarem koncentrującym zagrożenia z zakresu bezpieczeństwa publicznego Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

8 Problemy do rozwiązania: Rozwarstwienie społeczeństwa, brak integracji  pogłębiające się rozwarstwienie dochodowe  „nowi-starzy” mieszkańcy,  problem braku szans rozwojowych dzieci z rodzin patologicznych i osób wykluczonych z powodu ubóstwa, niepełnosprawności lub starości,  niski poziom dostosowania usług społecznych do zmian demograficznych, w tym starzenia się społeczeństwa,  niewystarczająca infrastruktura przedszkolna Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

9 Projekt PTO: w 2013 roku poza podium… Na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego złożono 85 wniosków. Dofinansowanie z MF EOG otrzymało 15 projektów. Projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów” znalazł się na 1. miejscu listy rezerwowej. W 2014 roku: dobre wiadomości z Ministerstwa Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało „pierwszego z listy rezerwowej” o uwolnieniu się dodatkowych środków i możliwości uzyskania dotacji. W 2015 roku: podpisanie umowy i początek realizacji Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

10 Dnia 19 marca 2015 r. Gmina Brwinów, będąca liderem partnerstwa Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, podpisała umowę z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości € ( PLN) co stanowi 60% kosztów kwalifikowalnych projektu tj. kwoty € ( PLN) Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

11 W realizację projektu zaangażowało się aż 52 partnerów z różnych sektorów, w tym:  Samorządy  Instytucje administracji publicznej  Instytucje naukowe i wyższe uczelnie  Szpitale powiatowe i szpital wojewódzki  Instytucje ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego  Instytucje kultury  Ośrodki pomocy społecznej  Organizator publicznego kolejowego transportu pasażerskiego  Parafie  Organizacje pozarządowe Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

12

13 Działania dla obszaru gmin PTO:  Wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju gmin obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (3)  Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej (4)  Przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze PTO oraz poprawa dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych (5)  Opracowanie planów rewitalizacji kluczowych terenów zielonych (6)  Opracowanie strategii współpracy w dziedzinie świadczenia usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze PTO oraz lepszego dostosowania usług w tym zakresie do zmian demograficznych (7)  Zarządzanie projektem (1), informacja i promocja (2) Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

14 Działanie 1 Zarządzanie projektem Działanie 2 Informacja i promocja Konferencja w Podkowie Leśnej Wydarzenie informacyjne w Milanówku Uroczyste zakończenie projektu w Otrębusach (gmina Brwinów) Konsultacje społeczne: skatepark w Milanówku, tereny zielone w Brwinowie, inwestycje oświatowe w Parzniewie, cmentarz komunalny w Żółwinie Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

15 Działanie 3 Wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju gmin obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

16 Lp. Termin i godzina warsztatu/spotkania Miejsce warsztatu/spotkania Tematyka poruszana na warsztacie/spotkaniu Dane uzupełniające r. godz Zespół Szkół Ogólnokształcących Brwinów ul. Żwirowa 16 Warsztat Zarządzania Strategicznego dla partnerstwa Warsztat zorganizowany przez Związek Miast Polskich r. godz Pałacyk Kasyno, Podkowa Leśna, ul. Lilpopa 18 Konferencja inaguracyjna Projektu r. godz Sala widowiskowa CKiIO, Podkowa Leśna, ul. Świerkowa 1 Diagnoza wspólnych uwarunkowań przestrzennych, środowiskowych i transportowych Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów r. godz Budynek C Urzędu Miasta Milanówka, Milanówek, ul. Spacerowa 4 Diagnoza wspólnych uwarunkowań rozwoju społecznego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów r. godz Zespół Szkół Ogólnokształcących Brwinów ul. Żwirowa 16 Diagnoza wspólnych uwarunkowań rozwoju gospodarczego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, podsumowanie warsztatów - Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

17 Działanie 4 Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze PTO  Inwentaryzacja urządzeń wodnych na terenie PTO  Koncepcja programowo-przestrzenna całościowego uregulowania i ochrony stosunków wodnych na terenie PTO  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia zlewni ul. Ludnej z retencją wód przed odprowadzeniem do rzeki Rokitnicy Starej w gm. Milanówek  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed odprowadzeniem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanówek Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

18 Działanie 5 Przygotowanie programu działań na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych na obszarze PTO oraz poprawa dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

19  Wykonanie pomiarów ruchu na stacjach kolejowych i drogach objętych analizami  Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze PTO  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej swym zakresem działania wskazane w Studium Komunikacyjnym jako priorytetowe ze względu na udrożnienie dróg PTO - etap I, II oraz III Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

20  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tras rowerowych na obszarze PTO: Etap I Brwinów- Milanówek (Brwinów 3,35 km, Milanówek 0,87 km) Etap II Milanówek, ul. Grudowska (0,9 km) Etap III Milanówek-Brwinów-Podkowa Leśna (Milanówek 2,03 km, Podkowa Leśna 1,04 km, Brwinów 0,06 km)  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej trasy rowerowej wzdłuż kolejki WKD (Brwinów 0,75 km, Milanówek 1,27 km, Podkowa Leśna 0,64 km) Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

21 Postulowana sieć ścieżek rowerowych Brwinów-Milanówek-Podkowa Leśna Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

22  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi na obszarze Parzniewa Etap I Parzniew Mieszkaniowy Etap II Parzniew Północny Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

23 Postulowane drogi na terenie miejscowości Parzniew. Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

24 Działanie 6 Opracowanie planów rewitalizacji kluczowych terenów zielonych na obszarze PTO  Opracowanie strategii rozwoju terenów zieleni na obszarze PTO wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń  Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej otwartej strefy rekreacji przy ul. 11 Listopada w Brwinowie,  Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy skate-parku i toru do dirty jumpu przy ul. Turczynek w Milanówku Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

25 Działanie 7 Opracowanie strategii współpracy w dziedzinie świadczenia usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze PTO oraz lepszego dostosowania usług w tym zakresie do zmian demograficznych  Badania i analiza aktualnych problemów społecznych oraz opinii mieszkańców w zakresie wybranych zagadnień dotyczących oferty gmin PTO Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

26  Zintegrowana strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego PTO (w skrócie: Zintegrowana Strategia Społeczna PTO)  Aktualizacja i dostosowanie Strategii integracji i polityki społecznej poszczególnych gmin w obrębie PTO do Zintegrowanej Strategii Społecznej PTO)  Opracowanie planu rozwoju sportu i rekreacji w Podkowie Leśnej z uwzględnieniem oferty partnerów PTO w tym zakresie.  Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy cmentarza komunalnego przy ul. Szkolnej w Żółwinie Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

27  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły i przedszkola w Parzniewie  Opracowanie planu marketingu społecznego adresowanego do mieszkańców PTO mającego na celu w szczególności zwiększenie: identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa oraz wdrożenie pilotażowych działań Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )

28 Jesteśmy skazani na sukces Na podstawie prezentacji Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego – Mirosława Kosiaty (PR) i Katarzyna Lewandowska (FZ), Urząd Gminy Brwinów ( )


Pobierz ppt "Wspólny projekt „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google