Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WRAZ ZE STRATEGIĄ REGIONALNYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH GRUDZIEŃ 2014 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WRAZ ZE STRATEGIĄ REGIONALNYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH GRUDZIEŃ 2014 R."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WRAZ ZE STRATEGIĄ REGIONALNYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH GRUDZIEŃ 2014 R.

2 ROLA STRATEGII PRS/RIT
PODSTAWOWY DOKUMENT OKREŚLAJĄCY WSPÓLNE CELE ROZWOJOWE 41 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TERENU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO JEST PODSTAWĄ UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI EUROPEJSKIE W RAMACH TZW. REGIONALNYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH RPO WSL – JAKO JEDEN Z TRYBÓW WDRAŻANIA RPO GRUDZIEŃ 2014 R.

3 RAMY PRAWNE UMOWA PARTNERSTWA 21 maja br. Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa –najważniejszy dokument określający strategię inwestowania funduszy unijnych w Polsce w latach RPO WSL Program wdrażający środki europejskie na terenie województwa śląskiego, realizuje cele zawarte w Strategii „Śląskie 2020+” oraz Umowę Partnerstwa WYTYCZNE MRR DOT. ZIT Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, Warszawa, lipiec 2013 r. GRUDZIEŃ 2014 R.

4 RAMY PRAWNE Rozporządzenie PE i Rady Nr 1301/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 W art. 7 ust. 1 określono wsparcie w ramach EFRR dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez strategie określające zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, jakich doświadczają obszary miejskie, z uwzględnieniem potrzeby wspierania powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi. GRUDZIEŃ 2014 R.

5 RAMY PRAWNE Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej Art. 30 ust. 5 pkt 2) – opracowanie Strategii jako warunek realizacji ZIT GRUDZIEŃ 2014 R.

6 POROZUMIENIE SUBREGIONALNE
RAMY PRAWNE POROZUMIENIE SUBREGIONALNE Realizacja Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych obszaru funkcjonalnego obejmującego subregion południowy województwa śląskiego została zapoczątkowana poprzez podpisanie Porozumienia z dnia 11 października 2013 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii ZIT dla Subregionu Południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata GRUDZIEŃ 2014 R.

7 POROZUMIENIE SUBREGIONALNE
RAMY PRAWNE POROZUMIENIE SUBREGIONALNE Porozumienie zostało zawarte pomiędzy 41 jednostkami samorządu terytorialnego województwa śląskiego (miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, powiat bielski, powiat cieszyński, powiat żywiecki oraz 37 gmin z terenu wymienionych powiatów). GRUDZIEŃ 2014 R.

8 POROZUMIENIE SUBREGIONALNE
RAMY PRAWNE POROZUMIENIE SUBREGIONALNE Funkcję „Związku RIT” w odniesieniu do Regionalnych Inwestycji Terytorialnych realizowanych w ramach RPO WSL pełnią Partnerzy Porozumienia. Reprezentację subregionu wobec IZ RPO WSL stanowić będzie: Prezydent Miasta Bielska-Białej. Starosta Bielski. Starosta Cieszyński. Starosta Żywiecki. GRUDZIEŃ 2014 R.

9 POROZUMIENIE SUBREGIONALNE
RAMY PRAWNE POROZUMIENIE SUBREGIONALNE Przyjęcie Strategii RIT następuje z chwilą podpisania dokumentu przez wszystkie strony w/w Porozumienia oraz podpisania odrębnego porozumienia z Instytucją Zarządzającą RPO WSL Strategia RIT dla subregionu południowego województwa śląskiego realizowana będzie zgodnie z zasadą partnerstwa, opisaną w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. dot. funduszy europejskich. GRUDZIEŃ 2014 R.

10 WYMIAR TERYTORIALNY W okresie programowania nastąpi wzmocnienie terytorialnego wymiaru wsparcia z funduszy europejskich – przeformułowanie dotychczasowych Programów Rozwoju Subregionów w Zintegrowane/Regionalne Inwestycje Terytorialne (pozakonkursowa ścieżka wyboru projektów) Przy pomocy instrumentu ZIT/RIT partnerstwa JST na obszarach 4 subregionów będą realizowały, w oparciu o strategię terytorialną, zintegrowane przedsięwzięcia lub wiązki przedsięwzięć o charakterze zintegrowanym GRUDZIEŃ 2014 R.

11 WYMIAR TERYTORIALNY Zintegrowane podejście terytorialne będzie wdrażane na obszarach funkcjonalnych czterech subregionów: Centralnego, Północnego, Południowego i Zachodniego, które charakteryzują się wewnętrznymi powiązaniami funkcjonalnymi, gospodarczymi i społeczno-historycznymi oraz zgodnie ze Strategią „Śląskie 2020+” od 2000 r. stanowią obszary prowadzenia regionalnej polityki rozwojowej W latach w RPO realizowane były unikalne w skali kraju instrumenty terytorialne tj. Programy Rozwoju Subregionów (PRS), które pozwoliły na wypracowanie przez subregiony potencjału instytucjonalnego oraz zasad współpracy w zakresie uzgadniania działań rozwojowych dostosowanych do specyfiki i potrzeb obszarów GRUDZIEŃ 2014 R.

12 WYMIAR TERYTORIALNY Badania ewaluacyjne wykazały, iż formuła PRS sprzyjała realizacji projektów komplementarnych i zintegrowanych oraz projektów partnerskich, charakteryzujących się większą wartością dodaną, a tym samym przyczyniała się do efektywności realizacji celów programu. W ramach RPO WSL wymiar terytorialny będzie wdrażany poprzez zastosowanie instrumentów: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT). GRUDZIEŃ 2014 R.

13 WYMIAR TERYTORIALNY ZIT będą realizowane zgodnie z Umową Partnerstwa na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego (Subregion Centralny). RIT będą realizowane, zgodnie z ustaleniami Zarządu Województwa Śląskiego z partnerami lokalnymi, na obszarach subregionów: Północnego, Południowego i Zachodniego. GRUDZIEŃ 2014 R.

14 ŚRODKI FINANSOWE Ok. 32 % środków w ramach RPO WSL zostanie przeznaczonych na realizację projektów w ramach ZIT/RIT SUBREGION POŁUDNIOWY SUMA EFRR mln euro SUMA EFS mln euro OGÓŁEM mln euro GRUDZIEŃ 2014 R.

15 WSTĘPNA IDENTYFIKACJA PRZEZ SUBREGION PROJEKTÓW PLANOWANYCH DO ZIT/RIT
HARMONOGRAM PRAC LISTOPAD 2012 R. PIERWSZE SPOTKANIE Z INSTYTUCJĄ ZARZĄDZAJĄCĄ RPO WSL DOTYCZĄCE ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH STYCZEŃ-MARZEC 2013 R. WSTĘPNA IDENTYFIKACJA PRZEZ SUBREGION PROJEKTÓW PLANOWANYCH DO ZIT/RIT KWIECIEŃ – CZERWIEC 2013 R. DWA SPOTKANIA WARSZTATOWE PRZEDSTAWICIELI SUBREGIONU DOTYCZĄCE FORMUŁOWANIA WSPÓLNYCH KIERUNKÓW DZIAŁAŃ I SEKTORÓW ROZWOJOWYCH GRUDZIEŃ 2014 R.

16 HARMONOGRAM PRAC CZERWIEC 2013 R. PRZYGOTOWANIE PIERWSZEJ WERSJI STRATEGII PRZEZ SUBREGION I WYSŁANIE DO INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO WSL LIPIEC – SIERPIEŃ 2013 R. OCENA PIERWSZEJ WERSJI STRATEGII PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ RPO WSL ORAZ EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO GRUDZIEŃ 2014 R.

17 HARMONOGRAM PRAC WRZESIEŃ – LISTOPAD 2013 R.
KONSULTACJE PODZIAŁU ŚRODKÓW NA RIT/ZIT W RAMACH RPO WSL, PRZYGOTOWANIE DRUGIEJ WERSJI STRATEGII GRUDZIEŃ – KWIECIEŃ 2014 R. OCENA PRZEZ IZ RPO WSL UZUPEŁNIONEJ STRATEGII (DRUGA WERSJA) KWIECIEŃ – GRUDZIEŃ 2014 R. DALSZE PRACE SUBREGIONU NAD UZUPEŁNIANIEM STRATEGII I DOSTOSOWANIE DO KOLEJNYCH WERSJI RPO WSL GRUDZIEŃ 2014 R.

18 Podział Strategii na dwie części
STRATEGIA ROZWOJU SUBREGIONU STRATEGIA RIT STRATEGIA ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WRAZ ZE STRATEGIĄ RIT GRUDZIEŃ 2014 R.

19 Strategia Rozwoju Subregionu Południowego
PRZEDSTAWIA WYZWANIA ROZWOJOWE SUBREGIONU W SZERSZYM UJĘCIU – BEZ WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DEFINIUJE WIZJĘ ORAZ PRIORYTETY ROZWOJOWE SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO ZAWIERA CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZĄ UZASADNIAJĄCĄ PODEJMOWANE DZIAŁANIA ROZWOJOWE ZAWIERA ANALIZĘ POTENCJAŁÓW, BARIER, WYZWAŃ ORAZ SPECJALIZACJI TERYTORIALNYCH GRUDZIEŃ 2014 R.

20 Strategia Rozwoju Subregionu Południowego WIZJA ROZWOJU SUBREGIONU
Subregion południowy obszarem zrównoważonego i trwałego rozwoju, stwarzającym mieszkańcom korzystne warunki życia w oparciu o dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie oraz dostęp do dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej. Subregion aktywny społecznie i gospodarczo, wykorzystujący swoje naturalne walory przyrodnicze celem ugruntowania specjalizacji turystycznej subregionu na tle województwa, kraju oraz Europy. GRUDZIEŃ 2014 R.

21 Strategia Rozwoju Subregionu Południowego – PRIORYTETY ROZWOJOWE:
WIZJA NOWOCZESNA GOSPODARKA Współpraca i wizerunek zewnętrzny Rozwój kompetencji, wykształcenia i postaw obywatelskich Rozwój infrastruktury i usług dla zrównoważonego rozwoju GRUDZIEŃ 2014 R.

22 Strategia Rozwoju Subregionu Południowego – potencjały gospodarcze decydujące o przyszłości subregionu zidentyfikowane podczas prac warsztatowych Rekreacja, turystyka aktywna, turystyka kulturowa, agroturystyka. Branża lotnicza i motoryzacyjna. Wzornictwo i nowoczesne technologie oparte na nowych materiałach. Specjalistyczne usługi medyczne i rehabilitacyjne, w tym wykorzystujące lokalne zasoby naturalne (np. wody solankowe i termalne). Rolnictwo biologiczno-dynamiczne, lokalne produkty spożywcze, przetwórstwo rolno-spożywcze. Woda pitna dla Górnego Śląska. GRUDZIEŃ 2014 R.

23 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
DEFINIUJE CELE STRATEGICZNE, ROZWOJOWE ORAZ PRIORYTETY SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO W NAWIĄZANIU DO OBSZARÓW WSPARCIA PRZEWIDZIANYCH W RPO WSL DEFINIUJE OBSZARY TERYTORIALNEJ INTERWENCJI DEFINIUJE WIĄZKI PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH ZAWIERA WSKAŹNIKI MONITOROWANIA POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETÓW GRUDZIEŃ 2014 R.

24 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
CEL STRATEGICZNY RIT Zrównoważony rozwój w oparciu o regionalny potencjał obszaru funkcjonalnego Subregionu Południowego, zapewniający spójność społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną oraz środowiskową GRUDZIEŃ 2014 R.

25 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
CELE ROZWOJOWE RIT Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Cel RIT II. Zwiększenie potencjału edukacji przedszkolnej oraz dostosowanie umiejętności i kompetencji mieszkańców subregionu południowego do potrzeb rynku pracy poprzez poprawę jakości, atrakcyjności i elastyczności edukacji zawodowej. GRUDZIEŃ 2014 R.

26 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
CELE ROZWOJOWE RIT Cel RIT III. Zapewnienie spójności społecznej poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną terytoriów zmarginalizowanych obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Cel RIT IV. Sprawne i efektywne wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego. GRUDZIEŃ 2014 R.

27 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
Priorytety realizujące cel strategiczny oraz cele rozwojowe Priorytet I. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Priorytet II. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Priorytet III. Rewitalizacja i włączenie społeczne. GRUDZIEŃ 2014 R.

28 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
Priorytety realizujące cel strategiczny oraz cele rozwojowe Priorytet IV. Edukacja, umiejętności i kompetencje. Priorytet V. Pomoc techniczna. GRUDZIEŃ 2014 R.

29 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
Schemat celów i priorytetów Cel strategiczny Cel I Priorytet I Priorytet II Cel II Priorytet IV Cel III Priorytet III Cel IV Priorytet V GRUDZIEŃ 2014 R.

30 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
ZDEFINIOWANE OBSZARY TERYTORIALNEJ INTERWENCJI Aglomeracja bielska i jej bezpośrednie otoczenie funkcjonalne - (obejmująca: miasto Bielsko-Biała, miasto Czechowice - Dziedzice oraz gminy: Kozy, Wilkowice, Bestwina, Jaworze, Jasienica, Buczkowice, Wilamowice i Łodygowice). Lokalne ośrodki rozwoju oraz obszary miejskie subregionu południowego poza aglomeracją bielską (obejmuje miasto Cieszyn i Żywiec jako lokalne ośrodki rozwoju oraz obszary miejskie subregionu południowego poza aglomeracją bielską, tj. Szczyrk, Wisła, Ustroń, Skoczów, Strumień). GRUDZIEŃ 2014 R.

31 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
ZDEFINIOWANE OBSZARY TERYTORIALNEJ INTERWENCJI Obszary wiejskie (obejmują obszary wiejskie w tym obszary skrajnie peryferyjne, tj.: gmina Porąbka, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Zebrzydowice, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka). Obszary wymagające rewitalizacji - gminy miejskie i wiejskie subregionu południowego w których niezbędne są działania rewitalizacyjne, określone w Strategii Śląskie 2020+, tj. miasto Bielsko-Biała, miasto Czechowice-Dziedzice, miasto Żywiec, miasto Cieszyn, gminy: Wilamowice, Szczyrk, Wisła, Ustroń, Skoczów, Strumień (I, II i III poziom rewitalizacji) oraz dodatkowo z uwagi na nagromadzenie problemów społecznych takie gminy jak: Jaworze, Jeleśnia, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Węgierska Górka. GRUDZIEŃ 2014 R.

32 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
WIĄZKI PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH: Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie aglomeracji bielskiej i jej obszaru funkcjonalnego; Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie lokalnych ośrodków rozwoju oraz miast i obszarów wiejskich subregionu południowego poza aglomeracją bielską; Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie aglomeracji bielskiej i jej obszaru funkcjonalnego; Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie lokalnych ośrodków rozwoju oraz miast i obszarów wiejskich subregionu południowego poza aglomeracją bielską; GRUDZIEŃ 2014 R.

33 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
WIĄZKI PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH: Ochrona środowiska aglomeracji bielskiej poprzez inwestycje w obszarze wodno-kanalizacyjnym; Ochrona środowiska lokalnych ośrodków rozwoju oraz miast i obszarów wiejskich subregionu południowego poza aglomeracją bielską, poprzez inwestycje w sektor wodno-kanalizacyjny; Walka z ubóstwem poprzez rozwój infrastruktury społecznej na terenie aglomeracji bielskiej i jej obszaru funkcjonalnego; Walka z ubóstwem poprzez rozwój infrastruktury społecznej na terenie lokalnych ośrodków rozwoju oraz miast i obszarów wiejskich subregionu południowego poza aglomeracją bielską; GRUDZIEŃ 2014 R.

34 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
WIĄZKI PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH: Wspieranie włączenia społecznego poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną na obszarach wymagających rewitalizacji; Zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie „białych plam” subregionu południowego (stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-4 lat poniżej 90%); Zwiększenie dostępności i poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego na terenie aglomeracji bielskiej i jej obszaru funkcjonalnego; Zwiększenie dostępności i poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego na terenie lokalnych ośrodków rozwoju oraz miast i obszarów wiejskich subregionu południowego poza aglomeracją bielską. GRUDZIEŃ 2014 R.

35 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
WIĄZKI PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH: Realizacja wymienionych wiązek projektów, będących projektami o charakterze zintegrowanym w sposób kompleksowy przyczyni się do realizacji celów założonych w Strategii RIT. Uzasadnieniem realizacji zintegrowanych wiązek inwestycji jest diagnoza społeczno-gospodarcza subregionu południowego. GRUDZIEŃ 2014 R.

36 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
ZAKRES TEMATYCZNY RIT: Odnawialne źródła energii (OZE) i efektywność energetyczna Niskoemisyjny transport miejski i oświetlenie Gospodarka wodno-ściekowa Infrastruktura społeczna (EFS wiodący, EFRR uzupełniający) Kompleksowa rewitalizacja (EFS wiodący, EFRR uzupełniający) Edukacja – przedszkola i szkolnictwo zawodowe (EFS wiodący, EFRR uzupełniający) GRUDZIEŃ 2014 R.

37 REWITALIZACJA NADBRZEŻY SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO
PLANOWANY PROJEKT KLUCZOWY (KOSZT CAŁKOWTITY OK. 109 MLN ZŁ) /Planowane dofinansowanie poza RIT/ PROJEKT KOMPLEMENTARNY DO WIĄZEK PROJEKTÓW W RAMACH RIT GRUDZIEŃ 2014 R.

38 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
FINANSOWANIE EFRR: Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych ,40 euro Efektywność energetyczna ,80 euro Niskoemisyjny transport miejski ,95 euro Oświetlenie miejskie ,50 euro Gospodarka wodno-ściekowa ,75 euro GRUDZIEŃ 2014 R.

39 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
FINANSOWANIE EFRR Rozwój infrastruktury społecznej ,00 euro Rewitalizacja obszarów zdegradowanych ,00 euro Infrastruktura wychowania przedszkolnego ,00 euro Infrastruktura kształcenia zawodowego ,00 euro GRUDZIEŃ 2014 R.

40 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
FINANSOWANIE EFS: Wsparcie zatrudnienia euro Samozatrudnienie ,73 euro Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie ,62 euro Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonym w interesie ogólnym ,29 euro GRUDZIEŃ 2014 R.

41 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
FINANSOWANIE EFS: Przedszkola „białe plamy” ,00 euro Szkolnictwo zawodowe ,80 euro Kształcenie ustawiczne ,00 euro GRUDZIEŃ 2014 R.

42 ŚRODKI FINANSOWE EFS EFRR ok. 105 mln euro GRUDZIEŃ 2014 R.

43 ΠCREATIVE TOWER www.creative-tower.pl
Dziękuję za uwagę ΠCREATIVE TOWER GRUDZIEŃ 2014 R.


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WRAZ ZE STRATEGIĄ REGIONALNYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH GRUDZIEŃ 2014 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google