Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WRAZ ZE STRATEGIĄ REGIONALNYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH GRUDZIEŃ 2014 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WRAZ ZE STRATEGIĄ REGIONALNYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH GRUDZIEŃ 2014 R."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WRAZ ZE STRATEGIĄ REGIONALNYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH GRUDZIEŃ 2014 R.

2 ROLA STRATEGII PRS/RIT GRUDZIEŃ 2014 R. PODSTAWOWY DOKUMENT OKREŚLAJĄCY WSPÓLNE CELE ROZWOJOWE 41 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TERENU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO JEST PODSTAWĄ UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI EUROPEJSKIE W RAMACH TZW. REGIONALNYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH RPO WSL 2014-2020 – JAKO JEDEN Z TRYBÓW WDRAŻANIA RPO

3 RAMY PRAWNE GRUDZIEŃ 2014 R. UMOWA PARTNERSTWA RPO WSL 2014-2020 WYTYCZNE MRR DOT. ZIT 21 maja br. Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa –najważniejszy dokument określający strategię inwestowania funduszy unijnych w Polsce w latach 2014-2020 Program wdrażający środki europejskie na terenie województwa śląskiego, realizuje cele zawarte w Strategii „Śląskie 2020+” oraz Umowę Partnerstwa Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, Warszawa, lipiec 2013 r.

4 RAMY PRAWNE GRUDZIEŃ 2014 R. Rozporządzenie PE i Rady Nr 1301/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 W art. 7 ust. 1 określono wsparcie w ramach EFRR dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez strategie określające zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, jakich doświadczają obszary miejskie, z uwzględnieniem potrzeby wspierania powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi.

5 RAMY PRAWNE GRUDZIEŃ 2014 R. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Art. 30 ust. 5 pkt 2) – opracowanie Strategii jako warunek realizacji ZIT

6 RAMY PRAWNE GRUDZIEŃ 2014 R. POROZUMIENIE SUBREGIONALNE Realizacja Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych obszaru funkcjonalnego obejmującego subregion południowy województwa śląskiego została zapoczątkowana poprzez podpisanie Porozumienia z dnia 11 października 2013 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii ZIT dla Subregionu Południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

7 RAMY PRAWNE GRUDZIEŃ 2014 R. POROZUMIENIE SUBREGIONALNE Porozumienie zostało zawarte pomiędzy 41 jednostkami samorządu terytorialnego województwa śląskiego (miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, powiat bielski, powiat cieszyński, powiat żywiecki oraz 37 gmin z terenu wymienionych powiatów).

8 RAMY PRAWNE GRUDZIEŃ 2014 R. POROZUMIENIE SUBREGIONALNE Funkcję „Związku RIT” w odniesieniu do Regionalnych Inwestycji Terytorialnych realizowanych w ramach RPO WSL pełnią Partnerzy Porozumienia. Reprezentację subregionu wobec IZ RPO WSL stanowić będzie:  Prezydent Miasta Bielska-Białej.  Starosta Bielski.  Starosta Cieszyński.  Starosta Żywiecki.

9 RAMY PRAWNE GRUDZIEŃ 2014 R. POROZUMIENIE SUBREGIONALNE Przyjęcie Strategii RIT następuje z chwilą podpisania dokumentu przez wszystkie strony w/w Porozumienia oraz podpisania odrębnego porozumienia z Instytucją Zarządzającą RPO WSL 2014-2020. Strategia RIT dla subregionu południowego województwa śląskiego realizowana będzie zgodnie z zasadą partnerstwa, opisaną w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. dot. funduszy europejskich.

10 WYMIAR TERYTORIALNY GRUDZIEŃ 2014 R. W okresie programowania 2014-2020 nastąpi wzmocnienie terytorialnego wymiaru wsparcia z funduszy europejskich – przeformułowanie dotychczasowych Programów Rozwoju Subregionów w Zintegrowane/Regionalne Inwestycje Terytorialne (pozakonkursowa ścieżka wyboru projektów) Przy pomocy instrumentu ZIT/RIT partnerstwa JST na obszarach 4 subregionów będą realizowały, w oparciu o strategię terytorialną, zintegrowane przedsięwzięcia lub wiązki przedsięwzięć o charakterze zintegrowanym

11 WYMIAR TERYTORIALNY GRUDZIEŃ 2014 R. Zintegrowane podejście terytorialne będzie wdrażane na obszarach funkcjonalnych czterech subregionów: Centralnego, Północnego, Południowego i Zachodniego, które charakteryzują się wewnętrznymi powiązaniami funkcjonalnymi, gospodarczymi i społeczno-historycznymi oraz zgodnie ze Strategią „Śląskie 2020+” od 2000 r. stanowią obszary prowadzenia regionalnej polityki rozwojowej W latach 2007-2013 w RPO realizowane były unikalne w skali kraju instrumenty terytorialne tj. Programy Rozwoju Subregionów (PRS), które pozwoliły na wypracowanie przez subregiony potencjału instytucjonalnego oraz zasad współpracy w zakresie uzgadniania działań rozwojowych dostosowanych do specyfiki i potrzeb obszarów

12 WYMIAR TERYTORIALNY GRUDZIEŃ 2014 R. Badania ewaluacyjne wykazały, iż formuła PRS sprzyjała realizacji projektów komplementarnych i zintegrowanych oraz projektów partnerskich, charakteryzujących się większą wartością dodaną, a tym samym przyczyniała się do efektywności realizacji celów programu. W ramach RPO WSL 2014-2020 wymiar terytorialny będzie wdrażany poprzez zastosowanie instrumentów: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT).

13 WYMIAR TERYTORIALNY GRUDZIEŃ 2014 R. ZIT będą realizowane zgodnie z Umową Partnerstwa na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego (Subregion Centralny). RIT będą realizowane, zgodnie z ustaleniami Zarządu Województwa Śląskiego z partnerami lokalnymi, na obszarach subregionów: Północnego, Południowego i Zachodniego.

14 ŚRODKI FINANSOWE GRUDZIEŃ 2014 R. Ok. 32 % środków w ramach RPO WSL 2014-2020 zostanie przeznaczonych na realizację projektów w ramach ZIT/RIT SUBREGION POŁUDNIOWY SUMA EFRR 92 915 363 mln euro SUMA EFS 12 225 639 mln euro OGÓŁEM 105 141 002 mln euro

15 HARMONOGRAM PRAC GRUDZIEŃ 2014 R. LISTOPAD 2012 R. STYCZEŃ-MARZEC 2013 R. KWIECIEŃ – CZERWIEC 2013 R. PIERWSZE SPOTKANIE Z INSTYTUCJĄ ZARZĄDZAJĄCĄ RPO WSL DOTYCZĄCE ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH WSTĘPNA IDENTYFIKACJA PRZEZ SUBREGION PROJEKTÓW PLANOWANYCH DO ZIT/RIT DWA SPOTKANIA WARSZTATOWE PRZEDSTAWICIELI SUBREGIONU DOTYCZĄCE FORMUŁOWANIA WSPÓLNYCH KIERUNKÓW DZIAŁAŃ I SEKTORÓW ROZWOJOWYCH

16 HARMONOGRAM PRAC GRUDZIEŃ 2014 R. CZERWIEC 2013 R. LIPIEC – SIERPIEŃ 2013 R. PRZYGOTOWANIE PIERWSZEJ WERSJI STRATEGII PRZEZ SUBREGION I WYSŁANIE DO INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO WSL 2014 -2020 OCENA PIERWSZEJ WERSJI STRATEGII PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ RPO WSL ORAZ EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO

17 HARMONOGRAM PRAC GRUDZIEŃ 2014 R. WRZESIEŃ – LISTOPAD 2013 R. GRUDZIEŃ – KWIECIEŃ 2014 R. KWIECIEŃ – GRUDZIEŃ 2014 R. KONSULTACJE PODZIAŁU ŚRODKÓW NA RIT/ZIT W RAMACH RPO WSL, PRZYGOTOWANIE DRUGIEJ WERSJI STRATEGII OCENA PRZEZ IZ RPO WSL 2014-2020 UZUPEŁNIONEJ STRATEGII (DRUGA WERSJA) DALSZE PRACE SUBREGIONU NAD UZUPEŁNIANIEM STRATEGII I DOSTOSOWANIE DO KOLEJNYCH WERSJI RPO WSL

18 Podział Strategii na dwie części GRUDZIEŃ 2014 R. STRATEGIA ROZWOJU SUBREGIONU STRATEGIA RIT STRATEGIA ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WRAZ ZE STRATEGIĄ RIT

19 Strategia Rozwoju Subregionu Południowego GRUDZIEŃ 2014 R. DEFINIUJE WIZJĘ ORAZ PRIORYTETY ROZWOJOWE SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO ZAWIERA CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZĄ UZASADNIAJĄCĄ PODEJMOWANE DZIAŁANIA ROZWOJOWE ZAWIERA ANALIZĘ POTENCJAŁÓW, BARIER, WYZWAŃ ORAZ SPECJALIZACJI TERYTORIALNYCH PRZEDSTAWIA WYZWANIA ROZWOJOWE SUBREGIONU W SZERSZYM UJĘCIU – BEZ WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

20 Strategia Rozwoju Subregionu Południowego GRUDZIEŃ 2014 R. Subregion południowy obszarem zrównoważonego i trwałego rozwoju, stwarzającym mieszkańcom korzystne warunki życia w oparciu o dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie oraz dostęp do dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej. Subregion aktywny społecznie i gospodarczo, wykorzystujący swoje naturalne walory przyrodnicze celem ugruntowania specjalizacji turystycznej subregionu na tle województwa, kraju oraz Europy. WIZJA ROZWOJU SUBREGIONU

21 Strategia Rozwoju Subregionu Południowego – PRIORYTETY ROZWOJOWE: GRUDZIEŃ 2014 R. WIZJA NOWOCZESNA GOSPODARKA Współpraca i wizerunek zewnętrzny Rozwój kompetencji, wykształcenia i postaw obywatelskich Rozwój infrastruktury i usług dla zrównoważonego rozwoju

22 Strategia Rozwoju Subregionu Południowego – potencjały gospodarcze decydujące o przyszłości subregionu zidentyfikowane podczas prac warsztatowych GRUDZIEŃ 2014 R. A.Rekreacja, turystyka aktywna, turystyka kulturowa, agroturystyka. B.Branża lotnicza i motoryzacyjna. C.Wzornictwo i nowoczesne technologie oparte na nowych materiałach. D.Specjalistyczne usługi medyczne i rehabilitacyjne, w tym wykorzystujące lokalne zasoby naturalne (np. wody solankowe i termalne). E.Rolnictwo biologiczno-dynamiczne, lokalne produkty spożywcze, przetwórstwo rolno-spożywcze. F.Woda pitna dla Górnego Śląska.

23 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych GRUDZIEŃ 2014 R. DEFINIUJE OBSZARY TERYTORIALNEJ INTERWENCJI DEFINIUJE WIĄZKI PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH ZAWIERA WSKAŹNIKI MONITOROWANIA POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETÓW DEFINIUJE CELE STRATEGICZNE, ROZWOJOWE ORAZ PRIORYTETY SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO W NAWIĄZANIU DO OBSZARÓW WSPARCIA PRZEWIDZIANYCH W RPO WSL 2014-2020

24 GRUDZIEŃ 2014 R. Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych CEL STRATEGICZNY RIT Z RÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W OPARCIU O REGIONALNY POTENCJAŁ OBSZARU FUNKCJONALNEGO S UBREGIONU P OŁUDNIOWEGO, ZAPEWNIAJĄCY SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ, GOSPODARCZĄ, INFRASTRUKTURALNĄ ORAZ ŚRODOWISKOWĄ

25 GRUDZIEŃ 2014 R. Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych CELE ROZWOJOWE RIT Cel RIT I. Poprawa infrastruktury ochrony środowiska poprzez zabezpieczenie i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Cel RIT II. Zwiększenie potencjału edukacji przedszkolnej oraz dostosowanie umiejętności i kompetencji mieszkańców subregionu południowego do potrzeb rynku pracy poprzez poprawę jakości, atrakcyjności i elastyczności edukacji zawodowej.

26 GRUDZIEŃ 2014 R. Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych CELE ROZWOJOWE RIT Cel RIT III. Zapewnienie spójności społecznej poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną terytoriów zmarginalizowanych obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Cel RIT IV. Sprawne i efektywne wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego.

27 GRUDZIEŃ 2014 R. Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Priorytety realizujące cel strategiczny oraz cele rozwojowe Priorytet I. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Priorytet II. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Priorytet III. Rewitalizacja i włączenie społeczne.

28 GRUDZIEŃ 2014 R. Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Priorytety realizujące cel strategiczny oraz cele rozwojowe Priorytet IV. Edukacja, umiejętności i kompetencje. Priorytet V. Pomoc techniczna.

29 GRUDZIEŃ 2014 R. Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Schemat celów i priorytetów Cel strategiczny Cel I Priorytet I Priorytet II Cel II Priorytet IV Cel III Priorytet III Cel IV Priorytet V

30 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych GRUDZIEŃ 2014 R. ZDEFINIOWANE OBSZARY TERYTORIALNEJ INTERWENCJI Aglomeracja bielska i jej bezpośrednie otoczenie funkcjonalne - (obejmująca: miasto Bielsko-Biała, miasto Czechowice - Dziedzice oraz gminy: Kozy, Wilkowice, Bestwina, Jaworze, Jasienica, Buczkowice, Wilamowice i Łodygowice). Lokalne ośrodki rozwoju oraz obszary miejskie subregionu południowego poza aglomeracją bielską (obejmuje miasto Cieszyn i Żywiec jako lokalne ośrodki rozwoju oraz obszary miejskie subregionu południowego poza aglomeracją bielską, tj. Szczyrk, Wisła, Ustroń, Skoczów, Strumień).

31 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych GRUDZIEŃ 2014 R. ZDEFINIOWANE OBSZARY TERYTORIALNEJ INTERWENCJI Obszary wiejskie (obejmują obszary wiejskie w tym obszary skrajnie peryferyjne, tj.: gmina Porąbka, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Zebrzydowice, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka). Obszary wymagające rewitalizacji - gminy miejskie i wiejskie subregionu południowego w których niezbędne są działania rewitalizacyjne, określone w Strategii Śląskie 2020+, tj. miasto Bielsko-Biała, miasto Czechowice-Dziedzice, miasto Żywiec, miasto Cieszyn, gminy: Wilamowice, Szczyrk, Wisła, Ustroń, Skoczów, Strumień (I, II i III poziom rewitalizacji) oraz dodatkowo z uwagi na nagromadzenie problemów społecznych takie gminy jak: Jaworze, Jeleśnia, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Węgierska Górka.

32 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych GRUDZIEŃ 2014 R. WIĄZKI PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH:  Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie aglomeracji bielskiej i jej obszaru funkcjonalnego;  Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie lokalnych ośrodków rozwoju oraz miast i obszarów wiejskich subregionu południowego poza aglomeracją bielską;  Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie aglomeracji bielskiej i jej obszaru funkcjonalnego;  Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie lokalnych ośrodków rozwoju oraz miast i obszarów wiejskich subregionu południowego poza aglomeracją bielską;

33 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych GRUDZIEŃ 2014 R. WIĄZKI PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH:  Ochrona środowiska aglomeracji bielskiej poprzez inwestycje w obszarze wodno-kanalizacyjnym;  Ochrona środowiska lokalnych ośrodków rozwoju oraz miast i obszarów wiejskich subregionu południowego poza aglomeracją bielską, poprzez inwestycje w sektor wodno-kanalizacyjny;  Walka z ubóstwem poprzez rozwój infrastruktury społecznej na terenie aglomeracji bielskiej i jej obszaru funkcjonalnego;  Walka z ubóstwem poprzez rozwój infrastruktury społecznej na terenie lokalnych ośrodków rozwoju oraz miast i obszarów wiejskich subregionu południowego poza aglomeracją bielską;

34 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych GRUDZIEŃ 2014 R. WIĄZKI PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH:  Wspieranie włączenia społecznego poprzez rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną na obszarach wymagających rewitalizacji;  Zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie „białych plam” subregionu południowego (stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-4 lat poniżej 90%);  Zwiększenie dostępności i poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego na terenie aglomeracji bielskiej i jej obszaru funkcjonalnego;  Zwiększenie dostępności i poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego na terenie lokalnych ośrodków rozwoju oraz miast i obszarów wiejskich subregionu południowego poza aglomeracją bielską.

35 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych GRUDZIEŃ 2014 R. WIĄZKI PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH: Realizacja wymienionych wiązek projektów, będących projektami o charakterze zintegrowanym w sposób kompleksowy przyczyni się do realizacji celów założonych w Strategii RIT. Uzasadnieniem realizacji zintegrowanych wiązek inwestycji jest diagnoza społeczno-gospodarcza subregionu południowego.

36 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych GRUDZIEŃ 2014 R. ZAKRES TEMATYCZNY RIT: 1.Odnawialne źródła energii (OZE) i efektywność energetyczna 2.Niskoemisyjny transport miejski i oświetlenie 3.Gospodarka wodno-ściekowa 4.Infrastruktura społeczna (EFS wiodący, EFRR uzupełniający) 5.Kompleksowa rewitalizacja (EFS wiodący, EFRR uzupełniający) 6.Edukacja – przedszkola i szkolnictwo zawodowe (EFS wiodący, EFRR uzupełniający)

37 GRUDZIEŃ 2014 R. REWITALIZACJA NADBRZEŻY SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO PLANOWANY PROJEKT KLUCZOWY (KOSZT CAŁKOWTITY OK. 109 MLN ZŁ) /Planowane dofinansowanie poza RIT/ PROJEKT KOMPLEMENTARNY DO WIĄZEK PROJEKTÓW W RAMACH RIT PLANOWANY PROJEKT KLUCZOWY (KOSZT CAŁKOWTITY OK. 109 MLN ZŁ) /Planowane dofinansowanie poza RIT/ PROJEKT KOMPLEMENTARNY DO WIĄZEK PROJEKTÓW W RAMACH RIT

38 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych GRUDZIEŃ 2014 R. FINANSOWANIE EFRR: Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 2 544 622,40 euro Efektywność energetyczna 29 167 814,80 euro Niskoemisyjny transport miejski 27 264 648,95 euro Oświetlenie miejskie 3 980 576,50 euro Gospodarka wodno-ściekowa 11 580 299,75 euro

39 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych GRUDZIEŃ 2014 R. FINANSOWANIE EFRR Rozwój infrastruktury społecznej 3 236 000,00 euro Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 4 500 000,00 euro Infrastruktura wychowania przedszkolnego 5 903 300,00 euro Infrastruktura kształcenia zawodowego 4 738 100,00 euro

40 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych GRUDZIEŃ 2014 R. FINANSOWANIE EFS: Wsparcie zatrudnienia 425 000 euro Samozatrudnienie 577 598,73 euro Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 1 270 841,62 euro Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonym w interesie ogólnym 2 760 954,29 euro

41 Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych GRUDZIEŃ 2014 R. FINANSOWANIE EFS: Przedszkola „białe plamy” 2 789 950,00 euro Szkolnictwo zawodowe 3 692 419,80 euro Kształcenie ustawiczne 708 875,00 euro

42 ŚRODKI FINANSOWE GRUDZIEŃ 2014 R. EFS EFRR ok. 105 mln euro

43 Dziękuję za uwagę GRUDZIEŃ 2014 R. Π CREATIVE TOWER www.creative-tower.pl


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WRAZ ZE STRATEGIĄ REGIONALNYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH GRUDZIEŃ 2014 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google