Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół w Barwicach Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół w Barwicach Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół w Barwicach Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r.

2 REGULAMIN REKRUTACJI do Gimnazjum na rok szkolny 2010/2011

3 Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r. 1. Do Gimnazjum przyjmowani są wszyscy absolwenci szkół podstawowych zameldowani na terenie Miasta i Gminy Barwice. 2. Przyjęcie ucznia zameldowanego poza obwodem szkoły następuje na podstawie wniosku rodzica (prawnego opiekuna) skierowanego do dyrektora Gimnazjum. 3. Umieszczenie na liście uczniów klas pierwszych Gimnazjum następuje na podstawie list uczniów, którzy ukończyli Szkoły Podstawowe zlokalizowane na terenie Miasta i Gminy Barwice. Listy absolwentów przekazują dyrektorowi Gimnazjum dyrektorzy Szkół Podstawowych.

4 Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r. 4. Przydział uczniów do poszczególnych oddziałów odbywa się na podstawie decyzji komisji kwalifikacyjno-rekrutacyjnej z uwzględnieniem deklaracji złożonej przez rodzica stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 5. Deklaracja dotycząca informacji o potrzebach edukacyjnych kandydata winna być złożona przez rodzica w dniu 15 kwietnia 2010 r. 5. Deklaracja dotycząca informacji o potrzebach edukacyjnych kandydata winna być złożona przez rodzica w dniu 15 kwietnia 2010 r.

5 Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r. 6. W deklaracji rodzic wskazuje: 6. W deklaracji rodzic wskazuje: szczególne uzdolnienia kandydata, szczególne uzdolnienia kandydata, preferowane zajęcia dodatkowe, preferowane zajęcia dodatkowe, ewentualną deklarację uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych ewentualną deklarację uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych wybór religii lub etyki wybór religii lub etyki Wybór rodzaju zajęć obowiązkowych, w tym: Wybór rodzaju zajęć obowiązkowych, w tym:  Zajęć artystycznych  Zajęć technicznych  Zajęć sportowych Ewentualny sprzeciw dotyczący uczestnictwa ucznia w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie” Ewentualny sprzeciw dotyczący uczestnictwa ucznia w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie” specjalne potrzeby edukacyjne specjalne potrzeby edukacyjne posiadane opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej posiadane opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej ewentualne informacje i/lub zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka, ewentualne informacje i/lub zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka,

6 Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r. Zajęcia obowiązkowe wybierane przez ucznia (rodzica) Zajęcia sportowe Z 4 obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego tygodniowo wynikających z planów nauczania 2 będą realizowane w dotychczasowym systemie tj. grupy ćwiczeniowe (grupy międzyklasowe dziewcząt lub chłopców o liczebności od 15 do 26 uczniów)

7 Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r. Zajęcia obowiązkowe wybierane przez ucznia (rodzica) Zajęcia sportowe Pozostałe dwie godziny zajęć WF realizowane w grupach międzyklasowych zgodnie z deklaracjami rodziców: Piłka nożna i tenis stołowy (grupa dziewcząt i grupa chłopców) Piłka nożna i tenis stołowy (grupa dziewcząt i grupa chłopców) Lekka atletyka i siatkówka Lekka atletyka i siatkówka Gry zespołowe (siatkówka, piłka ręczna, koszykówka,) Gry zespołowe (siatkówka, piłka ręczna, koszykówka,) Liczebność grup od 12 do 20 uczniów

8 Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r. Zajęcia obowiązkowe wybierane przez ucznia (rodzica) Zajęcia artystyczne Gazeta, radio, telewizja, film, fotografia Gazeta, radio, telewizja, film, fotografia Dziennikarstwo, teatr, kabaret Dziennikarstwo, teatr, kabaret Muzyka Muzyka

9 Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r. Zajęcia obowiązkowe wybierane przez ucznia (rodzica) Zajęcia artystyczne są zajęciami obowiązkowymi dla każdego ucznia. Zajęcia będą prowadzone po 1 godzinie tygodniowo w 1 i 2 klasie Gimnazjum. Wybór rodzaju zajęć dotyczy wyłącznie roku szkolnego 2010/2011. W kolejnym roku rodzic (uczeń) ponownie dokona wyboru zajęć. Średnia ocen z 1 i 2 klasy będzie podstawą do wystawienia oceny końcowej na świadectwie ukończenia Gimnazjum.

10 Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r. Zajęcia obowiązkowe wybierane przez ucznia (rodzica) Zajęcia techniczne Papieroplastyka, modelarskie, majsterkowanie Papieroplastyka, modelarskie, majsterkowanie Mechanika, astronomia, elektrotechnika Mechanika, astronomia, elektrotechnika Architektura krajobrazu, kulinarne, prace ręczne Architektura krajobrazu, kulinarne, prace ręczne

11 Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r. Zajęcia obowiązkowe wybierane przez ucznia (rodzica) Zajęcia techniczne są zajęciami obowiązkowymi dla każdego ucznia. Zajęcia będą prowadzone po 1 godzinie tygodniowo w 1 i 2 klasie Gimnazjum. Wybór rodzaju zajęć dotyczy wyłącznie roku szkolnego 2010/2011. W kolejnym roku rodzic (uczeń) ponownie dokona wyboru zajęć. Średnia ocen z 1 i 2 klasy będzie podstawą do wystawienia oceny końcowej na świadectwie ukończenia Gimnazjum.

12 Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r. 7. Tworzenie klas będzie prowadzone na podstawie składanych przez rodziców dokumentów, po uwzględnieniu wyników dydaktycznych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników sprawdzianu zewnętrznego. 8. Nie złożenie deklaracji przez rodzica w wyznaczonym terminie powoduje nie uwzględnienie potrzeb edukacyjnych ucznia. 8. Nie złożenie deklaracji przez rodzica w wyznaczonym terminie powoduje nie uwzględnienie potrzeb edukacyjnych ucznia. 9. Na podstawie wymienionych dokumentów absolwenci Szkół Podstawowych będą przyjmowani do klas o jednolitych wymaganiach edukacyjnych, przy zastosowaniu jednakowej liczby godzin przedmiotów obowiązkowych. 9. Na podstawie wymienionych dokumentów absolwenci Szkół Podstawowych będą przyjmowani do klas o jednolitych wymaganiach edukacyjnych, przy zastosowaniu jednakowej liczby godzin przedmiotów obowiązkowych.

13 Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r. 10. W roku szkolnym 2010/2011 utworzonych zostanie 5 oddziałów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu. 10. W roku szkolnym 2010/2011 utworzonych zostanie 5 oddziałów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu. 11. Przydział uczniów do poszczególnych oddziałów następuje w drodze decyzji Komisji Kwalifikacyjno- Rekrutacyjnej powołanej przez dyrektora Gimnazjum. 12. Komisja kwalifikacyjno-rekrutacyjna przeprowadzi przydziały do poszczególnych oddziałów w ciągu 5 dni od dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010. 12. Komisja kwalifikacyjno-rekrutacyjna przeprowadzi przydziały do poszczególnych oddziałów w ciągu 5 dni od dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010.

14 Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r. 13. Imienne listy uczniów w poszczególnych oddziałach zostaną wywieszone w dniu 30 czerwca 2010 r. do godz.14. 13. Imienne listy uczniów w poszczególnych oddziałach zostaną wywieszone w dniu 30 czerwca 2010 r. do godz.14. 14. Przeniesienie kandydata do Gimnazjum po dniu wywieszenia list może nastąpić wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodzica skierowanego do dyrektora szkoły do dnia 2 lipca 2010 r. do godz.12 14. Przeniesienie kandydata do Gimnazjum po dniu wywieszenia list może nastąpić wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodzica skierowanego do dyrektora szkoły do dnia 2 lipca 2010 r. do godz.12 15. Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu 5 dni od dnia wpłynięcia. 15. Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu 5 dni od dnia wpłynięcia. 16. Decyzja dyrektora Gimnazjum w sprawie przyporządkowania ucznia do danej klasy jest ostateczna. 16. Decyzja dyrektora Gimnazjum w sprawie przyporządkowania ucznia do danej klasy jest ostateczna. 17. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Gimnazjum. 17. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Gimnazjum.

15 Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r. 18. W dniu 15 kwietnia 2010 r. o godz. 1700 odbędzie się w Zespole Szkół w Barwicach spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do Gimnazjum (rodziców uczniów klas szóstych szkół podstawowych). 18. W dniu 15 kwietnia 2010 r. o godz. 1700 odbędzie się w Zespole Szkół w Barwicach spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do Gimnazjum (rodziców uczniów klas szóstych szkół podstawowych). 19. Dyrektor Zespołu Szkół w Barwicach, w porozumieniu z dyrektorami Szkół Podstawowych z terenu gminy Barwice, umożliwi uczestnictwo uczniom klas szóstych w dniach otwartych Zespołu Szkół w Barwicach – Gimnazjum w dniu 22 czerwca 2010 r. 19. Dyrektor Zespołu Szkół w Barwicach, w porozumieniu z dyrektorami Szkół Podstawowych z terenu gminy Barwice, umożliwi uczestnictwo uczniom klas szóstych w dniach otwartych Zespołu Szkół w Barwicach – Gimnazjum w dniu 22 czerwca 2010 r. 20. Informacje dotyczące zasad i przebiegu rekrutacji będą dostępne w formie elektronicznej za pośrednictwem strony Zespołu Szkół w Barwicach www.barwice.szkola.pl 20. Informacje dotyczące zasad i przebiegu rekrutacji będą dostępne w formie elektronicznej za pośrednictwem strony Zespołu Szkół w Barwicach www.barwice.szkola.plwww.barwice.szkola.pl

16 Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r. Dokument wymagane do rekrutacji: deklaracja rodzica dotycząca potrzeb edukacyjnych kandydata – do 15 kwietnia 2010 r. deklaracja rodzica dotycząca potrzeb edukacyjnych kandydata – do 15 kwietnia 2010 r. 2 fotografie legitymacyjne 2 fotografie legitymacyjne kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej kserokopia zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej kserokopia zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej ewentualne opinie i orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej ewentualne opinie i orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej zaświadczenia lekarskie o chorobach przewlekłych zaświadczenia lekarskie o chorobach przewlekłych karta szczepień (przekazanie pomiędzy szkołami) karta szczepień (przekazanie pomiędzy szkołami) deklaracja przystąpienia do programu „e Akademia Przyszłości” deklaracja przystąpienia do programu „e Akademia Przyszłości”

17 Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r. E Akademia Przyszłości W projekcie uczestniczą uczniowie klas pierwszych Gimnazjum w Barwicach W projekcie uczestniczą uczniowie klas pierwszych Gimnazjum w Barwicach Czas trwania projektu wrzesień 2010 – czerwiec 2013 Czas trwania projektu wrzesień 2010 – czerwiec 2013 Projekt obejmuje zajęcia z przedmiotów matematyczno przyrodniczych (matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia), języka angielskiego oraz wiedzy o społeczeństwie (moduł przedsiębiorczość) Projekt obejmuje zajęcia z przedmiotów matematyczno przyrodniczych (matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia), języka angielskiego oraz wiedzy o społeczeństwie (moduł przedsiębiorczość)

18 Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r. E Akademia Przyszłości Każdy z uczestników projektu otrzyma indywidualny login i hasło do platformy e- lerningowej Każdy z uczestników projektu otrzyma indywidualny login i hasło do platformy e- lerningowej Lekcje będą prowadzone z wykorzystaniem materiałów udostępnionych w formie elektronicznej przez WSiP i Combidata Poland Lekcje będą prowadzone z wykorzystaniem materiałów udostępnionych w formie elektronicznej przez WSiP i Combidata Poland

19 Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r. E Akademia Przyszłości W ciągu trzech lat nauki w Gimnazjum uczniowie będą uczestniczyli w 268 lekcjach interaktywnych W ciągu trzech lat nauki w Gimnazjum uczniowie będą uczestniczyli w 268 lekcjach interaktywnych Każdy z uczniów zobowiązany jest do rozwiązywania zadań (testów) w formie elektronicznej Każdy z uczniów zobowiązany jest do rozwiązywania zadań (testów) w formie elektronicznej Uczniowie mający trudności w nauce zostaną zakwalifikowani do zespołów wyrównawczych (wrzesień 2010 – styczeń 2011) Uczniowie mający trudności w nauce zostaną zakwalifikowani do zespołów wyrównawczych (wrzesień 2010 – styczeń 2011)

20 Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r. E Akademia Przyszłości Z ogółu uczniów zostaną wyłonione dwie grupy projektowe, których zadaniem będzie opracowanie projektu edukacyjnego obejmującego przeprowadzenie badań z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych lub projekt rozwiązania lokalnego problemu społecznego Z ogółu uczniów zostaną wyłonione dwie grupy projektowe, których zadaniem będzie opracowanie projektu edukacyjnego obejmującego przeprowadzenie badań z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych lub projekt rozwiązania lokalnego problemu społecznego

21 Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r. E Akademia Przyszłości Najaktywniejsi uczniowie realizujący projekt będą uczestniczyli w obozach naukowych w okresie wakacyjnym (po ukończeniu 1 i 2 klasy Gimnazjum) Najaktywniejsi uczniowie realizujący projekt będą uczestniczyli w obozach naukowych w okresie wakacyjnym (po ukończeniu 1 i 2 klasy Gimnazjum) Każdy z uczniów będzie miał dostęp do analizy wyników własnych postępów w nauce Każdy z uczniów będzie miał dostęp do analizy wyników własnych postępów w nauce

22 Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r. E Akademia Przyszłości SZKOŁA Obsługa uczniowskich platform e- lerningowych przez nauczyciela informatyki Obsługa uczniowskich platform e- lerningowych przez nauczyciela informatyki Prowadzenia zajęć wyrównawczych przez pedagoga szkolnego Prowadzenia zajęć wyrównawczych przez pedagoga szkolnego Prowadzenie zajęć projektowych w ramach lekcji przez 9 nauczycieli Gimnazjum Prowadzenie zajęć projektowych w ramach lekcji przez 9 nauczycieli Gimnazjum

23 Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r. E Akademia Przyszłości SZKOŁA Wyposażenie szkoły w tablice interaktywną Wyposażenie szkoły w tablice interaktywną Wyposażenie 9 nauczycieli w laptopy do prowadzenia zajęć Wyposażenie 9 nauczycieli w laptopy do prowadzenia zajęć Przekazanie uczniom materiałów promocyjnych projektu Przekazanie uczniom materiałów promocyjnych projektu

24 Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r. Klasy 1 ogólne (BCDE) minimalna suma godzin w ciągu 3 lat klasa 1klasa 2klasa 3 suma godzin=33 tyg w roku język polski 450 545 462 język obcy (kontynuacja) 450 323 462 język obcy (dla początkujacych)222 muzyka 30 1 33 plastyka 30 1 33 historia 190 222 198 wiedza o społeczeństwie 65 11 66 geografia 130 112 132 biologia 130 121 132 chemia 130 22 132 fizyka 130 112 132 matematyka 385 444 396 informatyka 65 11 66 wychowanie fizyczne 385 444 396 edukacja dla bezpieczeństwa 30 1 33 zajęcia artystyczne 60 11 66 zajęcia techniczne 60 11 66 godziny z wychowawcą 95 111 99 religia/etyka 222 198 godziny do dysp.dyrektora 10,5 50 wdż 42 0,5 50 SUMA GODZIN TYGODNIOWO 32,5 32


Pobierz ppt "Zespół Szkół w Barwicach Liceum Ogólnokształcące Gimnazjum Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych – kwiecień 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google