Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA na temat oceny zabezpieczenia usług zdrowotnych na terenie gminy Męcinka za 2013 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA na temat oceny zabezpieczenia usług zdrowotnych na terenie gminy Męcinka za 2013 rok."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA na temat oceny zabezpieczenia usług zdrowotnych na terenie gminy Męcinka za 2013 rok.

2 Gminny Ośrodek Zdrowia Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W jego skład wchodzą Punkty Lekarskie w Męcince i Pomocnem. Organem założycielskim Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach jest Gmina Męcinka. Siedzibą Gminnego Ośrodka Zdrowia jest miejscowość Piotrowice. Kierownikiem GOZ w Piotrowicach jest lekarz – Jadwiga Woźny.

3 Gminny Ośrodek Zdrowia W dniu 24 października 2011r. zostało przeprowadzone postępowanie konkursowe w celu wyłonienia na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zoz - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach. W dniu 2 listopada 2011r.została podpisana umowa o zarządzanie SP ZOZ pod nazwą Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach z lek. Jadwigą Woźny.

4 Gminny Ośrodek Zdrowia Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział Gospodarczy: KRS 0000017032, oraz do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody Dolnośląskiego pod numerem 02-00017. Działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach ujęta jest w Europejskiej Klasyfikacji Działalności w dziale: 8621Z.

5 Gminny Ośrodek Zdrowia Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach jest realizatorem zadań wynikających z podstawowych aktów prawnych oraz odpowiednich wykonawczych tj.: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657), Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319). Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), statutu z dnia 19 sierpnia 1998r. (Zarządzenie Nr 73 Wojewody Legnickiego z dnia 19 sierpnia 1998r w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Męcince). Zatwierdzono nowelę statut w dniu 30 listopada 2009r. uchwałą nr XXXVI/222/09 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach, zmiana w statucie nastąpiła w dniu 21 kwietnia 2011r. Rady Gminy Męcinka uchwałą Nr VI/35/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach. regulaminu działalności Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach z 30 listopada 2000r. Została wprowadzona nowela w dniu 30 września 2009r. uchwałą nr XXXIV/210/09 Rady Gminy Męcinka w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027); ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.(tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zmianami), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

6 Gminny Ośrodek Zdrowia Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach prowadzi opiekę zapobiegawczo-leczniczą dla ludności zamieszkałej stale lub czasowo w obszarze jego działania. Do zadań należy: zapewnienia świadczeniobiorcom podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu: opieki ogólnolekarskiej nad dorosłymi, opieki pediatrycznej nad noworodkiem, dziećmi i młodzieżą, opieki położniczej, pielęgniarstwa środowiskowego, pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania (higienistka szkolna) udzielania porad lekarskich i porad w domu chorego, dokonywania oceny stanu zdrowia świadczeniobiorców oraz określanie potrzeb zdrowotnych i ich zaspokajanie, objęcia opieką zapobiegawczą populacji wieku rozwojowego, kobiet w okresie ciąży i połogu oraz chorych wymagających opieki medycznej, prowadzenia czynnego poradnictwa, orzekania o stanie zdrowia, a w tym o czasowej niezdolności do pracy, współdziałanie z instytucjami orzekającymi o stanie niezdolności do pracy oraz prowadzenie innej działalności orzeczniczej, prowadzenia oświaty zdrowotnej i szczepień ochronnych, organizowania innych form opieki medycznej w sytuacjach nadzwyczajnych (klęski żywiołowe, katastrofy, epidemiologiczne szerzenie się chorób), prowadzenia działalności statystycznej określonej w przepisach szczególnych.

7 Gminny Ośrodek Zdrowia Celem ośrodka jest udzielanie świadczeniobiorcom zamieszkałym na obszarze jego działania świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrycznej oraz promocja zdrowia, a w szczególności: badanie i porada lekarska, leczenie, opieka nad kobietą ciężarną, jej połogiem oraz nad noworodkiem, opieka nad dziećmi i młodzieżą uczącą się, szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze, badania diagnostyczne, pielęgnacja chorych, orzekanie o stanie zdrowia, prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo – zdrowotnej, fizykoterapia. Pacjenci mają dostęp do świadczeń zdrowotnych w ramach umowy w trzech placówkach tj.: - Gminnym Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach Nr 113, 59-424 Męcinka - Punkcie Lekarskim w Męcince Nr 45, 59-424 Męcinka - Punkcie Lekarskim w Pomocnem Nr 51, 59-424 Męcinka

8 Gminny Ośrodek Zdrowia Ilość zadeklarowanych pacjentów do GOZ Piotrowice: 3492 Lp.Nazwa SołectwaIlość zadeklarowanych pacjent ó w Mieszkańcy gminy wg sołectw IV kw. % 1.Chełmiec27938971,7 2. Myślin ó w 10919954,8 3. Much ó w 14417781,4 4. Kondrat ó w 21929175,3 5.Pomocne32638983,8 6. Sich ó wek 377052,9 7. Stanisław ó w 9913076,1 8. Sich ó w 19734357,4 9.Słup9724639,4 10Chroślice18426270,2 11.Męcinka48181259,2 12.Przybyłowice12623154,5 13. Małusz ó w 23636564,7 14.Piotrowice7451 02672,6 15.Jawor i okolice213 RAZEM: 3 492 os ó bRazem: 4 930 os ó b

9 Ilość zadeklarowanych pacjentów do GOZ

10 Pacjenci zadeklarowani do GOZ w Piotrowicach w latach 2012 - 2013 na koniec każdego roku. Rok Liczba zadeklarowanych pacjent ó w 20123560 20133492

11

12 Pacjenci przyjęci w GOZ w Piotrowicach w latach 2012 - 2013 (na koniec każdego roku). ROK Liczba przyjętych pacjent ó w 201215882 201315888

13

14 Gminny Ośrodek Zdrowia Ogólny zarys udzielanych świadczeń zdrowotnych Ilość przyjętych pacjentów w 2013 roku: - dorosłych – 13 218; w tym wizyty domowe – 129 - dzieci – 2 670; w tym wizyty domowe – 30 - punkt szczepień – 413 - ilość urodzonych dzieci – 19

15 Gminny Ośrodek Zdrowia Podstawową działalnością GOZ są świadczenia medyczne udzielane na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia we Wrocławiu w zakresie: - podstawowa opieka zdrowotna, - pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne, - położna środowiskowo-rodzinna, - pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania (higienistka szkolna).

16 Gminny Ośrodek Zdrowia Kwalifikacje personelu udzielającego świadczenia zdrowotne : 1 lekarz - pediatra, specjalizacja medycyny rodzinnej, 4 lekarzy - specjalista chorób wewnętrznych, 1 lekarz - specjalista neurologii, 1 fizykoterapeuta, 3 pielęgniarki środowiskowo /rodzinne, 1 pielęgniarka zabiegowa, 1 położna środowiskowo-rodzinna, 1 higienistka szkolna.

17 Gminny Ośrodek Zdrowia Lekarze przyjmują wg harmonogramu podanego do wiadomości pacjentów w ośrodku zdrowia i w każdym punkcie lekarskim. Pacjent ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej na terenie GOZ w Piotrowicach. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie. W przypadku nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, wypadku lub urazu w godz. od 18 00 do 8 00 następnego dnia oraz całodobowo w czasie dni wolnych od pracy, niedziele i święta, pacjenci mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jaworskim Centrum Medycznym w Jaworze ul. Szpitalna 3.

18 Gminny Ośrodek Zdrowia Ogólny zarys udzielanych świadczeń zdrowotnych Ilość przyjętych pacjentów w 2013 roku: dorosłych – 13 218; w tym wizyty domowe – 129 dzieci – 2 670; w tym wizyty domowe – 30 punkt szczepień – 413 ilość urodzonych dzieci – 19.

19 Gminny Ośrodek Zdrowia MiejscowośćIlość przyjętych przez lekarza Porady ogólne W tym wizyty domowe Porady dla dzieci W tym wizyty domowe 1 Piotrowice8 9277 310671 61724 2 Męcinka4 6623 951337115 3 Pomocne2 2991 957293421 Razem15 88813 2181292 67030

20 Gminny Ośrodek Zdrowia MiejscowośćIlość zabiegów w gabinecie pielęgniarki Ilość wykonywany ch szczepień Ilość zabiegów w terenie Ilość badań w terenie Ilość odwiedzin w terenie 1 Piotrowice2 594189327136180 2 Męcinka973118172167317 3 Pomocne3341068067131 Razem3 901413579370628

21 Ilość wykonanych szczepień w 2012 i 2013r. ROKILOŚĆ WYKONANYCH SZCZEPIEŃ 2012344 2013413

22 Szczepienia wykonane w 2013r. MIEJSCOWOŚĆWYKONANE SZCZEPIENIA Piotrowice189 Męcinka118 Pomocne106 RAZEM:413

23 Gminny Ośrodek Zdrowia Ilość urodzonych dzieci wg miejsca zamieszkania: Liczba zgonów: 32 osób. MiejscowośćIlość urodzonych dzieci Piotrowice5 Męcinka7 Pomocne7 Razem:19

24 Gminny Ośrodek Zdrowia Badania i pomiary wykonywane w gabinecie lekarza i pielęgniarki POZ: EKG – 231 Poziom glukozy – 711 OB – 249 pobrania badań laboratoryjnych – 1 229 Badania bilansowe: 2-latka – 28 4-latka – 44 6-latka – 60 10-latka – 40 inne badania bilansowe – 37.

25 Ilość udzielonych zabiegów (usług) rehabilitacyjnych Zabiegi rehabilitacyjne W latach: 2012 i 2013 Liczba pacjentów objętych rehabilitacją Ilość udzielonych zabiegów ogółem 2012163 3781 2013140 3338

26


Pobierz ppt "INFORMACJA na temat oceny zabezpieczenia usług zdrowotnych na terenie gminy Męcinka za 2013 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google