Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA na temat oceny zabezpieczenia usług zdrowotnych na terenie gminy Męcinka za 2013 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA na temat oceny zabezpieczenia usług zdrowotnych na terenie gminy Męcinka za 2013 rok."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA na temat oceny zabezpieczenia usług zdrowotnych na terenie gminy Męcinka za 2013 rok.

2 Gminny Ośrodek Zdrowia Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W jego skład wchodzą Punkty Lekarskie w Męcince i Pomocnem. Organem założycielskim Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach jest Gmina Męcinka. Siedzibą Gminnego Ośrodka Zdrowia jest miejscowość Piotrowice. Kierownikiem GOZ w Piotrowicach jest lekarz – Jadwiga Woźny.

3 Gminny Ośrodek Zdrowia W dniu 24 października 2011r. zostało przeprowadzone postępowanie konkursowe w celu wyłonienia na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zoz - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach. W dniu 2 listopada 2011r.została podpisana umowa o zarządzanie SP ZOZ pod nazwą Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach z lek. Jadwigą Woźny.

4 Gminny Ośrodek Zdrowia Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX wydział Gospodarczy: KRS , oraz do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody Dolnośląskiego pod numerem Działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach ujęta jest w Europejskiej Klasyfikacji Działalności w dziale: 8621Z.

5 Gminny Ośrodek Zdrowia Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach jest realizatorem zadań wynikających z podstawowych aktów prawnych oraz odpowiednich wykonawczych tj.: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657), Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319). Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.), statutu z dnia 19 sierpnia 1998r. (Zarządzenie Nr 73 Wojewody Legnickiego z dnia 19 sierpnia 1998r w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Męcince). Zatwierdzono nowelę statut w dniu 30 listopada 2009r. uchwałą nr XXXVI/222/09 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach, zmiana w statucie nastąpiła w dniu 21 kwietnia 2011r. Rady Gminy Męcinka uchwałą Nr VI/35/11 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach. regulaminu działalności Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach z 30 listopada 2000r. Została wprowadzona nowela w dniu 30 września 2009r. uchwałą nr XXXIV/210/09 Rady Gminy Męcinka w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027); ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.(tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz z późn. zmianami), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

6 Gminny Ośrodek Zdrowia Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach prowadzi opiekę zapobiegawczo-leczniczą dla ludności zamieszkałej stale lub czasowo w obszarze jego działania. Do zadań należy: zapewnienia świadczeniobiorcom podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu: opieki ogólnolekarskiej nad dorosłymi, opieki pediatrycznej nad noworodkiem, dziećmi i młodzieżą, opieki położniczej, pielęgniarstwa środowiskowego, pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania (higienistka szkolna) udzielania porad lekarskich i porad w domu chorego, dokonywania oceny stanu zdrowia świadczeniobiorców oraz określanie potrzeb zdrowotnych i ich zaspokajanie, objęcia opieką zapobiegawczą populacji wieku rozwojowego, kobiet w okresie ciąży i połogu oraz chorych wymagających opieki medycznej, prowadzenia czynnego poradnictwa, orzekania o stanie zdrowia, a w tym o czasowej niezdolności do pracy, współdziałanie z instytucjami orzekającymi o stanie niezdolności do pracy oraz prowadzenie innej działalności orzeczniczej, prowadzenia oświaty zdrowotnej i szczepień ochronnych, organizowania innych form opieki medycznej w sytuacjach nadzwyczajnych (klęski żywiołowe, katastrofy, epidemiologiczne szerzenie się chorób), prowadzenia działalności statystycznej określonej w przepisach szczególnych.

7 Gminny Ośrodek Zdrowia Celem ośrodka jest udzielanie świadczeniobiorcom zamieszkałym na obszarze jego działania świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrycznej oraz promocja zdrowia, a w szczególności: badanie i porada lekarska, leczenie, opieka nad kobietą ciężarną, jej połogiem oraz nad noworodkiem, opieka nad dziećmi i młodzieżą uczącą się, szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze, badania diagnostyczne, pielęgnacja chorych, orzekanie o stanie zdrowia, prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo – zdrowotnej, fizykoterapia. Pacjenci mają dostęp do świadczeń zdrowotnych w ramach umowy w trzech placówkach tj.: - Gminnym Ośrodku Zdrowia w Piotrowicach Nr 113, Męcinka - Punkcie Lekarskim w Męcince Nr 45, Męcinka - Punkcie Lekarskim w Pomocnem Nr 51, Męcinka

8 Gminny Ośrodek Zdrowia Ilość zadeklarowanych pacjentów do GOZ Piotrowice: 3492 Lp.Nazwa SołectwaIlość zadeklarowanych pacjent ó w Mieszkańcy gminy wg sołectw IV kw. % 1.Chełmiec ,7 2. Myślin ó w ,8 3. Much ó w ,4 4. Kondrat ó w ,3 5.Pomocne ,8 6. Sich ó wek ,9 7. Stanisław ó w ,1 8. Sich ó w ,4 9.Słup ,4 10Chroślice ,2 11.Męcinka ,2 12.Przybyłowice ,5 13. Małusz ó w ,7 14.Piotrowice ,6 15.Jawor i okolice213 RAZEM: os ó bRazem: os ó b

9 Ilość zadeklarowanych pacjentów do GOZ

10 Pacjenci zadeklarowani do GOZ w Piotrowicach w latach na koniec każdego roku. Rok Liczba zadeklarowanych pacjent ó w

11

12 Pacjenci przyjęci w GOZ w Piotrowicach w latach (na koniec każdego roku). ROK Liczba przyjętych pacjent ó w

13

14 Gminny Ośrodek Zdrowia Ogólny zarys udzielanych świadczeń zdrowotnych Ilość przyjętych pacjentów w 2013 roku: - dorosłych – ; w tym wizyty domowe – dzieci – 2 670; w tym wizyty domowe – 30 - punkt szczepień – ilość urodzonych dzieci – 19

15 Gminny Ośrodek Zdrowia Podstawową działalnością GOZ są świadczenia medyczne udzielane na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia we Wrocławiu w zakresie: - podstawowa opieka zdrowotna, - pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne, - położna środowiskowo-rodzinna, - pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania (higienistka szkolna).

16 Gminny Ośrodek Zdrowia Kwalifikacje personelu udzielającego świadczenia zdrowotne : 1 lekarz - pediatra, specjalizacja medycyny rodzinnej, 4 lekarzy - specjalista chorób wewnętrznych, 1 lekarz - specjalista neurologii, 1 fizykoterapeuta, 3 pielęgniarki środowiskowo /rodzinne, 1 pielęgniarka zabiegowa, 1 położna środowiskowo-rodzinna, 1 higienistka szkolna.

17 Gminny Ośrodek Zdrowia Lekarze przyjmują wg harmonogramu podanego do wiadomości pacjentów w ośrodku zdrowia i w każdym punkcie lekarskim. Pacjent ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej na terenie GOZ w Piotrowicach. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie. W przypadku nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, wypadku lub urazu w godz. od do 8 00 następnego dnia oraz całodobowo w czasie dni wolnych od pracy, niedziele i święta, pacjenci mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jaworskim Centrum Medycznym w Jaworze ul. Szpitalna 3.

18 Gminny Ośrodek Zdrowia Ogólny zarys udzielanych świadczeń zdrowotnych Ilość przyjętych pacjentów w 2013 roku: dorosłych – ; w tym wizyty domowe – 129 dzieci – 2 670; w tym wizyty domowe – 30 punkt szczepień – 413 ilość urodzonych dzieci – 19.

19 Gminny Ośrodek Zdrowia MiejscowośćIlość przyjętych przez lekarza Porady ogólne W tym wizyty domowe Porady dla dzieci W tym wizyty domowe 1 Piotrowice Męcinka Pomocne Razem

20 Gminny Ośrodek Zdrowia MiejscowośćIlość zabiegów w gabinecie pielęgniarki Ilość wykonywany ch szczepień Ilość zabiegów w terenie Ilość badań w terenie Ilość odwiedzin w terenie 1 Piotrowice Męcinka Pomocne Razem

21 Ilość wykonanych szczepień w 2012 i 2013r. ROKILOŚĆ WYKONANYCH SZCZEPIEŃ

22 Szczepienia wykonane w 2013r. MIEJSCOWOŚĆWYKONANE SZCZEPIENIA Piotrowice189 Męcinka118 Pomocne106 RAZEM:413

23 Gminny Ośrodek Zdrowia Ilość urodzonych dzieci wg miejsca zamieszkania: Liczba zgonów: 32 osób. MiejscowośćIlość urodzonych dzieci Piotrowice5 Męcinka7 Pomocne7 Razem:19

24 Gminny Ośrodek Zdrowia Badania i pomiary wykonywane w gabinecie lekarza i pielęgniarki POZ: EKG – 231 Poziom glukozy – 711 OB – 249 pobrania badań laboratoryjnych – Badania bilansowe: 2-latka – 28 4-latka – 44 6-latka – latka – 40 inne badania bilansowe – 37.

25 Ilość udzielonych zabiegów (usług) rehabilitacyjnych Zabiegi rehabilitacyjne W latach: 2012 i 2013 Liczba pacjentów objętych rehabilitacją Ilość udzielonych zabiegów ogółem

26


Pobierz ppt "INFORMACJA na temat oceny zabezpieczenia usług zdrowotnych na terenie gminy Męcinka za 2013 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google