Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Lubuskiej Izby Rolniczej w 2010 roku Kalsk, 8 grudnia 2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Lubuskiej Izby Rolniczej w 2010 roku Kalsk, 8 grudnia 2010r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Lubuskiej Izby Rolniczej w 2010 roku Kalsk, 8 grudnia 2010r.

2 Posiedzenia WZ, Rad Powiatowych i Zarządu LIR 1. W roku 2010 odbyło się Walne Zgromadzenie LIR w dniu 23.04.2010r. 2. Zarząd LIR odbył w 2010 r. 11 posiedzeń, z tego 2 wyjazdowe. Zarząd zorganizował 3 posiedzenia Lubuskiego Forum Rolniczego (skupiającego związki i organizacje rolnicze), w tym jedno z udziałem Z-cy Komisarza Spisowego i dyr. WUS Romana Fedaka 3. W 2010 r. w 12 powiatach odbyło się 37 posiedzeń Rad Powiatowych LIR. Najwięcej posiedzeń zwołały Rady Powiatowe: Międzyrzecka, Gorzowska, Strzelecko-drezdenecka, Żarska, natomiast najmniej Wschowska i Sulęcińska. Na posiedzenia Rad Powiatowych LIR zapraszano przedstawicieli instytucji rolniczych i okołorolniczych, którzy dzielili się z rolnikami aktualnymi, niezbędnymi informacjami.

3 Zestawienie wydanych do ANR opinii w sprawie obrotu ziemią w woj. lubuskim Odział Terenowy LIR w Gorzowie Wlkp. LpWyszczególnienieOgółemUwagi 1. Wnioski o zastosowanie trybu przetargu ograniczonego 6-------- 2. Opinie w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 11-------- 3. Opinie w sprawie sprzedaży nieruchomości o pow. powyżej 100 ha 2-------- 4. Opinie w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz nadleśnictw 4-------- 5. Przedłużenie umowy dzierżawy 1--------

4 Zestawienie wydanych do ANR opinii w sprawie obrotu ziemią w woj. Lubuskim- cd Centrala LIR w Zielonej Górze LpWyszczególnienieOgółemUwagi 1. Przeznaczenie gruntów rolnych lub leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 27----- 2. Wnioski o zastosowanie trybu przetargu ograniczonego 6----- 3. Opinie w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 7----- 4. Opinie w sprawie sprzedaży nieruchomości o pow. powyżej 100 ha 7----- 5. Opinie w sprawie nabycia gruntów przez cudzoziemca 6----- 6.7.8. Przedłużenie umowy dzierżawy Opinie w sprawie restrukturyzacji gosp. rolnych Opinie w sprawie przekazania gruntów dla Lasów Państwowych 2113---------------

5 Ważniejsze spotkania i przedsięwzięcia zorganizowane lub współorganizowane przez LIR Seminarium grup producenckich nt. konsolidacji oraz powołania Lubuskiego Zrzeszenia Grup Producentów Rolnych –Izby Gospodarczej w Kalsku 19.02.2010r. Seminarium grup producenckich nt. konsolidacji oraz powołania Lubuskiego Zrzeszenia Grup Producentów Rolnych –Izby Gospodarczej w Kalsku 19.02.2010r. Seminarium dwudniowe Zmiany w PROW 2007-13. Nowoczesne technologie w rolnictwie – 27-28.V. 2010r. w Skwierzynie. Seminarium dwudniowe Zmiany w PROW 2007-13. Nowoczesne technologie w rolnictwie – 27-28.V. 2010r. w Skwierzynie. Wyjazd studyjny – Liderów obszarów wiejskich do Francji i Parlamentu Europejskiego w Brukseli –VI`br. Wyjazd studyjny – Liderów obszarów wiejskich do Francji i Parlamentu Europejskiego w Brukseli –VI`br. Organizacja imprezy promocyjnej - Lubuskich Dni Żywności i Pikniku Zbożowego w skansenie w Ochli –wrzesień 2010r. Organizacja imprezy promocyjnej - Lubuskich Dni Żywności i Pikniku Zbożowego w skansenie w Ochli –wrzesień 2010r.

6 Ważniejsze spotkania i przedsięwzięcia zorganizowane lub współorganizowane przez LIR - cd Wyjazd studyjny rolników z opolskich i wielkopolskich grup producentów rolnych z Lubuskim Zrzeszeniem Grup Producentów Rolnych do lubuskich i zachodniopomorskich podmiotów rolnych - wymiana doświadczeń, Wyjazd studyjny rolników z opolskich i wielkopolskich grup producentów rolnych z Lubuskim Zrzeszeniem Grup Producentów Rolnych do lubuskich i zachodniopomorskich podmiotów rolnych - wymiana doświadczeń, Wyjazd studyjny delegatów LIR do Saksonii Spotkania rolników Pogranicza 14-15.X.2010r. Wyjazd studyjny delegatów LIR do Saksonii Spotkania rolników Pogranicza 14-15.X.2010r. Uczestnictwo w targach, seminariach, kiermaszach, turniejach wsi w Kalsku, Gliśnie, Sielinku oraz na dożynkach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych: Jasnogórskich i Prezydenckich w Spale. Uczestnictwo w targach, seminariach, kiermaszach, turniejach wsi w Kalsku, Gliśnie, Sielinku oraz na dożynkach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych: Jasnogórskich i Prezydenckich w Spale. Delegaci LIR pracowali w ponad 50 komisjach szacujących straty klęskowe, powołanych przez Wojewodę. Delegaci LIR pracowali w ponad 50 komisjach szacujących straty klęskowe, powołanych przez Wojewodę.

7 Organy, w których LIR reprezentuje rolników Stała Konferencja Współpracy przy Wojewodzie, Stała Konferencja Współpracy przy Wojewodzie, Regionalnej Radzie Ochrony Środowiska przy RDOŚ, Regionalnej Radzie Ochrony Środowiska przy RDOŚ, Społeczna Rada Doradztwa Rolniczego przy LODR, Społeczna Rada Doradztwa Rolniczego przy LODR, Wojewódzki Fundusz Gruntów Rolnych przy Urzędzie Marszałkowskim, Wojewódzki Fundusz Gruntów Rolnych przy Urzędzie Marszałkowskim, Rada Gospodarki Wodnej Regionu Warty, Odry, Rada Gospodarki Wodnej Regionu Warty, Odry, Lubuski Sejmik Gospodarczy, Lubuski Sejmik Gospodarczy, Zielonogórska Giełda Rolno-Towarowa, Gorzowski Rynek Hurtowy, Zielonogórska Giełda Rolno-Towarowa, Gorzowski Rynek Hurtowy, Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmian w Lubinicku, Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmian w Lubinicku,

8 Organy, w których LIR reprezentuje rolników -cd Państwowa Inspekcja Pracy – Porozumienie o współpracy w zakresie BHP w rolnictwie indywidualnym, Państwowa Inspekcja Pracy – Porozumienie o współpracy w zakresie BHP w rolnictwie indywidualnym, W Wojewódzkich i Powiatowych Radach Zatrudnienia poprzez Wojewódzki Urząd Pracy oraz Pakt na Rzecz Zatrudnienia, W Wojewódzkich i Powiatowych Radach Zatrudnienia poprzez Wojewódzki Urząd Pracy oraz Pakt na Rzecz Zatrudnienia, Współpraca ze związkami i organizacjami rolniczymi poprzez Lubuskie Forum Rolnicze, Współpraca ze związkami i organizacjami rolniczymi poprzez Lubuskie Forum Rolnicze, Lokalne Grupy Działania (LGD), Lokalne Grupy Działania (LGD), Konsultacje planów ochrony środowiska w strefach Natura 2000, Konsultacje planów ochrony środowiska w strefach Natura 2000, LIR uczestniczy w sieci KSOW, gdzie pozyskuje wsparcie w różnych przedsięwzięciach (konferencjach, wyjazdach studyjnych) LIR uczestniczy w sieci KSOW, gdzie pozyskuje wsparcie w różnych przedsięwzięciach (konferencjach, wyjazdach studyjnych)

9 Stanowiska i wystąpienia Zarządu LIR - w sprawie: poszerzenia listy gatunków zwierząt chronionych, za które odpowiadałby Skarb Państwa o łabędzie (duże szkody w oziminach), poszerzenia listy gatunków zwierząt chronionych, za które odpowiadałby Skarb Państwa o łabędzie (duże szkody w oziminach), braku dostatecznej melioracji podstawowej i szczegółowej, braku dostatecznej melioracji podstawowej i szczegółowej, W trudnej sytuacji na rynku zbóż i rzepaku –wystosowano apel do firm skupujących płody rolne o niekaranie poszkodowanych producentów, W trudnej sytuacji na rynku zbóż i rzepaku –wystosowano apel do firm skupujących płody rolne o niekaranie poszkodowanych producentów, uregulowań w dopłatach rolnośrodowiskowych, obsad w uprawach sadowniczych, uregulowań w dopłatach rolnośrodowiskowych, obsad w uprawach sadowniczych, w spr. przyśpieszenia ścieżki prywatyzacji małych powierzchniowo działek, w tym przylegających do gruntów rolników, w spr. przyśpieszenia ścieżki prywatyzacji małych powierzchniowo działek, w tym przylegających do gruntów rolników, Naliczania zawyżonych czynszów dzierżawnych gruntów przewyższających o kilkaset % zapisane w wieloletnich umowach z ANR, Naliczania zawyżonych czynszów dzierżawnych gruntów przewyższających o kilkaset % zapisane w wieloletnich umowach z ANR, zmiany monitoringu suszy, czyli zwiększenia liczby punktów monitorujących opady atmosferyczne, co będzie miało wpływ na szacowanie klimatycznego bilansu wodnego – do IUNiG i MRiRW, zmiany monitoringu suszy, czyli zwiększenia liczby punktów monitorujących opady atmosferyczne, co będzie miało wpływ na szacowanie klimatycznego bilansu wodnego – do IUNiG i MRiRW, projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (brak zgody na planowane wyłączenia 30% gruntów z dzierżawionych nieruchomości), projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (brak zgody na planowane wyłączenia 30% gruntów z dzierżawionych nieruchomości),

10 Organizacja szkoleń dla rolników 1.W ramach projektu szkoleniowego z KRIR z Funduszy Promocji przeprowadzono cykl 6 szkoleń dla hodowców z zakresu kształtowania czynników warunkujących produkcję mleka, mięsa wołowego i wieprzowego wysokiej jakości. 2.Przeprowadzono spotkania informacyjno-szkoleniowe nt. zakładania grup prod. rolnych, szacowania szkód łowieckich, obowiązkowych ubezpieczeń w rolnictwie, 2.Realizujemy projekt edukacyjno-wydawniczy nt. ochrony środowiska i ekologii – cykl artykułów dofinansowany z WFOŚiGW. 3.Obecnie LIR podpisała umowę konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i 8 in. podmiotami w sprawie złożenia projektu szkoleniowego do FAPA – alternatywne źródła dochodu, 4.W konsorcjum z LODR wygrano w IV`2010 konkurs na Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie z PROW. 5.Oczekujemy również na ocenę merytoryczną kolejnego projektu do EFS nt. szkoleń na obszarach wiejskich, w tym maszyn wolnobieżnych, prawo jazdy B, opiekunek osób starszych, itp.

11 Porady prawne W każdy wtorek w Biurze LIR w Zielonej Górze i w środę w OT w Gorzowie Wlkp. rolnicy mogą skorzystać z bezpłatnej, specjalistycznej porady prawnej. Najczęściej porady dotyczyły: szkód w uprawach z tytułu klęsk- suszy, wymoknięcia, a przede wszystkim szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną, szkód w uprawach z tytułu klęsk- suszy, wymoknięcia, a przede wszystkim szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną, spraw związanych z dzierżawami gruntów pomiędzy rolnikami i od ANR, spraw związanych z dzierżawami gruntów pomiędzy rolnikami i od ANR, dopłat bezpośrednich i interpretacji ARiMR, dopłat bezpośrednich i interpretacji ARiMR, budowy inwestycji z zakresu OZE na gruntach rolnych, budowy inwestycji z zakresu OZE na gruntach rolnych, postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, darowizn, postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, darowizn, spraw związanych z rejestrami gruntów. spraw związanych z rejestrami gruntów.

12 Rolniczy Puls W wielu sprawach pomocnym doradcą było nasze pismo Rolniczy Puls( nakład 3 tys. egz.), w którym oprócz informacji z zakresu działalności samorządu rolniczego, zamieszczaliśmy informacje o regulacjach prawnych, technologiach upraw, alternatywnych źródłach dochodów oraz Wspólnej Polityce Rolnej.

13 Pozostałe informacje - w marcu br. weszło w życie znowelizowane Rozporządzenie nt. szacowania szkód łowieckich, korzystniejsze dla rolnika, wypracowane m.in.. Przez zespół roboczy w naszej Izbie. Obecnie Zespół pracuje nad zmianą Ustawy Prawo Łowieckie, - w marcu br. weszło w życie znowelizowane Rozporządzenie nt. szacowania szkód łowieckich, korzystniejsze dla rolnika, wypracowane m.in.. Przez zespół roboczy w naszej Izbie. Obecnie Zespół pracuje nad zmianą Ustawy Prawo Łowieckie, Przedstawicielki LIR uczestniczyły w 2 konferencjach Krajowego Forum Kobiet Wiejskich, Przedstawicielki LIR uczestniczyły w 2 konferencjach Krajowego Forum Kobiet Wiejskich, Przedstawiciele LIR brali udział w wielu audycjach w mediach (prasa, radio, tvp) w udzielaniu informacji dla rolników, Przedstawiciele LIR brali udział w wielu audycjach w mediach (prasa, radio, tvp) w udzielaniu informacji dla rolników, LIR organizowała także kolonię zimową i letnią dla dzieci rolników nad morzem z pozyskanych na ten cel środków Funduszu Pomocniczego KRUS, LIR organizowała także kolonię zimową i letnią dla dzieci rolników nad morzem z pozyskanych na ten cel środków Funduszu Pomocniczego KRUS, Na wniosek LIR odznaczono 14 rolników i osób działających na rzecz rolnictwa i województwa odznaką honorową Zasłużony dla Województwa Lubuskiego, Zasłużony dla Rolnictwa oraz Brązowym Krzyżem Zasługi Na wniosek LIR odznaczono 14 rolników i osób działających na rzecz rolnictwa i województwa odznaką honorową Zasłużony dla Województwa Lubuskiego, Zasłużony dla Rolnictwa oraz Brązowym Krzyżem Zasługi

14 Pozostałe informacje cd. - Przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy i darów płodów rolnych dla powodzian –zebraną kwotę 6 200 zł rozdysponowano na sadzonki truskawek dla rolników woj. świętokrzyskiego oraz materiały szkolne dla dzieci rolników gmin powiatu żarskiego. - Przy LIR działa spółka z o.o. RL, utrzymująca się z pozyskiwania reklam, organizacji szkoleń, która wypracowany zysk przeznacza na cele statutowe, -LIR fundowała wiele nagród rzeczowych w przedsięwzięciach dotyczących wsi i rolnictwa – w konkursie wieńców dożynkowych, turniejach wsi, olimpiadzie bhp w rolnictwie indywidualnym, przeglądach zespołów ludowych, kryształowej koniczyny, wystawie koni, itp., -LIR utworzyła XI`2010 z Lubuskim Sejmikiem Gospodarczym – Sąd Arbitrażowy, gdzie przedsiębiorcy, w tym rolni mogą łatwiej dochodzić swych praw.

15 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Lubuskiej Izby Rolniczej w 2010 roku Kalsk, 8 grudnia 2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google