Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAWODY BUDOWLANE Kasia Ziobro 1a. 1. BETONIARZ ZBROJARZ Betoniarz-zbrojarz przygotowuje mieszanki betonowe, siatki i szkielety zbrojeniowe oraz wykonuje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAWODY BUDOWLANE Kasia Ziobro 1a. 1. BETONIARZ ZBROJARZ Betoniarz-zbrojarz przygotowuje mieszanki betonowe, siatki i szkielety zbrojeniowe oraz wykonuje."— Zapis prezentacji:

1 ZAWODY BUDOWLANE Kasia Ziobro 1a

2 1. BETONIARZ ZBROJARZ Betoniarz-zbrojarz przygotowuje mieszanki betonowe, siatki i szkielety zbrojeniowe oraz wykonuje elementy budynków i budowli z betonu i ż elbetonu. Jego praca odbywa si ę najcz ęś ciej na placu budowy w zmiennych warunkach atmosferycznych lub w zak ł adach prefabrykacji pod dachem lecz cz ę sto przy du ż ej wilgotno ś ci powietrza, du ż ym ha ł asie i zapyleniu.

3 ZADANIA: ustalanie na podstawie dokumentacji technicznej rodzaju i zakresu robót betoniarsko-zbrojarskich, potrzebnych materia ł ów, sprz ę tu i maszyn, okre ś lanie na podstawie rysunków roboczych po ł o ż enia poszczególnych pr ę tów zbrojeniowych w elemencie ż elbetowym, ustawienie deskowa ń i rusztowa ń, przygotowanie zbrojenia(jego czyszczenie, prostowanie, ci ę cie, wyginanie), monta ż szkieletów zbrojeniowych w deskowaniu, wytwarzanie i transport mieszanki betonowej, uk ł adanie i zag ę szczanie mieszanki betonowej, piel ę gnowanie betonu.

4 2. CIE Ś LA Zawód cie ś li zwi ą zany jest z obróbk ą drewna. W odró ż nieniu od stolarza albo meblarza cie ś la (stolarz budowlany) pracuje w budownictwie i do jego zada ń nale ż y wykonywanie konstrukcji drewnianych do szalunków i stemplowa ń, konstrukcji wie ń cowych, wi ęź by dachowej, okien i drzwi.

5 W pracy wykorzystuje odpowiednie materia ł y łą cz ą ce (gwo ź dzie, sworznie, ś ruby, klamry, pier ś cienie, jarzma, ś ciski stalowe, wk ł adki z ę bate itp.), za pomoc ą których spaja przygotowany materia ł. Doskona ł e opanowanie ró ż nych sposobów łą czenia drewna (przez pasowanie, zbijanie, przykr ę canie itp.) to najistotniejsza umiej ę tno ść w zawodzie cie ś li.

6 Cie ś la powinien potrafi ć bezb łę dnie odczytywa ć rysunki techniczne. Musi zna ć w ł a ś ciwo ś ci i wady ró ż nych gatunków drewna, poniewa ż okre ś la ich przydatno ść do wykonywania ró ż norodnych konstrukcji (np. inne cechy ma mie ć drewno u ż yte do deskowania form betonowych, inne murarskich). Musi równie ż zna ć si ę na ś rodkach chemicznych stosowanych do impregnacji drewna. Cie ś la cz ę sto sam powleka drewno ś rodkami grzybobójczymi, owadobójczymi i uodparniaj ą cymi na ogie ń oraz przeciwdzia ł aj ą cymi przyczepno ś ci betonu do drewna.

7 Praca cie ś li wymaga du ż ej precyzji. Najtrudniejsze jest wykonywanie skomplikowanych konstrukcji drewnianych stropów (np. kopu ł owych) i ł uków (kr ąż yn), poniewa ż trzeba wtedy umie ć wygina ć drewno. Wspó ł cze ś nie cie ś la musi zna ć si ę na ró ż nych systemach szalunków, równie ż na takich gdzie wykorzystuje si ę materia ł y inne ni ż drewno, np. metalowe.

8 3. DEKARZ Dekarz to rzemie ś lnik trudni ą cy si ę kryciem dachów, ich konserwacj ą i napraw ą oraz monta ż em urz ą dze ń s ł u żą cych do odprowadzania wody z powierzchni dachów. Wykonuje tak ż e podk ł ady pod pokrycia dachowe oraz montuje okna dachowe, wy ł azy i ś wietliki.

9 Dekarz-blacharz wykonuje jeden z wa ż niejszych elementów budowli, jakim jest pokrycie dachu. Dach sk ł ada si ę z trzech cz ęś ci: konstrukcji no ś nej, podk ł adu i poszycia dachowego. Je ż eli konstrukcja no ś na i podk ł ad s ą drewniane to wykonuje je cie ś la budowlany. Dzie ł em dekarza najwa ż niejsza cz ęść dachu, która bezpo ś rednio chroni budowl ę przed wp ł ywami atmosferycznymi. Dobre wykonanie poszycia dachowego ma ogromny wp ł yw na trwa ł o ść obiektu. Chodzi g ł ownie o to, by zabezpiecza ł o przed wilgoci ą, musi te ż wytrzyma ć podmuchy wiatru i zmiany temperatury otoczenia.

10 Uzupe ł nieniem wi ę kszo ś ci dachów s ą urz ą dzenia do odp ł ywu wody, na przyk ł ad rynny i rury spustowe oraz ich instalacj ą równie ż zajmuje si ę dekarz-blacharz. Trudno jednocze ś nie rozstrzygn ąć, czy stanowisko pracy dekarza to dach, czy mo ż e warsztat, a praca na dachu jest tylko monta ż em wcze ś niej przygotowanego w warsztacie poszycia dachowego.

11 Praca w tym zawodzie dzieli si ę na dwa wyra ź ne etapy. Pierwszy z nich to praca na ziemi, najcz ęś ciej w warsztacie lub obok budynku, drugi etap to prace na dachu oraz monta ż elementów poszycia. Podczas wykonywania prac na wolnym powietrzu uci ąż liwa mo ż e by ć zmienna temperatura powietrza, ha ł as – zw ł aszcza przy ci ę ciu blach, a podczas zgrzewania mas bitumicznych, wydzielanie si ę dra ż ni ą cych substancji. Łą czenie blach przez lutowanie powoduje ulatnianie si ę ró ż nych gazów. Ci ą g ł e podnoszenie materia ł ów, si ę ganie po nie, trwanie w niewygodnej pozycji, tak charakterystyczne dla sposobu pracy dekarza, grozi przewlek ł ymi chorobami narz ą du ruchu. Najwi ę kszym niebezpiecze ń stwem tej pracy jest jednak ryzyko upadków z wysoko ś ci i ryzyko skalecze ń, zw ł aszcza przy obróbce blachy.

12 4. KAMIENIARZ Kamieniarz to osoba zajmuj ą ca si ę obróbk ą kamienia jako surowca, s ł u żą cego do wykonywania ró ż nych przedmiotów u ż ytkowych i ozdobnych. W praktyce najcz ę stszym zaj ę ciem kamieniarza jest przygotowywanie nagrobków – obróbka kamiennej p ł yty pod k ą tem zabezpieczenia jej przed destrukcyjnym dzia ł aniem warunków atmosferycznych i nadania ewentualnego po ł ysku. Nast ę pnie kamieniarz przy pomocy narz ę dzi r ę cznych lub mechanicznych nanosi na p ł yt ę napisy i symbole, zlecone przez klienta, a gotowy nagrobek montuje w miejscu pochówku.

13 Inn ą, równie popularn ą grup ą zlece ń kamieniarskich jest wykonywanie kostek brukowych, kraw ęż ników i innych elementów, wykorzystywanych do budowy dróg i chodników publicznych i prywatnych. Kamieniarz z zaci ę ciem artystycznym mo ż e zajmowa ć si ę tak ż e tworzeniem rze ź b, p ł askorze ź b lub fontann, przeznaczonych do wn ę trz i ogrodów.

14 Pierwszym i najwa ż niejszym warunkiem, którego spe ł nienie otwiera drog ę do wykonywania zawodu kamieniarza jest konieczno ść posiadania wykszta ł cenia kierunkowego, pozyskanego w zasadniczej szkole zawodowej w adekwatnej specjalno ś ci. Oczywi ś cie kamieniarstwem mog ą zajmowa ć si ę tak ż e absolwenci kierunków takich jak budownictwo, jednak w tym przypadku nie b ę dzie to ju ż dzia ł alno ść zwi ą zana z wykonywaniem nagrobków, a raczej bardziej zaawansowanymi i skomplikowanymi zleceniami. Miejscem pracy kamieniarza jest obszar zak ł adu kamieniarskiego, w którym pracownik realizuje poszczególne zlecenia, pocz ą wszy od wyboru i przetransportowania surowca, poprzez jego wykuwanie, na wyko ń czeniu finalnego produktu ko ń cz ą c.

15 5. KOMINIARZ Kominiarz − rzemie ś lnik zajmuj ą cy si ę czyszczeniem i sprawdzaniem stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Zawód kominiarza mo ż na zdoby ć na dwa sposoby: - ucz ę szczaj ą c do szko ł y zawodowej o kierunku "kominiarz" trwaj ą cej trzy lata. Ucze ń ucz ę szczaj ą cy do szko ł y odbywa praktyk ę zawodow ą, gdzie zdobywa niezb ę dne umiej ę tno ś ci do przygotowania do egzaminu czeladniczego. Po uko ń czeniu szko ł y absolwent otrzymuje zawód kominiarz, jednak bez zdania egzaminu czeladniczego po zako ń czeniu szko ł y absolwent pozostaje bez jakichkolwiek uprawnie ń.

16 - poprzez praktyk ę zawodow ą, czyli poprzez prac ę w zawodzie kominiarz jako pomocnik kominiarski, przez okres równy liczbie lat nauki w szkole i przyst ą pieniu do egzaminu czeladniczego w rzemio ś le kominiarstwo. Czeladnik kominiarski, po przepracowaniu w zawodzie kolejnych trzech lat, mo ż e zdawa ć egzamin na mistrza kominiarskiego. Egzaminy w zawodzie kominiarz przeprowadzane s ą przez Izby Rzemie ś lnicze.

17 Istniej ą trzy stopnie zawodowe kominiarzy (hierarchia): - Mistrz kominiarski nosi przewa ż nie cylinder tzw. "pliszok". Osoba posiadaj ą ca taki tytu ł mo ż e wydawa ć opinie za ś wiadczenia oraz ekspertyzy. - Czeladnik kominiarski nosi przewa ż nie cylinder tzw. "szapoklak". Jest to osoba przyuczaj ą ca si ę do zdania egzaminu mistrzowskiego. Mo ż e ona czy ś ci ć przewody, zajmowa ć si ę konserwacj ą, lecz nie mo ż e wydawa ć opinii i ekspertyz. - Pomocnik kominiarski (ucze ń ) nosi przewa ż nie tzw. "keplik" lub "melonik". Osoba ta nie mo ż e samodzielnie pracowa ć na rejonie, mo ż e jedynie wykonywa ć czynno ś ci pod okiem mistrza b ą d ź czeladnika.

18 6. MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH Monter izolacji budowlanych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osob ą zajmuj ą c ą si ę monta ż em, konserwacj ą i napraw ą izolacji termicznych, akustycznych, wodoszczelnych, wykorzystywanych w budynkach u ż ytkowych i mieszkalnych. Do izolacji budowlanych zaliczamy tak ż e wszelkie pow ł oki ochronne stosowane w odniesieniu do maszyn i budynków przemys ł owych – izolacje rur, kot ł ów, pieców, ch ł odni, etc. Najcz ęś ciej jednak osoba zatrudniona w tym charakterze zajmuje si ę ocieplaniem i wyg ł uszaniem wn ę trz budynków w stanie surowym, oraz wtórnym ocieplaniem domów i bloków mieszkalnych styropianem.

19 Monter izolacji budowlanych jest odpowiedzialny za remontowanie i konserwowanie izolacji ju ż istniej ą cych, celem wyd ł u ż enia ich ż ywotno ś ci i skuteczno ś ci. Praca montera wi ąż e si ę cz ę sto z przebywaniem na du ż ej wysoko ś ci, oraz pod wp ł ywem substancji szkodliwych dla zdrowia. Pierwszym i najwa ż niejszym wymogiem, którego spe ł nienie otwiera drog ę do wykonywania zawodu montera izolacji budowlanych jest uko ń czenie jednej z zasadniczych szkó ł zawodowych w specjalno ś ci monter izolacji budowlanych, lub technikum budowlanego.

20 Potencjalni pracodawcy zwracaj ą szczególn ą uwag ę na do ś wiadczenie pracownika, pozyskane na stanowisku o podobnym charakterze, a tak ż e znajomo ść powszechnie wykorzystywanych izolacji budowlanych i sposobów ich monta ż u i konserwacji. Cechy personalne, pozwalaj ą ce na efektywn ą prac ę w zespole, oraz zaanga ż owanie w wype ł nianiu powierzonych obowi ą zków to dodatkowe atuty kandydata. Osoby zainteresowane prac ą w tym charakterze musz ą posiada ć odpowiednie warunki fizyczne, co zwi ą zane jest z trudnymi warunkami pracy montera. Jak wcze ś niej wspomniano, monter izolacji budowlanych wielokrotnie pracuje na wysoko ś ciach, przebywaj ą c przy tym w otoczeniu substancji szkodliwych dla zdrowia. Praca montera nosi znamiona pracy fizycznej.

21 7. TECHNOLOG ROBÓT WYKO Ń CZENIOWYCH Technolog robót wyko ń czeniowych pracuje w pomieszczeniach zamkni ę tych, mo ż e tak ż e pracowa ć na wysoko ś ci. Prace wykonuje samodzielnie lub w ma ł ym zespole.

22 Technolog robót wyko ń czeniowych w budownictwie mo ż e realizowa ć zadania zawodowe zwi ą zane z: wyka ń czaniem robót murarskich ( ś cianki dzia ł owe, obudowy, osadzanie drobnych elementów prefabrykowanych). k ł adzeniem tynków zwyk ł ych i cienkowarstwowych. wykonywaniem wyk ł adzin ś ciennych z p ł ytek ceramicznych, desek, paneli i p ł yt. wykonywaniem pod ł óg z tworzyw sztucznych, p ł ytek ceramicznych, deszczu ł ek pod ł ogowych, p ł yt mozaikowych i paneli. malowanie technik ą emulsyjn ą, klejowa, olejn ą

23 Technologa robót wyko ń czeniowych w budownictwie winna cechowa ć : odpowiedzialno ść, zdyscyplinowanie, dok ł adno ść przy wykonywaniu zadania, co jest podstawa jako ś ci i trwa ł o ś ci wykonywanej pracy, a tak ż e wyczucie proporcji, estetyki i pi ę kna, co ma wp ł yw na efekt ko ń cowy jego pracy. Typowe stanowiska pracy: malarz, tynkarz, posadzkarz, pracownik wyko ń czeniowych robót ok ł adzinowych, monter sufitów podwieszanych, monter ś cianek dzia ł owych, monter stolarki budowlanej, monter ś lusarki budowlanej, konserwator budowlanych robót wyko ń czeniowych.

24 8. MURARZ TYNKARZ Murarz to wykwalifikowany robotnik zajmuj ą cy si ę wznoszeniem ś cian z cegie ł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materia ł ów budowlanych. Oprócz ś cian mo ż e wykonywa ć tak ż e schody, filary czy stropy, uk ł ada ć na ś cianach elewacje, wykuwa ć otwory.

25 Murarz mo ż e równie ż kierowa ć pracami rozbiórkowymi i je przeprowadza ć. Swoj ą prac ę murarz wykonuje zwykle w ci ą gu dnia, zatrudnianie murarzy w systemie zmianowym to rzadko ść. Osoba zamierzaj ą ca wykonywa ć ten zawód musi przyzwyczai ć si ę do cz ę stych zmian miejsca pobytu (jest to uzale ż nione od miejsca nowej budowy). Murarz pracuje na budowie lub przy remontach obiektów. Cz ę sto musi wykonywa ć swoje zadania przy niesprzyjaj ą cej pogodzie i na du ż ych wysoko ś ciach, dlatego nie powinien cierpie ć na l ę k wysoko ś ci. Murarze przewa ż nie tworz ą zespo ł y, w których ka ż dy ma swoje wyznaczone zadania. W tej pracy wa ż na jest te ż zr ę czno ść oraz wytrzyma ł o ść na wysi ł ek fizyczny. Kandydat na murarza musi tak ż e przej ść specjalistyczne badania lekarskie aby sprawdzi ć wzrok, s ł uch, koordynacj ę wzrokowo-s ł uchow ą oraz poczucie równowagi.


Pobierz ppt "ZAWODY BUDOWLANE Kasia Ziobro 1a. 1. BETONIARZ ZBROJARZ Betoniarz-zbrojarz przygotowuje mieszanki betonowe, siatki i szkielety zbrojeniowe oraz wykonuje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google