Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wykładu (WDS 2012/2013 nr 15). Podsumowanie wykładu (WDS 2012/2013 nr 15) 1. Globalizacja a społeczeństwo informacyjne: społeczeństwo informacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wykładu (WDS 2012/2013 nr 15). Podsumowanie wykładu (WDS 2012/2013 nr 15) 1. Globalizacja a społeczeństwo informacyjne: społeczeństwo informacyjne."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wykładu (WDS 2012/2013 nr 15)

2 Podsumowanie wykładu (WDS 2012/2013 nr 15) 1. Globalizacja a społeczeństwo informacyjne: społeczeństwo informacyjne jako trzecie stadium cywilizacyjne (po rolniczej i przemysłowej); sektor informacji dotyczy: produkcji informacji; przetwarzania informacji (technologie hardware i software); dystrybucji informacji (telekomunikacja, telewizja kablowa, Internet, itp.) i usługi w zakresie udostępniania informacji (biblioteki, księgarnie); tworzenie miast sieciowych (pokolenie SMS-ów). Internet - korzyści (wiedza i szanse ekonomiczne oraz wzrost kapitału społecznego) i zagrożenia (uzależnienie od Internetu, bezrobocie technologiczne/potrzeba re-kwalifikacji, społeczne nierówności cyfrowe, e-wojny i bomby logiczne).

3 Podsumowanie wykładu (WDS 2012/2013 nr 15) 2. Badania nad wykorzystaniem Internetu pokazują np., że osoby, które mają do niego dostęp: częściej rozmawiają i odwiedzają się wzajemnie, częściej komunikują się z przyjaciółmi, sąsiadami i rodziną oraz ze znajomymi poza swoim sąsiedztwem oraz lepiej znają ludzi ze swojej dzielnicy; maile zwiększają liczbę spotkań towarzyskich i ułatwiają organizację imprez lokalnych, a także pomagają w lokalnych i krajowych działaniach politycznych. Manuel Castells - Internet a gospodarka sieci/społeczeństwo sieciowe: główne pojęcia to - transfer informacji, przestrzenie przepływów, władza to kontrola sieci przepływów, główny konflikt to napięcie między charakterem sieci opierającym się na braku umiejscowienia a potrzebą zakorzenienia ludzi; specyfiką komunikacji internetowej jest niezwykła łatwośćmaskowania (ukrywania) własnej osoby, czasu i miejsca działalności.

4 Podsumowanie wykładu (WDS 2012/2013 nr 15) 3. Społeczeństwo sieci /sieciowe (Manuel Castells): Wiek Informacji : początek to lata 70-te XX wieku, jest to zmiana skokowa, pojawienie się gospodarki informacyjnej, globalnej i usieciowionej; czynnikami zmian jest rozwój nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych; istotą tego społeczeństwa jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych grupach/stowarzyszeniach przez jednostki; jednostka (węzeł sieci) organizuje swoje życie prawie wyłącznie dzięki własnym wyborom interakcji z innymi (tworzy się sieć wzajemnych relacji); nowego znaczenia nabierają czas i przestrzeń (są one jednak pozbawione wcześniejszego znaczenia strukturalnego); społeczeństwo sieciowe opiera się na rynkowych (kapitalistycznych) relacjach społecznych i ekonomicznych.

5 Podsumowanie wykładu (WDS 2012/2013 nr 15) 4. Społeczeństwo sieci /sieciowe (Manuel Castells) (cdn.): obecność zaawansowanych technologii (cyfrowych) komunikacji sieciowej i zarządzania dystrybucją informacji - tworzą one podstawową infrastrukturę szerokich układów społecznych, politycznych i ekonomicznych praktyk; reprodukcja i instytucjonalizacja w społeczeństwie różnych form sieci, rozumianych jako główne formy społecznej organizacji; elementy sieci: punkty węzłowe (nodes) – węzły, jednostki w sieci (np. przyjaciele, komputery, firmy); powiązania (ties) – łączy jeden węzeł z drugim (np. korespondencja, połączenia kablowe, kontrakty); przepływy (flows) – to, co przechodzi pomiędzy węzłami wzdłuż powiązań (np. plotka, dane, pieniądze).

6 Podsumowanie wykładu (WDS 2012/2013 nr 15) 5. Płaszczyzny życia społecznego: Właściwości: gospodarka czas i przestrzeń kultura władza struktura społeczna główne konflikty zglobalizowana, oparta na modelu sieci i transferze informacji ponadczasowość i przestrzeń przepływów; kultura rzeczywistej wirtualności kontrola dostępu do znaczących sieci, media jako uprzywilejowana przestrzeń polityki; wkluczanie i wykluczenie cyfrowe (brak dostępu do ważnych sieci); napięcie między brakiem umiejscowienia a przywiązaniem do określonej przestrzeni.

7 Podsumowanie wykładu (WDS 2012/2013 nr 15) 6. Historyczne warunki narodzin socjologii: cztery rewolucje w rozwoju wiedzy społecznej: odróżnienie porządku ludzkiego od porządku natury; odróżnienie społeczeństwa od państwa; powstanie systematycznej refleksji nad społeczeństwem i wykrywaniem praw nim rządzących; sformalizowanie (unaukowienie) refleksji o społeczeństwie. nowoczesność i powstanie socjologii (przełom XVIII – XIX wieku): rewolucja francuska i amerykańska (obywatel, naród, państwo i społeczeństwo); rewolucja przemysłowa (społeczeństwo przemysłowe i urbanizacja); poczucie zmiany porządku społecznego (chaos, czy pojawia się nowy porządek? – jeżeli tak, to jaki?); pojawienie się kwestii socjalnych (nierówności, ubóstwo itp.), z którymi należy sobie radzić (kto - państwo, społeczeństwo, ludzie)? ; obecnie: wyzwania późnej nowoczesności !

8 Podsumowanie wykładu (WDS 2012/2013 nr 15) 7. Rozwój i odkrycia socjologiczne: instytucjonalizacja socjologii: etapy instytucjonalizacji (epoka samotnego uczonego, nauka amatorska, początki nauki akademickiej, nauka ustabilizowana i wielka nauka); początki i rozwój socjologii w Europie i USA; socjologia jako dyscyplina o światowym zasięgu. tabela odkryć socjologicznych: próba budowy ogólnej teorii socjologicznej (1951 – T. Parsons); konfliktowy model społeczeństwa ( Ralph Dahrendorf); wykluczenie/ekskluzja ( Michel Foucualt); system światowy ( Immanuel Wallerstein); społeczeństwo ryzyka ( Ulrich Beck); społeczeństwo sieciowe ( Manuel Castells).

9 Podsumowanie wykładu (WDS 2012/2013 nr 15) 8. Socjologia światowa a socjologia polska (zarys historii): prehistoria (przed 1918 r.): dociera z Europy Zachodniej, rodzi się trochę na uboczu; Józef Supiński (1860), F. Krupiński (1869) i B. Limanowski (1875); Ludwik Gumplowicz, Ludwik Krzywicki, Edward Abramowski, Kazimierz Kelles-Krauz, Florian Znaniecki, Bronisław Malinowski. okres międzywojenny 1918 – 1939 (początki socjologii akademickiej): instytucjonalizacja socjologii w Polsce: 1919 r. – pierwsza katedra socjologii powstaje na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych (L. Petrażycki), Katedra Etnologii i Socjologii UJ w Krakowie (S. Bystroń), Poznań – 1920 r. – F. Znaniecki r. – pierwszy zjazd socjologiczny (PTS), konkursy pamiętnikarskie, badania narodowościowe, obywatelskie zaangażowanie, intensywne kontakty międzynarodowe; F. Znaniecki, S. Czarnowski, Maria i S. Ossowscy, J. Obrębski. ;

10 Podsumowanie wykładu (WDS 2012/2013 nr 15) 9. Socjologia światowa a socjologia polska (zarys historii, cdn.): druga wojna światowa – destrukcyjne skutki: straty liczebne i emigracja (F. Znaniecki); tajne nauczanie; powstaje wiele prac dotyczących zapisu doświadczeń wojennych. lata 1945 – odtwarzanie instytucji i instytucjonalizacji socjologii: odbudowa kadry i instytucjonalnych podstaw socjologii na uczelniach wyższych – Łódź (badania S. Ossowskiego na Opolszczyźnie i Warmii); lata 1948 – 1956 – stalinizm, okres ideologicznego zamknięcia i politycznych ingerencji, dyskryminacja wielu uczonych, brak kontaktów zagranicznych; lata 1956 – 1958 – rekonstrukcja i reaktywacja socjologii: Józef Chałasiński, S. Ossowski, Julian Hochfeld, Jan Szczepański; instytucje (IFiS PAN - czytelnia, OBOP, Ośrodek Badań Prasoznawczych, IRWiR).

11 Podsumowanie wykładu (WDS 2012/2013 nr 15) 10. Socjologia światowa a socjologia polska (zarys historii, cdn.): lata 1958 – 1975 – złoty wiek polskiej socjologii (stabilizacja socjologii jako dyscypliny akademickiej w Polsce): młode pokolenie socjologów, duże badania empiryczne (S. Nowak); kontakty międzynarodowe i dobry poziom nauczania; czasopisma i seria Biblioteka Socjologiczna; socjologia staje się nauką normalną. rok 1968! – skutki istnieją do dnia dzisiejszego; lata 1975 – 1980 – okres kryzysu (początek wielkiej nauki): podział na dwa obiegi (oficjalny i opozycyjny),; rola Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i zjazdów socjologicznych; lata 1980 – 1990 – zbliżanie dwóch obiegów; po 1990 r. – czy powrót do normalności w nauce?

12 Podsumowanie wykładu (WDS 2012/2013 nr 15) 11. Czynniki rozwoju socjologii w Polsce po 1945 r. i po 1989 r.: po 1945 r. - rola cenzury i gry z polityką, kontakty międzynarodowe, prestiż społeczny i pomyślna sytuacja kadrowa; po 1989 r. – socjologia po Wielkiej Zmianie?: rynek i demokracja; socjologia na uczelniach - szerokie upowszechnienia socjologii jako kierunku akademickiego; nowe ośrodki - rynek ośrodków badawczych i rynkowych; nowe socjologiczne obszary badawcze (skutki transformacji, struktura społeczna i ubóstwo, polityka, religijność, płeć, etniczność); ogólnopolskie zjazdy socjologiczne w latach (w 2013 r. zjazd w Szczecinie); obecność międzynarodowa; czy socjolog jest jeszcze zawodem?

13 Podsumowanie wykładu (WDS 2012/2013 nr 15) 12. Socjologia jako nauka, jako rzemiosło naukowe: dąży nie tylko do opisu, ale także do wyjaśnienia (zrozumienia) zjawisk społecznych (socjologia to nie tylko opisówka); postępowanie według uznanych reguł warsztatu (socjolog jako rzemieślnik?) – projekt badawczy: określenie problemu badawczego (co decyduje o jego wyborze?); zbieranie danych zgodnie z uznanymi metodami badawczymi (metody badawcze decydują o przebiegu badania, a każda z metod ma swoje ograniczenia, stosowanie różnych metod - triangulacja); jawność warsztatu badawczego; logiczne wnioskowanie; odpowiedzialność za słowo. odróżnianie twierdzeń opartych na faktach od hipotez.

14 Podsumowanie wykładu (WDS 2012/2013 nr 15) 13. Socjologia – terminologia, etyka i kumulacja wiedzy: neutralność i powstrzymanie się od wartościowania: głębszy ogląd w terminach ogólnych – abstrakcyjnych i naukowych (nie - indywidualnych), stąd znaczenie terminologii socjologicznej; podważenie tego, co utrwalone i zastane (uznawane za często normalne, że tak zawsze jest itp.); wiedza krytyczna i niewygodna (szersze spojrzenie na całość, pokazanie stosunków władzy i dominacji). dylematy etniczne badań socjologicznych: stosunek do badanych, ogłaszanie wyników i jawność warsztatu. problemy wiedzy socjologicznej: zmienność rzeczywistości społecznej; kulturowe wymiary rzeczywistości społecznej; znaczenie metodologii badań społecznych; brak kumulacji osiągnięć poznawczych (wieczna młodość nauki?).


Pobierz ppt "Podsumowanie wykładu (WDS 2012/2013 nr 15). Podsumowanie wykładu (WDS 2012/2013 nr 15) 1. Globalizacja a społeczeństwo informacyjne: społeczeństwo informacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google