Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uzgadnianie dokumentów z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uzgadnianie dokumentów z zakresu ochrony przeciwpożarowej"— Zapis prezentacji:

1 Uzgadnianie dokumentów z zakresu ochrony przeciwpożarowej
mgr inż. poż. Grzegorz Maliszewski

2 dokumenty do uzgodnienia
projekty budowlane wybranych obiektów projekty urządzeń przeciwpożarowych ekspertyzy techniczne dot. warunków techniczno-budowlanych (rozp. MI) wnioski dot. warunków techniczno-budowlanych (rozp. MG) ekspertyzy techniczne dot. ochrony przeciwpożarowej (rozp. MSWiA) wnioski dot. rozwiązań zamiennych dla przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, a także zastępcze źródła wody (rozp. MSWiA) wnioski dot. rozwiązań zamiennych dla dróg pożarowych (rozp. MSWiA) plany ochrony infrastruktury krytycznej

3 projekty budowlane i pozwolenie na budowę
Projekty budowlane zatwierdzane są przez i pozwolenie na budowę wydaje (art. 80 i 82 Prawa budowlanego): starosta (w tym prezydent miasta na prawach powiatu), wojewoda (jako organ samodzielny dla wybranych obiektów oraz organ odwoławczy wobec starosty), Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (jako organ odwoławczy wobec wojewody), dyrektorzy urzędów górniczych, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego (jako organ samodzielny dla wybranych obiektów oraz organ odwoławczy wobec dyrektorów urzędów górniczych).

4 pozwolenie na użytkowanie
Pozwolenie na użytkowanie wydaje (art. 80 i 83 Prawa budowlanego): powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (jako organ samodzielny dla wybranych obiektów oraz organ odwoławczy wobec powiatowego inspektora nadzoru budowlanego), Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (jako organ odwoławczy wobec wojewody), dyrektorzy urzędów górniczych, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego (jako organ samodzielny dla wybranych obiektów oraz organ odwoławczy wobec dyrektorów urzędów górniczych).

5 rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej Projekty budowlane pod względem ochrony przeciwpożarowej uzgadniane są z: rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych rozporządzenie MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 121, poz ze zm.)

6 uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej
Uzgodnienia wymagają projekty budowlane: każdego budynku zawierającego strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL V budynku zawierającego strefę pożarową ZL III lub ZL IV należącego do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe budynku zawierającego strefę pożarową ZL III o powierzchni co najmniej 1000 m2 położoną na kondygnacji innej niż pierwsza obiektu budowlanego użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego (innego niż budynek), w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2

7 uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej
Uzgodnienia wymagają projekty budowlane: budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową (PM), wolnostojącego urządzenia technologicznego, zbiornika poza budynkiem, placu składowego, wiaty, dla których zachodzi jeden z następujących warunków: występuje zagrożenie wybuchem gęstość obciążenia ogniowego wynosi poniżej 500 MJ/m2, a powierzchnia ponad 5000 m2 gęstość obciążenia ogniowego wynosi ponad 500 MJ/m2, a powierzchnia ponad 1000 m2

8 uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej
Uzgodnienia wymagają projekty budowlane: garażu wielopoziomowego oraz garażu zamkniętego o więcej niż 10 stanowiskach postojowych obiektu budowlanego objętego obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego parkingu przeznaczonego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne tunelu o długości ponad 100 m sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami przeciwpożarowego zbiornika wodnego stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych

9 uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej
Uzgodnienia dokonuje rzeczoznawca poprzez ostemplowanie pieczątką i podpisanie się: na rzucie kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego (najczęściej jest to parter) oraz na mapie zagospodarowania terenu lub działki

10 uzgadnianie projektów urządzeń przeciwpożarowych
Projekt urządzenia przeciwpożarowego musi być uzgodniony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Urządzeniami przeciwpożarowymi są: system sygnalizacji pożarowej, urządzenia odbiorcze monitoringu pożarowego, dźwiękowy system ostrzegawczy, stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne oraz zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,

11 uzgadnianie projektów urządzeń przeciwpożarowych
Urządzeniami przeciwpożarowymi są: przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem, kurtyny dymowe urządzenia inertyzujące, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, drzwi i bramy przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, dźwigi dla ekip ratowniczych.

12 uzgadnianie projektów urządzeń przeciwpożarowych
Uzgodnieniu podlega projekt urządzenia przeciwpożarowego. Brak jest szczegółowych wymagań, co do formy takiego uzgodnienia. Najbardziej poprawny jest ostemplowany podpis na rzucie parteru lub innej kondygnacji podstawowej.

13 uzgadnianie projektów urządzeń przeciwpożarowych
W praktyce PSP wymaga, aby wszystkie istotne zmiany w projekcie urządzenia ppoż. również były uzgodnione przez rzeczoznawcę. Zmianą nieistotną będzie zazwyczaj: zmiana położenia przewodu w obrębie tego samego pomieszczenia, zmiana o 1 m lokalizacji hydrantu w obrębie tego samego pomieszczenia lub korytarza. Zmianą istotną będzie zazwyczaj: zmniejszenie liczby pomp w pompowni przeciwpożarowej, rezygnacja z 1 hydrantu.

14 uzgadnianie rozwiązań zastępczych i zamiennych
Komendant wojewódzki PSP uzgadnia rozwiązania zastępcze: zawarte w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego i ds. zabezpieczeń ppoż. przy przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, zmianie sposobu użytkowania budynków oraz w przypadku stwierdzenia w nich elementów zagrożenia życia ludzi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2002 r.; zawarte we wniosku przy przebudowie obiektów budowlanych lub ich części przeznaczonych do magazynowania, przeładunku i dystrybucji ropy naftowej oraz produktów naftowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 2005 r.

15 uzgadnianie rozwiązań zastępczych i zamiennych
Komendant wojewódzki PSP uzgadnia rozwiązania zamienne: zawarte w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. dot. ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra SWiA z 2010 r. ws. ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; zawarte we wniosku dot. przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra SWiA z 2009 r. ws. przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, zawarte we wniosku dot. drogi pożarowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra SWiA z 2009 r. ws. przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

16 zastępcze źródło wody Komendant powiatowy (miejski) PSP dopuszcza zastępcze źródło wody na wniosek właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu. Zastępcze źródło wody: dopuszcza się na czas określony, musi zapewniać możliwość prowadzenia działań gaśniczych, w tym czerpania i transportu (przesyłu) wody z użyciem sił i środków dostępnych w rejonie działania najbliższej jednostki ochrony przeciwpożarowej.

17 plany ochrony infrastruktury krytycznej
Komendant wojewódzki PSP uzgadnia plany ochrony infrastruktury krytycznej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2010 r. Infrastruktura krytyczna obejmuje obiekty kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, np.: niektóre obiekty przemysłowe, niektóre bazy paliw, niektóre budynki administracji państwowej, rządowej i ochrony zdrowia, niektóre mosty.

18 KONIEC Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Uzgadnianie dokumentów z zakresu ochrony przeciwpożarowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google