Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uregulowania systemowe dotyczące

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uregulowania systemowe dotyczące"— Zapis prezentacji:

1 Uregulowania systemowe dotyczące
zgłaszania potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego oraz wnioskowanie przez zamawiającego o opracowanie WTU __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
Gestor – Centralny Organ Logistyczny podstawa prawna Dz. Urz. MON z 2013 roku poz. 390  DECYZJA Nr 435/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

3 Gestor – Centralny Organ Logistyczny
definicje sprzęt wojskowy (SpW) - wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne. Dla potrzeb niniejszej decyzji SpW obejmuje także techniczne środki walki, sprzęt techniczny oraz jego wyposażenie i środki zaopatrzenia, jak również oprogramowanie, wyroby i technologie, zwierzęta służbowe oraz sprzęt powszechnego użytku wykorzystywane w resorcie obrony narodowej __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

4 Gestor – Centralny Organ Logistyczny
definicje gestor SpW - komórkę lub jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej, a także komórkę wewnętrzną, odpowiedzialną za określanie kierunków rozwoju SpW w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) oraz organizację procesu wdrażania i ustalanie procesów eksploatacji (w tym wykorzystania bojowego) i wycofywania określonego rodzaju (grupy) SpW __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

5 Gestor – Centralny Organ Logistyczny
definicje centralny organ logistyczny (COL) SpW - komórkę lub jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej, a także komórkę wewnętrzną, odpowiedzialną za organizację procesów eksploatacji oraz szkolenia specjalistów technicznych dla określonych rodzajów SpW __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

6 Gestor – Centralny Organ Logistyczny
definicje sprzęt powszechnego użytku - określony przez gestora SpW sprzęt powszechnie dostępny na rynku, dla którego nie są precyzowane specjalne wymagania wojskowe, powodujące konieczność zmian cech produktu __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

7 Gestor – Inspektorat WOP
Zestawienie Gestorów i COL SpW Nazwa grupy (Lp. XV) Sprzęt pożarniczy i środki gaśnicze Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Gestor – Inspektorat WOP COL – Szefostwo Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia SZ __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

8 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
System planowania Dokumenty normatywne określające system planowania zasobów, przebieg procesu planowania, zadania i kompetencje komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, zasady zaopatrywania w sprzęt pożarniczy: Dz. Urz. MON z 2014 r. poz. 335  DECYZJA Nr 412/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 października 2014 r. w sprawie systemu planowania zasobów, usług i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

9 Szefa SGWP z dnia 10 czerwca 2013 r.
System planowania Dokumenty normatywne określające system planowania zasobów, przebieg procesu planowania, zadania i kompetencje komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, zasady zaopatrywania w sprzęt pożarniczy: D.D./ ROZKAZ Nr 603/Log./IWspSZ Szefa SGWP z dnia 10 czerwca 2013 r. Instrukcja zarządzania eksploatacją uzbrojenia i sprzętu wojskowego w SZ RP __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

10 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
System planowania Dokumenty normatywne określające system planowania zasobów, przebieg procesu planowania, zadania i kompetencje komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, zasady zaopatrywania w sprzęt pożarniczy: Dz. Urz. MON z 2014 roku poz.105  DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

11 Wytyczne Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8
System planowania Dokumenty normatywne określające system planowania zasobów, przebieg procesu planowania, zadania i kompetencje komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, zasady zaopatrywania w sprzęt pożarniczy: opracowanie coroczne Wytyczne Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 do planowania zadań rzeczowych __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

12 Etapy procesu planowania potrzeb sprzętu pożarniczego:
System planowania Etapy procesu planowania potrzeb sprzętu pożarniczego: identyfikowanie i generowanie potrzeb; weryfikowanie potrzeb; agregowanie potrzeb; bilansowanie potrzeb z możliwościami finansowymi; przygotowanie danych do opracowania planów rzeczowych; opracowanie planów rzeczowych; realizacja planów rzeczowych. __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

13 System planowania Podstawę identyfikowania i generowania potrzeb sprzętu pożarniczego stanowią etaty, tabele i normy należności określone w: Decyzji nr 442/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania wojskowych straży pożarnych oraz dodatkowego wyposażenia specjalistycznego jednostek organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej; Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej (Sygn. Ppoż. 3/2014); Tabele na liczeniowe sprzętu pożarniczego dla okrętów i jednostek pływających Marynarki Wojennej z dnia 16 grudnia 2009 r. Normatyw wyposażenia Szkoły Specjalistów Pożarnictwa w sprzęt pożarniczy służący zabezpieczeniu procesu dydaktycznego z 2005 roku. __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

14 System planowania Podstawę identyfikowania i generowania potrzeb sprzętu pożarniczego stanowią etaty, tabele i normy należności określone w: Normatyw wyposażenia w spręt pożarniczy i specjalistyczny Zespołu Ratowniczo – Gaśniczego moduły wsparcia lotniczych portów i baz wyładunkowych w przypadku braku lub ograniczenia wsparcia HNS wchodzącego w skład 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach z 2008 r. Normy należności tabelarycznego sprzętu i wyposażenia dowodzenia i łączności w SZ RP z 2015 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (z późn zm.) __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

15 Terminy wygenerowania oraz weryfikacji potrzeb sprzętu pożarniczego:
System planowania Terminy wygenerowania oraz weryfikacji potrzeb sprzętu pożarniczego: JW w terminie do 30 września; organy planujące III stopnia w terminie do 26 października; rejonowe (Stołeczny / Wojskowy) zarządy infrastruktury, oddziały lotniskowe w terminie do 3 listopada; organy planujące II stopnia w terminie do 17 listopada; Gestor w terminie do 24 listopada; COL w terminie do 30 listopada; Organizator Systemy Funkcjonalnego w terminie do 7 grudnia; Zarząd Planowania Rzeczowego P8 SGWP w terminie do 15 grudnia; __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

16

17 Podział kompetencji w zakresie planowania
i pozyskiwania sprzętu pożarniczego – legenda __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

18 Podział kompetencji w zakresie planowania
i pozyskiwania sprzętu pożarniczego - legenda __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

19 Podział kompetencji w zakresie planowania
i pozyskiwania sprzętu pożarniczego - legenda __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

20 Podział kompetencji w zakresie planowania
i pozyskiwania sprzętu pożarniczego __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

21 Podział kompetencji w zakresie planowania
i pozyskiwania sprzętu pożarniczego __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

22 Realizacja dostaw sprzętu pożarniczego
Zadania gestora w procesie realizacji dostaw sprzętu pożarniczego: ustalanie standardów technicznych oraz norm należności dla asortymentu sprzętu generowanego w ramach planowania; opracowywanie dla zamawiającego wymagań techniczno – użytkowych w oparciu o rozporządzenia MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, ochronie zdrowia i życia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, Polskie i Europejskie Normy. opracowywanie klauzuli jakościowej i kodyfikacyjnej; __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

23 Realizacja dostaw sprzętu pożarniczego
Zadania gestora w procesie realizacji dostaw sprzętu pożarniczego: wprowadzanie do użytkowania w SZ RP nowozakupionego sprzętu pożarniczego posiadającego etatową obsługę w oparciu o postanowienia Decyzji nr 444/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad wprowadzania do SZ RP sprzętu wojskowego oraz wycofywania sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska. kodyfikacja sprzętu pożarniczego (potrzeby kodyfikacji należy zgłaszać do Inspektoratu WOP w terminie do dnia 1 września z podaniem następujących danych: nazwa sprzętu, JIM, wykonawca/ dostawca). __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

24 Przesunięcie (przekazanie) sprzętu pożarniczego
Decyzję o przesunięciu(przekazaniu) sprzętu pożarniczego wydają: gestor w zakresie przyjęcia sprzętu z zakupów oraz przesunięcia pomiędzy RSZ; COL w zakresie przekazanie sprzętu z podległych zasobów magazynowych; IWsp SZ, RSZ w zakresie przesunięć sprzętu pomiędzy podległymi organizacyjnie jednostkami wojskowymi; dowódca związku taktycznego (jednostki wojskowej) w zakresie przesunięć sprzętu pomiędzy podległymi jednostkami wojskowymi (pododdziałami). __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

25 Wycofanie sprzętu pożarniczego z eksploatacji
Sprzęt pożarniczy można wycofać z eksploatacji ze względu na: wykonanie docelowej normy eksploatacji; zużycie fizyczne, uniemożliwiające dalsze użytkowanie, gdy naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona lub niemożliwa; niespełnienie wymagań eksploatacyjnych oraz wymagań bezpieczeństwa, gdy modernizacja jest nieopłacalna lub niemożliwa; zmiany organizacyjno – etatowe w SZ RP. __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

26 Pojedyncze egzemplarze
Wycofanie sprzętu pożarniczego z eksploatacji Procedury wycofania sprzętu: Pojedyncze egzemplarze Grupa sprzętu protokół stanu technicznego polecenie wycofania z eksploatacji D.D./ ROZKAZ Nr 603/Log./IWspSZ Szefa SGWP z dnia 10 czerwca 2013 r. Instrukcja zarządzania eksploatacją uzbrojenia i sprzętu wojskowego w SZ RP Decyzja nr 444/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad wprowadzania do SZ RP sprzętu wojskowego oraz wycofywania sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński

27 tel. 261 845 258 Dziękuję za uwagę Kontakt telefoniczny:
Pan Jan Wzorek specjalista IWOP Pan Janusz Czarnacki st. specjalista IWOP tel __________________________________ Janusz Czarnacki, Emil Ćwikliński


Pobierz ppt "Uregulowania systemowe dotyczące"

Podobne prezentacje


Reklamy Google