Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej Jachranka - 2014 PASZE – DOCELOWE NIEDOCELOWE nadzór nad podmiotami wykorzystującymi kokcydiostatyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej Jachranka - 2014 PASZE – DOCELOWE NIEDOCELOWE nadzór nad podmiotami wykorzystującymi kokcydiostatyki."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej Jachranka - 2014 PASZE – DOCELOWE NIEDOCELOWE nadzór nad podmiotami wykorzystującymi kokcydiostatyki Jakub Dyba Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji Główny Inspektorat Weterynarii

2 Misje FVO dotyczące pasz   2010 Audyt ogólny - higiena pasz   2013 Identyfikacja zagrożeń i zarządzanie ryzykiem w łańcuchu paszowym   Negatywnie oceniono sposób kontroli nad produkcją pasz niedocelowych/docelowych

3 W mieszalni pasz, której zdolność mieszania wynosiła 1250 kg, do czyszczenia linii po produkcji paszy zawierającej kokcydiostatyki zużyto dwa ładunki pszenicy o masie 250 kg. Skuteczność czyszczenia była weryfikowana trzy razy do roku poprzez pobranie próbki produktu końcowego z samochodu ciężarowego przed dostawą, jednak próbki te pobierano losowo, nie uwzględniając tego, kiedy wykorzystano ostatnią partię zawierającą kokcydiostatyki. Odnotowano szereg przypadków, w których próbki pobierano z trzeciej lub czwartej partii po tej, która zawierała kokcydiostatyki (tj. po wyprodukowaniu 80–100 ton paszy). Wyniki badań zawsze zgodne.

4 W kontrolowanych zakładach nigdy nie zweryfikowano rzeczywistej zawartości kokcydiostatyków w materiałach z czyszczenia linii. Nigdy nie zbadano całkowitej ilości kokcydiostatyków w paszach, dla których są one przeznaczone, a do których dodawano ten materiał z czyszczenia linii.

5   4. Należy zapewnić zgodność środków, które podmioty działające na rynku pasz wprowadzają w celu kontrolowania zanieczyszczenia krzyżowego (zanieczyszczenia krzyżowego kokcydiostatykami podczas produkcji), z wymogami określonymi w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 183/2005. Zalecenia inspektorów FVO - 2013

6   Zmiana w PUKP na rok 2014 Zwiększenie liczby próbek pasz do pobrania Docelowe 128 – 256 Niedocelowe 256 – 384 Zwiększenie zakresu badań laboratoryjnych maduramycyna, semduramycyna, robenidyna, diklazuril.   Przygotowanie wytycznych GIWpuf-7010-12/2014(1)   Protokół (uzupełniający) kontroli podmiotu wykorzystującego w produkcji pasz kokcydiostatyki   Przesyłanie informacji w ramach systemu: pasze.niedocelowe@wetgiw.gov.pl Odpowiedź IW na rekomendację

7   WSTĘP Zanieczyszczenia krzyżowe jako możliwy i często nieunikniony skutek stosowania dodatków paszowych – kokcydiostatyków/histomonostatyków   CEL Ujednolicenie zasad postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie nadzoru nad produkcją pasz docelowych i niedocelowych Wytyczne GLW – pismo GIWpuf-7010-12/2014(1)

8   I – analiza ryzyka przy pobieraniu próbek pasz   II – zasady postępowania IW w przypadku stwierdzenia wyniku niezgodnego   III – interpretacja wyników badań   IV – raportowanie przypadków w ramach systemu pasze.niedocelowe@wetgiw.gov.pl Wytyczne GLW – pismo GIWpuf-7010-12/2014(1)

9   Największe ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych zachodzi w: Wytwórniach pasz Podmiotach mieszających pasze na własne potrzeby   Miejsce pobrania próbki (typowanie podmiotu) Profil działalności Skala produkcji Wyniki kontroli Wyniki badań laboratoryjnych (urzędowe, właścicielskie) Analiza ryzyka przy pobieraniu próbek pasz

10   Miejsce pobrania próbki Szacunkowe dane za lata 2010-2012 – pasze niedocelowe 12 % próbek niezgodnych z czego, ok. 42% pochodziło z wytwórni pasz ?! Założenia wytycznych GLW Aby odsetek ten zwiększyć do co najmniej 70-80% Analiza ryzyka przy pobieraniu próbek pasz

11   Procedury kontroli wewnętrznej zakładu Sekwencja produkcji Sposób czyszczenia linii produkcyjnej Wielkość (ilość) szarż(-y) czyszczącej(-ych) Sposób oznakowania i zagospodarowania szarży czyszczącej Procedury weryfikacji Reklamacja lub wycofane produkty z rynku Analiza ryzyka przy pobieraniu próbek pasz

12   Sekwencja produkcji pasz Analiza dokumentów Analiza składu produkowanych mieszanek paszowych Analiza schematu/sekwencji produkcji w kolejnych cyklach Cel - sprawdzenie czy podmiot jest świadomy wystąpienia ryzyka zanieczyszczeń krzyżowych Analiza ryzyka przy pobieraniu próbek pasz

13   Czyszczenie linii produkcyjnej Procedura czyszczenia linii powinna być opracowana na piśmie Procedura jest skuteczna i wystarczająca Szarża czyszcząca Rodzaj Wielkość Ilość Podmiot dokumentuje przeprowadzenie zabiegu czyszczenia linii Analiza ryzyka przy pobieraniu próbek pasz

14   Procedury kontroli wewnętrznej powinny obejmować sposób zagospodarowania szarży czyszczącej   Sposób zagospodarowania szarży czyszczącej Zebrana i składowana w wyznaczonym miejscu Wyraźnie oznakowana Analiza ryzyka przy pobieraniu próbek pasz

15   Sposób zagospodarowania szarży czyszczącej Określenie jej przeznaczenia Do produkcji jakiego rodzaju paszy będzie wykorzystana? Pasza docelowa / Inna pasza W jakiej ilości ? Zakład powinien zweryfikować poziom przeniesienia Analiza ryzyka przy pobieraniu próbek pasz

16   Czy szarża czyszczącą nie jest wykorzystywana do produkcji: Paszy, która nie zawiera kokcydiostatyków Paszy zawierającej kokcydiostatyk inny, niż ten w szarży czyszczącej Paszy przeznaczonej dla zwierząt, dla których nie dopuszczono możliwości stosowania kokcydiostatyków   Zawartość kokcydiostatyków nie przekracza poziomów ustanowionych w rozporządzeniu MRiRW w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach !!! Analiza ryzyka przy pobieraniu próbek pasz

17   Inne sposoby zagospodarowania szarży Jakakolwiek pasza Przeznaczona dla jakiegokolwiek gatunku zwierząt Zawierająca jakikolwiek kokcydiostatyk   Warunek: brak przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów   W praktyce jest to bardzo trudne lub niemożliwe do zrealizowania   Nie można mówić o obecności wskutek nieuniknionego zanieczyszczenia krzyżowego Analiza ryzyka przy pobieraniu próbek pasz

18   Weryfikacja, badania laboratoryjne Tylko po przeprowadzeniu szczegółowej analizy Pobieranie do badań próbek pasz wyprodukowanych bezpośrednio po wytworzeniu paszy docelowej W innym przypadku pobieranie jest BEZCELOWE Analiza ryzyka przy pobieraniu próbek pasz

19   Przeprowadzenie w ciągu 48 h postępowania wyjaśniającego: Kontrola podmiotu i ustalenie przyczyny niezgodności Powiadomienie właściwych PLW Ustalenie listy dystrybucyjnej Wycofanie z rynku produktów niezgodnych Zakaz wprowadzania do obrotu zwierząt/środków spożywczych Ewentualne badanie próbek środków spożywczych pozyskanych od zwierząt (ML, MRL) Inne działania, jakie PLW uzna za właściwe !!! Zasady postępowania IW w przypadku wyniku niezgodnego

20   Zobowiązanie podmiotu do wdrożenia działań naprawczych Przegląd i weryfikacja procedur zakładowych Zwiększenie nadzoru nad produkcją pasz Przeprowadzenie szkoleń Czyszczenie i dezynfekcja linii/sprzętu Weryfikacja skuteczności czyszczenia linii Zmiana częstotliwości pobierania próbek pasz właścicielskich   PLW wobec podmiotu powinien Zobowiązać go do terminowego wdrożenia działań naprawczych Dokonać weryfikacji powyższych działań Nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego Zwiększyć częstotliwość kontroli Zdecydować o pobraniu kolejnych próbek pasz Objąć go szczególnym nadzorem Zasady postępowania IW w przypadku wyniku niezgodnego

21   PLW, który otrzyma wiadomość o stwierdzeniu niezgodności, od innego organu IW, jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego !!! Zasady postępowania IW w przypadku wyniku niezgodnego

22   Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego Wynik wskazujący na przekroczenie dopuszczalnych zawartości kokcydiostatyków w paszy niedocelowej Wynik wskazujący na zawyżony lub zaniżony poziom kokcydiostatyku w paszy docelowej Interpretacja wyników badań

23   Pierwszy raport w sprawie powinien być przesłany w ciągu 48h   pasze.niedocelowe@wetgiw.gov.pl   Kolejne raporty w miarę pozyskiwania nowych informacji Raportowanie do WIW i GIW postępowań wyjaśniających

24 Analiza przesłanych raportów   Liczba przypadków - 27 17 – pasze niedocelowe 10 – pasze docelowe   Miejsce pobrania próbki: Wytwórnia pasz – 52% Gospodarstwo rolne – 44% Gospodarstwo (wytwarzanie pasz na własne potrzeby) – 4%

25 Analiza przesłanych raportów   Wyniki badań laboratoryjnych substancjaWynik badania (mg/kg) Pasza niedocelowaPasza docelowa Monenzyna28,8; 4,4; 1,5; 9,3; 1,6; 24,8; 3,6; 4,9 65,3; 66,5; 0,0 Salinomycyna2,5; 4,3; 2,0; 5,3; 2,4; 1,2 80,6; 27,4; 46,4; 79,2 Narazyna7,2; 17,1 (skażenie krzyżowe); 5,9 74,7; ? Lasalocid5,544,7

26 Analiza przesłanych raportów   Czas oczekiwania na wynik badania w tygodniach

27   Przypadek X: Pasza docelowa Wynik badania: lasalocid (44,7 +/- 4,6 mg/kg) Deklaracja producenta – 100 mg/kg Przyczyna – dodanie premiksu jednej serii, zawierającej kokcydiostatyk oraz „nowej” serii premiksu bez udziału kokcydiostatyku Po wytworzeniu mieszanki paszowej omyłkowo zostały dołączone „stare” etykiety (bez poprawienia danych)   Niemożliwe jest wykorzystywanie dwóch serii różnych premiksów ?   Finalny produkt jest paszą docelową czy niedocelową ?   Poprawa jedynie etykiety nie jest wystarczająca Analiza przesłanych raportów

28 ROLNICTWO EKOLOGICZNE – zmiana rozporządzenia 834/2007

29 „Nowe rozporządzenie 834/2007”   Fundamentalne zmiany !!!   Wstępne uwagi i komentarze Definicje: pasza – uwzględnia tylko materiały pochodzenia roślinnego znakowanie – ograniczone do żywności składnik pochodzenia rolniczego ? Stosowanie terminów -eko, -bio Produkty i substancje wykorzystywane w produkcji ekologicznej Zamknięte wykazy Produkty ekologiczne zaopatrzone w etykiety, zawierające: Nazwę i numer identyfikacyjny organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej, której podlega podmiot …znak identyfikacyjny partii towaru zgodnie z systemem znakowania zatwierdzonym na poziomie krajowym…

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szkolenie dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej Jachranka - 2014 PASZE – DOCELOWE NIEDOCELOWE nadzór nad podmiotami wykorzystującymi kokcydiostatyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google