Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 10 lipca 2015

2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 10 lipca 2015 Anna Dębska

3 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej O projekcie… Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój OŚ IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Tytuł projektu: Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Okres realizacji projektu: –

4 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Cele projektu: Podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów biorących udział w mobilności: porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność samodzielnego uczenia się, kompetencje interpersonalne, międzykulturowe przedsiębiorczość. zdobycie nowej wiedzy i poprawa umiejętności związanych ze studiowanym kierunkiem Przyrost kompetencji będzie mierzony w oparciu o raporty uczestników składanych w Mobility Tool+ po zakończeniu mobilności.

5 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Docelowe wartości wskaźników zakładane w projekcie (dla 2 lat akademickich): - Liczba studentów niepełnosprawnych objętych wsparciem: Liczba studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej: Łączna liczba osób objęta wsparciem w ramach projektu: 3100 Realizacja wskaźników dla roku akademickiego 2014/2015 (wg 2 raportu postępu): - Liczba studentów niepełnosprawnych objętych wsparciem: 59 - Liczba studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej: Łączna liczba osób objęta wsparciem w ramach projektu: 1489

6 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Uczelnie są zobowiązane do informowania studentów o źródle finansowania stypendiów wypłacanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

7 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Identyfikacja wizualna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Logotypy

9 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Umowa finansowa na rok 2015/2016 Dokumenty dotyczące umowy finansowej na rok 2015/2016 znajdują się na stronie: zakładce : Zagraniczna mobilność studentów PO WER Strona projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”:

10 Umowa finansowa na rok 2015/2016
Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Umowa finansowa na rok 2015/2016 Warunki Ogólne (WO) umów programu Erasmus+ typu mono- beneficiary, stosowanych w tym przypadku do umów projektów Mobilność edukacyjna z krajami programu w ramach Akcji 1 Szkolnictwa wyższego (KA103) programu Erasmus+, zawartych w roku akademickim 2015/16 Warunki Ogólne (WO) Wprowadzenie dla Beneficjentów POWER - część II ARTYKUŁ II.6 - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ARTYKUŁ II.7 – EKSPOZYCJA INFORMACJI O FINANSOWANIU UMOWY Z FUNDUSZY UE - II.7.1 Informacje nt. finansowania Umowy z funduszy UE i wykorzystanie emblematów UE

11 Umowa finansowa na rok 2015/2016
Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Umowa finansowa na rok 2015/2016 Warunki szczególne umowy finansowej Załącznik III – zasady finansowe i umowne Załącznik IV: Wzory dokumentów mające zastosowanie do umów finansowych pomiędzy Beneficjentem a uczestnikami projektu: - Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a studentem – studia lub praktyka - Oświadczenie uczestnika projektu Załącznik V – Zakres danych o uczestnikach mobilności, jakie Beneficjent będzie zobowiązany przekazać FRSE

12 Umowa finansowa na rok 2015/2016
Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Umowa finansowa na rok 2015/2016 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych. Rok 2015/2016 Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia studentów z prawem do dodatku socjalnego.  Rok 2015/2016 Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok  2015/2016 Karty rozliczenia  dofinansowania niepełnosprawnego studenta

13 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Warunki szczególne Artykuł I Przedmiot umowy I.1.3. – w ramach projektu każdy uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności Artykuł I.2. – Obowiązywanie i okres trwania umowy I.2.2. – okres obowiązywania umowy rozpoczyna się 1 czerwca 2015 Artykuł I.3. – Maksymalna kwota i forma dofinansowania wsparcie indywidualne przyznawane jest: studentom niepełnosprawnym na studia i praktyki studentom z prawem do „dodatku socjalnego” tylko na studia

14 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Warunki szczególne Artykuł I.3. – Maksymalna kwota i forma dofinansowania I.3.2. Przesunięcia pomiędzy kategoriami budżetu bez konieczności podpisania aneksu do Umowy Beneficjent będzie mógł dokonać przesunięć z kategorii Wyjazdy na studia do krajów programu studentów, którzy posiadają uprawnienia do otrzymywania dodatku socjalnego do kategorii Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę do krajów programu Beneficjent nie będzie mógł dokonać przesunięć z kategorii Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę do krajów programu do kategorii Wyjazdy na studia do krajów programu studentów, którzy posiadają uprawnienia do otrzymywania dodatku socjalnego

15 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Warunki szczególne Artykuł I Sprawozdawczość i ustalenia dotyczące płatności I.4.1. – Płatności zaliczkowe pierwsza płatność zaliczkowa -80% druga płatność zaliczkowa – 20 % (po zaakceptowaniu raportu postępu) I.4.2. Raporty postępu pierwszy raport postępu do informacja o ewentualnym drugim raporcie postępu do

16 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Warunki szczególne Artykuł I Sprawozdawczość i ustalenia dotyczące płatności I.4.7. – Przeliczenie pozostałych kosztów poniesionych w walucie innej niż PLN (koszty rzeczywiste) w przypadku waluty EUR kurs 4,1942 przyjęty dla projektu w przypadku walut innych niż PLN i EUR miesięczny kurs wymiany KE (Inforeuro) na dzień podpisania umowy przez ostatnią z dwóch jej stron Artykuł I.5. Rachunek bankowy beneficjenta konto w PLN

17 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Warunki szczególne Artykuł I.7. Ochrona i bezpieczeństwo uczestników projektu I.7.3. Beneficjent zobowiązuje się do zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, wiek i wyznanie oraz do promowania i zapewnienia zasady równych szans w czasie realizacji projektu (…). Artykuł I.15. Wsparcie językowe on-line (OLS) Licencje na testy biegłości językowej i kursy językowe OLS przypisano w umowie programu Erasmus+

18 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Umowa na wyjazd studenta, który spełniając wymagania programu Erasmus+ otrzymuje dofinansowanie z funduszy projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowanego z PO WER. Artykuł 7.3. Uczestnik udostępni uczelni dane określone w formularzu osobowym dotyczące sytuacji uczestnika i jego rodziny (…). Są to dane określone w Załączniku V Na umowie student – uczelnia muszą znajdować się logotypy:

19 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Oświadczenie uczestnika projektu Każdy uczestnik (student) otrzymujący dofinansowanie z funduszy PO WER zobowiązany jest do podpisania Oświadczenia W przypadku studentów wyjeżdżających z umowy 2014/2015 oświadczenia należy podpisać z datą  bieżącą. W przypadku studentów wyjeżdżających z umowy 2015/2016 oświadczenia należy podpisać z  taką samą datą z jaką została podpisana umowa ze studentem. Oryginalnie podpisane oświadczenia uczestników należy przesłać do FRSE.

20 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Projekt „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowany z PO WER Minimalny zakres danych o uczestnikach mobilności konieczny do przekazania do FRSE, z wykorzystaniem systemu OnLine FRSE . Załącznik V 1. Dane uczestnika: kraj, rodzaj uczestnika, nazwa instytucji, imię i nazwisko, PESEL, płeć, wiek w chwili przystąpienia do projektu, wykształcenie. 2. Dane kontaktowe uczestnika: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer budynku; numer lokalu, kod pocztowy, obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA), telefon kontaktowy, adres . 3. Szczegóły i rodzaj wsparcia Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie

21 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Załącznik V (2) 4. Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań Osoba z niepełnosprawnościami Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących - w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)

22 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej Załącznik V (3) dane wypełniane tylko w systemie OnLine FRSE wypełnianie danych niezwłocznie po podpisaniu umowy pomiędzy uczelnią a studentem brak danych uczestnika = brak dofinansowania na daną osobę podczas realizacji projektu


Pobierz ppt "Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google