Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I NTENCJONALNE OGRANICZANIE CZYNNIKÓW RYZYKA UZALEŻNIENIA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH mgr Małgorzata Piasecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I NTENCJONALNE OGRANICZANIE CZYNNIKÓW RYZYKA UZALEŻNIENIA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH mgr Małgorzata Piasecka."— Zapis prezentacji:

1 I NTENCJONALNE OGRANICZANIE CZYNNIKÓW RYZYKA UZALEŻNIENIA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH mgr Małgorzata Piasecka

2 CEL BADAŃ Identyfikacja czynników chroniących, w tym środowiskowych działań wspierających, które powodują, iż część młodzieży z grupy podwyższonego lub wysokiego ryzyka nie sięga po środki psychoaktywne

3 B ADANE ŚRODOWISKA MŁODZIEŻY Rodzina Szkoła Grupa rówieśnicza Społeczność lokalna

4 M ETODY BADAWCZE Wywiad Zastosowanie wywiadu pozwoliło przede wszystkim na poznanie sytuacji osób badanych ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rodzinnego, rówieśniczego, szkolnego i lokalnego, w którym osoby te dorastały. (rozumienie wywiadu, jako metody badań za: Palka S., 2006, s. 49)

5 G RUPA BADAWCZA Badaniami objęto łącznie grupę 118 osób, mieszczących się w przedziale wiekowym 15 – 18 lat, które w toku życia doświadczały różnego rodzaju trudności i przeciwności losu, m.in.: wzrastanie w środowisku o podwyższonym stopniu zagrożenia patologią społeczną, przedrozwodowe konflikty rodzinne, burzliwy rozwód, separacja opiekunów, śmierć lub utrata kontaktu z osobą znaczącą, poważna choroba somatyczna lub psychiczna jednego z opiekunów, długotrwałe ubóstwo, nadużycia psychiczne, fizyczne czy seksualne, częste przebywanie opiekuna lub opiekunów poza domem, zaniedbanie ze strony opiekunów itp.

6 G RUPA BADAWCZA W celu znalezienia odpowiedzi na pytanie dlaczego lub dzięki czemu część młodzieży będącej pod wpływem podobnych czynników środowiskowych sięga po środki psychoaktywne, a część nie, wśród osób badanych, spełniających powyższe kryterium, wyszczególnione zostały dwie grupy: 1. młodzież uzależniona przebywająca w placówkach leczenia uzależnień, 2. młodzież niezażywająca środków psychoaktywnych, która na moment badania nie wykazuje dysfunkcji w żadnym z obszarów funkcjonowania.

7 C ZYNNIKI CHRONIĄCE WYSTĘPUJĄCE W ŚRODOWISKU RODZINNYM MŁODZIEŻY Do czynników tych zaliczono: wsparcie przez członków rodziny w trudnych chwilach, okazywanie miłości i opieka przez członków rodziny, bliskie relacje z dziadkami, wspólnie spędzany czas wolny, zainteresowanie rodziców/opiekunów grupą rówieśniczą dziecka, zainteresowanie rodziców/opiekunów sposobem spędzania czasu wolnego poza domem, ustabilizowana sytuacja materialna rodziny.

8 CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE WPŁYW CZYNNIKÓW RYZYKA PODEJMOWANE W ŚRODOWISKU RODZINNYM BADANEJ MŁODZIEŻY Działania i czynniki ograniczające chroniące Młodzież uzależniona % Młodzież nieuzależniona% Możliwość uzyskania wsparcia od członków rodziny w razie trudności 47,588,1 Poczucie posiadania osób w rodzinie, które kochają i troszczą się 61,089,8 Bliskie relacje z dziadkami44,169,5 Wspólnie spędzany czas wolny5,155,9 Zainteresowanie rodziców / opiekunów grupą rówieśniczą dziecka 11,949,2 Zainteresowanie rodziców / opiekunów sposobem spędzania czasu wolnego przez dziecko 8,549,2 Ustabilizowana sytuacja materialna rodziny 18,622,0

9 N AJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE CZYNNIKI CHRONIĄCE W ŚRODOWISKU RODZINNYM W obu grupach i w takiej samej kolejności są to: 1. poczucie posiadania osób w rodzinie, które kochają i troszczą się; 2. możliwość uzyskania wsparcia od członków rodziny w razie trudności; 3. bliskie relacje z dziadkami. Czynniki te jednak częściej występowały wśród młodzieży nieuzależnionej niż u młodzieży uzależnionej.

10 C ZYNNIKI CHRONIĄCE – ŚRODOWISKO RODZINNE Czynniki, które znacząco różnicują obie grupy badanych i występują głównie u młodzieży nieuzależnionej, a tylko w niewielkim stopniu u osób uzależnionych to: 1. wspólnie spędzany czas wolny, 2. zainteresowanie rodziców / opiekunów grupą rówieśniczą, 3. zainteresowanie rodziców / opiekunów sposobem spędzania czasu wolnego przez dziecko.

11 C ZYNNIKI CHRONIĄCE WYSTĘPUJĄCE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM Do czynników chroniących występujących w środowisku szkolnych zaliczone zostały dwie grupy czynników: 1. czynniki wynikające z jednostki (zależne od niej) i związane ze środowiskiem szkolnym: pozytywny stosunek do obowiązku szkolnego, pozytywne wyniki w nauce, zainteresowania i zaangażowanie w życie szkoły, uczęszczanie na zajęcia pozalekcyjne, zainteresowania i pasje pozaszkolne, przynależność do organizacji o charakterze prospołeczny, przyjazne relacje z innymi uczniami,

12 C ZYNNIKI CHRONIĄCE WYSTĘPUJĄCE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM 2. czynniki wywodzące się bezpośrednio ze środowiska szkolnego: brak dostępu do środków psychoaktywnych w szkole, adekwatne reakcje ze strony szkoły na sięganie przez uczniów (w tym badanego) po środki psychoaktywne, znajomość przez wychowawcę/pedagoga szkolnego sytuacji rodzinnej ucznia, możliwość uzyskania wsparcia ze strony osób dorosłych w szkole, działania profilaktyczne prowadzone w szkole.

13 C ZYNNIKI CHRONIĄCE WYSTĘPUJĄCE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM Czynniki chroniące – środowisko szkolne Młodzież uzależniona % Młodzież nieuzależniona % Pozytywny stosunek do obowiązku szkolnego 3,471,2 Pozytywne wyniki w nauce3,491,5 Zainteresowania i zaangażowanie w życie szkoły 1,739,0 Uczęszczanie na zajęcia pozalekcyjne5,167,8 Zainteresowania i pasje pozaszkolne44,194,9 Przynależność do organizacji o charakterze prospołeczny 1,716,9 Znajomość przez wychowawcę/pedagoga szkolnego sytuacji rodzinnej ucznia 49,291,5 Możliwość uzyskania wsparcia ze strony osób dorosłych w szkole 13,684,7

14 C ZYNNIKI CHRONIĄCE WYSTĘPUJĄCE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM Wśród młodzieży uzależnionej dominują czynniki wywodzące się bezpośrednio ze środowiska szkolnego, natomiast u młodzieży nieuzależnionej czynniki obie grupy czynników chroniących Możemy zatem stwierdzić, iż czynniki chroniące mające swe źródło w szkole występują znacznie częściej u młodzieży nieuzależnionej.

15 C ZYNNIKI CHRONIĄCE WYSTĘPUJĄCE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ Do czynników chroniących występujących w grupie rówieśniczej zaliczone zostały dwie grupy czynników: 1. czynniki związane z jednostką i grupą rówieśniczą: posiadanie bliskich przyjaciół, pozytywny sposób postrzegania własnych umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktów, poczucie bycia lubianym w grupie rówieśniczej, konstruktywny sposób spędzania czasu wolnego, 2. czynniki wynikające się bezpośrednio z grupy rówieśniczej: brak dostępu do środków psychoaktywnych w grupie rówieśniczej, możliwość uzyskania konstruktywnego wsparcia w grupie rówieśniczej.

16 C ZYNNIKI CHRONIĄCE WYSTĘPUJĄCE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ Czynniki chroniące – grupa rówieśnicza Młodzież uzależniona % Młodzież nieuzależniona% Posiadanie bliskich przyjaciół61,079,7 Pozytywny sposób postrzegania własnych umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktów 69,572,9 Poczucie bycia lubianym64,471,2 Konstruktywny sposób spędzania czasu wolnego 1,762,7 Brak dostępności do środków psychoaktywnych w grupie rówieśniczej 0,032,2 Możliwość uzyskania konstruktywnego wsparcia w grupie rówieśniczej 44,183,1

17 C ZYNNIKI CHRONIĄCE WYSTĘPUJĄCE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ Czynniki chroniące występujące wśród młodzieży uzależnionej z najwyższą częstotliwością to: 1. pozytywny sposób postrzegania własnych umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktów, 2. poczucie bycia lubianym w grupie rówieśniczej, 3. posiadanie bliskich przyjaciół. Czynniki te równocześnie występują u badanej młodzieży nieuzależnionej, jednak z dużo wyższą częstotliwością.

18 C ZYNNIKI CHRONIĄCE WYSTĘPUJĄCE W ŚRODOWISKU LOKALNYM Do czynników chroniących występujących w środowisku lokalnym badanej młodzieży zaliczono: 1. bliskie relacje z sąsiadami, 2. konstruktywna grupa rówieśnicza w środowisku lokalnym, 3. brak doświadczeń związanych z zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym, 4. możliwość uzyskania wsparcia w środowisku lokalnym.

19 C ZYNNIKI CHRONIĄCE WYSTĘPUJĄCE W ŚRODOWISKU LOKALNYM Rozkład czynników chroniących jest bardzo zbliżony w obu grupach. Czynnikiem dominującym w obu grupach jest czynnik związany z brakiem doświadczeń zagrożenia poczucia bezpieczeństwa. Kolejność występowania wszystkich czynników jest identyczna w obu grupach, jednak w grupie młodzieży nieuzależnionej występowanie tych czynników jest minimalnie intensywniejsze. Grupy nie różnicują się ze względu na czynniki chroniące występujące w środowisku lokalnym.

20 P ODSUMOWANIE Analiza dotycząca czynników chroniących wykazała istotność statystyczną we wszystkich czterech grupach. Czynniki chroniące znacznie częściej występują w grupie młodzieży nieuzależnionej niż młodzieży uzależnionej.

21 WNIOSKI Zgodnie z wynikami badań własnych oddziaływania z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych związanych z sięganiem po środki psychoaktywne, powinny być ukierunkowane na następujące cele: 1. wzmacnianie czynników chroniących w środowisku rodzinnym, a w szczególności: możliwość uzyskania wsparcia od członków rodziny w razie trudności, bliskie relacje z dziadkami, wspólnie spędzany czas wolny, zainteresowanie rodziców / opiekunów grupą rówieśniczą, zainteresowanie rodziców / opiekunów sposobem spędzania czasu wolnego przez dziecko,

22 WNIOSKI 2. wzmacnianie czynników chroniących w środowisku szkolnym, a w szczególności: a) czynników chroniących wywodzących się bezpośrednio ze środowiska szkolnego, takich jak: działania profilaktyczne prowadzone w szkole, znajomość przez wychowawcę/pedagoga szkolnego sytuacji rodzinnej ucznia, możliwość uzyskania wsparcia ze strony osób dorosłych w szkole, b) czynników wynikających z jednostki (zależnych od niej): rozwijanie zainteresowań i pasji pozaszkolnych, pozytywne wyniki w nauce, pozytywny stosunek do obowiązku szkolnego, uczęszczanie na zajęcia pozalekcyjne,

23 W NIOSKI 3. wzmacnianie czynników chroniących w grupie rówieśniczej, a w szczególności: możliwość uzyskania konstruktywnego wsparcia w grupie rówieśniczej.

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "I NTENCJONALNE OGRANICZANIE CZYNNIKÓW RYZYKA UZALEŻNIENIA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH mgr Małgorzata Piasecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google