Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie ekspansji krajowej i zagranicznej polskich firm

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie ekspansji krajowej i zagranicznej polskich firm"— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie ekspansji krajowej i zagranicznej polskich firm
Katarzyna Dworska-Marcinkowska Zastępca Dyrektora Oddziału BGK w Poznaniu Poznań, 26 maj 2015 r.

2 Z BGK przyszłość zaczyna się dziś
Misją BGK jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań Nasze wyróżniki Bank państwowy działający na mocy ustawy Objęty nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i działający w oparciu o ustawę „Prawo bankowe” Prowadzi działalność na terenie całego kraju (centrala w Warszawie, jedna placówka w każdym mieście wojewódzkim) Nie posiada zdolności upadłościowej Gwarancje płynnościowe zapewnia skarb państwa Ocena ratingowa Fitch równa ratingowi Skarbu Państwa „A-” w walucie obcej oraz „A” w walucie krajowej.

3 Strategiczne kierunki rozwoju banku 2014-2017
Finansowanie inwestycji i rozwój przedsiębiorstw Działalność inwestycyjna Działalność programowa Obsługa jednostek sektora finansów publicznych i samorządów lokalnych 1. Finansowanie inwestycji i rozwój przedsiębiorstw Realizacja programu „Inwestycje polskie” Rozwój systemu poręczeniowo‑gwarancyjnego w Polsce; Aktywne wspieranie eksportu; Efektywne zarządzanie instrumentami zwrotnymi ze środków UE. 2. Działalność inwestycyjna Inwestycje poprzez Fundusz Mieszkań na Wynajem; Inwestycje poprzez Fundusz Municypalny; Inwestycje w aktywa alternatywne; Zaangażowanie kapitałowe w realizację projektów z obszaru tzw. „małej infrastruktury”. 3. Obsługa jednostek sektora finansów publicznych i samorządów lokalnych Efektywna realizacja zadań na rzecz jednostek sektora finansów publicznych; Uzupełnienie finansowania działalności bieżącej JST; Umożliwienie efektywnej realizacji programów społeczno‑gospodarczych. 4. Działalność programowa Rozwój sektora finansów publicznych; Obsługa rządowych programów wsparcia branżowego oraz stymulowanie rynku pracy; Realizacja programów doraźnych według potrzeb ministerstw współpracujących z Bankiem.

4 Kluczowe podmioty grupy BGK Partnerzy
Fundusze poręczeniowe 100% 100% 100% od 22,47% do 49,99% 36,69% 1,29% Przy BGK działa Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego, której misją jest działanie na rzecz edukacji i zatrudnienia, budowania kapitału społecznego. Partnerzy

5 Zmiana roli BGK na przestrzeni lat
Utworzenie BGK Bank odradzającej się Polski Finansowanie przemysłu państwowego Reaktywacja działalności operacyjnej Rozszerzenie działalności (m.in.: FD, KFD, agent MF) BGK bankiem rozwoju 1924 1944 1948 2002 2010 SLAJD OPCJONALNY 1939 1989 2002 2010 2015

6 Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje ogólne
Utworzony w 1924 r. 100% własność państwa Działa na mocy ustawy o BGK (nie posiada zdolności upadłościowej) Ocena ratingowa Fitch równa ratingowi Skarbu Państwa „A-” w walucie obcej oraz „A” w walucie krajowej. Organy banku: Rada Nadzorcza: przedstawiciele wybranych resortów administracyjnych powoływani przez Ministra Finansów Zarząd Prowadzi działalność na terenie całego kraju Centrala w Warszawie Oddział w każdym mieście wojewódzkim Obsługa kasowa w ponad placówkach partnerskich Podlega ustawie Prawo bankowe Podlega nadzorowi KNF Zerowa waga ryzyka dla poręczeń i gwarancji BGK w ramach programów rządowych

7 Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Cele i zadania strategiczne
Misją BGK jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań Bank wiodący w obszarze finansowania i obsługi jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i instytucji ochrony zdrowia Organizator finansowania w zakresie realizacji programu Inwestycje Polskie Organizator efektywnego modelu działalności w obszarze gwarancji i poręczeń dla przedsiębiorców (PLG de minimis) Organizator środków i systemu wsparcia eksportu Bank wspierający absorpcję funduszy Unii Europejskiej Bank zarządzający programami i funduszami rządowymi w zakresie rozwoju i modernizacji infrastruktury (transportowej, komunalnej, mieszkaniowej, związanej z ochroną środowiska) Instytucja wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych Program realizowany przez Bank we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz instytucjami kredytującymi

8 Program „Inwestycje polskie”
Co Jak Za co Utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez wsparcie wybranych inwestycji Program realizowany jest poprzez: finansowanie rentownych projektów infrastrukturalnych; finansowanie inwestycji tworzących miejsca pracy i zwiększających bazę podatkową; ułatwienie MŚP dostępu do kredytów obrotowych i inwestycyjnych (gwarancje de minimis); wsparcie ekspansji zagranicznej firm. Finansowanie nie zwiększa państwowego długu publicznego. Program aktywizuje kapitał prywatny wspierający rozwój gospodarki. Rynkowy charakter programu: proporcjonalność zwrotu i ryzyka Program wdrażany przez BGK podlegający pod reżim prawa bankowego i ścisłej regulacji oraz spółkę PIR, której proces inwestycyjny oparty jest o najlepsze praktyki rynkowe. Dostępne formy finansowania: kredyty, obligacje, gwarancje (dłużne); gwarancje spłaty kredytu (de minimis); inwestycje kapitałowe; finansowanie podporządkowane. Źródła finansowania programu Program finansowany jest z wykorzystaniem kapitału BGK i PIR. Pozwala zwiększyć efektywność wykorzystania aktywów Skarbu Państwa. Płynne aktywa posiadane przez Skarb Państwa (notowane akcje*) użyte są do dokapitalizowania BGK i PIR, służąc finansowaniu produktywnych inwestycji. Do tej pory BGK i PIR dokapitalizowano na łączną kwotę 6 mld zł. Strona 8 * Na finansowanie programu przeznaczono pakiety PGE, PKO BP, PZU. poufne - materiał roboczy do dyskusji

9 Formy zaangażowania BGK
Program „Inwestycje polskie” – model działania BGK Formy zaangażowania BGK Finansowanie dłużne projektów inwestycyjnych Gwarancje spłaty kredytów Inwestor kapitałowy (TFI BGK) Kredyty, emisje obligacji, gwarancje na rzecz wykonawców; Rentowne projekty inwestycyjne spełniające prospołeczne i gospodarcze kryteria programu; Warunki rynkowe, ale bardziej elastyczna długość finansowania; Bez ograniczeń sektorowych bądź branżowych; BGK może występować samodzielnie lub w konsorcjach z innymi bankami; Adresowany do podmiotów prywatnych lub publicznych oraz samorządów. Adresowany do przedsiębiorców z sektora MŚP; Gwarancja spłaty 60% kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, zaciągniętego w banku komercyjnym lub spółdzielczym; Warunki preferencyjne, kwalifikowane jako pomoc publiczna; Ograniczenia sektorowe (wyłączone górnictwo, transport drogowy, rybactwo, rolnictwo) Adresowany do podmiotów prywatnych lub publicznych oraz samorządów Inicjatywy w przygotowaniu BGK będzie się angażować poprzez własne TFI; Inwestycje kapitałowe w obszarach wymagających wsparcia (budownictwo czynszowe, ekspansja zagraniczna polskich firm); Na warunkach rynkowych. Strona 9 poufne - materiał roboczy do dyskusji

10 Przedsięwzięcia dopuszczone do finansowania
Kredyt/obligacje ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Przedsięwzięcia dopuszczone do finansowania służące rozwojowi regionalnemu w sektorach: środowisko, infrastruktura, edukacja, zdrowie, rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy, energia, poprawa spójności społeczno-gospodarczej. w szczególności koszty inwestycyjne związane z: zakupem aktywów materialnych i środków trwałych; zakupem aktywów niematerialnych; zakupem, remontem lub rozbudową środków trwałych inwestycje w wartości niematerialne i prawne, w tym: rozwój, planowanie i koszty finansowania w fazie budowy, wydatki na badania i rozwój. 50% akcje i udziały -Akcje i udziały, zawsze z opcją put dla funduszu i ewentualnie z opcją call dla partnera – wyjście na z góry ustalonych warunkach -Akcje i udziały konwertowalne na pożyczki – spłata inwestycji przez spółkę projektową zamiast przez polskiego partnera 50% mezzanine i pożyczki -Pożyczki mezzanine, niezabezpieczone i podporządkowane, konwertowalne na udziały -Pożyczki zabezpieczone aktywami projektu zagranicznego, bez gwarancji spółki polskiej (non-recourse) – w odróżnieniu od polskich banków Czas trwania Funduszu: evergreen Docelowa kapitalizacja: 1,5 mld PLN Opłata za zarządzanie: 1% Inwestycje kapitałowe z wyjściem na z góry określonych warunkach opcja put dla Funduszu najpóźniej po 5 latach, w zamian za prawo pierwokupu i ewentualnie opcję call dla polskiego partnera cena sprzedaży ustalana w negocjacjach z partnerem, na przykład: po cenie rynkowej, wynegocjowanej lub ustalonej przez audytorów po cenie rynkowej, ale nie mniej niż cena nabycia +3% rocznie (floor) z IRR 10% dla opcji put i 15% dla opcji call Mezzanine procentowanie negocjowane, na przykład 20% ale nie mniej niż proporcjonalny udział w zyskach spłata w ciągu 5 lat lub konwersja na udziały Pożyczki w walucie PLN, EUR, lub USD oprocentowanie WIBOR/EURIBOR 3m + marża 2% - 5% okres spłaty do 5 lat karencja spłaty 1 rok (maksymalnie 2 lata) zabezpieczone aktywami projektu zagranicznego Standardowe umowy, zawierane na prawie polskim Monitorowanie projektu na poziomie rady nadzorczej Polski partner odpowiada za zarządzanie projektem Członek rady z ramienia Funduszu doradza i ma prawo weta w określonych umową przypadkach

11 Beneficjenci finansowania ze środków pożyczki EBI
Możliwi Kredytobiorcy Sektor Publiczny Sektor Prywatny JST i ich związki Publiczne podmioty lecznicze Spółki komunalne Małe i średnie przedsiębiorstwa Uczelnie wyższe Instytuty

12 Łatwość dostosowania parametrów kredytu do inwestycji
Kredyt/obligacje ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Łatwość dostosowania parametrów kredytu do inwestycji Finansowanie inwestycji o równowartości od 40 tys. do 25 mln EUR Finansowanie EBI do 50% całkowitych kosztów inwestycji; w przypadku MŚP do 50% łącznego finansowania BGK Kwota kredytu do równowartości 12,5 mln EUR Finansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE, jak i przedsięwzięć niezwiązanych z funduszami unijnymi Możliwość uzyskania grantu MIF/MFF – Suma finansowania EBI i dotacji UE oraz grantu MIF/MFF do 90% całkowitych kosztów przedsięwzięcia Możliwość elastycznego łączenia z innymi produktami BGK w celu zapewnienia finansowania do 100% kosztów inwestycji Możliwe jest refinansowanie dotychczas poniesionych kosztów inwestycji Kredytowanie w PLN

13 Kredyty/obligacje ze środków pożyczki banku KfW
Beneficjenci: małe i średnie przedsiębiorstwa, spółki komunalne zarówno przedsiębiorcy krajowi jak i zagraniczni, finansowana inwestycja musi być zlokalizowana na terenie Polski   kryterium kwalifikowalności - kwota  rocznych obrotów tj. skonsolidowany roczny obrót grupy kapitałowej (podmiotu wnioskującego o kredyt KfW oraz i innych podmiotów należących do grupy) nie może przekraczać równowartości w PLN kwoty 500 milionów EUR Przedmiot finansowania: przedsięwzięcia inwestycyjne związane z rozwojem działalności gospodarczej w sferze realnej gospodarki. inwestycje jeszcze nie rozpoczęte lub inwestycje, których realizacja dopiero rozpoczęła się (inwestycje zakończone nie podlegają finansowaniu ze środków KfW) okres do 10 lat 50% akcje i udziały -Akcje i udziały, zawsze z opcją put dla funduszu i ewentualnie z opcją call dla partnera – wyjście na z góry ustalonych warunkach -Akcje i udziały konwertowalne na pożyczki – spłata inwestycji przez spółkę projektową zamiast przez polskiego partnera 50% mezzanine i pożyczki -Pożyczki mezzanine, niezabezpieczone i podporządkowane, konwertowalne na udziały -Pożyczki zabezpieczone aktywami projektu zagranicznego, bez gwarancji spółki polskiej (non-recourse) – w odróżnieniu od polskich banków Czas trwania Funduszu: evergreen Docelowa kapitalizacja: 1,5 mld PLN Opłata za zarządzanie: 1% Inwestycje kapitałowe z wyjściem na z góry określonych warunkach opcja put dla Funduszu najpóźniej po 5 latach, w zamian za prawo pierwokupu i ewentualnie opcję call dla polskiego partnera cena sprzedaży ustalana w negocjacjach z partnerem, na przykład: po cenie rynkowej, wynegocjowanej lub ustalonej przez audytorów po cenie rynkowej, ale nie mniej niż cena nabycia +3% rocznie (floor) z IRR 10% dla opcji put i 15% dla opcji call Mezzanine procentowanie negocjowane, na przykład 20% ale nie mniej niż proporcjonalny udział w zyskach spłata w ciągu 5 lat lub konwersja na udziały Pożyczki w walucie PLN, EUR, lub USD oprocentowanie WIBOR/EURIBOR 3m + marża 2% - 5% okres spłaty do 5 lat karencja spłaty 1 rok (maksymalnie 2 lata) zabezpieczone aktywami projektu zagranicznego Standardowe umowy, zawierane na prawie polskim Monitorowanie projektu na poziomie rady nadzorczej Polski partner odpowiada za zarządzanie projektem Członek rady z ramienia Funduszu doradza i ma prawo weta w określonych umową przypadkach

14 Łatwość dostosowania parametrów kredytu do inwestycji
Kredyty/obligacje ze środków pożyczki banku KfW Łatwość dostosowania parametrów kredytu do inwestycji Finansowanie inwestycji bez ograniczeń kwotowych Okres finansowania – min. 2 lata, maks. 10 lat Finansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE, jak i przedsięwzięć niezwiązanych z funduszami unijnymi Możliwość elastycznego łączenia z innymi produktami BGK w celu zapewnienia finansowania do 100% kosztów inwestycji Możliwe jest refinansowanie dotychczas poniesionych kosztów inwestycji Kredytowanie w PLN lub w EUR

15 Kredyt inwestycyjny Finansowanie inwestycji materialnych, niematerialnych i finansowych polegających na: odtworzeniu, powiększeniu lub modernizacji istniejącego majątku trwałego Wnioskodawcy, stworzeniu, zakupie nowych środków trwałych oraz pierwszym wyposażeniu w środki obrotowe, niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej, refinansowanie wyżej wymienionych wydatków poniesionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt, spłacie kredytu inwestycyjnego w innym banku lub BGK, uzupełnienie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wspieranych środkami z budżetu Unii Europejskiej, funduszy celowych, programów rządowych oraz instytucji międzynarodowych.

16 Kredyt obrotowy W rachunku bieżącym
przeznaczony na finansowanie bieżących zobowiązań, jest to kredyt odnawialny – spłata całości lub części kredytu powoduje odnowienie limitu o kwotę dokonanej spłaty. W rachunku kredytowym nieodnawialny - wypłacany jednorazowo lub w transzach, przeznaczony m.in.: na finansowanie podatku VAT lub kapitału obrotowego potrzebnego na sfinansowanie transakcji w linii kredytowej odnawialnej na finansowanie powtarzalnych transakcji związanych m.in. z bieżącymi zobowiązaniami płatniczymi oraz zakupem towarów i usług niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej

17 Rządowy Program: Finansowe Wspieranie Eksportu Informacje ogólne
Strategicznym zadaniem BGK jest organizowanie systemu wspierania polskiego eksportu, m.in. w oparciu o program rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 30 lipca 2009 r. Program ustanowiono w celu pobudzenia wzrostu polskiego eksportu poprzez ułatwienie zagranicznym oraz polskim przedsiębiorcom dostępu do kredytów finansujących eksport polskich towarów i usług. Dzięki rozszerzeniu Programu w 2012 r. o nowe produkty BGK udziela kredytów z własnych środków: zagranicznym nabywcom polskich towarów i usług lub ich bankom oraz polskim eksporterom na realizację kontraktów eksportowych.

18 Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu Podstawowy warunek uzyskania wsparcia – Polskie pochodzenie eksportu Z usług oferowanych w ramach RP FWE może skorzystać każdy podmiot gospodarczy zarejestrowany w Polsce, a także Importerzy polskich dóbr. Co do zasady udział składników polskiego pochodzenia nie powinien być mniejszy niż: 30% przychodu netto dla kontraktów zawartych na okres kredytu poniżej 2 lat, 40% przychodu netto dla kontraktów zawartych na okres kredytu powyżej 2 lat, poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu. Są nimi: 20% m.in. dla systemów komputerowych i sprzętu elektronicznego, 10% dla usług budowlanych.

19 Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu Korzyści dla eksportera i importera
Korzyści dla importera: Uzupełnienie oferty eksportera o możliwość finansowania jego zagranicznego kontrahenta Przeniesienie ryzyka braku zapłaty na BGK (brak regresu wobec eksportera) Szybka wypłata środków na rzecz eksportera Umożliwienie refinansowania kredytu kupieckiego Zapewnienie środków na realizację produkcji eksportowej Możliwość pozyskania finansowania na zakup polskich towarów i usług Atrakcyjne warunki cenowe Oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta Stabilny i przewidywalny polski bank publiczny w roli kredytodawcy

20 Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu Dostępne instrumenty finansowe w ofercie BGK
Kredyty krótkoterminowe Kredyty długoterminowe Postfinansowanie akredytywy Dyskonto akredytywy Potwierdzenie akredytywy Kredyt dla banku nabywcy Kredyt dla nabywcy Wykup wierzytelności eksportowych Kredyty bezpośrednie dla importera Kredyty dla banku importera

21 Fundusz Ekspansji Zagranicznej
Fundusz finansujący projekty zagraniczne polskich firm Docelowa kapitalizacja: 1,5 mld PLN Działanie na zasadach rynkowych Akcje, pożyczki, mezzanine Inwestycje wspólnie z polską firmą w zagraniczną spółkę zależną, bez regresu do polskiego partnera: Fundusz Polski Partner Spółka Projektowa

22 Fundusz Ekspansji Zagranicznej

23 Przykłady projektów ekspansji zagranicznej

24 Dziękuję za uwagę Bank Gospodarstwa Krajowego www. bgk. com
Dziękuję za uwagę Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu ul. Składowa 5 tel , fax Poznań, 26 maj 2015 r.


Pobierz ppt "Finansowanie ekspansji krajowej i zagranicznej polskich firm"

Podobne prezentacje


Reklamy Google