Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Poznań, 26 maj 2015 r. Katarzyna Dworska-Marcinkowska Zastępca Dyrektora Oddziału BGK w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Poznań, 26 maj 2015 r. Katarzyna Dworska-Marcinkowska Zastępca Dyrektora Oddziału BGK w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Poznań, 26 maj 2015 r. Katarzyna Dworska-Marcinkowska Zastępca Dyrektora Oddziału BGK w Poznaniu Finansowanie ekspansji krajowej i zagranicznej polskich firm

2 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Z BGK przyszłość zaczyna się dziś 2 Misją BGK jest wspieranie rozwoju społeczno- gospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań

3 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 3 Strategiczne kierunki rozwoju banku 2014-2017 Finansowanie inwestycji i rozwój przedsiębiorstw Działalność inwestycyjna Obsługa jednostek sektora finansów publicznych i samorządów lokalnych Działalność programowa

4 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 4 Kluczowe podmioty grupy BGK Partnerzy Fundusze poręczeniowe 100% do 49,99% 1,29%36,69% od 22,47% Przy BGK działa Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego, której misją jest działanie na rzecz edukacji i zatrudnienia, budowania kapitału społecznego. Podmioty grupy BGK Partnerzy

5 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 5 Zmiana roli BGK na przestrzeni lat Utworzenie BGK Bank odradzającej się Polski Finansowanie przemysłu państwowego Reaktywacja działalności operacyjnej Rozszerzenie działalności ( m.in.: FD, KFD, agent MF) BGK bankiem rozwoju 1924 1939 1948 1989 2002 2010 1944 2002 2015 2010

6 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje ogólne  Utworzony w 1924 r.  100% własność państwa  Działa na mocy ustawy o BGK (nie posiada zdolności upadłościowej)  Ocena ratingowa Fitch równa ratingowi Skarbu Państwa „A-” w walucie obcej oraz „A” w walucie krajowej.  Organy banku: – Rada Nadzorcza: przedstawiciele wybranych resortów administracyjnych powoływani przez Ministra Finansów – Zarząd  Prowadzi działalność na terenie całego kraju – Centrala w Warszawie – Oddział w każdym mieście wojewódzkim – Obsługa kasowa w ponad 4000 placówkach partnerskich  Podlega ustawie Prawo bankowe  Podlega nadzorowi KNF  Zerowa waga ryzyka dla poręczeń i gwarancji BGK w ramach programów rządowych 6

7 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Cele i zadania strategiczne 7 Misją BGK jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań Organizator finansowania w zakresie realizacji programu Inwestycje Polskie Bank wiodący w obszarze finansowania i obsługi jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i instytucji ochrony zdrowia Organizator efektywnego modelu działalności w obszarze gwarancji i poręczeń dla przedsiębiorców (PLG de minimis) Bank zarządzający programami i funduszami rządowymi w zakresie rozwoju i modernizacji infrastruktury (transportowej, komunalnej, mieszkaniowej, związanej z ochroną środowiska) Organizator środków i systemu wsparcia eksportu Bank wspierający absorpcję funduszy Unii Europejskiej Instytucja wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych Program realizowany przez Bank we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz instytucjami kredytującymi

8 Strona 8 Program „Inwestycje polskie” Utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez wsparcie wybranych inwestycji Program realizowany jest poprzez: finansowanie rentownych projektów infrastrukturalnych; finansowanie inwestycji tworzących miejsca pracy i zwiększających bazę podatkową; ułatwienie MŚP dostępu do kredytów obrotowych i inwestycyjnych (gwarancje de minimis); wsparcie ekspansji zagranicznej firm. Finansowanie nie zwiększa państwowego długu publicznego. Program aktywizuje kapitał prywatny wspierający rozwój gospodarki. Co Za co Jak Rynkowy charakter programu: proporcjonalność zwrotu i ryzyka Program wdrażany przez BGK podlegający pod reżim prawa bankowego i ścisłej regulacji oraz spółkę PIR, której proces inwestycyjny oparty jest o najlepsze praktyki rynkowe. Dostępne formy finansowania: kredyty, obligacje, gwarancje (dłużne); gwarancje spłaty kredytu (de minimis); inwestycje kapitałowe; finansowanie podporządkowane. Źródła finansowania programu Program finansowany jest z wykorzystaniem kapitału BGK i PIR. Pozwala zwiększyć efektywność wykorzystania aktywów Skarbu Państwa. Płynne aktywa posiadane przez Skarb Państwa (notowane akcje*) użyte są do dokapitalizowania BGK i PIR, służąc finansowaniu produktywnych inwestycji. Do tej pory BGK i PIR dokapitalizowano na łączną kwotę 6 mld zł. * Na finansowanie programu przeznaczono pakiety PGE, PKO BP, PZU.

9 Strona 9 Program „Inwestycje polskie” – model działania BGK Kredyty, emisje obligacji, gwarancje na rzecz wykonawców; Rentowne projekty inwestycyjne spełniające prospołeczne i gospodarcze kryteria programu; Warunki rynkowe, ale bardziej elastyczna długość finansowania; Bez ograniczeń sektorowych bądź branżowych; BGK może występować samodzielnie lub w konsorcjach z innymi bankami; Adresowany do podmiotów prywatnych lub publicznych oraz samorządów. Finansowanie dłużne projektów inwestycyjnych Formy zaangażowania BGK Gwarancje spłaty kredytów Inwestor kapitałowy (TFI BGK) Inicjatywy w przygotowaniu BGK będzie się angażować poprzez własne TFI; Inwestycje kapitałowe w obszarach wymagających wsparcia (budownictwo czynszowe, ekspansja zagraniczna polskich firm); Na warunkach rynkowych. Adresowany do przedsiębiorców z sektora MŚP; Gwarancja spłaty 60% kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, zaciągniętego w banku komercyjnym lub spółdzielczym; Warunki preferencyjne, kwalifikowane jako pomoc publiczna; Ograniczenia sektorowe (wyłączone górnictwo, transport drogowy, rybactwo, rolnictwo) Adresowany do podmiotów prywatnych lub publicznych oraz samorządów

10 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Kredyt/obligacje ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego 10 Przedsięwzięcia dopuszczone do finansowania służące rozwojowi regionalnemu w sektorach:  środowisko,  infrastruktura,  edukacja,  zdrowie, rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy,  energia,  poprawa spójności społeczno- gospodarczej. w szczególności koszty inwestycyjne związane z:  zakupem aktywów materialnych i środków trwałych;  zakupem aktywów niematerialnych;  zakupem, remontem lub rozbudową środków trwałych  inwestycje w wartości niematerialne i prawne, w tym: – rozwój, planowanie i koszty finansowania w fazie budowy, – wydatki na badania i rozwój.

11 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 11 Beneficjenci finansowania ze środków pożyczki EBI Sektor Prywatny Sektor Publiczny Możliwi Kredytobiorcy JST i ich związki Spółki komunalne Małe i średnie przedsiębiorstwa Publiczne podmioty lecznicze Uczelnie wyższe Instytuty

12 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 12 Łatwość dostosowania parametrów kredytu do inwestycji Kwota kredytu do równowartości 12,5 mln EUR Finansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE, jak i przedsięwzięć niezwiązanych z funduszami unijnymi Finansowanie inwestycji o równowartości od 40 tys. do 25 mln EUR Kredytowanie w PLN Możliwość uzyskania grantu MIF/MFF – Suma finansowania EBI i dotacji UE oraz grantu MIF/MFF do 90% całkowitych kosztów przedsięwzięcia Finansowanie EBI do 50% całkowitych kosztów inwestycji; w przypadku MŚP do 50% łącznego finansowania BGK Możliwość elastycznego łączenia z innymi produktami BGK w celu zapewnienia finansowania do 100% kosztów inwestycji Możliwe jest refinansowanie dotychczas poniesionych kosztów inwestycji Kredyt/obligacje ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego

13 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Kredyty/obligacje ze środków pożyczki banku KfW 13 Beneficjenci: małe i średnie przedsiębiorstwa, spółki komunalne zarówno przedsiębiorcy krajowi jak i zagraniczni, finansowana inwestycja musi być zlokalizowana na terenie Polski kryterium kwalifikowalności - kwota rocznych obrotów tj. skonsolidowany roczny obrót grupy kapitałowej (podmiotu wnioskującego o kredyt KfW oraz i innych podmiotów należących do grupy) nie może przekraczać równowartości w PLN kwoty 500 milionów EUR Przedmiot finansowania: przedsięwzięcia inwestycyjne związane z rozwojem działalności gospodarczej w sferze realnej gospodarki. inwestycje jeszcze nie rozpoczęte lub inwestycje, których realizacja dopiero rozpoczęła się (inwestycje zakończone nie podlegają finansowaniu ze środków KfW) okres do 10 lat

14 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 14 Łatwość dostosowania parametrów kredytu do inwestycji Finansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE, jak i przedsięwzięć niezwiązanych z funduszami unijnymi Finansowanie inwestycji bez ograniczeń kwotowych Kredytowanie w PLN lub w EUR Okres finansowania – min. 2 lata, maks. 10 lat Możliwość elastycznego łączenia z innymi produktami BGK w celu zapewnienia finansowania do 100% kosztów inwestycji Możliwe jest refinansowanie dotychczas poniesionych kosztów inwestycji Kredyty/obligacje ze środków pożyczki banku KfW

15 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 15 Kredyt inwestycyjny Finansowanie inwestycji materialnych, niematerialnych i finansowych polegających na:  odtworzeniu, powiększeniu lub modernizacji istniejącego majątku trwałego Wnioskodawcy,  stworzeniu, zakupie nowych środków trwałych oraz pierwszym wyposażeniu w środki obrotowe, niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej,  refinansowanie wyżej wymienionych wydatków poniesionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt,  spłacie kredytu inwestycyjnego w innym banku lub BGK,  uzupełnienie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wspieranych środkami z budżetu Unii Europejskiej, funduszy celowych, programów rządowych oraz instytucji międzynarodowych.

16 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 16 Kredyt obrotowy W rachunku bieżącym  przeznaczony na finansowanie bieżących zobowiązań, jest to kredyt odnawialny – spłata całości lub części kredytu powoduje odnowienie limitu o kwotę dokonanej spłaty. W rachunku kredytowym  nieodnawialny - wypłacany jednorazowo lub w transzach, przeznaczony m.in.: na finansowanie podatku VAT lub kapitału obrotowego potrzebnego na sfinansowanie transakcji  w linii kredytowej odnawialnej na finansowanie powtarzalnych transakcji związanych m.in. z bieżącymi zobowiązaniami płatniczymi oraz zakupem towarów i usług niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej

17 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Rządowy Program: Finansowe Wspieranie Eksportu Informacje ogólne  Strategicznym zadaniem BGK jest organizowanie systemu wspierania polskiego eksportu, m.in. w oparciu o program rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 30 lipca 2009 r.  Program ustanowiono w celu pobudzenia wzrostu polskiego eksportu poprzez ułatwienie zagranicznym oraz polskim przedsiębiorcom dostępu do kredytów finansujących eksport polskich towarów i usług.  Dzięki rozszerzeniu Programu w 2012 r. o nowe produkty BGK udziela kredytów z własnych środków: – zagranicznym nabywcom polskich towarów i usług lub – ich bankom oraz – polskim eksporterom na realizację kontraktów eksportowych. 17

18 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu Podstawowy warunek uzyskania wsparcia – Polskie pochodzenie eksportu Z usług oferowanych w ramach RP FWE może skorzystać każdy podmiot gospodarczy zarejestrowany w Polsce, a także Importerzy polskich dóbr. Co do zasady udział składników polskiego pochodzenia nie powinien być mniejszy niż:  30% przychodu netto dla kontraktów zawartych na okres kredytu poniżej 2 lat,  40% przychodu netto dla kontraktów zawartych na okres kredytu powyżej 2 lat, poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu. Są nimi:  20% m.in. dla systemów komputerowych i sprzętu elektronicznego,  10% dla usług budowlanych. 18

19 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu Korzyści dla eksportera i importera 19 Korzyści dla eksportera: Korzyści dla importera: Uzupełnienie oferty eksportera o możliwość finansowania jego zagranicznego kontrahenta Przeniesienie ryzyka braku zapłaty na BGK (brak regresu wobec eksportera) Szybka wypłata środków na rzecz eksportera Umożliwienie refinansowania kredytu kupieckiego Zapewnienie środków na realizację produkcji eksportowej Możliwość pozyskania finansowania na zakup polskich towarów i usług Atrakcyjne warunki cenowe Oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta Stabilny i przewidywalny polski bank publiczny w roli kredytodawcy

20 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu Dostępne instrumenty finansowe w ofercie BGK 20 Kredyty krótkoterminoweKredyty długoterminowe  Postfinansowanie akredytywy  Dyskonto akredytywy  Potwierdzenie akredytywy  Kredyt dla banku nabywcy  Kredyt dla nabywcy  Wykup wierzytelności eksportowych Kredyty dla banku importera Kredyty bezpośrednie dla importera

21 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz finansujący projekty zagraniczne polskich firm Docelowa kapitalizacja: 1,5 mld PLN Działanie na zasadach rynkowych Akcje, pożyczki, mezzanine Inwestycje wspólnie z polską firmą w zagraniczną spółkę zależną, bez regresu do polskiego partnera: 21 Fundusz Polski Partner Spółka Projektowa Polski Partner Fundusz Spółka Projektowa

22 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Fundusz Ekspansji Zagranicznej 22

23 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Przykłady projektów ekspansji zagranicznej 23

24 204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Poznań, 26 maj 2015 r. Dziękuję za uwagę Bank Gospodarstwa Krajowego www.bgk.com.pl Oddział w Poznaniu ul. Składowa 5 tel. 61 88 53 100, fax. 61 85 28 220 e-mail: k.marcinkowska@bgk.com.pl www.bgk.com.pl


Pobierz ppt "204/204/204 218/32/56 118/126/132 183/32/51 227/30/54 Poznań, 26 maj 2015 r. Katarzyna Dworska-Marcinkowska Zastępca Dyrektora Oddziału BGK w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google