Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PAŃSTWO A BIZNES. ZAWODNOŚĆ PAŃSTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PAŃSTWO A BIZNES. ZAWODNOŚĆ PAŃSTWA."— Zapis prezentacji:

1 PAŃSTWO A BIZNES. ZAWODNOŚĆ PAŃSTWA.

2 ZAWODNOŚĆ PAŃSTWA Trzy podstawowe pytania: Jak powinno być? Jak jest?
Dla czego? Podobnie jest w przypadku niesprawności rynku!

3 ZAWODNOŚĆ PAŃSTWA Dwa podejścia w polityce gospodarczej:
- normatywne (odpowiada na pytania jak powinno być? Jak realizować politykę w sposób racjonalny wykorzystując dostępne narzędzia w interesie całej społeczności ). Zasada Jana Tinbergena – przy danej ilości celów państwo posiada taką samą ilość instrumentów.

4 ZAWODNOŚĆ PAŃSTWA - pozytywne ( jak jest? Badany jest stan rzeczywisty z uwzględnieniem interesów grup społecznych, korporacyjnych, lobbystycznych, związkowych, partyjnych). Jedna grupa może korzystać ze wszystkiego inna nie. Powyższe aspekty w dużej mierze rozpatrywane są w ramach nauk politycznych (Alt i Crystal – 1983 r.), ekonomii politycznej

5 ZAWODNOŚĆ PAŃSTWA Teoria interesów grupowych (podejście pozytywne) uwzględnia grupy o wspólnych interesach, postrzega działania państwa jako wypadkową nacisku ze strony takich grup – korzenia w teoriach Smitha, Ricardo, Marksa. Wprowadzono klasy (kapitaliści, robotnicy, inwestorzy) Po II Ś. Wojnie politolodzy wybrali orientację prorynkową: Dowson (1957), Buchanan, Tullock (1962), Olson (1965),

6 ZAWODNOŚĆ PAŃSTWA Dylematy praktycznego zastosowania modelów teoretycznych : Ceny są stałe – możemy osiągnąć stan pełnego zatrudnienia (Keynesiści) – dbamy o całe społeczeństwo Problem z inflacją. Konkurencja na rynku – inflacja. W tym przypadku zmniejszając inflację państwo nie jest w stanie dogodzić wszystkim grupom społecznym

7 ZAWODNOŚĆ PAŃSTWA Problemy pełnomocnictwa:
Władza publiczna = politycy + urzędnicy Urzędnicy wykonują polecenia polityków

8 ZAWODNOŚĆ PAŃSTWA Polityczny cykl koniunkturalny (Kalecki 1943, Nordhaus 1975, Linbeck 1976) System kapitalistyczny nie jest zdolny do zapełnienia pełnego zatrudnienia w długim okresie W przypadku państwa opiekuńczego jest to możliwe – następuje obniżenie dyscypliny pracowniczej (skutek braku zagrożenia bezrobociem) – pojawia się inflacja wraz z polityką restrykcyjną – powstaje polityczny cykl koniunkturalny

9 ZAWODNOŚĆ PAŃSTWA Nordhaus 1975 – cel polityków – następne wygrane wybory Następuje manipulacja gospodarką celem pozyskania wyborców Teoria Hibbsa 1977, Madse 1981 – partia polityczna z przyczyn ideologowych realizuje poszczególne cele. Każda partia reprezentuje interesy różnych grup społecznych

10 ZAWODNOŚĆ PAŃSTWA Teoria Alesina 1987 – niefektywność gospodarcza może być wyeliminowana dzięki budowie odpowiedniej reputacji partii, najlepiej długookresowej – szczegółowy program naprawy + narzędzia + nadzór Następne teorie długookresowe – np. wzrost długu publicznego (Balcerowicz) - Polski dług publiczny wynosi 45 % PKB – 2008 r, 55 % r, 59, 7 % r (średnia w UE 60 % PKB

11 ZAWODNOŚĆ PAŃSTWA Biurokracja Relacje wyborcy – politycy
Politycy – urzędnicy (problem z realizacją zadań - monopol) Korupcja Oligarchia urzednicza

12 Ugrupowania polityczne (załącznik 1)

13 Programy gospodarcze - PZPR – gospodarka centralnie planowana
- Rządy prawicowe( ). Koalicja antykomunistyczna. Rząd Mazowieckiego. Plan stabilizacyjny Balcerowicza - Rząd Bieleckiego. Polityka rolna. Rynek papierów wartościowych. Budżet. - Rząd Olszewskiego. Powołanie instytucji Skarbu Państwa. Zrównoważone obciążenie podatkowe przedsiębiorstw państwowych i pr. Pobudzanie rozwoju eksportu. Zaostrzenie kontroli polityki cenowej monopolistów. Pomoc państwa dla konkurencyjnych podmiotów. Ograniczenie wydatków budżetowych. Opracowanie zasad polityki kredytowej. Modernizacja i prywatyzacja systemu bankowego oraz innych instytucji finansowych. Zmagania z budżetem. - Próby Pawlaka. Rząd Suchockiej(UD). Strajki. Pakt o przedsiębiorstwie państwowym, płace, bezrobocie. Polityka budżetowa. Polityka protekcyjna(podatki na importowane do Polski towarów). Inflacja – 48%.

14 - Rządy lewicowe(1994-1997). Rząd Pawlaka. Głębokie reformy
- Rządy lewicowe( ). Rząd Pawlaka. Głębokie reformy. Szansa równego startu dla wszystkich. Opieka zdrowotna w podst. wymiarze. Powszechny dostęp do oświaty, opieki społecznej. Polityka budżetowa(zmiana stawek podatkowych od os. fiz. na 21, 33, 45%). Podwyżka płac. Wzrost PKB ok. 4,6%, inflacja 27%. Pakt o przedsiębiorstwie państwowym(projekty ustaw). Polityka regionalna, pieniężna(inflacja do 23%), zagraniczna(do UE,OECD, NATO) prywatyzacyjna, kadrowa, rolna. Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki. - Rząd Oleksego. Kontynuacja reform rynkowych. Wzmocnienie finansowania służby zdrowia i systemów emerytalnych. Reforma samorządowa. Reforma ubezpieczeń społecznych. Polityka transportowa i łącznościowa. Zgrzyty na linii rząd-prezydent(oskarżenie o prowadzenie samowolnej polityki zagranicznej).

15 - Rząd Cimoszewicza. Dyscyplina finansowa państwa i realizacja polityki przemysłowej, polegającej na rozwoju MSP oraz wzmacnianiu konkurencyjności polskiej gospodarki. Walka z bezrobociem. Restrukturyzacja górnictwa, hutnictwa, przemysłu obronnego, paliwowego. Polityka własnościowa(FSO).Sprawa darowizn(fikcyjne formularze, zmiana ustawy budżetowej). Polityka fiskalna(stawki podatkowe 20,32,44%, 19% odliczać na budowe). Pakiet 2000 G. Kołodki skoncentrowany na sprawach podatkowych. Ubezpieczenia społeczne(Ustawa o funduszach emerytalnych). Polityka antyinflacyjna(stabilizacja warunków porozumień płacowych, działania zmierzające do ograniczania podaży pieniądza emitowanego przez NBP, zmniejszenie wzrostu cen kontrolowanych przez państwo oraz ograniczenia wzrostu produktów rolno-spożywczych. Lata bardzo duży wzrost gospodarczy(PKB, produkcja przemysłowa, inwestycje oraz wysoka wymiana towarów i usług z zagranicą).

16 - Rząd Buzka(AWS i UW). Koalicjanci nie dogadali się w dwóch sprawach: zdrowia i rolnictwa. Unia chce dać samorządom więcej uprawnień w dysponowaniu pieniędzmi na ochronę zdrowia. AWS proponuje: ustalenie minimalnego udziału budżetu państwa w wydatkach na rolnictwo; oprocentowanie rezerw w NBP, także dewizowych, i przekazanie uzyskanych kwot na restrukturyzację rolnictwa; przerzucenie na wieś połowy środków na aktywne zwalczanie bezrobocia; zapewnienie odpowiedniego udziału polskich produktów rolnych we wspólnym rynku Europy).

17 Premier Buzek w imieniu AWS-UW zapowiedział m. in. , że do 2001 r
Premier Buzek w imieniu AWS-UW zapowiedział m.in., że do 2001 r. dokończy w Polsce prywatyzację. Poza tym premier m.in. zapowiedział, że: rozpocznie Narodowy Program Budownictwa Mieszkaniowego (poprzez m.in. uruchomienie kas mieszkaniowych, zwiększenie inwestycji na zbrojenie terenów budowlanych, uproszczenie prawa budowlanego); przywróci korzystne odpisy podatkowe (tzw. duże ulgi budowlane); przeprowadzi reprywatyzację gwarantującą zwrot mienia w naturze lub rekompensaty; "stopniowo zmniejszy obciążenie gospodarki podatkami", szczególnie bezpośrednimi (podatki dochodowe); ustabilizuje system podatkowy oraz zmieni ordynację podatkową; zmniejszy inflację poprzez kontrolę deficytu budżetowego i jego stopniowe obniżanie; zmodernizuje rolnictwo, m.in. poprzez rozwój nowoczesnych gospodarstw rodzinnych.

18 - od 2001 r Rząd Millera. W expose sejmowym kreśli program wychodzenia kraju z kryzysu finansów publicznych. W ciągu miesiąca Sejm IV kadencji przyjmuje pakiet ustaw - tzw. plan Belki. Byłoby to niemal powtórzeniem sukcesu planu Balcerowicza, którego kilkanaście ustaw zostało przyjętych przez Sejm w ciągu dwóch tygodni. Rzecz jasna, całe społeczeństwo pomstuje na dolegliwości planu Belki - wprowadzenie nowych podatków, cięcia wydatków socjalnych, zamknięcie kilku funduszy i agencji - ale z drugiej strony jest zachwycone szybkością decyzji premiera i sprawnością rządu, kontrastującą z tym, co się działo w ostatnich czterech latach.

19 - Rząd Belki(2004). Marek Belka po raz drugi w tym roku otrzymał od Sejmu wotum zaufania. W swoim expose premier skupił się na podsumowaniu blisko półrocznych prac rządu oraz celach, które zamierza zrealizować przez następnych osiem miesięcy Przypomniał, że obejmując tekę premiera, postawił przed rządem 41 zadań. I do tej pory zrealizowano ich Negatywne scenariusze kreślone pół roku temu nie sprawdzają się. Mówiono wówczas, że ten rząd skazany jest na dryfowanie. Tak się nie stało. Okazało się, że można skoncentrować się na realizacji zobowiązań - oświadczył Belka. I kontynuował: mamy wzrost gospodarczy, nie grozi nam już krach finansowy, spadek bezrobocia jest niezbyt ?odczuwalny?, ale za to ?ma charakter trwały?, rośnie import, złoty umocnił się. No i jest projekt budżetu - ?rozsądnie i rzetelnie skalkulowany krok naprzód w naprawie finansów państwa? ...

20 - Rząd Marcinkiewicza, Kaczyńskiego(2005-2007). PIS+Samoobrona+LPR.
- naprawa państwa - zwalczanie korupcji - bezpieczeństwo obywateli - naprawa organów ścigania i sprawiedliwości - zwrot 15% wkładu własnego w przypadku zakupu pierwszego mieszkania

21 - Rząd Donalda Tuska (PO + PSL)
zmiana skali podatkowej PIT. Zamiast 19(44490,00 zł)- opodatkowane 30% stawką,30 i 40 % zostają dwie – 18 % (do 85528,00 zł i płacą 18 % od całości), 32%. Podniesienie VATu o 1 punkt procentowy Zniesienie możliwości całego VATu od zakupu pojazdu można odliczyć na dziecko 1145,00 zł (mniej obciążone dochody) 250 tys. osób na emeryturę w 2008 r (100tys. w 2007 r.) system emerytur mundurowych służba zdrowia (refundacja leków)

22 - Rząd Donalda Tuska (PO + PSL) cd:
powołanie spółki 2012.PL oraz przygotowywania się do EURO 2012 wykorzystanie funduszy z UE wsparcie kredytobiorców bez pracy rozliczenie z fiskusem bez udziału zainteresowanych podatek liniowy od wynajmu – 8,5 % modernizacja sytemu emerytalnego (zmniejszenie składek do OFE, zwiększenie do ZUSu) Ustawa o ograniczeniu barier administracyjnych (m in. zamiast zaświadczeń oświadczenia)

23 Zaniedbania, problemy Brak reform strukturalnych
Zatrzymana prywatyzacja(górnictwo, energetyka, branża paliwowa, ciężka chemia). Restrukturyzacja oraz prywatyzacja w hutnictwie kilka lat temu uczyniły przemysłem nowoczesnym) Niekorzystna ustawa o sklepach wielopowierzchniowych Coroczna indeksacja rent i emerytur Brak reformy regulacji(zakładanie firm, uproszczenie przepisów VAT) Brak ustawy o planach zagospodarowania przestrzennego

24 Zaniedbania, problemy Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z 2008 r do poprawki Powolna budowa infrastruktury na Euro 2012 Mnożenie wydatków Brak reformy finansów publicznych Powszechne zmiany personalne(polityczna obsada zarządów państwowych) Problemy w górnictwie(strajki, nierentowność). Obniżenie limitów emisji CO2 w budownictwie i energetyce – (inwestycje mogą powstać za granicą)

25 Zaniedbania, problemy Pogarsza się koniunktura w przemyśle przetwórczym i budownictwie Wzrost gospodarczy Budżet (zaplanowano duży wzrost wydatków) Niespodziewana zima 

26 Zaniedbania, problemy Wywóz śmieci – gminy płacą zryczałtowaną opłatę (pomysł Min. Środowiska) Pozwolenie uprawy genetycznie zmodyfikowanych ziemniaków (BASF) PARP – projekt II „e-biznes” – zasady zostały zmienione w trakcie (zawartość merytoryczna wniosków była ważniejsza od kolejności składania!), lekceważenie przedsiębiorców

27 Największy problem Brak odpowiedzialności polityków i urzędników

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "PAŃSTWO A BIZNES. ZAWODNOŚĆ PAŃSTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google