Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unijne środki na projekty badawczo- rozwojowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unijne środki na projekty badawczo- rozwojowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Unijne środki na projekty badawczo- rozwojowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

2 Nauka a rozwój gospodarczy “Jest ogólnie zgoda co do tego, że siłą napędową stojącą za wzrostem gospodarczym w długim okresie jest nauka, technologia i innowacja w ich różnych formach „ (OECD: Regiony i polityka innowacyjna) nowe potrzeby  nowe pomysły  nowe rynki

3 Dostawy energii Dostawy energii Niedobór zasobów Niedobór zasobów Zdrowie i starzenie Zdrowie i starzenie Dostawy wody Dostawy wody Ograniczanie odpadów Ograniczanie odpadów Jakość żywności Jakość żywności Czysty transport Czysty transport Wymiana informacji Wymiana informacji Zmiana klimatu Zmiana klimatu Wyzwania cywilizacyjne stojące przed UE

4 Strategia Europa 2020 Priorytety: Trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: 1.) Rozwój inteligentny : rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji 2.) Rozwój zrównoważony : wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów i bardziej przyjaznej środowisku 3.) Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu : wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną

5 Inteligentne specjalizacje Umowa partnerska Region Region Region Region Region Region Krajowy poziom RIS3

6 Charakterystyka działalności B+R na Mazowszu Priorytety: województwo mazowieckie jest wiodącym regionem w Polsce pod względem liczby jednostek naukowych – 212 województwo mazowieckie jest wiodącym regionem w Polsce pod względem liczby jednostek naukowych – 212 najliczniejszą grupę stanowią jednostki uczelni publicznych (89 podmiotów) najliczniejszą grupę stanowią jednostki uczelni publicznych (89 podmiotów) wśród jednostek naukowych najwięcej (ponad jedną trzecią jednostek) stanowią jednostki reprezentujące nauki techniczne wśród jednostek naukowych najwięcej (ponad jedną trzecią jednostek) stanowią jednostki reprezentujące nauki techniczne silna koncentracja jednostek naukowych wokół aglomeracji warszawskiej silna koncentracja jednostek naukowych wokół aglomeracji warszawskiej działa tu 30 centrów doskonałości, co stanowi 34% wszystkich jednostek tego typu w kraju, 8 centrów transferu technologii, z tego 7 w Warszawie, 1 park technologiczny (Płock), 6 inkubatorów przedsiębiorczości, 10 akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, przedsiębiorstwa posiadające status Centrum Badawczo Rozwojowego, a także przedsiębiorstwa, które w ramach swojej działalności inwestują w B+R. działa tu 30 centrów doskonałości, co stanowi 34% wszystkich jednostek tego typu w kraju, 8 centrów transferu technologii, z tego 7 w Warszawie, 1 park technologiczny (Płock), 6 inkubatorów przedsiębiorczości, 10 akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, przedsiębiorstwa posiadające status Centrum Badawczo Rozwojowego, a także przedsiębiorstwa, które w ramach swojej działalności inwestują w B+R.

7 RPO województwa mazowieckiego 2014-2020 Łączna alokacja dla Mazowsza Programy krajowe RPO WM 2014-2020 POPC 149 mln euro POIŚ 182 mln euro POIR 759 mln euro POWER 568 mln euro 2,1 mld euro

8 RPO Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 OSIE PRIORYTETOWE I – 13% - Wykorzystanie działalności badawczo- rozwojowej w gospodarce II – 7% - Wzrost e-potencjału Mazowsza III – 10% - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości IV – 16% - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną V – 4% - Gospodarka przyjazna środowisku VI – 6% – Jakość życia VII – 18%- Rozwój regionalnego systemu transportowego VIII – 7% – Rozwój rynku pracy IX – 8% – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem X – 8% Edukacja dla rozwoju regionu XI – 3% - Pomoc techniczna RPO WM 2014-2020 Integracja społeczna Zrówno ważony inteligentny

9 RPO WM – działalność badawczo-rozwojowa Oś Priorytetowa I 278 217 130 EUR Oś Priorytetowa I - 278 217 130 EUR Cele do osiągnięcia: Zwiększone urynkowienie działalności badawczo – rozwojowej (1a) poprzez zakup infrastruktury B+R przez jednostki naukowe Wskaźnik Wartość bazowa Wartość docelowa (2023) Nakłady na działalność badawczo - rozwojową w relacji do PKB 1,37%2,00% Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw (1b)Wskaźnik Wartość bazowa Wartość docelowa (2023) Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB 0,35%0,85%

10 Oś Priorytetowa I Działanie 1.1 - Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych Typy projektów: wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (rozbudowa, modernizacja), która ukierunkowana będzie na prowadzenie prac badawczych, które:  będą miały zastosowanie w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu  odpowiadać będą konkretnym zidentyfikowanym potrzebom przedsiębiorstw regionu współpracujących z jednostkami naukowymi

11 Oś Priorytetowa I Działanie 1.1 - Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych Warunki: zostaną wprowadzone mechanizmy zapewniające, jak najlepsze wykorzystanie zdolności i motywacji podmiotów gospodarczych do poszukiwania i stosowania w praktyce gospodarczej wyników prac badawczo-rozwojowych, nowych technologii i wynalazków, związane z:  odwołaniem się do oceny biznes planu (studium wykonalności) na podstawie kierunkowych zasad wyboru operacji;  wskaźnikami rezultatu na poziomie projektu w umowie o dofinansowanie w oparciu o dane z biznes planu (studium wykonalności) przedstawiające zwiększone przychody z sektora przedsiębiorstw;  weryfikacją osiągnięcia wskaźnika rezultatu na poziomie projektu i finansowymi konsekwencjami w przypadku braku ich realizacji;  regularnymi sprawozdaniami oraz sprawozdaniem końcowym.

12 Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1 Kierunkowe kryteria wyboru projekty ujęte w Kontrakcie Terytorialnym; projekty ujęte w Kontrakcie Terytorialnym; projekty zgodne z inteligentną specjalizacją regionu; projekty zgodne z inteligentną specjalizacją regionu; przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury B+R służą realizacji wskazanych w projekcie badań mających zastosowanie w gospodarce; przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury B+R służą realizacji wskazanych w projekcie badań mających zastosowanie w gospodarce; infrastruktura B+R będzie dostępna dla podmiotów/osób spoza jednostki otrzymującej wsparcie; infrastruktura B+R będzie dostępna dla podmiotów/osób spoza jednostki otrzymującej wsparcie; nowe przedsięwzięcia mogą otrzymać wsparcie jedynie, gdy stanowią element dopełniający istniejące zasoby, w tym powstałe w ramach wsparcia udzielonego w ramach perspektywy 2007-2013; nowe przedsięwzięcia mogą otrzymać wsparcie jedynie, gdy stanowią element dopełniający istniejące zasoby, w tym powstałe w ramach wsparcia udzielonego w ramach perspektywy 2007-2013; finansowanie infrastruktury TIK w jednostkach naukowych możliwe będzie tylko wówczas, gdy będzie ona niezbędna do realizacji projektu badawczo- rozwojowego. finansowanie infrastruktury TIK w jednostkach naukowych możliwe będzie tylko wówczas, gdy będzie ona niezbędna do realizacji projektu badawczo- rozwojowego. finansowanie infrastruktury TIK w jednostkach naukowych możliwe będzie tylko wówczas, gdy będzie ona niezbędna do realizacji projektu badawczo-rozwojowego. p

13 Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1 Projekty preferowane: projekty ujęte w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej; projekty ujęte w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej; przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury B+R charakteryzujące się możliwie wysokim stopniem współfinansowania ze źródeł prywatnych na etapie realizacji (w pierwszej kolejności) lub utrzymania inwestycji przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury B+R charakteryzujące się możliwie wysokim stopniem współfinansowania ze źródeł prywatnych na etapie realizacji (w pierwszej kolejności) lub utrzymania inwestycji projekty realizowane w partnerstwie, pozwalające na wykorzystanie przez ośrodki subregionalne potencjału Warszawy; projekty realizowane w partnerstwie, pozwalające na wykorzystanie przez ośrodki subregionalne potencjału Warszawy; projekty promujące niskoemisyjność, oszczędność energii i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. projekty promujące niskoemisyjność, oszczędność energii i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. p

14 Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1 Beneficjenci i grupy docelowe Główni beneficjenci:  jednostki naukowe;  konsorcja naukowe  konsorcja naukowe. Główne grupy docelowe Główne grupy docelowe:  jednostki naukowe;  konsorcja naukowe;  przedsiębiorstwa. p

15 Oś Priorytetowa I Działanie 1.2 - Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Typy projektów:  projekty badawczo-rozwojowe;  tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego;  proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych - konkursy związane z wyłanianiem nowych inteligentnych specjalizacji;  rozwój regionalnego systemu innowacji, zapewniającego warunki do oddolnego procesu definiowania potrzeb i współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w obszarach inteligentnej specjalizacji w oparciu o Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza. Warunek konieczny – zgodność z inteligentną specjalizacją regionu, łącznie z procesem eksperymentowania

16 I oś priorytetowa – Działanie 1.2  inteligentna specjalizacja;  kooperacja przedsiębiorstw, współpraca z nauką;  utrzymanie pozytywnych efektów inwestycji w przyszłości;  niskoemisyjność, oszczędność energii i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych; wykorzystanie zasobów naturalnych;  staże dla studentów i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach; przedsiębiorstwach; Inne kwestie

17 Oś Priorytetowa I, Działanie 1.2 Kierunkowe kryteria wyboru  projekty zgodne ze strategią na rzecz inteligentnej specjalizacji regionu, włącznie z procesem eksperymentowania;  projekty, które bez wsparcia środkami publicznymi nie mogłyby osiągnąć zakładanych celów;  projekty charakteryzujące się utrzymaniem pozytywnych efektów inwestycji w przyszłości. p

18 Oś Priorytetowa I, Działanie 1.2 Kierunkowe kryteria wyboru  projekty zgodne z celami RIS w zakresie kooperacji, tj. przewidujące współpracę z innymi podmiotami, w szczególności z przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi;  projekty zgodne z założeniami polityki klastrowej zawartej w RIS;  projekty realizowane w partnerstwie, oparte na współpracy przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych i/lub wzmacniające współpracę sieciową;  w przypadku projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa - projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi;  w przypadku projektów infrastrukturalnych - projekty powiązane z realizowanymi pracami B+R;  projekty promujące niskoemisyjność, oszczędność energii i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych;  projekty promujące staże dla studentów i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach. p

19 Oś Priorytetowa I, Działanie 1.2 Beneficjenci i grupy docelowe Główni beneficjenci:  przedsiębiorstwa;  powiązania kooperacyjne;  Samorząd Województwa Mazowieckiego, w tym w partnerstwie z:  instytucjami otoczenia biznesu;  jednostkami naukowymi. Główne grupy docelowe:  przedsiębiorstwa;  osoby i instytucje z województwa mazowieckiego. p

20 Pytania i odpowiedzi

21 Dziękuję za uwagę Maria Wiro-Kiro Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych www.mazowia.euwww.mazowia.eu, www.funduszedlamazowsza.eu www.mazowia.eue-mail:m.wiro-kiro@mazowia.eu


Pobierz ppt "Unijne środki na projekty badawczo- rozwojowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google