Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Projekt Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Projekt Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Projekt Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

2 Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

3 TERMIN ZŁOŻENIA PROJEKTU: 22 lipca 2015 r. PLANOWANA ALOKACJA: 250 000 000 zł CEL: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. MOŻLIWE DZIAŁANIA W PROJEKCIE nie mniej niż 3 elementy ze wskazanych poniżej: 1. certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, 2. dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych, 3. uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym i zwiększenie ich zaangażowania w realizację programów kształcenia (np. wizyty studyjne u pracodawców, dodatkowe zajęcia organizowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym), 4. współpraca z zagranicznymi podmiotami na kierunkach kształcenia objętych projektem.

4 kompetencji zawodowych, kompetencji komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencje interpersonalne i kompetencje językowe, kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, kompetencji informatycznych, w tym wyszukiwanie informacji, kompetencji analitycznych, w tym umiejętność rozwiązywania problemów. Uczestnicy projektu: studenci ostatniego lub dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. ZAKRES ZADAŃ I DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE POWINIEN PROWADZIĆ DO UZYSKANIA NASTĘPUJĄCYCH KOMPETENCJI:

5 Wymagania obligatoryjne (poniższe elementy muszą zostać spełnione łącznie):  wstępny bilans kompetencji posiadanych przez każdego uczestnika projektu,  badanie określające stan kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia w projekcie,  co najmniej 12-miesięczne monitorowanie losu absolwenta będącego uczestnikiem projektu,  co najmniej 40% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie będzie kontynuowało kształcenie (na studiach I, II lub III stopnia) lub podejmie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia zatrudnienie. Zatrudnienie rozumiane jako:  zawarcie umowy o pracę na okres minimum 3 miesięcy w wymiarze co najmniej ½ etatu,  zawarcie umowy/ów cywilnoprawnej/ych zawartej/ych na okres co najmniej 3 miesięcy,  samozatrudnienie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej trwającej co najmniej 3 miesiące.

6 IDEA: Realizacja projektu powinna być elementem rozpoczynającym długofalową strategię wsparcia kompetencji w uczelni, kontynuowaną także po zakończeniu projektu, co musi zostać zadeklarowane przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU: 10 000 000 zł WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA: minimum 3% w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu. MAKSYMALNY ŚREDNI KOSZT NA JEDNEGO UCZESTNIKA: 20 000 zł OKRES REALIZACJI PROJEKTU: Nie krócej niż rok i nie dłużej niż 3 lata.

7 KRYTERIA PREMIUJĄCE: na wszystkich kierunkach objętych projektem realizacja całości programu tego kierunku lub wszystkie zajęcia w ramach projektu odbywają się w języku obcym – 5 pkt. uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, prowadzi sformalizowaną i udokumentowaną, co najmniej 12 miesięczną, współpracę z pracodawcami w zakresie praktycznych elementów kształcenia – 5 pkt. wnioskodawca posiada wyróżniającą ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej na co najmniej jednym prowadzonym kierunku studiów albo wyróżniającą ocenę instytucjonalną – 5 pkt. projekty przewidujące na każdym z kierunków objętych projektem zajęcia o charakterze warsztatowym (każde w wymiarze co najmniej 10% wymiaru godzinowego całego cyklu kształcenia, prowadzone przez przedstawicieli pracodawców) – 5 pkt.

8 KRYTERIA PREMIUJĄCE: zaangażowanie do organów kolegialnych uczelni lub Konwentu co najmniej 3 przedstawicieli pracodawców – 5 pkt. ocena parametryczna co najmniej połowy jednostek organizacyjnych wnioskującej uczelni wynosi A lub jest wyższa – 5 pkt. wnioskodawca posiada wyróżniająca ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej na każdym kierunku studiów, na którym będzie realizowany projekt – 5 pkt. wnioskodawca deklaruje, że co najmniej 50% działań merytorycznych przeprowadzonych w projekcie, będzie realizowana również w okresie minimum 2 lat po zakończeniu realizacji projektu, bez wsparcia środków europejskich – 5 pkt

9 Główne założenia Okres realizacji: 01.10.2015 – 31.03.2018 Liczba wydziałów: 9 Liczba kierunków: 15 Liczba studentów: 320 (bez edytorstwa i bezpieczeństwa)

10 Schemat wparcia studenta Warsztaty kompetencji miękkich: student weźmie udział w 2 warsztatach każdy w wymiarze 16 h Szkolenia językowe : student weźmie udział w specjalistycznych kursie języka angielskiego w wymiarze 60 h Badanie kompetencji: student otrzyma usługę doradczą 4 h w wyniku której powstanie Indywidualny Plan Wsparcia Certyfikowane szkolenia i warsztaty: zadanie wydziałowe Grupy projektowe: zadanie wydziałowe Wizyty studyjne u pracodawców: zadanie wydziałowe Bilans kompetencji student otrzyma usługę doradczą 4 h_ powstanie raport kompetencji nabytych przez uczestników projektu Zadanie ogólnouczelniane

11 Wydział Matematyki i Informatyki Kierunek studiów objęty wsparciem: Informatyka Liczba studentów objęta wsparciem: 100 studentów studiów I stopnia (2 edycje x 50 studentów) Termin rozpoczęcia wsparcia: * I edycja rok akademicki 2015/2016 (semestr letni) II edycja rok akademicki 2016/2017 (semestr letni) Szkolenia certyfikowane I edycja: 1.PRINCE_ 40 h 2.ORACLE_ 40 h 3.MS ASURE_40 h 4.C#Net_24 h Szkolenia certyfikowane II edycja: 1.PRINCE_ 40 h 2.Android_ 40 h 3.Phyton i Diango_64 h 4.Windows Phone_24 h Każdy student weźmie udział w 2 szkoleniach. Grupy projektowe: Każdy student weźmie udział w grupie projektowej realizującej projekt na zlecenie firm: 10 grup projektowych x 5 osób x 2 edycje. Każda grupa projektowa będzie realizowała program w wymiarze 45 h. Wizyty studyjne zagraniczne: Każdy student weźmie udział w jednej czterodniowej wizycie studyjnej zagranicznej w Uniwersytecie Las Palmas (Gran Canaria).

12 Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Kierunek studiów objęty wsparciem: Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna, Budownictwo Liczba studentów objęta wsparciem: 60 studentów studiów II stopnia (2 edycje x 30 studentów) Termin rozpoczęcia wsparcia: * I edycja rok akademicki 2015/2016 (semestr zimowy) II edycja rok akademicki 2016/2017 (semestr zimowy) Szkolenia certyfikowane dla każdej edycji: 1.PRINCE 2 Fundation and Practicioner_40 h 2.AutoCad stopień I i stopień II_40 h Każdy student weźmie udział w 2 szkoleniach Grupy projektowe: 1.Kierunek: Geodezja i Kartografia Projekt geodezyjny 2.Kierunek: Gospodarka Przestrzenna _Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3.Budownictwo Projekt energooszczędnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego Każda grupa projektowa będzie realizowała program w wymiarze 30 h. Wizyty studyjne u pracodawców: Każdy student weźmie udział w dwóch dwudniowych wyjazdowych wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach.

13 Wydział Nauk o Środowisku Kierunek studiów objęty wsparciem: Inżynieria Środowiska II stopień, Turystyka i rekreacja I stopień Liczba studentów objęta wsparciem: 70 studentów studiów I i II stopnia (2 edycje x 15 studentów + 2 edycje x 20 studentów) Termin rozpoczęcia wsparcia: studia II stopnia * I edycja rok akademicki 2015/2016 (semestr zimowy) II edycja rok akademicki 2016/2017 (semestr zimowy) studia I stopnia * I edycja rok akademicki 2015/2016 (semestr letni) II edycja rok akademicki 2016/2017 (semestr letni) Szkolenia certyfikowane Inżynieria Środowiska: 1.Odnawialne Źródła Energii: Systemy fotowoltaniczne_40 h (5 studentów) 2.Odnawialne Źródła Energii: Słoneczne systemy grzewcze_40 h (5 studentów) 3.Odnawialne Źródła Energii: Pompy Ciepła_40 h (5 studentów) 4.AutoCAD_40 h (15 studentów) Każdy student weźmie udział w 2 szkoleniach. Grupy projektowe: Każdy student weźmie udział w grupie projektowej realizującej projekt na zlecenie firm 3 grupy projektowe x 5 osób x 2 edycje. Każda grupa projektowa będzie realizowała program w wymiarze 40 h. Wizyty studyjne u pracodawców: Każdy student weźmie udział jednej wyjazdowej wizycie studyjnej w przedsiębiorstwach. Wizyty studyjne zagraniczne Każdy student weźmie udział jednej siedmiodniowej zagranicznej wizycie studyjnej w Danii.

14 Wydział Nauk o Środowisku Szkolenia certyfikowane Turystyka i Rekreacja: 1.Animatornia_30 h (20 studentów x 2 edycje) 2.Instruktor podstawowego tańca towarzyskiego_40 h (10 studentów x edycje) 3.Instruktor fitness_32 h (10 studentów x 2 edycje) Każdy student weźmie udział w 2 szkoleniach. Grupy projektowe: Każdy student weźmie udział w grupie projektowej realizującej projekt na zlecenie firm 4 grupy projektowe x 5 osób x 2 edycje. Każda grupa projektowa będzie realizowała program w wymiarze 40 h. Wizyty studyjne u pracodawców: Każdy student weźmie udział jednej wyjazdowej wizycie studyjnej w przedsiębiorstwach. Wizyty studyjne zagraniczne Każdy student weźmie udział jednej siedmiodniowej zagranicznej wizycie studyjnej w Niemczech.

15 Wydział Biologii i Biotechnologii Kierunek studiów objęty wsparciem: Biotechnologia inżynierska st. I oraz Biotechnologia magisterska st. II Liczba studentów objęta wsparciem: 40 osoby: * 20 osób Biotechnologia inżynierska st. I (2 edycje x 10 studentów) * 20 osób Biotechnologia magisterska st. II (2 edycje x 10 studentów) Termin rozpoczęcia wsparcia: studia II stopnia * I edycja rok akademicki 2015/2016 (semestr zimowy) II edycja rok akademicki 2016/2017 (semestr zimowy) studia I stopnia * I edycja rok akademicki 2015/2016 (semestr letni) II edycja rok akademicki 2016/2017 (semestr letni) Szkolenia certyfikowane: 1.Szkolenie z zakresu systemów zarządzania – Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością laboratoriów badawczych lub Certyfikat Specjalisty wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg. ISO 22000 oraz systemu HACCP_16 h 2.Szkolenie specjalistyczne z zakresu technik biologii molekularnej_32 h 3.Szkolenie z zakresu Monitorowania Badań Klinicznych_16 h Grupy projektowe: 1.Bioinformatyczna analiza danych sekwencjonowania wysokoprzepustowego (25 h w trybie weekendowym) 2 grupy projektowe x 5 studentów X 2 stopnie x 2 edycje 2.Wizualizacja oraz digitalizacja danych biologicznych (25 h w trybie weekendowym) 2 grupy projektowe x 5 studentów X 2 stopnie x 2 edycje Wizyty studyjne u pracodawców: Każdy student weźmie udział w dwóch wyjazdowych wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach.

16 Wydział Nauk o Żywności Kierunek studiów objęty wsparciem: Technologia żywności i żywienie człowieka stopień II, Towaroznawstwo stopień II, Gastronomia – sztuka kulinarna stopień I Liczba studentów objęta wsparciem: 50 studentów: * 20 studentów Technologia żywności i żywienie człowieka stopień II (2 edycje x 10 studentów) * 20 studentów Towaroznawstwo stopień II (2 edycje x 10 studentów) * 10 studentów Gastronomia – sztuka kulinarna stopień I (2 edycje x 5 studentów) Termin rozpoczęcia wsparcia: studia II stopnia * I edycja rok akademicki 2015/2016 (semestr zimowy) II edycja rok akademicki 2016/2017 (semestr zimowy) studia I stopnia * I edycja rok akademicki 2015/2016 (semestr letni) II edycja rok akademicki 2016/2017 (semestr letni) Szkolenia certyfikowane: 1.Audyt wewnętrzny i zarządzanie jakością _ 35 h 2.Analiza sensoryczna artykułów spożywczych_16 h Grupy projektowe: 1.Ocena i kreowanie nowego produktu na rynku na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z branży spożywczej 2.Opracowanie nowego rozwiązania technologiczno – organizacyjnego w przedsiębiorstwie zw. z branżą spożywczą 3.Ocena wizerunku przedsiębiorstwa oraz satysfakcji klientów z oferowanych produktów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z branży spożywczej 4.Ocena i określenie profilu potencjalnego konsumenta na przykładzie wybranego innowacyjnego przedsiębiorstwa z branży spożywczej 5.Ocena potencjału wprowadzenia innowacji produktowych i marketingowych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa branży spożywczej Każda grupa projektowa będzie liczyła 5 studentów x 2 edycje. Każda grupa projektowa będzie realizowała program w wymiarze 30 h. Wizyty studyjne u pracodawców: Każdy student weźmie udział w dwóch dwudniowych wyjazdowych wizytach studyjnych: 1.Wizyta w przedsiębiorstwach wiodących w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. 2.Wizyta w dwóch przedsiębiorstwach rodzinnych.

17 Wydział Humanistyczny – edytorstwo – trwają prace nad założeniami budżetowymi Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Technicznych, Wydział Prawa i Administracji – bezpieczeństwo - trwają prace nad założeniami budżetowymi


Pobierz ppt "Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Projekt Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google