Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych Założenia do badania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych Założenia do badania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych Założenia do badania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opoczno, 19.06.2015 r.

2 Podkreślenie występowania wielu przesłanek dla wzmocnienia współpracy ponadregionalnej sprzyjającej rozwojowi przemysłu ceramicznego, zwłaszcza na terenie powiatów mających tradycje w tej dziedzinie tj.: opoczyńskiego, tomaszowskiego i koneckiego. Wskazanie, jako jednego z pól współpracy obu regionów, wsparcia działań na rzecz ponadregionalnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie rozwoju nowoczesnego przemysłu materiałów budowlanych - klastrów (m.in. Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych). Główne przesłanki dla realizacji badania - współpraca ponadregionalna woj. łódzkiego i świętokrzyskiego Ustalenia ze wspólnego posiedzenia Zarządów Województw Łódzkiego i Świętokrzyskiego w dniu 18 marca 2013r. w Sielpi

3 S AMORZĄD W OJEWÓDZTWA Ł ÓDZKIEGO S AMORZĄD W OJEWÓDZTWA Ś WIĘTOKRZYSKIEGO Projekt: „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim”. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi ROT Projekt: „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim”. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi ROT Projekt: „Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim”. Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ROT Projekt: „Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim”. Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ROT Przesłanki realizacji badania – projekty unijne samorządów Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych” „Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych” Wspólne badanie

4 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego Łódzko-Świętokrzyska Platforma Zaawansowanych Materiałów Budowlanych Strategiczne dokumenty szczebla regionalnego Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 r. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Strategia Badań i Innowacji Województwa Świętokrzyskiego Regionalna inteligentna specjalizacja - Zaawansowane materiały budowlane Regionalna inteligentna specjalizacja - Zasobooszczędne budownictwo Główne przesłanki dla realizacji badania

5 W 2010 r. opracowana została strategia „Europa 2020”, opierająca się na rozwoju inteligentnym, zrównoważonym i sprzyjającym włączeniu społecznemu. Inteligentna specjalizacja stanowi kluczowy element działań Unii Europejskiej ukierunkowanych na wsparcie państw i regionów w wypracowaniu własnej ścieżki do wzrostu gospodarczego. Inteligentna specjalizacja oznacza identyfikowanie wyjątkowych cech i aktywów kraju i regionu, podkreślenie przewagi konkurencyjnej regionu oraz skupianie regionalnych partnerów i zasobów wokół wizji ich przyszłości, która będzie ukierunkowana na optymalne efekty. Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych - inteligentne specjalizacje

6 13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty (NANO) 10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów (SUR) SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM) Krajowe inteligentne specjalizacje (11) Krajowe inteligentne specjalizacje (11) stan na 2 kwietnia 2015 r.

7 Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody Energetyka Medycyna, farmacja, kosmetyki Innowacyjne rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy Zawansowane materiały budowlane Informatyka i telekomunikacja Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalne inteligentne specjalizacje

8 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 - polityka terytorialno-funkcjonalna

9 Zagłębie ceramiczno-budowlane Opoczno – Tomaszów Mazowiecki Cel strategiczny Obszar nowoczesnego przemysłu materiałów budowlanych, opartego na zasobach surowcowych i wykorzystującego innowacyjne technologie oraz kreatywne rozwiązania w zakresie projektowania i wzornictwa

10 Klaster – jest przestrzenną koncentracją przedsiębiorstw, instytucji i organizacji wzajemnie powiązanych siecią relacji o formalnym jak i nieformalnym charakterze, opartych o wspólną trajektorię rozwoju (np. technologiczna, wspólne rynki docelowe) jednocześnie konkurujących i kooperujących w pewnych aspektach działania. Amerykański ekonomista Michael E. Porter, jako pierwszy, w 1990 r. sformułował teorię klastrów. Według Portera „Klastry – czyli wyspecjalizowane skupiska wzajemnie konkurujących i kooperujących przedsiębiorstw wchodzących w intensywne interakcje z otoczeniem – są kluczem do generowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej”. Pojęcie klastra

11 Celem badania było określenie możliwości współpracy w branży zaawansowanych materiałów budowlanych dla podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym. Niniejsze badanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, na ile możliwa jest współpraca między przedsiębiorstwami z branży materiałów budowlanych oraz innymi podmiotami związanymi z branżą, zarówno w obrębie powiatów tomaszowskiego i opoczyńskiego, jak też poza nimi (w tym z firmami z terenu powiatu koneckiego) i czy taka współpraca mogłaby mieć formę sformalizowaną (klaster/platforma), czy też charakter nieformalny. Cel badania

12 Zakres przestrzenny: powiaty opoczyński i tomaszowski z województwa łódzkiego oraz powiat konecki z województwa świętokrzyskiego Zakres, metodologia badania Metodologia:  Wsparcie eksperckie  Desk research Ekspertyza „Określenie kosztów i korzyści wynikających z funkcjonowania Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych”  wywiady kwestionariuszowe  IDI Zakres tematyczny: Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru Diagnoza sektora materiałów budowlanych Badanie własne wśród przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych Założenia do badania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google