Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości wspierania, powstawania i rozwoju firm w województwie pomorskim, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Gdańsk, 6 grudnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości wspierania, powstawania i rozwoju firm w województwie pomorskim, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Gdańsk, 6 grudnia."— Zapis prezentacji:

1

2 Możliwości wspierania, powstawania i rozwoju firm w województwie pomorskim, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Gdańsk, 6 grudnia 2007 Możliwości wspierania, powstawania i rozwoju firm w województwie pomorskim, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Gdańsk, 6 grudnia 2007

3 Cel główny Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele strategiczne 1.Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo; 2.Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego; 3.Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce; 4.Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy; 5.Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa; 6.Wzrost spójności terytorialnej. PO Kapitał Ludzki - CELE

4 PO Kapitał Ludzki – OBSZARY WSPARCIA  Rynek pracy, przedsiębiorczość  Integracja społeczna  Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw  Edukacja  Obszary wiejskie  Administracja

5 Wielkość wsparcia EFS dla województwa pomorskiego komponent regionalny 375 502 926 EUR Podpisanie Porozumienia pomiędzy MRR a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 22 czerwca 2007 roku

6 PO Kapitał Ludzki - STRUKTURA PRIORYTETY CENTRALNE ( 40% środków EFS) I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących III Wysoka jakość systemu oświaty IV Szkolnictwo wyższe i nauka V Dobre rządzenie PRIORYTETY REGIONALNE ( 60% środków EFS) VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich VII Promocja integracji społecznej VIII Regionalne kadry gospodarki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X Pomoc techniczna

7 CROSS - FINANCING Możliwość współfinansowania z EFS operacji, które spełniają kryteria kwalifikowalności dla EFRR  Zasada obejmuje wszystkie Priorytety PO KL;  Pułap 10% wydatków kwalifikowalnych projektu (w obszarze integracji społecznej do 15%);  Zasada obejmuje wydatki, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu oraz ich poniesienie jest wprost powiązane z głównymi zadaniami realizowanymi w projekcie;  Wydatki dotyczą przede wszystkim:  Zakupu lub leasingu sprzętu i wyposażenia;  Dostosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy; Wydatki nie obejmują budowy nowych budynków, dużych prac budowlanych, remontów budynków.

8 PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Typ projektu: -Studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw – projekt wpisany w PD do realizacji w 2008r.

9 Projekty systemowe w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Przykładowe typy projektów: -Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci Projektodawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości -Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych Projektodawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

10 PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Przykładowe typ projektów: - Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą m.in. poprzez: *przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równowartość 40 tyś. -Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno – informacyjne. -Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

11 PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Przykładowe typ projektów: - Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą m.in. poprzez: *przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równowartość 40 tyś. -Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno – informacyjne. -Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

12 PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Przykładowe typy projektów:  Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in. zarządzania, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku.  Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiebiorstw, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości

13 PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Przykładowe typy projektów:  Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim  Wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji programów zwolnień monitorowanych, w tym szkoleń i doradztwa zawodowego  Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.  Podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo

14 PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności (projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych) Przykładowe typy projektów:  Tworzenie sieci współpracy (w tym partnerstw) w zakresie wzmacniania dialogu społecznego i inicjatyw podejmowanych wspólnie na poziomie lokalnym i regionalnym przez organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze, mających na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców,  Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy i środowiska naturalnego,  Upowszechnianie idei flexicurity.

15 PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiebiorstw Przykładowe typy projektów:  Staże i szkolenia praktyczne dla: -Pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych -Pracowników naukowych w przedsiębiorstwach

16 KONCEPCJA WDRAŻANIA PO KL KONCEPCJA WDRAŻANIA PO KL w województwie pomorskim w latach 2007 - 2013 PARTNERSTWO POWIATOWE szansa stworzenia własnej ścieżki rozwoju społecznego i gospodarczego POROZUMIENIE PARTNERSKIE samorządy powiatowe, samorządy gmin, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, przedstawiciele środowisk gospodarczych, przedsiębiorcy

17 Programy na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Międzysektorowe, kompleksowe, zintegrowane podejście do lokalnych problemów i celów w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego Obszary: rynek pracy, przedsiębiorczość, integracja społeczna, adaptacyjność, edukacja, rozwój obszarów wiejskich Zgodność z celami i kierunkami interwencji EFS w Polsce w latach 2007-2013

18 PLAN DZIAŁANIA  przedstawia założenia IP w danym roku, co do preferowanych form wsparcia (typów projektów) oraz zasady i terminy wyboru projektów;  dokument coroczny (obejmuje okres 1 stycznia-31 grudnia);  dla każdego Priorytetu PO KL;  opracowywany przez IP (przy współpracy z IP2 – jeśli została wyznaczona);  opiniowany i zatwierdzany przez IZ PO KL na podstawie rekomendacji Komitetu lub Podkomitetu Monitorującego.

19 PLAN DZIAŁANIA - ZAWARTOŚĆ Zawartość Planu Działania: opis wybranych obszarów wymagających wsparcia w danym roku (jeden Plan na lata 2007-2008), w tym wybór tematów dla projektów innowacyjnych (zawierane dopiero w Planie na rok 2009 r.); plan finansowy; zestaw wskaźników; zasady i harmonogram procedury konkursowej; zwięzły opis projektu systemowego/indywidualnego.

20 ZASADY DOKONYWANIA WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH Aby projekt mógł uzyskać dofinansowanie, musi otrzymać co najmniej:  60% sumy punktów za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych oraz jednocześnie,  co najmniej 60% liczby punktów w każdej części oceny merytorycznej (zgodnie z częściami wniosku o dofinansowanie): - uzasadnienie, - grupy docelowe, - działania, - rezultaty, - potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem, - wydatki.

21 PILOTAŻ 2007 ROK MIESIĄCKWARTAŁROK 11IV2007 VIII Regionalne kadry gospodarki 8.1 Rozwój pracowników i przedsi ę biorstw w regionie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament EFS KONKURS ZAMKNIĘTY (06.11.2007 r. - 07.01.2008 r.) Typ realizowanych projektów: Szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy s ą zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem kształcenia formalnego oraz z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako poszukuj ą cy pracy). PRIORYTETDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEINSTYTUCJA

22 HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW W 2008 ROKU Priorytet VI Priorytet VI KwartałDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEFORMA I DZIAŁANIE 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (typ projektów badawczych) Konkurs ZAMKNIĘTY DZIAŁANIE 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Konkurs OTWARTY DZIAŁANIE 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości X Konkurs OTWARTY II DZIAŁANIE 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (typy projektów z wyłączeniem projektów badawczych) Konkurs OTWARTY III DZIAŁANIE 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich X Konkurs OTWARTY

23 HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW W 2008 ROKU Priorytet VIII KwartałDZIAŁANIEPODDZIAŁANIEFORMA II DZIAŁANIE 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Podziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Konkurs OTWARTY DZIAŁANIE 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Konkurs OTWARTY

24

25 Źródła informacji - KONTAKT Departament Europejskiego Funduszu Społecznego www.defs.woj-pomorskie.pl defs@woj-pomorskie.pl Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.efs.gov.pl

26 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk 80-819 tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93 E-mail: defs@woj-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Możliwości wspierania, powstawania i rozwoju firm w województwie pomorskim, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Gdańsk, 6 grudnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google