Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filozofia, kultura czy ideologia gender

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filozofia, kultura czy ideologia gender"— Zapis prezentacji:

1 Filozofia, kultura czy ideologia gender
Zebrała i opracowała Dr inż. Ewa Urbańska Sandomierz październik 2013 r.

2 Plan wystąpienia Pojęcie gender
Wybrane dokumenty i zalecenia dotyczące gender Wybrane wypowiedzi na temat gender

3 Pojęcie gender

4 PODŁOŻE IDEOLOGII GENDER
W 1884 r. Engels pisał: „W historii za pierwszorzędny antagonizm należy uznać antagonizm między mężczyzną i kobietą w monogamicznym małżeństwie, a za pierwszorzędny ucisk, ucisk kobiety przez mężczyznę". Ideologię promuje Shulamith Firestone w swej książce The Dialectic of Sex (Dialektyka płci), opublikowanej w r., modyfikując ideę walki klas, wzywa do "rewolucji klas płciowych" (sex-class revolution): "Aby wyeliminować klasy płciowe, klasa podrzędna (kobiety) musi się zbuntować i przejąć kontrolę nad reprodukcją... To oznacza, że celem rewolucji feministycznej jest nie tylko usunięcie przywilejów mężczyzn, co było celem ruchu feministycznego, lecz wyeliminowanie różnicy między płciami; różnice płciowe nie będą już więcej miały żadnego znaczenia".

5 Definicje gender  Rhoda Unger w 1979 roku zaproponowała termin gender, pragnąc podkreślić, że nie istnieje jedno pojęcie płci (sex) określonej biologicznie, wkazując na płeć kulturową (gender). Pierwsze z tych pojęć odnosi się do biologii ciała, a drugie oznacza ogół założeń i praktyk kulturowych, sterujących procesem społecznego konstruowania mężczyzn i kobiet.   Rhoda Unger (1979) Toward a Redefinition of Sex and Gender, „American Psychologist" 34:

6 CZYM JEST GENDER? Najprostsza definicja wynika z rozróżnienia między pojęciami gender a sex. Gender (ang), genre (fran) – to płeć kulturowa; sex (ang), sexe (franc) – płeć biologiczna. Gender dotyczy cech nabytych – to zespół  atrybutów, postaw, ról społecznych i zachowań przypisany mężczyźnie lub kobiecie przez szeroko rozumianą kulturę. Wikipedia

7 Gender groźniejsze od marksizmu ks. abp. Henryk Hoser
„Ideologia gender pojawiła się w kręgach bardzo radykalnego feminizmu w latach 70., 80., aczkolwiek dojrzewała od lat 50. ubiegłego stulecia (J. Money). Właśnie to środowisko, związane z nim organizacje feministyczne i stowarzyszona z nim Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa (IPPF) zaproponowały tę ideologię podczas światowej konferencji ludnościowej w Pekinie w 1995 roku. Narzuca tzw. gender mainstreaming – swego rodzaju strumień działań medialnych, ekonomicznych, politycznych, których zadaniem jest ugruntowanie tej ideologii w społeczeństwie poprzez zaakceptowanie jej, by potem stanowić podstawę działań polityczno-społecznych i przekształcać podstawowe więzi międzyosobowe”.

8 Gender groźniejsze od marksizmu ks. abp. Henryk Hoser
celem jest zniwelowanie wszystkich zewnętrznych determinantów człowieka. Odbywa się to przez usunięcie Boga,a następnie natury. (Specyficzna natura człowieka odbiega od świata zoologicznego w sposób zupełnie nieprawdopodobnie daleki; dostrzegają to również genetycy). o człowieku, który pozostaje ogołocony z Boga, z wymiaru transcendentnego, ogołocony z pojęcia natury ludzkiej, która jest wspólnym mianownikiem całej ludzkości, ma decydować kultura, w której żyje. w gender ciało traktuje się jako materiał, który można zmienić poprzez technikę np. operacyjną – operacje plastyczne, interwencje chirurgiczne, ingerencje hormonalne.

9 Gender w opinii … Płeć jest iluzją, która realnie wyznacza nam miejsce w przestrzeni społecznej i organizuje nasze zachowanie, seksualność jest iluzją, która zmusza nas do sięgania po jedne przyjemności ciała i uniemożliwia swobodne sięganie po inne.  http://www.unigender.org/?page=biezacy&issue=01&article=03 Jacek Kochanowski, Wiedza, uniwersytet i radykalna demokracja. Uwagi na temat gender studies i humanistyki ponowoczesnej.

10 Wybrane publikacje dotyczące gender
Biuro Regionalnego WHO dla Europy i BZgA- „Standardy edukacji seksualnej w Europie”. Krajowy program działań na rzecz równego traktowania na lata Anna Dzierzgowska, Joanna Piotrowska, Ewa Rutkowska –”Równościowe przedszkole- Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć” Pod redakcją Jana Świerszcza-”Lekcja równości- Postawy i potrzeby kadry szkolnej wobec homofobii”;

11 Biuro Regionalnego WHO dla Europy i BZgA- „Standardy edukacji seksualnej Europie”.
Dokument ten ma na celu - jak czytamy we Wstępie -  wspomożenie wprowadzenia holistycznej edukacji seksualnej. Tylko tak pojmowana edukacja seksualna zapewnia dzieciom i młodym osobom bezstronne, zgodne pod względem naukowym informacje dotyczące wszystkich aspektów seksualności, a równocześnie pomaga im rozwinąć umiejętności radzenia sobie z tymi informacjami. W ten sposób przyczynia się ona do rozwoju postaw pozbawionych uprzedzeń, pełnych szacunku, pomagając zbudować społeczeństwa, w których brane są pod uwagę racje różnych stron.

12 Niestety, choć sam dokument zawiera wiele cennych informacji i warto się z nim zapoznać, to jednak swoje „szczytne cele” odnośnie edukacji seksualnej organy UE chcą realizować wśród dzieci już w wieku przedszkolnym, a nawet niemowlęcym. W przekonaniu autorów tego dokumentu tradycyjna edukacja seksualna dzieci i młodzieży jest już - mówiąc najprościej -  przestarzała, zaściankowa, gdyż koncentrowała się na potencjalnym ryzyku, jakie niesie ze sobą seksualność, takim jak nieplanowana ciąża czy choroby przenoszone drogą płciową

13 To negatywne ukierunkowanie często przeraża dzieci i młode osoby, co więcej – nie odpowiada ich zapotrzebowaniu na informacje oraz umiejętności i w zbyt wielu przypadkach po prostu nie jest trafne w odniesieniu do ich życia. (s. 5) Dlatego autorzy doszli do wniosku, że dzieci i młodzież trzeba odpowiednio „wyedukować”, a może trzeba by było powiedzieć wprost rozbudzić seksualnie?

14 Dokument ten jest podzielony na dwie główne części:
I przedstawiono opracowanie dotyczące leżącej u jego podstaw filozofii, uzasadnienia, definicji i zasad edukacji seksualnej, jak również elementów je tworzących.

15 II część Kluczowym elementem II części tego dokumentu jest matryca dotycząca zagadnień, które powinny zostać poruszone w ramach edukacji seksualnej, tak aby wypełnić potrzeby istniejące w poszczególnych grupach wiekowych. Ta część ukierunkowana jest na bardziej praktyczne wdrożenie holistycznego wychowania seksualnego w szkołach, chociaż przedstawione tutaj standardy nie stanowią wytycznych do wprowadzenia opisanego modelu edukacji seksualnej.

16 Grupa wiekowa 0-4 Seksualność
Radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa Odkrywanie własnego ciała i własnych narządów płciowych Fakt, że fizyczna bliskość stanowi normalną część życia Czułość i fizyczna bliskość jako wyraz miłości i sympatii

17 Grupa wiekowa 4-6 Seksualność
Radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacja we wczesnym dzieciństwie Odkrywanie własnego ciała i własnych narządów płciowych Znaczenie i wyrażanie seksualności (np. wyrażanie uczucia miłości) Stosowny język seksualny Uczucia seksualne (bliskość, przyjemność, podniecenie) jako część ludzkich odczuć (powinny to być uczucia pozytywne; nie powinny zawierać przymusu czy powodować uczucie krzywdy

18 Grupa wiekowa 4-6 Emocje Zazdrość, gniew, agresja, rozczarowanie
Przyjaźń i miłość w stosunku do osób tej samej płci

19 Grupa wiekowa 6-9 Seksualność
Miłość, stan zakochania Czułość Seks w mediach (łącznie z Internetem) Zadowolenie i przyjemność z dotykania własnego ciała (masturbacja/autostymulacja) Stosowny język seksualny Współżycie

20 Grupa wiekowa 9-12 Seksualność
Pierwsze doświadczenia seksualne Orientacja płciowa Zachowania seksualne młodych osób (różnorodność zachowań seksualnych) Miłość, zakochanie Przyjemność, masturbacja, orgazm Różnice między tożsamością płciową i płcią biologiczną

21 Grupa wiekowa 12-15 Seksualność
Rożne oczekiwania i zachowania partnerów związane z podnieceniem seksualnym a różnice związane z płcią Tożsamość płciowa i orientacja seksualna, w tym „coming out”/homoseksualizm Jak cieszyć się seksualnością w stosowny sposób (np. nie spiesząc się z podejmowaniem decyzji) Pierwsze doświadczenie seksualne Przyjemność, masturbacja, orgazm

22 coming out  proces samodzielnego ujawniania własnej orientacji seksualnej lubtożsamości płciowej (posiadanej przez mniejszość w społeczeństwie) przed innymi ludźmi (np. rodziną, przyjaciółmi, znajomymi czy współpracownikami). Proces ten zawiera w sobie fakt uświadomienia sobie własnej, odmiennej od heteroseksualnej, orientacji seksualnej oraz naukę samoakceptacji jako geja,lesbijki lub osoby biseksualnej (coming out przed samym sobą).

23 Grupa wiekowa 15 i więcej Seksualność
Współżycie to więcej niż stosunek płciowy Znaczenie seksu w rożnym wieku, różnice między płciami Seksualność i niepełnosprawność wpływ chorób na seksualność (cukrzyca, nowotwory itp.) Seks powiązany z wymianą dóbr ekonomicznych (prostytucja, seks w zamian za prezenty, posiłki, wspólne wyjścia, niewielkie sumy pieniędzy), pornografii a, uzależnienie od seksu Różnorodne zachowania seksualne; różnice w cyklu podniecenia

24 Grupa wiekowa 15 i więcej Płodność i prokreacja
Gotowość uznawania różnic między płciami w odniesieniu do płodności, prokreacji i przerywania ciąży Krytyczne podejście do norm kulturowych/religijnych w odniesieniu do ciąży, rodzicielstwa itp. Świadomość wagi pozytywnego podejścia mężczyzn do ciąży, porodu i połogu, pozytywny wpływ zaangażowanych ojców Pozytywne nastawienie wobec wspołodpowiedzialności za antykoncepcję

25 Stanowisko MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje wprowadzenia edukacji seksualnej dla najmłodszych uczniów przedszkoli i szkół podstawowych. MEN nie przewiduje również zmian w zakresie treści nauczania i organizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie. Polscy uczniowie mają możliwość uczestniczenia w tych zajęciach począwszy od klasy V szkoły podstawowej, czyli w wieku 11 lat.

26 Biuro Regionalnego WHO dla Europy i BZgA- „Standardy edukacji seksualnej Europie”.
Dokument ten ma na celu - jak czytamy we Wstępie -  wspomożenie wprowadzenia holistycznej edukacji seksualnej. Tylko tak pojmowana edukacja seksualna zapewnia dzieciom i młodym osobom bezstronne, zgodne pod względem naukowym informacje dotyczące wszystkich aspektów seksualności, a równocześnie pomaga im rozwinąć umiejętności radzenia sobie z tymi informacjami. W ten sposób przyczynia się ona do rozwoju postaw pozbawionych uprzedzeń, pełnych szacunku, pomagając zbudować społeczeństwa, w których brane są pod uwagę racje różnych stron.

27 Filozofia, kultura, ideologia
Filozofia (gr. φιλοσοφία – umiłowanie mądrości)  Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) Najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa.  Ideologia jest to powstała na bazie danej kultury wspólnota  światopoglądów, u podstaw której tkwi świadome dążenie do realizacji określonego interesu klasowego lub grupowego albo narodowego.

28 KS. DR HAB. DARIUSZ OKO : - Należy mówić nie tyle o „filozofii”, ile o „ideologii” gender. Filozofia jest radykalnym poszukiwaniem prawdy i dobra, natomiast ideologia jest narzędziem bezwzględnej walki o swoje interesy, także kosztem prawdy i dobra. Ma ona doprowadzić do zwycięstwa poglądów i zaspokojenia egoistycznych pragnień jakiejś grupy społecznej kosztem największej nawet krzywdy innych grup. W tym sensie gender jest klasycznym przykładem ideologii, jest narzędziem w bezpardonowej walce o korzyści dla ateistycznego gender i homolobby. 

29 Gender- ideologia totalitarna ks dr hab. Dariusz Oko
Widać, że realizuje się tu szatański plan: deprawacja i ateizacja poprzez seksualizację. Ludzie opętani seksem chcą, by wszyscy inni żyli podobnie, i jest to niezwykle groźne, bo niszczy kolebkę człowieczeństwa, zaburza albo uniemożliwia rozwój człowieczeństwa, burzy przyszłość rodziny. Po takim wychowaniu młodzież łatwo może popaść w rozwiązłość, w seks-narkomanię, stać się niezdolna ani do wiary, ani do małżeństwa i rodziny.

30 Gender- ideologia totalitarna ks dr hab. Dariusz Oko
Genderyzm jest jeszcze gorszy niż bolszewizm, bo tamten niszczył społeczne i gospodarcze więzi, a ten niszczy samo człowieczeństwo i rodzinę. Wprowadzać genderyzm do szkół to tak, jakby wprowadzać obowiązkowe lekcje pornografii, to jest straszny gwałt na duszy dziecka, który może zrujnować całą jego przyszłość. To niesłychana pogarda dla godności i praw jego oraz jego rodziców.

31 Gender- ideologia totalitarna ks dr hab. Dariusz Oko
Podobnie jak komunizm prowadził do upadku gospodarczego państwa, tak genderyzm prowadzi do unicestwienia rodziny i katastrofy demograficznej. Jest cały ocean seksu, a nie ma dzieci. Całe obszary Europy zaczynają przypominać dom publiczny, a w nim nie ma miejsca na dzieci.

32 Wypowiedzi Pani Kazimiery Szczuka
Gender to: rodzaj, a nie biologicznie pojęta płeć myślenie w kategoriach równości; dziedzina akademicka; różnica płci na poziomie kultury; program przebudowy społeczeństwa- rewolucja społeczeństwa.

33 Pani Kazimiera Szczuka
Ks. Oko- twierdził, że w rodzinach homoseksualnych- 4 raz częściej dochodzi do nadużyć seksualnych( dane z Niemiec) - P. Szczuka twierdzi, że brak danych Początków gender należy upatrywać w nauce Jezusa Chrystusa- w relacjach do kobiet

34 Celowa dezorientacja wobec męskiej i żeńskiej tożsamości płciowej przez Gender-Mainstreaming prowadzi* do zaburzeń osobowości Badania na Uniwersytecie Harvarda wykazały, że brak pewności tożsamości płciowej u dzieci poniżej 11 roku życia zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w ich rozwoju seksualnym, psychicznym i fizycznym i może doprowadzić do nieusuwalnych obciążeń psychiki traumatycznymi zaburzeniami *Andrea L. Roberts, Margaret Rosario,Heather L. Corliss, Karestan C. Koenen and S. Bryn Austin, Childhood Gender Nonconformity: A Risk Indikator for Childhood Abuse and Posttraumaticts Stress in Youth, in Peditrics

35 Pani Kazimiera Szczuka
nie ma edukacji seksualnej; strach się przyznać do ciąży; (Ks Oko-0.5% to księża czyli 200 razy częściej to inne osoby a jest nagonka na księży)- Nie ma danych dotyczących % pedofilii; ( ks Oko- gender niszczy, rozbija rodzinę, biedne dzieci są ofiarami);- absurdalna droga myślenia, ponieważ ofiarami pedofilii są dzieci ufne. propaganda na temat gender jak w komunizmie.

36 Gender- ideologia totalitarna ks dr hab. Dariusz Oko
 Twierdzenie gender-, iż nasza tożsamość płciowa nie wynika z natury, tylko z kultury, można powiedzieć, że jest naszym wymysłem albo nawet rodzajem naszej fantazji. W związku z tym jest prawie całkowicie plastyczna, może być kształtowana w procesie wychowania.  W ten sposób rusza cała lawina, bo jeżeli nawet rzecz tak naturalna i oczywista jak płeć ma być kształtowana kulturowo, ma być kwestią umowy, to tym bardziej wszystko inne może być tak kształtowane. W ten sposób otwiera się pole do popisu dla inżynierów społecznych, o jakim nie śnili nawet komuniści.

37 - Postawy duchowe twórców genderideologii.
ks dr hab. Dariusz Oko Co stoi u podstaw takich założeń i dlaczego są one tak groźne? - Postawy duchowe twórców genderideologii. To są przede wszystkim lewaccy ateiści. Ateizm buduje na fundamentalnym, fałszywym założeniu nieistnienia Boga i przez to z konieczności błędnie rozumie człowieka i świat. To tak, jakby dziecko żyjące w łonie matki twierdziło, że jego matka w ogóle nie istnieje. Ateizm jest jak błąd popełniony na początku łańcucha równań, który będzie się powtarzał na każdym ich kolejnym etapie i nie dopuści do osiągnięcia poprawnego wyniku. 

38 Gender- ideologia totalitarna ks dr hab. Dariusz Oko
Największe błędy kulturowe i gospodarcze, a zarazem największe zbrodnie w dziejach ludzkości popełniali ateiści, a zarazem (śmiertelni) wrogowie chrześcijaństwa, którzy nigdy za to publicznie nie żałowali i nie przeprosili. 

39 Gender- ideologia totalitarna ks dr hab. Dariusz Oko
Ateistom trudno osiągać władzę przy pomocy klasycznego marksizmu, jest on już zbyt skompromitowany. Zarazem, jak każdy człowiek, potrzebują oni jakiegoś światopoglądu, jakiegoś sensu, jakiegoś ogólnego rozumienia rzeczywistości. Kiedy prosty marksizm nie może spełniać już tych funkcji, wymyślili sobie jego mutację, czyli genderyzm.

40 Gender- ideologia totalitarna ks dr hab. Dariusz Oko
Tworzą sobie przy tym iluzję misji, służby. Tak jak kiedyś „pomagali” robotnikom i chłopom, zagarniając przy tym całą władzę dla siebie, tworząc najgorsze, najbardziej krwawe dyktatury znane w dziejach, tak teraz chcą „pomóc” ludziom odmiennym seksualnie i przy tej okazji zdobyć totalitarną władzę. Ponieważ są oni duchowymi albo nawet fizycznymi potomkami najgorszych ateistycznych przestępców, trzeba się spodziewać, że będą podobnie niegodziwi, zakłamani i bezwzględni w swoim działaniu.

41 Gender- ideologia totalitarna ks dr hab. Dariusz Oko
Po „wojnie klas” głosi się „wojnę płci”. Jednak nienawiść i chęć zemsty nigdy nie są dobrymi doradcami

42 Gender- ideologia totalitarna ks dr hab. Dariusz Oko
 Szerzej można powiedzieć, że ideologię gender popierają wszyscy wrogowie Boga i religii, zwłaszcza religii biblijnych - chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Znaczącą siłą są tu oczywiście masoni, ale także grupa najbogatszych miliarderów amerykańskich, którzy doszli do przekonania, że na Ziemi jest za dużo ludzi i dlatego na skalę światową inwestują gigantyczne pieniądze w antykoncepcję, aborcję oraz rozwój i propagowanie ideologii gender.

43 Gender- ideologia totalitarna ks dr hab. Dariusz Oko
Chodzi o to, żeby było maksimum seksu, ale minimum dzieci. Ludźmi opętanymi seksualnością jest też o wiele łatwiej sterować, manipulować, bo ich umysł jest pochłonięty głównie tą dziedziną. W naszym kręgu kulturowym gender stało się główną bronią wrogów wiary, ich intelektualnym teranem, wokół którego zbierają się i koncentrują. Genderyzmu i chrześcijaństwa nie da się pogodzić, podobnie jak bolszewizmu i chrześcijaństwa. Tu jest radykalne albo-albo.

44 Gender- ideologia totalitarna ks dr hab. Dariusz Oko
Tak oto Polska i inne kraje Zachodu stają się miejscem deptania podstawowych praw ludzkich.  Ojciec Święty Franciszek jeszcze jako prymas Argentyny ostrzegał, żeby nie być naiwnym, żeby zdawać sobie sprawę, że gender oraz homoideologia są dziełami Szatana. Przyszłego papieża spotkał za to iście szatański atak mediów i polityków. On jednak tylko potwierdził te słowa i pokazał, jak bardzo sam Bóg chce, aby przeciwstawiać się tej złowrogiej ideologii.

45 Gender- ideologia totalitarna ks dr hab. Dariusz Oko
Obecnie przemoc ideologiczna narzucana jest nie przez czołgi, ale poprzez potężne środki polityczne i finansowe. Tak jak Moskwa próbowała nam narzucić komunizm, tak dziś Bruksela czy ONZ chcą nam narzucić genderyzm.

46 Gender- ideologia totalitarna ks dr hab. Dariusz Oko
Podobnie jest dzisiaj, kiedy największe media są w rękach postkomunistów, kiedy tak bardzo promują homoseksualizm i z taką nienawiścią atakują Kościół, to tak jak kiedyś szukaliśmy podziemnej „bibuły”, tak teraz trzeba szukać innych, nie nagłaśnianych, ale prawdomównych mediów . Ten krytycyzm i poszukiwanie właściwych źródeł prawdy są bardzo ważne, bo inaczej producenci kłamstwa stają się panami naszych umysłów i serc.

47 Gender- ideologia totalitarna ks dr hab. Dariusz Oko
Nikt nie ma prawa tak z butami i pałką wdzierać się do sanktuarium rodziny. Dlatego trzeba uczestniczyć w marszach i innych formach protestacyjnych, pisać i wysyłać listy do minister edukacji narodowej i innych członków rządu, skandale nagłaśniać w mediach i szukać pomocy prawnej, nie obawiać się walki sądowej. Trzeba też dobrze kontrolować, co się dzieje w szkole, uważnie przyglądać się zajęciom z tym związanym.

48 Równościowe przedszkole Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć
Autorki: Anna Dzierzgowska, Joanna Piotrowska, Ewa Rutkowska Bawię się z kim chcę, robię to, co chcę, płeć nie ogranicza mnie. Czy jestem dziewczynką, czy jestem chłopakiem, mogę być pilotką, mogę być strażakiem Czy jestem chłopakiem czy jestem dziewczynką, bawię się lalkami i olbrzymią piłką. Bawię się z kim chcę, robię to, co chcę, płeć nie ogranicza mnie!

49 Dyrektor szkoły nie ma prawa nic robić w tej dziedzinie bez wyraźnej zgody rodziców. Bardzo ważne jest nagłaśnianie wszelkich nadużyć w tej dziedzinie, bo zło lubi działanie w ciemności. Zasadą genderowców jest „rewolucja od góry”, „marsz przez instytucje”. Poprzez przechwycenie mediów i ośrodków władzy usiłują większości narzucić coś, co nigdy nie zostałoby przyjęte na drodze demokratycznej. Tak też okazują się wrogami demokracji.

50 Niebezpieczeństwa propagowania ideologii gender
Wynikają z unijnych dyrektyw, powstałych na skutek aktywności organizacji feministycznych. To dzięki nim możliwa jest szybka ekspansja tej ideologii. Po organizowanej pod auspicjami ONZ Konferencji Ludnościowej w Pekinie w 1997 r. strategia gender mainstreaming została ujęta zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej w Traktacie Amsterdamskim i jest wiążąca dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Również dla Polski, która od chwili wstąpienia do UE w roku musiała dostosować swoje prawo wewnętrzne do zapisów prawa wspólnotowego. W kolejnych latach w Unii Europejskiej opracowano tzw. “mapy drogowe”, czyli pięcioletnie programy działania. Określają one najważniejsze obszary polityczne, w których należy wdrożyć zasadę gender mainstreaming. W mapie na lata za kluczowe dla zapewnienia równości płci zostały uznane obszary: równość płci w gospodarce, równość płci na rynku pracy, udostępnienie usług umożliwiających łączenie życia rodzinnego z zawodowym, w tym także opieki nad osobami starszymi lub chorymi. Unia Europejska zachęca państwa członkowskie do podjęcia własnych działań mających na celu przełamywanie krzywdzących stereotypów płciowych.

51 Niebezpieczeństwa propagowania ideologii gender
Wyjątkowo niebezpieczne jest systematyczne zaszczepianie ideologii gender w środowiskach akademickich. W Polsce już na sześciu największych uczelniach humanistycznych uruchomiono studia podyplomowe w zakresie gender. Gender studies w systemie dziennym i zaocznym kształci już młodzież na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, a także na państwowych uniwersytetach w Poznaniu, Łodzi, Toruniu, Szczecinie, Wrocławiu, Białymstoku. Analogiczne studia są także na Uniwersytecie Śląskim oraz w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Organizacjom feministycznym nie udało się w ubiegłym roku otworzyć gender studies na Uniwersytecie Gdańskim. Dziekan wydziału prawa prof. Jarosław Wawrylewski nie zawahał się uciąć pomysłu, komentując propozycję utworzenia odpowiedniego ośrodka słowami: “Jeśli powstaną gender studies, to ja otworzę Centrum Badań nad Pedofilią”. Środowiska feministyczne nie zapomniały do dziś tamtego wystąpienia, ostro krytykując prof. Wawrylewskiego. Funkcjonujące od 2001 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim studium gender zostało założone z myślą o absolwentach wyższych uczelni, aktywnie uczestniczących w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym kraju, stawiających na swój rozwój i doskonalenie się zawodowe. Organizatorzy zachęcają do kształcenia szczególnie pracowników organizacji pozarządowych, dziennikarzy, osoby współpracujące z mediami, nauczycieli, pracowników instytucji edukacyjnych i kulturalno-oświatowych. Chcą zdobyć ludzi wpływowych w środowisku.

52 Niebezpieczeństwa propagowania ideologii gender
Seksualizacja dzieci w szkołach, a nawet już w przedszkolach, która trwa od końca lat sześćdziesiątych, jest częścią globalnej rewolucji seksualnej* Rozpoczęła się ona w krajach zachodnich rozruchami studenckimi roku 68. Były to wówczas młodzieżowe nurty protestu. Dzisiaj rewolucja ta prowadzona jest przez elity władzy tego świata. Jej kierunek przebiega od góry do dołu, z angielskiego top-down i narzucany jest narodom i kulturom za pośrednictwem strategii manipulacyjnych. Rewolucja ta toczy się dzisiaj pod kryptonimem GENDER MAINSTREAMING

53 mającą na celu wprowadzenie
GENDER MAINSTREAMING* jest strategią Unii Europejskiej mającą na celu wprowadzenie równości szans dla kobiet i mężczyzn w instytucjach, organizacjach i polityce. Strategia gender mainstreaming została ujęta zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej w Traktacie Amsterdamskim z 1997 r. i jest wiążąca dla wszystkich państw członkowskich. Poprzedzona Konferencją w Kairze, Pekinie

54 Dziękuję za uwagę Dr inż. Ewa Urbańska


Pobierz ppt "Filozofia, kultura czy ideologia gender"

Podobne prezentacje


Reklamy Google