Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja planów gospodarowania wodami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja planów gospodarowania wodami"— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja planów gospodarowania wodami
Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja planów gospodarowania wodami Agnieszka Hobot – kierownik zespołu

2 Aktualizacja planów gospodarowania wodami
W nawiązaniu do RDW.. działania ukierunkowane na utrzymanie dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów; zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki; zapewnienie integracji zagadnień wynikających z ochrony wód z innymi dziedzinami. W aPGW powinny zostać zaimplementowane działania ze wszystkich dyrektyw UE z zakresu polityki wodnej.

3 Aktualizacja planów gospodarowania wodami
W nawiązaniu do uwarunkowań krajowych.. spójność z przyjętą strategią i kierunkami rozwoju w dziedzinie polityki wodnej; jednorodna sprawozdawczość do KE; integralność zapisów w dokumentach programowych warunkujących przyznawanie środków UE. W aPGW powinny zostać zaimplementowane działania ze wszystkich dokumentów krajowych z zakresu polityki wodnej.

4 Aktualizacja planów gospodarowania wodami
W nawiązaniu do uwarunkowań krajowych.. aktualizacja Planu gospodarowania wodami działania – osiągnięcie celów RDW działania – powodujące konieczność odstępstw MasterPlany odstępstwa z art. 4 ust. 7 RDW aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju działania podstawowe i uzupełniające (program działań) PZRP odstępstwa z art. 4 ust. 7 RDW/ działania służące osiągnięciu celów RDW

5 Cele środowiskowe zgodnie z RDW
Dążymy do.. Dobrego stanu wód w 2015 roku: dobrego stanu ekologicznego i chemicznego dla wód powierzchniowych, dobrego stanu chemicznego i ilościowego dla wód podziemnych; Nie pogarszania stanu części wód; Zaprzestania lub stopniowego wyeliminowania zrzutu substancji priorytetowych do środowiska lub ograniczenia zrzutów tych substancji (Lista substancji znajduje się w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych);

6 Cele środowiskowe zgodnie z RDW
Dążymy do.. Spełnienia wymagań specjalnych, zawartych w innych aktach prawnych, w odniesieniu do obszarów chronionych: obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych, jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym (brak wyznaczenia w Polsce), obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

7 Cele środowiskowe zgodnie z RDW
Czy osiągniemy cele? Do 2015 roku nie osiągniemy wystarczającej poprawy stanu wód, będziemy starali się o odstępstwa..

8 Podstawa prawna aPGW Uwarunkowania formalne..
Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej UE, Ramowa Dyrektywa Wodna; Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, ze zm.); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Dz. U nr 0 poz. 578).

9 Dokument aPGW Zawartość dokumentu..
ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, w tym wykazy JCWP oraz JCWPd; podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych; wykazy obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 5, wraz z graficznym przedstawieniem; mapę sieci monitoringu, wraz z prezentacją programów monitoringowych; ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych; podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód;

10 Dokument aPGW Zawartość dokumentu..
podsumowanie działań zawartych w Programie wodno-środowiskowym kraju; wykaz innych szczegółowych programów i planów gospodarowania dla obszaru dorzecza dotyczących zlewni, sektorów gospodarki, problemów lub typów wód, wraz z omówieniem zawartości tych programów i planów; podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych; wykaz organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza; informację o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji źródłowej wykorzystanej do sporządzenia planu oraz informacji o spodziewanych wynikach realizacji planu.

11 Opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza
Wykazy JCWP oraz JCWPd Obszar dorzecza/ region wodny JCWP rzeczne JCWP jeziorne JCWP przejściowe JCWP przybrzeżne JCWPd dorzecze Wisły/ region wodny Dolnej Wisły 460 284 5 6 20

12 Identyfikacja oddziaływań antropogenicznych
Znaczące oddziaływania i wpływy antropogeniczne punktowe źródła zanieczyszczeń, gospodarka komunalna (w tym oczyszczalnie ścieków), przemysł, wody opadowe i roztopowe, hodowla ryb (stawy rybne), składowiska odpadów przemysłowych, składowiska odpadów komunalnych. rozproszone i obszarowe źródła zanieczyszczeń, rolnictwo, ścieki pochodzące od ludności niekorzystającej z systemu kanalizacji sanitarnej, depozycja atmosferyczna, zmiany hydromorfologiczne (dla wód powierzchniowych), pobory wód.

13 Wykazy obszarów chronionych
Obszary przeznaczone do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na mocy art. 7 RDW JCWP rzeczne – 3 JCWPd – 20

14 Wykazy obszarów chronionych
Części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych JCWP rzeczne – 9 JCWP jeziorne – 14 JCWP przejściowe – 4 JCWP przybrzeżne – 5

15 Wykazy obszarów chronionych
Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie Natura 2000 Parki Narodowe Rezerwaty przyrody Parki krajobrazowe Obszary chronionego krajobrazu

16 Wykazy obszarów chronionych
Obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych 11 wyznaczonych obszarów

17 Ocena stanu wód Wody powierzchniowe – JCWP rzek
stan dobry: 154 JCWP (34%) stan zły: 306 JCWP (66%)

18 Ocena stanu wód Wody powierzchniowe – JCWP rzek
Spośród wszystkich ocenionych JCWP rzecznych, dla 219 (ok. 48%) dostępne są wyniki badań monitoringowych. Głównymi czynnikami determinującymi stan były: W zakresie elementów biologicznych: Makrobezkręgowce bentosowe (indeks MMI) W zakresie elementów fizykochemicznych: Fosforany (mg PO4/l) W zakresie substancji priorytetowych: - Benzo(g,h,i)perylen, Indeno(1,2,3-cd)piren oraz związki tributylocyny

19 Ocena stanu wód Wody powierzchniowe – JCWP jezior
102 JCWP jezior – 36% oceniono na podstawie wyników badań monitoringowych stan dobry: 36 JCWP (35%) stan zły: 66 JCWP (65%) 182 JCWP jezior – 64% oceniono na podstawie oceny eksperckiej stan dobry: 79 JCWP (43%) stan zły: 103 JCWP (57%)

20 Ocena stanu wód Wody powierzchniowe – JCWP jezior
Dla JCWP jeziornych ocenionych na podstawie wyników badań monitoringowych (102 JCWP), głównymi czynnikami determinującymi stan były: W zakresie elementów biologicznych: Indeks PMPL W zakresie elementów fizykochemicznych: % O2 w hypolimnionie W zakresie elementów determinujących stan chemiczny: Indeno(1,2,3-cd)piren

21 Ocena stanu wód Wody powierzchniowe – wody przejściowe i przybrzeżne
5 JCWP przejściowe w stanie złym (100%) 6 JCWP przybrzeżne w stanie złym (100%)

22 Ocena stanu wód Wody podziemne 20 JCWPd stan dobry: 19 JCWPd (95%)
stan słaby: 1 JCWPd (5%) Dla JCWPd w stanie słabym, decydującym o ocenie stanu był stan chemiczny.

23 Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych
Podstawy oceny ryzyka.. aktualny stan wód wpływ presji antropogenicznych

24 Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych
Wody powierzchniowe – JCWP rzek 211 JCWP rzek (46%) zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych

25 Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych
Wody powierzchniowe – JCWP jezior 177 JCWP jezior (62%) zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych

26 Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych
Wody powierzchniowe – JCWP przejściowe i przybrzeżne 5 JCWP przejściowe zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych (100%) 6 JCWP przejściowe zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych (50%)

27 Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych
Wody podziemne 6 JCWPd (30%) zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych

28 Zakres przeprowadzonych analiz
Analiza ekonomiczna Zakres przeprowadzonych analiz Za podstawowy cel analizy postawiono określenie stopnia zwrotu kosztów usług dotyczących dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Analizę przeprowadzono również pod kątem: związku jednostkowego kosztu dostarczania wody w powiązaniu do wielkości produkcji, roli dotacji w stopie zwrotu kosztów, powiązania wysokości opłat za korzystanie ze środowiska z jednostkowym kosztem dostarczania wody, zależności pomiędzy formą prawną operatora a kosztami świadczonych usług, wpływu odpisów amortyzacyjnych, podatku od nieruchomości, opłat za dzierżawę na koszty.

29 Odstępstwa od celów środowiskowych
Rodzaje odstępstw.. przedłużenie terminu (art. 4 ust. 4) czyli stopniowe dążenie do osiągnięcia celu; cel mniej rygorystyczny (art. 4 ust. 5) w przypadkach, kiedy osiągnięcie celu, jakim jest stan dobry, jest niemożliwe lub nieproporcjonalnie kosztowne; tymczasowe pogorszenie stanu (art. 4 ust. 6), dotyczące zdarzeń, których nie można było przewidzieć, o charakterze naturalnym lub w wyniku działania siły wyższej; nieosiągnięcie celu w wyniku nowych zmian (art. 4 ust. 7), dotyczące nowych form zrównoważonej działalności gospodarczej.

30 Przedłużenie terminu lub mniej rygorystyczny cel
aktualny stan JCW jest zły; oraz zapewnienie niepogarszania stanu; zapewnienie maksymalnej możliwej poprawy stanu.

31 Przedłużenie terminu lub cel mniej rygorystyczny
Wody powierzchniowe 15 JCWP rzek z odstępstwem wynikającym z art. 4 ust. 4 RDW 53 JCWP jezior 8 JCWP jezior z odstępstwem wynikającym z art. 4 ust. 5 RDW 5 JCWP przejściowe 1 JCWP przejściowe 6 JCWP przybrzeżne 1 JCWP przybrzeżne

32 Przedłużenie terminu lub cel mniej rygorystyczny
Wody podziemne 1 JCWPd z odstępstwem wynikającym z art. 4 ust. 4 RDW

33 Nieosiągnięcie celu w wyniku realizacji nowej inwestycji
nieosiągnięcie dobrego stanu lub niezapobieżenie pogorszeniu się stanu części wód jest wynikiem nowych zmian w charakterystyce fizycznej części wód powierzchniowych lub zmian poziomu części wód podziemnych lub niezapobieżenie pogorszeniu się ze stanu bardzo dobrego do dobrego danej części wód powierzchniowych jest wynikiem nowych zrównoważonych działalności gospodarczych człowieka

34 Nieosiągnięcie celu w wyniku realizacji nowej inwestycji
wpływających na: 53 JCWP rzek 1 JCWP jeziorną 1 JCWP przejściową

35 Zespół realizujący projekt

36 Dziękuję za uwagę Aktualizacja Programu Wodno-Środowiskowego Kraju
i Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Aktualizacja planów gospodarowania wodami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google