Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Hobot – kierownik zespołu Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Hobot – kierownik zespołu Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja."— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Hobot – kierownik zespołu Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja planów gospodarowania wodami

2 działania ukierunkowane na utrzymanie dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów; zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki; zapewnienie integracji zagadnień wynikających z ochrony wód z innymi dziedzinami. 2 Aktualizacja planów gospodarowania wodami W aPGW powinny zostać zaimplementowane działania ze wszystkich dyrektyw UE z zakresu polityki wodnej. W nawiązaniu do RDW..

3 spójność z przyjętą strategią i kierunkami rozwoju w dziedzinie polityki wodnej; jednorodna sprawozdawczość do KE; integralność zapisów w dokumentach programowych warunkujących przyznawanie środków UE. 3 W aPGW powinny zostać zaimplementowane działania ze wszystkich dokumentów krajowych z zakresu polityki wodnej. W nawiązaniu do uwarunkowań krajowych.. Aktualizacja planów gospodarowania wodami

4 4 W nawiązaniu do uwarunkowań krajowych.. Aktualizacja planów gospodarowania wodami aktualizacja Planu gospodarowania wodami działania – osiągnięcie celów RDW działania – powodujące konieczność odstępstw MasterPlany odstępstwa z art. 4 ust. 7 RDW aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju działania podstawowe i uzupełniające (program działań) PZRP odstępstwa z art. 4 ust. 7 RDW/ działania służące osiągnięciu celów RDW

5 Dobrego stanu wód w 2015 roku: dobrego stanu ekologicznego i chemicznego dla wód powierzchniowych, dobrego stanu chemicznego i ilościowego dla wód podziemnych; Nie pogarszania stanu części wód; Zaprzestania lub stopniowego wyeliminowania zrzutu substancji priorytetowych do środowiska lub ograniczenia zrzutów tych substancji (Lista substancji znajduje się w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych); 5 Cele środowiskowe zgodnie z RDW Dążymy do..

6 Spełnienia wymagań specjalnych, zawartych w innych aktach prawnych, w odniesieniu do obszarów chronionych: – obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, – obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych, – jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, – obszary przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, – obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym (brak wyznaczenia w Polsce), – obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. 6 Dążymy do.. Cele środowiskowe zgodnie z RDW

7 Do 2015 roku nie osiągniemy wystarczającej poprawy stanu wód, będziemy starali się o odstępstwa.. 7 Czy osiągniemy cele? Cele środowiskowe zgodnie z RDW

8 Podstawa prawna aPGW Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej UE, Ramowa Dyrektywa Wodna; Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, ze zm.); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 578). 8 Uwarunkowania formalne..

9 1. ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, w tym wykazy JCWP oraz JCWPd; 2. podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych; 3. wykazy obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 5, wraz z graficznym przedstawieniem; 4. mapę sieci monitoringu, wraz z prezentacją programów monitoringowych; 5. ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych; 6. podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód; 9 Zawartość dokumentu.. Dokument aPGW

10 7. podsumowanie działań zawartych w Programie wodno-środowiskowym kraju; 8. wykaz innych szczegółowych programów i planów gospodarowania dla obszaru dorzecza dotyczących zlewni, sektorów gospodarki, problemów lub typów wód, wraz z omówieniem zawartości tych programów i planów; 9. podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych; 10. wykaz organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza; 11. informację o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji źródłowej wykorzystanej do sporządzenia planu oraz informacji o spodziewanych wynikach realizacji planu. 10 Zawartość dokumentu.. Dokument aPGW

11 Obszar dorzecza/ region wodny JCWP rzeczne JCWP jeziorne JCWP przejściowe JCWP przybrzeżne JCWPd dorzecze Wisły/ region wodny Dolnej Wisły 4602845620 11 Wykazy JCWP oraz JCWPd Opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza

12 12 Znaczące oddziaływania i wpływy antropogeniczne Identyfikacja oddziaływań antropogenicznych punktowe źródła zanieczyszczeń, – gospodarka komunalna (w tym oczyszczalnie ścieków), – przemysł, – wody opadowe i roztopowe, – hodowla ryb (stawy rybne), – składowiska odpadów przemysłowych, – składowiska odpadów komunalnych. rozproszone i obszarowe źródła zanieczyszczeń, – rolnictwo, – ścieki pochodzące od ludności niekorzystającej z systemu kanalizacji sanitarnej, – depozycja atmosferyczna, zmiany hydromorfologiczne (dla wód powierzchniowych), pobory wód.

13 Wykazy obszarów chronionych 13 Obszary przeznaczone do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na mocy art. 7 RDW JCWP rzeczne – 3 JCWPd– 20

14 14 Części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych Wykazy obszarów chronionych JCWP rzeczne – 9 JCWP jeziorne – 14 JCWP przejściowe – 4 JCWP przybrzeżne – 5

15 15 Wykazy obszarów chronionych Natura 2000 Parki Narodowe Rezerwaty przyrody Parki krajobrazowe Obszary chronionego krajobrazu Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie

16 16 Obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych Wykazy obszarów chronionych 11 wyznaczonych obszarów

17 Ocena stanu wód stan dobry: 154 JCWP (34%) stan zły: 306 JCWP (66%) 17 Wody powierzchniowe – JCWP rzek

18 Spośród wszystkich ocenionych JCWP rzecznych, dla 219 (ok. 48%) dostępne są wyniki badań monitoringowych. Głównymi czynnikami determinującymi stan były: W zakresie elementów biologicznych: -Makrobezkręgowce bentosowe (indeks MMI) W zakresie elementów fizykochemicznych: -Fosforany (mg PO4/l) W zakresie substancji priorytetowych: - Benzo(g,h,i)perylen, Indeno(1,2,3-cd)piren oraz związki tributylocyny 18 Wody powierzchniowe – JCWP rzek Ocena stanu wód

19 19 102 JCWP jezior – 36% oceniono na podstawie wyników badań monitoringowych stan dobry: 36 JCWP (35%) stan zły: 66 JCWP (65%) 182 JCWP jezior – 64% oceniono na podstawie oceny eksperckiej stan dobry: 79 JCWP (43%) stan zły: 103 JCWP (57%) Ocena stanu wód Wody powierzchniowe – JCWP jezior

20 Dla JCWP jeziornych ocenionych na podstawie wyników badań monitoringowych (102 JCWP), głównymi czynnikami determinującymi stan były: 20 Wody powierzchniowe – JCWP jezior Ocena stanu wód W zakresie elementów biologicznych: -Indeks PMPL W zakresie elementów fizykochemicznych: -% O2 w hypolimnionie W zakresie elementów determinujących stan chemiczny: -Indeno(1,2,3-cd)piren

21 21 5 JCWP przejściowe w stanie złym (100%) 6 JCWP przybrzeżne w stanie złym (100%) Ocena stanu wód Wody powierzchniowe – wody przejściowe i przybrzeżne

22 Wody podziemne 22 Ocena stanu wód Dla JCWPd w stanie słabym, decydującym o ocenie stanu był stan chemiczny. 20 JCWPd stan dobry: 19 JCWPd (95%) stan słaby: 1 JCWPd (5%)

23 Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych aktualny stan wód wpływ presji antropogenicznych 23 Podstawy oceny ryzyka..

24 24 Wody powierzchniowe – JCWP rzek Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych 211 JCWP rzek (46%) zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych

25 25 177 JCWP jezior (62%) zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych Wody powierzchniowe – JCWP jezior Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych

26 26 5 JCWP przejściowe zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych (100%) 6 JCWP przejściowe zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych (50%) Wody powierzchniowe – JCWP przejściowe i przybrzeżne Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych

27 27 Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych Wody podziemne 6 JCWPd (30%) zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych

28 Analiza ekonomiczna Zakres przeprowadzonych analiz Za podstawowy cel analizy postawiono określenie stopnia zwrotu kosztów usług dotyczących dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Analizę przeprowadzono również pod kątem: związku jednostkowego kosztu dostarczania wody w powiązaniu do wielkości produkcji, roli dotacji w stopie zwrotu kosztów, powiązania wysokości opłat za korzystanie ze środowiska z jednostkowym kosztem dostarczania wody, zależności pomiędzy formą prawną operatora a kosztami świadczonych usług, wpływu odpisów amortyzacyjnych, podatku od nieruchomości, opłat za dzierżawę na koszty. 28

29 Odstępstwa od celów środowiskowych przedłużenie terminu przedłużenie terminu (art. 4 ust. 4) czyli stopniowe dążenie do osiągnięcia celu; cel mniej rygorystyczny cel mniej rygorystyczny (art. 4 ust. 5) w przypadkach, kiedy osiągnięcie celu, jakim jest stan dobry, jest niemożliwe lub nieproporcjonalnie kosztowne; tymczasowe pogorszenie stanu tymczasowe pogorszenie stanu (art. 4 ust. 6), dotyczące zdarzeń, których nie można było przewidzieć, o charakterze naturalnym lub w wyniku działania siły wyższej; nieosiągnięcie celu w wyniku nowych zmian nieosiągnięcie celu w wyniku nowych zmian (art. 4 ust. 7), dotyczące nowych form zrównoważonej działalności gospodarczej. 29 Rodzaje odstępstw..

30 Przedłużenie terminu lub mniej rygorystyczny cel aktualny stan JCW jest zły; oraz zapewnienie niepogarszania stanu; oraz zapewnienie maksymalnej możliwej poprawy stanu. 30

31 Przedłużenie terminu lub cel mniej rygorystyczny 31 Wody powierzchniowe 15 JCWP rzek z odstępstwem wynikającym z art. 4 ust. 4 RDW 53 JCWP jezior z odstępstwem wynikającym z art. 4 ust. 4 RDW 8 JCWP jezior z odstępstwem wynikającym z art. 4 ust. 5 RDW 5 JCWP przejściowe z odstępstwem wynikającym z art. 4 ust. 4 RDW 1 JCWP przejściowe z odstępstwem wynikającym z art. 4 ust. 5 RDW 6 JCWP przybrzeżne z odstępstwem wynikającym z art. 4 ust. 4 RDW 1 JCWP przybrzeżne z odstępstwem wynikającym z art. 4 ust. 5 RDW

32 32 Przedłużenie terminu lub cel mniej rygorystyczny Wody podziemne 1 JCWPd z odstępstwem wynikającym z art. 4 ust. 4 RDW

33 Nieosiągnięcie celu w wyniku realizacji nowej inwestycji nieosiągnięcie dobrego stanu lub niezapobieżenie pogorszeniu się stanu części wód jest wynikiem nowych zmian w charakterystyce fizycznej części wód powierzchniowych lub zmian poziomu części wód podziemnych lub niezapobieżenie pogorszeniu się ze stanu bardzo dobrego do dobrego danej części wód powierzchniowych jest wynikiem nowych zrównoważonych działalności gospodarczych człowieka 33

34 Nieosiągnięcie celu w wyniku realizacji nowej inwestycji 34 55 inwestycji, wpływających na: 53 JCWP rzek 1 JCWP jeziorną 1 JCWP przejściową

35 Zespół realizujący projekt 35

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Aktualizacja Programu Wodno-Środowiskowego Kraju i Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy


Pobierz ppt "Agnieszka Hobot – kierownik zespołu Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google