Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10.10.2020_jarocin Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym w latach 2012-2014 Urząd Miejski w Jarocinie Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10.10.2020_jarocin Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym w latach 2012-2014 Urząd Miejski w Jarocinie Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym."— Zapis prezentacji:

1 _jarocin Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym w latach Urząd Miejski w Jarocinie Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym w latach Urząd Miejski w Jarocinie

2 _jarocin Część finansowa Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym w latach Urząd Miejski w Jarocinie

3 _jarocin Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym w latach część finansowa Nieprawidłowości w zakresie: sprawozdawczości finansowej (bilans z wykonania budżetu za 2012 i 2013 oraz w rachunku zysków i strat za 2012 i 2013), sprawozdań budżetowych za 2013 r., prowadzonej przez Urząd Miejski inwentaryzacji w latach 2012 i 2013, prowadzonych ksiąg rachunkowych i ewidencji księgowej, obejmujące w szczególności: - dokonywanie odpisów aktualizujących - zakup zestawów komputerowych i notebooków

4 _jarocin Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym w latach część finansowa naruszenia zasad klasyfikacji wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. legalność i celowość dokonywania wydatków, w szczególności: dokonanie wydatków na zadania nie będące zadaniami własnymi gminy

5 _jarocin Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym w latach część finansowa Zaciąganie zobowiązań: finansowanie z wydatków bieżących zadań inwestycyjnych, zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu Gminy w formie ustnej przez pracowników Urzędu Miejskiego, zawarcie umowy WOSS której przedmiotem było opracowanie koncepcji budowy żłobka i przedszkola na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie.

6 _jarocin Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym w latach część finansowa Nieprawidłowości dotyczące: dotacja dla Jarocińskiego Klubu sportowego Jarota, nieprawidłowości przy rozliczaniu podróży służbowych, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nienaliczanie opłaty adiacenckiej, nieskładania w latach deklaracji na podatek od nieruchomości, których właścicielem jest gmina Jarocin,

7 _jarocin Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym w latach część finansowa udzielania ulg w spłacie należności, nadzoru nad wykonywaniem umowy BZP ze spółką Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z o.o. z siedziba w Jarocinie zawartej w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego pn. „Działania promocyjne Gminy Jarocin”, wykupu obligacji w grudniu 2013 r., w świetle sytuacji finansowej Gminy Jarocin, emisja obligacji w latach 2012 i 2013 r. w świetle sytuacji finansowej Gminy Jarocin,

8 _jarocin Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym w latach Urząd Miejski w Jarocinie Część formalno-prawna - zamówienia publiczne

9 _jarocin Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym w latach zamówienia publiczne opis przedmiotu zamówienia z naruszeniem art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, nieprawidłowości w zakresie szacowania wartości zamówienia, niezgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych kryteria oceny ofert, nieodrzucenie oferty wykonawcy z powodu rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, nieprawidłowości w zakresie sporządzania Protokołów ZP-PN, nieskładania oświadczeń ZP-1 przez wszystkich członków komisji przetargowej,

10 _jarocin Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym w latach zamówienia publiczne niezgodne z przepisami prawa przesłanki zmiany umowy przetargowej, zaniżanie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brak opisu warunków udziału w postępowaniu, nieprawidłowe wskazanie wartości zamówień uzupełniających w stosunku do zamówienia podstawowego, naruszenie zasady uczciwej konkurencji w zakresie badania oferty wykonawcy, spółki Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, inne uchybienia w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

11 _jarocin Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym w latach Urząd Miejski w Jarocinie Część formalno-prawna - polityka kadrowa

12 _jarocin Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym w latach polityka kadrowa odwołanie zastępców burmistrza, Hanny Szałkowskiej i Mikołaja Kostki skutkujące poniesieniem przez Gminę Jarocin szkody w wysokości ,84 zł zatrudnianie pracowników samorządowych na podstawie umowy zlecenia stanowiące naruszenie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jednoczesne zatrudnianie na stanowisku Dyrektora Wydziału Informatyzacji i Administracji dwóch pracowników,

13 _jarocin Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym w latach Urząd Miejski w Jarocinie Część formalno-prawna - nadzór nad spółkami komunalnymi

14 _jarocin Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym w latach nadzór nad spółkami komunalnymi nieprawidłowości w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad spółką Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie oraz nad spółką Zakład Usług Komunalnych z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie z siedzibą w Jarocinie,

15 _jarocin Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym w latach nadzór nad spółkami komunalnymi nieprawidłowości w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad spółką Jarocin Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie: 1.Podniesienie kapitału zakładowego spółki, 2.Zawarcie umowy o pracę z Prezesem zarządu spółki, Leszkiem Mazurkiem, z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, 3.Podniesienie wynagrodzenia i przysługującej odprawy, wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę Prezesa Zarządu Leszka Mazurka z naruszeniem art. 240 Kodeksu spółek handlowych.

16 _jarocin Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym w latach Urząd Miejski w Jarocinie Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "10.10.2020_jarocin Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym w latach 2012-2014 Urząd Miejski w Jarocinie Informacja o prowadzonym audycie finansowo-prawnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google