Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

o miejsce w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "o miejsce w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej"— Zapis prezentacji:

1 o miejsce w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej
PRZEWODNIK Jak ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej

2 O miejsce w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej na rok akademicki 2015/2016 można ubiegać się TYLKO w terminie: OD 20 LIPCA DO 20 SIERPNIA Miejsce w Domu Studenckim przyznane jest na okres od października do września.

3 Co zrobić aby zamieszkać w
DOMU STUDENCKIM ?

4 w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej
KROK Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania miejsca w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej znajduje się on na stronie: w zakładce: Pomoc Materialna  Akademik  Regulamin przyznawania miejsc

5 . KROK 2 . Jak wypełnić wniosek? znajduje się on na stronie:
Pobierz i wypełnij WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM znajduje się on na stronie: w zakładce: Pomoc Materialna  Akademik  Dokumenty Jak wypełnić wniosek?

6 Strona 1 Wypełnia pracownik WSSiD.
Aktualny rok akademicki tj. 2015/2016. Wszystkie swoje dane osobowe. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ADRES KORESPONDENCYJNY, ponieważ na niego będą wysyłane istotne informacje. Wszystkie swoje dane z aktualnego roku akademickiego. W przypadku braku numeru albumu, proszę zostawić puste miejsce. Wypełnia pracownik WSSiD

7 Strona 2 Należy wpisać obowiązkowo wszystkich członków rodziny.
Osoba pracująca-nazwa miejsca pracy. Osoba ucząca się-nazwa szkoły. Osoba niepracująca, zarejestrowana w Urzędzie Pracy-bezrobotny(a). Osoba niepracująca, niezarejestrowana w Urzędzie Pracy-nie pracujący(a). Osoba niepełnoletnia-nieletni(a). Należy wpisać obowiązkowo wszystkich członków rodziny.

8 Strona 3 Rok poprzedni tj Ilość miesięcy, w których uzyskano dochód w 2014 roku. Dochód uzyskany przez cały rok z działalności gospodarczej. 12 miesięcy. Ilość miesięcy, w których uzyskano inne dochody. Dochód uzyskany przez cały rok z gruntów rolnych (liczba hektarów razy 2869 zł). Ilość miesięcy, w których otrzymywano alimenty. Dochód uzyskany przez cały rok np. z pracy, zasiłku itp. POMNIEJSZONY O SKŁADKI SPOŁECZNE, PODATEK i SKŁADKI ZDROWOTNE. Dochód roczny podzielony przez ilość miesięcy, w których został uzyskany. Imię i Nazwisko wszystkich członków rodziny, którzy uzyskali dochód w 2014 roku. Ilość miesięcy, w których uzyskano dochód w 2014 roku z działalności. Inne dochody roczne . Dochód uzyskany przez cały rok 2014 z otrzymywanych alimentów. Łączna suma dochodów miesięcznych wszystkich członków rodziny. 2014/2015. DOCHÓD UTRACONY I UZYSKANY NALEŻY WPISAC W MOMENCIE GDY KTÓRYŚ Z CZŁONKÓW RODZINY STRACIŁ DOCHODY W 2014 ROKU LUB UZYSKAŁ NOWE W 2015 ROKU (dodatkowo należy wypełnić wniosek o ponowne ustalenie dochodu) Dochód miesięczny, który został utracony w 2014 roku. Łączny dochód miesięczny rodziny, pomniejszony o dochód miesięczny utracony. Dochód miesięczny, który został uzyskany w 2015 roku. Łączny dochód miesięczny rodziny, powiększony o dochód miesięczny uzyskany. Łączny dochód miesięczny rodziny (pomniejszony o dochód miesięczny utracony i powiększony o dochód miesięczny uzyskany) podzielony przez liczbę członków.

9 DODATKOWO NALEŻY WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE DOCHODU.
WZÓR 2014 Zdzisław Kowalski 20 000 12 1666,66 Mariola Kowalska 5 000 2 4372,06 12 2864,33 5 000 zł : 2 miesięcy = zł 2 500 zł + 364,33 zł = 2 864,33 zł zł : 12 miesięcy = 1 666,67 zł 1,5239 ha przeiczeniowych* zł (przelicznik) = 4 372,06 zł 4 372,06 : 12 miesięcy = 364,33 zł 4530,99 1 666,67 zł ,72 zł = 4475,39 zł 2014 2015 2500 2500 4530,99 zł zł = 2030,99 zł 2030,99 800 5330,99 4530, = 5330,99 zł 707,74 DODATKOWO NALEŻY WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE DOCHODU. 4530,99 zł – zł zł = 2830,99 zł 2830,99 zł dzielimy na wszystkich członków w rodzinie (uwzględnionych we wniosku) np. 4 = 707,74 zł

10 Uzasadnić chęć zamieszkania w Domu Studenckim.
Strona 4 Uzasadnić chęć zamieszkania w Domu Studenckim. OBOWIĄZKOWO wpisać dane związane z dojazdem do Akademii Obrony Narodowej z miejsca zamieszkania.

11 Strona 5 Należy OBOWIĄZKOWO podpisać oświadczenia.
Należy wypisać wszystkie dołączone do wniosku dokumenty.

12 Wypełnia Komisja ds. przyznawania miejsca w Domu Studenckim.
Strona 6 Wypełnia Komisja ds. przyznawania miejsca w Domu Studenckim.

13 KROK Zgromadź odpowiednie dokumenty, potwierdzające sytuację materialną. Każdy z dokumentów musi być dokumentem oryginalnym, lub poświadczonym pieczęcią urzędową – „za zgodność z oryginałem”. Istnieje możliwość dostarczenia ksera dokumentu, wraz z oryginałem do wglądu. W przeciwnym wypadku taki dokument jest nieważny. WSZYSTKIE PODANE DOKUMENTY SĄ OBOWIĄZKOWE !!!

14 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu, bądź ich braku za rok 2014, dotyczące: - studenta/doktoranta; - rodziców studenta/doktoranta; - rodzeństwa studenta/doktoranta (tylko pełnoletniego uczącego się), W przypadku, gdy student/doktorant zawarł związek małżeński, dotyczące: - studenta/doktoranta; - małżonka studenta/doktoranta; - dzieci studenta/doktoranta (tylko pełnoletnich uczących się), + akt małżeństwa

15 2. Dokument potwierdzający wysokość wszystkich składek zdrowotnych za rok (np. Zaświadczenie z ZUS lub PIT 11). Jeżeli, któryś z członków rodziny studenta/doktoranta nie uzyskał żadnego dochodu lub nie miał odprowadzanych składek zdrowotnych w roku 2014, to taki dokument nie jest wymagany.

16 DODATKOWE DOKUMENTY W INNYCH SYTUACJACH LOSOWYCH: 3
DODATKOWE DOKUMENTY W INNYCH SYTUACJACH LOSOWYCH:   3. Prowadzenie działalności gospodarczej: Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej w roku DODATKOWO: W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub karcie podatkowej od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ musi wypełnić: Oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z działalności na zasadach zryczałtowanych lub karcie podatkowej.

17 Oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z działalności na zasadach zryczałtowanych lub karcie podatkowej Imię i Nazwisko wnioskodawcy. Poprzedni rok kalendarzowy tj Zaznaczyć odpowiednie „X”. Wyliczenia osoby prowadzącej działalność. Podpis osoby prowadzącej działalność.

18 4. Posiadanie gruntów rolnych: Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych. Zgodnie z obwieszczeniem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. wynosi 2869 zł.

19 5. Zarejestrowanie w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna: Zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i ewentualnym przyznaniu zasiłku w kwocie NETTO Posiadanie rodzeństwa nieprzekraczającego 6. roku życia: Akt urodzenia. 7. Posiadanie rodzeństwa uczącego się, nieprzekraczającego 26 roku życia: Zaświadczenie ze szkoły o uczeniu się lub ksero legitymacji. 8. Posiadanie w rodzinie osoby niepełnosprawnej: Zaświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności.

20 9. Zgon jednego z rodziców studenta: Akt zgonu. 10
9. Zgon jednego z rodziców studenta: Akt zgonu Rozwód rodziców studenta: Akt rozwodu i wysokość przyznanych alimentów Zawarcie związku małżeńskiego przez studenta: Akt małżeństwa Trudna sytuacja materialna rodziny: Opinia z MOPS/GOPS o trudnej sytuacji materialnej rodziny Posiadanie dochodu krócej niż 12 miesięcy w roku Dokument potwierdzający liczbę miesięcy.

21 14. Utrata dochodu (np. utrata pracy, zasiłku, renty itp
14. Utrata dochodu (np. utrata pracy, zasiłku, renty itp.): – Dokument potwierdzający od kiedy do kiedy dana osoba otrzymywała dochód i jaki był to dochód netto (umowa zlecenie, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu renty itp.). – Wniosek o ponowne ustalenie dochodu Uzyskanie dochodu (np. podjęcie pracy, uzyskanie zasiłku, renty itp.) – Dokument potwierdzający od kiedy uzyskano dochód i jaki jest to dochód miesięczny netto. Dochód, który trzeba uwzględnić to dochód za pierwszy pełny miesiąc (umowa zlecenie, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu renty itp.). – Wniosek o ponowne ustalenie dochodu.

22 Wniosek o ponowne ustalenie dochodu
Wszystkie swoje dane. Rok w którym utracono lub uzyskano dochód tj lub 2015. Dane członka, który utracił dochód. Wysokość i okres uzyskiwania dochodu utraconego. Dokumenty potwierdzające utratę dochodu. Dane członka i jego dochód uzyskany. Wysokość miesięcznego dochodu uzyskanego. Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu. OBOWIĄZKOWO się podpisać.

23 16. Posiadanie dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym: Oświadczenie o wysokości posiadanych dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

24 Rok w którym utracono lub uzyskano dochód tj. 2014 lub 2015.
Oświadczenie o wysokości posiadanych dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wszystkie swoje dane. Rok w którym utracono lub uzyskano dochód tj lub 2015. Dane członka i jego dochód utracony. Rodzaj posiadanych dochodów. Dochód uzyskany. Rok kalendarzowy, w którym uzyskiwano dochody. Łączna kwota uzyskiwanych dochód. OBOWIĄZKOWO się podpisać.

25 . KROK 3 . Przynieś lub wyślij pocztą
WNIOSEK WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW do Wydziału Spraw Studenckich i Doktoranckich blok 101 pokój nr 6 al. gen. A. Chruściela 103 Warszawa

26 Wnioski, które będą wysłane pocztą i okażą się NIEKOMPLETNE będzie można uzupełnić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania o brakach. Informacje te będą przekazywane drogą pocztową.

27 Komisja do spraw przyznawania miejsc w Domu Studenckim
zaczyna swoje posiedzenia w ostatnim tygodniu sierpnia, tj. od 24 sierpnia do 4 września.

28 Listy osób, które otrzymały miejsce w Domu Studenckim ukażą się 7 września na stronie: w zakładce Pomoc Materialna  Akademik  Listy przyznanych miejsc

29 OD 7 WRZEŚNIA DO 17 WRZEŚNIA
W ciągu dwóch tygodni od ukazania się list przyznanych miejsc czyli: OD 7 WRZEŚNIA DO 17 WRZEŚNIA należy zadzwonić do Wydziału Spraw Studenckich i Doktoranckich w celu potwierdzenia chęci zamieszkania w Domu Studenckim. Osoby, które nie potwierdziły telefonicznie swojego zakwaterowania, będą wykluczane z listy osób zakwaterowanych w Domu Studenckim. Po zweryfikowaniu ilości zwolnionych miejsc, Komisja przyznaje je osobom z listy rezerwowej i potwierdza telefonicznie chęć zamieszkania w Akademiku. Osoby, które potwierdziły chęć zamieszkania w DS. w odpowiednim czasie, muszą wpłacić kaucje w wysokości: 300 zł na numer konta : Bank PEKAO SA XO / Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, Warszawa. W tytule wpłaty wpisać: Kaucja za Dom Studencki - /...nazwisko studenta i wydział.../

30 OD 28 WRZEŚNIA DO 8 PAŹDZIERNIKA. Należy wtedy okazać legitymację
Aby zakwaterować się w Domu Studenckim należy spełnić powyższe wymagania, oraz odebrać skierowanie OSOBIŚCIE w Wydziale Spraw Studenckich i Doktoranckich w terminie: OD 28 WRZEŚNIA DO 8 PAŹDZIERNIKA. Należy wtedy okazać legitymację lub decyzję o przyjęciu na studia. Po odebraniu skierowania należy udać się do Domu Studenckiego wraz z potwierdzeniem wpłaty kaucji i zakwaterować się w Akademiku.

31 Każdy student/doktorant zamieszkujący w Domu Studenckim ma obowiązek powiadomić Wydział Spraw Studenckich i Doktoranckich o wykwaterowaniu się z Akademika.

32 Tel. 22 6 813-876, 22 6 814-166 E-mail: wssid@aon.edu.pl
W razie pytań związanych ze składaniem dokumentów, prosimy dzwonić do Wydziału Spraw Studenckich i Doktoranckich lub wysłać wiadomość mailem z pytaniem. Tel , Pytania związane z zakwaterowaniem i Domem Studenckim prosimy zgłaszać do Kierownika Domu Studenckiego. mgr Maria Jarząbek Tel: 22 681 34 61, 22 681 45 67


Pobierz ppt "o miejsce w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google