Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejsce w Domu Studenckim przyznane jest na okres od października do września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejsce w Domu Studenckim przyznane jest na okres od października do września."— Zapis prezentacji:

1

2 Miejsce w Domu Studenckim przyznane jest na okres od października do września.

3

4 Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania miejsca w Domu Studenckim Akademii Obrony Narodowej znajduje się on na stronie:www.rembridge.pl w zakładce: Pomoc Materialna  Akademik  Regulamin przyznawania miejsc

5 Pobierz i wypełnij WNIOSEK O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM znajduje się on na stronie:www.rembridge.pl w zakładce: Pomoc Materialna  Akademik  Dokumenty Jak wypełnić wniosek?

6 Strona 1 Wypełnia pracownik WSSiD. Aktualny rok akademicki tj. 2015/2016. Wszystkie swoje dane osobowe. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ADRES KORESPONDENCYJNY, ponieważ na niego będą wysyłane istotne informacje. Wszystkie swoje dane z aktualnego roku akademickiego. W przypadku braku numeru albumu, proszę zostawić puste miejsce. Wypełnia pracownik WSSiD

7 Strona 2 Należy wpisać obowiązkowo wszystkich członków rodziny. Osoba pracująca-nazwa miejsca pracy. Osoba ucząca się-nazwa szkoły. Osoba niepracująca, zarejestrowana w Urzędzie Pracy-bezrobotny(a). Osoba niepracująca, niezarejestrowana w Urzędzie Pracy- nie pracujący(a). Osoba niepełnoletnia-nieletni(a ).

8 Strona 3 Imię i Nazwisko wszystkich członków rodziny, którzy uzyskali dochód w 2014 roku. Dochód uzyskany przez cały rok 2014 np. z pracy, zasiłku itp. POMNIEJSZONY O SKŁADKI SPOŁECZNE, PODATEK i SKŁADKI ZDROWOTNE. Ilość miesięcy, w których uzyskano dochód w 2014 roku. Rok poprzedni tj. 2014. Dochód uzyskany przez cały rok 2014 z działalności gospodarczej. Ilość miesięcy, w których uzyskano dochód w 2014 roku z działalności. Dochód uzyskany przez cały rok 2014 z gruntów rolnych (liczba hektarów razy 2869 zł). 12 miesięcy. Dochód uzyskany przez cały rok 2014 z otrzymywanych alimentów. Ilość miesięcy, w których otrzymywano alimenty. Inne dochody roczne. Ilość miesięcy, w których uzyskano inne dochody. Dochód roczny podzielony przez ilość miesięcy, w których został uzyskany. Łączna suma dochodów miesięcznych wszystkich członków rodziny. Dochód miesięczny, który został utracony w 2014 roku. Łączny dochód miesięczny rodziny, pomniejszony o dochód miesięczny utracony. Dochód miesięczny, który został uzyskany w 2015 roku. Łączny dochód miesięczny rodziny, powiększony o dochód miesięczny uzyskany. Łączny dochód miesięczny rodziny (pomniejszony o dochód miesięczny utracony i powiększony o dochód miesięczny uzyskany) podzielony przez liczbę członków. 2014/2015. DOCHÓD UTRACONY I UZYSKANY NALEŻY WPISAC W MOMENCIE GDY KTÓRYŚ Z CZŁONKÓW RODZINY STRACIŁ DOCHODY W 2014 ROKU LUB UZYSKAŁ NOWE W 2015 ROKU (dodatkowo należy wypełnić wniosek o ponowne ustalenie dochodu)

9 WZÓR 20 000 12 1666,66 Mariola Kowalska 5 000 2 4372,0612 5 000 zł : 2 miesięcy = 2 500 zł 1,5239 ha przeiczeniowych* 2 869 zł (przelicznik) = 4 372,06 zł 4 372,06 : 12 miesięcy = 364,33 zł 2 500 zł + 364,33 zł = 2 864,33 zł 2864,33 20 000 zł : 12 miesięcy = 1 666,67 zł 4530,99 1 666,67 zł + 2 808,72 zł = 4475,39 zł 20142015 2500 2030,99 4530,99 zł - 2 500 zł = 2030,99 zł 800 5330,99 4530,99 + 800 = 5330,99 zł 4530,99 zł – 2 500 zł + 800 zł = 2830,99 zł 2830,99 zł dzielimy na wszystkich członków w rodzinie (uwzględnionych we wniosku) np. 4 = 707,74 zł 707,74 DODATKOWO NALEŻY WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE DOCHODU. 2014 Zdzisław Kowalski 2500

10 Strona 4 Uzasadnić chęć zamieszkania w Domu Studenckim. OBOWIĄZKOWO wpisać dane związane z dojazdem do Akademii Obrony Narodowej z miejsca zamieszkania.

11 Strona 5 Należy OBOWIĄZKOWO podpisać oświadczenia. Należy wypisać wszystkie dołączone do wniosku dokumenty.

12 Strona 6 Wypełnia Komisja ds. przyznawania miejsca w Domu Studenckim.

13

14 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu, bądź ich braku za rok 2014, dotyczące: 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu, bądź ich braku za rok 2014, dotyczące: - studenta/doktoranta; - rodziców studenta/doktoranta; - rodzeństwa studenta/doktoranta (tylko pełnoletniego uczącego się), W przypadku, gdy student/doktorant zawarł związek małżeński, dotyczące: - studenta/doktoranta; - małżonka studenta/doktoranta; - dzieci studenta/doktoranta (tylko pełnoletnich uczących się), + akt małżeństwa

15 2. Dokument potwierdzający wysokość wszystkich składek zdrowotnych za rok 2014 (np. Zaświadczenie z ZUS lub PIT 11). 2. Dokument potwierdzający wysokość wszystkich składek zdrowotnych za rok 2014 (np. Zaświadczenie z ZUS lub PIT 11). Jeżeli, któryś z członków rodziny studenta/doktoranta nie uzyskał żadnego dochodu lub nie miał odprowadzanych składek zdrowotnych w roku 2014, to taki dokument nie jest wymagany.

16 DODATKOWE DOKUMENTY W INNYCH SYTUACJACH LOSOWYCH: 3. Prowadzenie działalności gospodarczej: Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej w roku 2014. DODATKOWE DOKUMENTY W INNYCH SYTUACJACH LOSOWYCH: 3. Prowadzenie działalności gospodarczej: Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej w roku 2014. DODATKOWO: W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub karcie podatkowej od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ musi wypełnić: Oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z działalności na zasadach zryczałtowanych lub karcie podatkowej.

17 Oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z działalności na zasadach zryczałtowanych lub karcie podatkowej Imię i Nazwisko wnioskodawcy. Poprzedni rok kalendarzowy tj. 2014. Zaznaczyć odpowiednie „X”. Wyliczenia osoby prowadzącej działalność. Podpis osoby prowadzącej działalność.

18 4. Posiadanie gruntów rolnych: wynosi 2869 zł. 4. Posiadanie gruntów rolnych: Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych. Zgodnie z obwieszczeniem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. wynosi 2869 zł.

19 5. Zarejestrowanie w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna: 6. Posiadanie rodzeństwa nieprzekraczającego 6. roku życia: 7. Posiadanie rodzeństwa uczącego się, nieprzekraczającego 26 roku życia: 8. Posiadanie w rodzinie osoby niepełnosprawnej: 5. Zarejestrowanie w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna: Zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i ewentualnym przyznaniu zasiłku w kwocie NETTO. 6. Posiadanie rodzeństwa nieprzekraczającego 6. roku życia: Akt urodzenia. 7. Posiadanie rodzeństwa uczącego się, nieprzekraczającego 26 roku życia: Zaświadczenie ze szkoły o uczeniu się lub ksero legitymacji. 8. Posiadanie w rodzinie osoby niepełnosprawnej: Zaświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności.

20 9. Zgon jednego z rodziców studenta: 10. Rozwód rodziców studenta: 11. Zawarcie związku małżeńskiego przez studenta: 12. Trudna sytuacja materialna rodziny: 13. Posiadanie dochodu krócej niż 12 miesięcy w roku 2014. 9. Zgon jednego z rodziców studenta: Akt zgonu. 10. Rozwód rodziców studenta: Akt rozwodu i wysokość przyznanych alimentów. 11. Zawarcie związku małżeńskiego przez studenta: Akt małżeństwa. 12. Trudna sytuacja materialna rodziny: Opinia z MOPS/GOPS o trudnej sytuacji materialnej rodziny. 13. Posiadanie dochodu krócej niż 12 miesięcy w roku 2014. Dokument potwierdzający liczbę miesięcy.

21 14. Utrata dochodu (np. utrata pracy, zasiłku, renty itp.): 15. Uzyskanie dochodu (np. podjęcie pracy, uzyskanie zasiłku, renty itp.) 14. Utrata dochodu (np. utrata pracy, zasiłku, renty itp.): – Dokument potwierdzający od kiedy do kiedy dana osoba otrzymywała dochód i jaki był to dochód netto (umowa zlecenie, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu renty itp.). – Wniosek o ponowne ustalenie dochodu. 15. Uzyskanie dochodu (np. podjęcie pracy, uzyskanie zasiłku, renty itp.) – Dokument potwierdzający od kiedy uzyskano dochód i jaki jest to dochód miesięczny netto. Dochód, który trzeba uwzględnić to dochód za pierwszy pełny miesiąc (umowa zlecenie, umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z miejsca pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu renty itp.). – Wniosek o ponowne ustalenie dochodu.

22 Wniosek o ponowne ustalenie dochodu Wszystkie swoje dane. Rok w którym utracono lub uzyskano dochód tj. 2014 lub 2015. Dane członka, który utracił dochód. Wysokość i okres uzyskiwania dochodu utraconego. Dokumenty potwierdzające utratę dochodu. Wysokość miesięcznego dochodu uzyskanego. Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu. Dane członka i jego dochód uzyskany. OBOWIĄZKOWO się podpisać.

23 16. Posiadanie dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym: 16. Posiadanie dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym: Oświadczenie o wysokości posiadanych dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

24 Oświadczenie o wysokości posiadanych dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wszystkie swoje dane. Rok w którym utracono lub uzyskano dochód tj. 2014 lub 2015. Dane członka i jego dochód utracony. Rodzaj posiadanych dochodów. Dochód uzyskany. Łączna kwota uzyskiwanych dochód. OBOWIĄZKOWO się podpisać. Rok kalendarzowy, w którym uzyskiwano dochody.

25 Przynieś lub wyślij pocztą WNIOSEK WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW WNIOSEK WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW do Wydziału Spraw Studenckich i Doktoranckich blok 101 pokój nr 6 al. gen. A. Chruściela 103 00-910 Warszawa

26 Wnioski, które będą wysłane pocztą i okażą się NIEKOMPLETNE będzie można uzupełnić będzie można uzupełnić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania o brakach. Informacje te będą przekazywane drogą pocztową.

27

28

29

30

31

32 W razie pytań związanych ze składaniem dokumentów, prosimy dzwonić do Wydziału Spraw Studenckich i Doktoranckich lub wysłać wiadomość mailem z pytaniem. Tel. 22 6 813-876, 22 6 814-166 E-mail: wssid@aon.edu.pl Pytania związane z zakwaterowaniem i Domem Studenckim prosimy zgłaszać do Kierownika Domu Studenckiego. mgr Maria Jarząbek Tel: 22 681 34 61, 22 681 45 67 E-mail: sekretariat-oz@aon.edu.pl


Pobierz ppt "Miejsce w Domu Studenckim przyznane jest na okres od października do września."

Podobne prezentacje


Reklamy Google