Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa Emerytura Maciej Dolata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa Emerytura Maciej Dolata."— Zapis prezentacji:

1 Nowa Emerytura Maciej Dolata

2 Podstawowe informacje
Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. W ofercie udostępniamy możliwość wpłat regularnych w ramach umowy podstawowej (basic), a także wpłat składek jednorazowych (wpłaty na odrębny rachunek). Konstrukcja produktu umożliwia inwestowanie zarówno w fundusze wewnętrzne, jak i zewnętrzne Amplico TFI.

3 Produkt Bezterminowa umowa ubezpieczenia na życie, której przedmiotem są: ochrona życia ubezpieczonego oraz gromadzenie oszczędności Okres ubezpieczenia: umowa bezterminowa Wiek przystąpienia: od 6 miesięcy do 75 roku życia ochrona życiowa – bezterminowa, minimalna (obligatoryjna) suma ubezpieczenia jest równa pierwszej zapłaconej składce modalnej (składka za umowę podstawową bez opłaty stałej). W przypadku wyboru wyższej sumy ubezpieczenia, jej maksymalna wartość jest określona wielokrotnością składki i zależy od wysokości składki, trybu jej opłacania oraz płci ubezpieczonego. Ubezpieczenie na życie: większa z wartości SU lub aktualna wartość rachunku Wskazanie uposażonego W każdym przypadku uposażonego wyznacza i może zmieniać w dowolnym momencie UBEZPIECZONY

4 Indeksacja i świadczenia
Towarzystwo może indeksować składkę ubezpieczeniową o ustalony wskaźnik Wskaźnik indeksacji ustalany będzie co roku przez towarzystwo do dnia 30 września Wskaźnik indeksacji równy będzie wskaźnikowi inflacji uwzględniając zaokrąglenia do pełnego procenta w górę W przypadku gdy wskaźnik inflacji będzie niższy niż 5%, wskaźnik indeksacji będzie wynosił 5% Świadczenia: W przypadku śmierci Ubezpieczonego, wskazanym osobom zostanie wypłacone świadczenie w wysokości Sumy Ubezpieczenia na wypadek śmierci lub wartości zgromadzonych jednostek uczestnictwa funduszu (wartość rachunku) w zależności od tego, która z tych kwot będzie wyższa.

5 Alokacja składki Efektywna alokacja składki ubezpieczeniowej dla umowy ubezpieczenia Nowa Emerytura: Składka regularna: W pierwszym roku: - 100% jeśli składka uroczniona < 5000 - 103% jeśli składka uroczniona >= 5000 Od drugiego roku - 100% Składka jednorazowa: - Dla składek do zł – 98% - Dla składek zł i większych – 99%

6 Tryby płatności i składki minimalne
Możliwe tryby płatności: Miesięczny: współczynnik 9,17% Kwartalny: współczynnik 27,5% Półroczny: współczynnik 54% Roczny Minimalne składki za umowę Nowa Emerytura: Dla składki regularnej (bez opłaty polisowej, należy ją dodać) 1800 zł rocznie (za umowę Nowa Emerytura) 1000 zł półrocznie 500 zł kwartalnie 170 zł miesiecznie Dla składki jednorazowej 5000 zł Opłata polisowa: 40 zł rocznie 21,60 w trybie półrocznym 11,00 dla składek opłacanych kwartalnie 3,67 zł w przypadku składki opłacanej miesięcznie

7 Inwestycje W ramach umowy ubezpieczenia oferowane są wymienione poniżej programy inwestycyjne, utworzone w celu lokowania składek wpłaconych z tytułu umów ubezpieczenia. Programy inwestycyjne, których środki lokowane są bezpośrednio w akcje, obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne oraz depozyty bankowe. FUNDUSZ STABILNY AMPLICO LIFE (Fundusz Stabilny) FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU AMPLICO LIFE (Fundusz Zrównoważonego Wzrostu) FUNDUSZ DYNAMICZNY AMPLICO LIFE (Fundusz Dynamiczny) Programy inwestycyjne, których środki lokowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., (typ jednostki B). AMPLICO FUNDUSZ KAPITAŁOWY RYNKU PIENIĘŻNEGO (AFK Rynku Pieniężnego) AMPLICO FUNDUSZ KAPITAŁOWY ZRÓWNOWAŻONY NOWA EUROPA (AFK Zrównoważony Nowa Europa) AMPLICO FUNDUSZ KAPITAŁOWY AKCJI (AFK Akcji) AMPLICO FUNDUSZ KAPITAŁOWY AKTYWNEJ ALOKACJI (AFK Aktywnej Alokacji) AMPLICO FUNDUSZ KAPITAŁOWY OBLIGACJI ŚWIATOWYCH (AFK Obligacji Światowych) AMPLICO FUNDUSZ KAPITAŁOWY AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (AFK Akcji Rynków Wschodzących) AMPLICO FUNDUSZ KAPITAŁOWY AKCJI CHIŃSKICH I AZJATYCKICH (AFK Akcji Chińskich i Azjatyckich) Opłata za zakup i sprzedaż jednostek uczestnictwa: 0 zł Cena jednostki wyliczana jest na każdy dzień roboczy.

8 Inwestycje dywersyfikacji geograficznej Polska Region Świat
Strategie inwestycyjne rozłożone proporcjonalnie pod względem ryzyka dywersyfikacji geograficznej Ryzyko inwestycyjne AFK Fundusz Akcji Rynków Wschodzących AFK Fundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich AFK Akcji Fundusz Dynamiczny AFK Aktywnej Alokacji AFK Zrównoważony Nowa Europa Fundusz Zrównoważonego Wzrostu AFK Obligacji Światowych Fundusz Stabilny AFK Pieniężny Polska Region Świat zasięg geograficzny

9 Inwestycje Fundusz Stabilny

10 Inwestycje Fundusz Zrównoważonego Wzrostu

11 Inwestycje Fundusz Dynamiczny

12 Modelowy skład portfela:
Inwestycje AFK Rynku Pieniężnego Przeznaczone są dla osób zainteresowanych bezpieczeństwem i płynnością środków, chcących osiągać stopy zwrotu na poziomie depozytów terminowych bądź bonów skarbowych Rekomendowane są dla inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych o bardzo niskiej skłonności do ryzyka Horyzont inwestycyjny – dowolny, bardzo dobre rozwiązanie na krótkie okresy Modelowy skład portfela: 70% 20% 10% 70% krótkoterminowe papiery dłużne emitowane przez S.P. 20% krótkoterminowe papiery dłużne 10% depozyty bankowe

13 Modelowy skład portfela:
Inwestycje AFK Zrównoważony Nowa Europa Dla osób zainteresowanych wykorzystaniem potencjału na rynkach regionu Europy Środkowo-Wschodniej Udział akcji stanowi średnio 50% z czego średnio 60% poza Polską, udział obligacji stanowi średnio 50% z czego średnio 66% poza Polską Fundusz charakteryzuje się średnim ryzykiem inwestycyjnym Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien wynosić ponad 3 lata Modelowy skład portfela: 50% 50% 50% papiery dłużne 50% akcje

14 Modelowy skład portfela:
Inwestycje AFK Aktywnej Alokacji Produkty nowej generacji nastawione na osiąganie wysokich oraz stabilnych stóp zwrotu Poziom akcji w portfelu stanowi średnio 50% (maks. 80%, min. 20%), pozostała część jest inwestowana w gotówkę i obligacje Efektywne połączenie strategii aktywnej alokacji i selektywnej Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien wynosić ponad 3 lata Modelowy skład portfela: 50% 50% gotówka i obligacje 50% akcje

15 Modelowy skład portfela:
Inwestycje AFK Akcji Dla inwestorów akceptujących ryzyko inwestycji w akcje Udział akcji w portfelu zawiera się pomiędzy 66%-100% Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien wynosić ponad 5 lat Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym Fundusz Akcji inwestuje główne w wybrane spółek z WIG Modelowy skład portfela: 10% 90% 10% krótkoterminowe papiery dłużne 90% akcje

16 Modelowy skład portfela:
Inwestycje AFK Obligacji Światowych Przeznaczony jest dla inwestorów o niskiej skłonności do ryzyka Inwestycje funduszu: 45% - obligacje wysokiej jakości (posiadające rating inwestycyjny na poziomie co najmniej BBB-) rządów, korporacji i innych podmiotów z krajów rozwiniętych 45% - obligacje z rynków wschodzących (rating co najmniej C) rządów, korporacji i innych podmiotów Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien wynosić ponad 2 lata Modelowy skład portfela: 45% 10% 45% AIG Global Bond Fund 45% AIG Emerging Markets Bond Fund 10% depozyty bankowe w USD

17 Modelowy skład portfela:
Inwestycje AFK Akcji Rynków Wschodzących Inwestycje funduszu: akcje spółek notowanych na giełdach krajów azjatyckich za wyjątkiem Japonii (Tajwan, Hong Kong, Singapur, Korea Płd.) akcje spółek notowanych na giełdach w Brazylii, Chin i Meksyku akcje spółek Europy Środkowo-Wschodniej głownie Turcja, Rosja, (także Polska) Fundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien wynosić ponad 5 lat Modelowy skład portfela: 27% 45% 10% 18% 45% AIG South East Asia Fund 27% AIG Emerging Europe Equity Fund 18% AIG Latin America Fund 10% depozyty bankowe w USD

18 Modelowy skład portfela:
Inwestycje AFK Chińskich i Azjatyckich Dla inwestorów chcących inwestować w dynamicznie rozwijające się rynki azjatyckie, dodatkowo starających się ograniczyć ryzyko systematyczne (rynkowe) np. w Polsce Inwestuje w akcje spółek notowanych na giełdach Chin, Hongkongu, Tajwanu, Indii, regionu Azji Płd-Wsch Charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym Rekomendowany horyzont inwestycyjny powinien wynosić ponad 5 lat Modelowy skład portfela: 45% 22,5% 10% 45% AIG Greater China Equity Fund 22,5% AIG South East Asia Fund 22,5% AIG India Equity Fund 10% depozyty bankowe w USD

19 Inwestowanie składki Możliwość podziału składki regularnej na więcej niż 1 fundusz Minimalny udział w 1 funduszu – 10% składki Zmiana podziału inwestowanej składki nielimitowana pierwszych 12 zmian w roku bez opłat kolejne zmiany – koszt 40 zł za każdy Transfer środków pomiędzy fundusze (programy inwestycyjne) nielimitowany pierwsze 12 transferów w roku bez opłat kolejne transfery – koszt 40 zł za każdy Minimalna wartość jednostek każdego wybranego funduszu po dokonaniu zmiany nie może być mniejsza niż zł

20 Obniżenie składki i wznowienie umowy
Składki za umowę Nowa Emerytura: Można obniżyć wysokość składki za umowę podstawową po drugiej rocznicy Umowy i opłaceniu wszystkich składek za pierwsze 2 lata, pod warunkiem, że zmiana nie będzie większa niż 20% jej dotychczasowej wysokości oraz składka po zmianie nie będzie mniejsza od minimalnej składki obowiązującej dla wybranego trybu płatności. Minimalne składki są ustalane w danym roku przez Towarzystwo. Wznowienie umowy O ile umowa nie została wykupiona poprzez automatyczny wykup istnieje możliwość wznowienia umowy na pisemny wniosek Ubezpieczającego (do trzech lat od daty wygaśnięcia umowy)

21 Zaprzestanie opłacania składek
W przypadku zaprzestania opłacania składki umowa podstawowa pozostaje w mocy tak długo, jak długo łączna wartość potrąceń przewidzianych w umowie jest niższa niż wartość wykupu. W przypadku zaległości w opłacaniu składki za umowę podstawową Towarzystwo będzie miało prawo do dokonania automatycznego wykupu rachunku, jeżeli łączny okres, za który nie zostały opłacone należne składki przekroczy: 90 dni w pierwszym i drugim roku opłacenia Umowy, 5 lat od trzeciego roku opłacenia Umowy. W przypadku niezapłacenia składki do końca okresu karencji (30 dni od daty wymagalności składki) składka należna z tytułu umów dodatkowych zostanie potrącona z rachunku pod warunkiem, że: okres opłacenia Umowy przekracza 2 lata oraz wartość wykupu netto jest większa od sumy składek należnych za umowy dodatkowe. Składka należna zostanie potrącona z rachunku po przeliczeniu na jednostki według ceny jednostki z dnia potrącenia, a operacja ta obciąży każdy z programów inwestycyjnych proporcjonalnie do jego udziału w wartości rachunku. Jeżeli warunek a) lub b) nie jest spełniony ochrona z tytułu umów dodatkowych wygasa.

22 Koszty Opłaty administracyjne:
Opłata administracyjna stała – 8 zł miesięcznie Opłata administracyjna procentowa: Od 1 do 10 roku – 1,9% od wartości rachunku Od 11 roku trwania umowy – 0,75% od wartości rachunku Opłaty za zarządzanie programami inwestycyjnymi 0,25% dla Funduszu Stabilnego Amplico Life 0,75% dla Funduszu Zrównoważonego Wzrostu Amplico Life 1,00% dla Funduszu Dynamicznego Amplico Life w przypadku pozostałych programów inwestycyjnych, zgodnie z wybranym programem i pobierane przez TFI, w którego jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych są lokowane środki

23 Koszty Koszt ubezpieczenia na życie
Opłata za ubezpieczenie na życie jest iloczynem współczynnika opłaty za ryzyko właściwego dla płci i aktualnego wieku Ubezpieczonego oraz sumy ryzyka podzielonej przez tysiąc. Współczynniki opłaty za ryzyko ustalane są w oparciu o polskie statystyki umieralności (GUS 2000). Opłata jest pobierana z rachunku danej umowy i potrącana z jednostek UFK co miesiąc.

24 Wykup Minimalna wypłacana kwota wykupu częściowego: 500 zł
Maksymalna wypłacana kwota wykupu częściowego: 50 % wartości rachunku Minimalna wartość rachunku po dokonaniu wykupu częściowego: 1 000 zł Maksymalna liczba wykupów częściowych: 8 w roku kalendarzowym Opłaty z tytułu wykupu częściowego: 0 zł za pierwszy wykup częściowy w roku kalendarzowym, 40 zł za każdy dodatkowy wykup, opłata zostanie potrącona z kwoty wykupu.

25 Tabela potrąceń z wartości wykupu rachunku
I rok % II rok % III rok - 90 % IV rok - 80 % V rok - 70 % VI rok - 60 % VII rok - 45 % VIII rok - 30 % IX rok % X rok % XI-XX % XXI %

26 Warianty wypłacania świadczeń
Wypłata kapitału po określonej liczbie lat, Wypłata kapitału w określonych ratach, Wypłata kapitału w ratach w określonym czasie, Renta dożywotnia, Renta dożywotnia zagwarantowana na określony czas, Renta dożywotnia przenoszona w 60% na małżonka.

27 Składka jednorazowa Możliwość dokonywania wpłaty od pierwszego roku trwania Umowy, potwierdzana odrębnym Certyfikatem. Wpłaty dokonywane na odrębny rachunek Minimalna wysokość składki jednorazowej 5 000 zł Efektywna alokacja składki jednorazowej: - dla składek do zł – 98% - dla składek zł i większych – 99%

28 Składka jednorazowa Opłata administracyjna stała: 0 zł (nie jest pobierana, o ile umowa podstawowa pozostawać będzie w mocy i wszystkie składki należne z jej tytułu zostaną opłacone), Opłata administracyjna procentowa: 0,75% wartości rachunku rocznie, nie mniej niż 3zł miesięcznie. Częstotliwość potrąceń – miesięcznie, Opłaty za zarządzanie programami inwestycyjnymi takie jak dla umowy podstawowej. W przypadku, gdy umowa podstawowa już nie jest w mocy a klient ma więcej niż jedną umowę dodatkową - składka jednorazowa – w ramach tej samej polisy, opłata administracyjna będzie pobierana tylko od jednej z nich pozostającej w mocy, tej, która weszła w życie najwcześniej. Maksymalna kwota kosztów, jaką Towarzystwo może obciążyć posiadacza rachunku w trakcie trwania umowy dodatkowej, składka jednorazowa, jest taka jak dla umowy podstawowej.

29 Składka jednorazowa Możliwość podziału składki regularnej na więcej niż 1 fundusz Minimalny udział w 1 funduszu – 10% składki Transfer środków pomiędzy fundusze (programy inwestycyjne) nielimitowany pierwsze 12 transferów w roku bez opłat kolejne transfery – koszt 40 zł za każdy Minimalna wartość jednostek każdego wybranego funduszu po dokonaniu zmiany nie może być mniejsza niż zł

30 Składka jednorazowa Warunki wykupu, jak w umowie podstawowej, z różnicą dotyczącą tabeli potrąceń. W tym przypadku: Tabela potrąceń z wartości wykupu rachunku I rok - 5 % II rok - 4 % III rok - 3 % IV rok - 2 % V rok - 1 % VI rok %

31 Umowa podstawowa Możliwe jest zawarcie następujących umów dodatkowych do umowy podstawowej Nowa Emerytura: Gwarancja Asekuracja 2000+ Rodzina 2000+ Pierwsza Pomoc 2000+ Opieka 2000+ Twój Opiekun Trwałe Inwalidztwo NW Szlachetne Zdrowie W drodze


Pobierz ppt "Nowa Emerytura Maciej Dolata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google