Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zainwestujmy razem w środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Wojciech.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zainwestujmy razem w środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Wojciech."— Zapis prezentacji:

1 Zainwestujmy razem w środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Wojciech Stawiany Ekspert Departament Ochrony Klimatu Rozproszone odnawialne źródła energii w programach priorytetowych NFOŚiGW Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne Poznań, 27 maja 2015 roku

2 Zainwestujmy razem w środowisko Nasza misja Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. Cel generalny

3 Zainwestujmy razem w środowisko Nasza wizja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – lider systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce nastawiony na EFEKT E – ekologiczną (respektującą i promującą zasady zrównoważonego rozwoju) F – finansującą (efektywnie wspierającą finansowo działania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej) E – elastyczną (dostosowującą się do potrzeb odbiorców) K – kompetentną (w sposób kompetentny i rzetelny wypełniającą obowiązki instytucji publicznej) T – transparentną (realizującą swoje zadania w sposób etyczny, jawny i przejrzysty) Oznacza to, że NFOŚiGW będzie dążył do tego, aby być instytucją:

4 Zainwestujmy razem w środowisko NFOŚiGW rozpoznawalną instytucją finansową o europejskich standardach Pozyskane środki zagraniczne oraz ich pełna obsługa Wypracowane i doskonalone centra kompetencji Rozpoznawalność instytucji w Komisji Europejskiej i wymiana doświadczeń Nowe rozwiązania wspierające przedsiębiorców i innowacyjność

5 Zainwestujmy razem w środowisko NFOŚiGW – skala działalności rocznie wypłaca ok. 5-5,5 mld zł ok. 50% ze środków unijnych ok. 50% ze środków krajowych Środki krajowe Środki unijne

6 Zainwestujmy razem w środowisko Efekt dźwigni dzięki pożyczaniu Wpływy z opłat i kar 21,5 mld zł Udzielone dofinansowanie 35,7mld zł Wartość całkowita dofinansowanych inwestycji 136 mld zł

7 Zainwestujmy razem w środowisko Główne priorytety Strategii na lata 2014-2020 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

8 Zainwestujmy razem w środowisko Priorytet 3 – Ochrona atmosfery W obszarze tego priorytetu określono ważne zadania związane z przeciwdzia- łaniem zmianom klimatu w tym ze zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych; będzie to realizowane m.in. poprzez wspieranie m.in. projektów: likwidacji nieefektywnych systemów grzewczych poprawy efektywności energetycznej wdrażania odnawialnych źródeł energii (w tym rozproszonych oze) i wysokosprawnej kogeneracji efektywnego zarządzania energią w budynkach (w tym ich termomodernizacja) oraz budownictwa energooszczędnego modernizacji sektora energetyki w zakresie inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci energetycznych

9 Zainwestujmy razem w środowisko Różnorodność i elastyczność form wsparcia - wpływ na znaczenie NFOŚiGW dla kraju finansowanie ochrony środowiska finansowanie gospodarki wodnej podniesienie jakości życia wsparcie samorządów przedsiębiorców gospodarstw domowych nowe instrumenty finansowe wsparcie dla edukacji i ekoinnowacji inwestycja w mikroinstalacje OZE uruchamianie środków innych inwestorów i banków obsługa dotacji z Unii Europejskiej stymulowanie nowych inwestycji wspomaganie tworzenia miejsc pracy

10 Zainwestujmy razem w środowisko Dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Inwestycje kapitałowe Umorzenia Dopłaty do oprocentowania kredytów Kredyty udzielane przez banki ze środków NFOŚiGW Dotacje inwestycyjne i nieinwestycyjne Edukacja ekologiczna Górnictwo i geologia Zapobieganie klęskom żywiołowym Państwowy Monitoring Środowiska Leśnictwo Ochrona przyrody i krajobrazu Gospodarka odpadami, w tym recykling Ochrona powierzchni ziemi Ochrona klimatu i atmosfery Ochrona wód i gospodarka wodna Oprocentowane pożyczki Główne formy finansowaniaGłówne obszary finansowania Formy i obszary finansowania Częściowa spłata kapitału kredytów Dopłata do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji Ekspertyzy i prace naukowo-badawcze Efektywność energetyczna Odnawialne źródła energii

11 Zainwestujmy razem w środowisko Źródła przychodów Opłaty z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Opłaty zastępcze i kary wynikające z Prawa energetycznego Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Przychody finansowe Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne Sprzedaż jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych

12 Zainwestujmy razem w środowisko Schemat zarządzania programami priorytetowymi w NFOŚiGW

13 Zainwestujmy razem w środowisko Programy priorytetowe NFOŚiGW na lata 2015 – 2020 Przy aktualizacji programów priorytetowych mieliśmy na względzie przede wszystkim: doświadczenia z dotychczasowego wdrażania programów ukształtowanie stabilnej, transparentnej i wieloletniej oferty programowej na okres zgodny ze strategią Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko oraz perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020 poprawę komunikacji z naszymi wnioskodawcami usprawnienie procesu oceny wniosków i przyznawania dofinansowania transparentność procesu oceny dzięki zastosowaniu czytelnych kryteriów wyboru przedsięwzięć premiowanie ekoinnowacyjności, działań edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego, posiadania standardów zarządzania środowiskowego oraz preferencyjne wsparcie dla przedsięwzięć realizowanych przez „zielone gminy”, lub gminy, które przystąpiły do Porozumienia Burmistrzów

14 Zainwestujmy razem w środowisko Aktualnie nasza oferta programowa obejmuje następujące programy priorytetowe: 1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych 2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 2.1. Racjonalna gospodarka odpadami 2.2. Ochrona powierzchni ziemi 2.3. Geologia i górnictwo 3. Ochrona atmosfery 3.1. Poprawa jakości powietrza 3.2. Poprawa efektywności energetycznej 3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 3.4. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Programy priorytetowe NFOŚiGW na lata 2015 – 2020

15 Zainwestujmy razem w środowisko Aktualnie nasza oferta programowa obejmuje następujące programy priorytetowe: 4.Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 4.1. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej 5. Programy międzydziedzinowe 5.1. Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska 5.2. Zadania wskazane przez ustawodawcę 5.3. Wspieranie działalności monitoringu środowiska 5.4. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków 5.5. Edukacja ekologiczna 5.6. Współfinansowanie programu LIFE 5.7. SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Programy priorytetowe NFOŚiGW na lata 2015 – 2020 (cd.)

16 Zainwestujmy razem w środowisko Oferta programowa NFOŚiGW 2015-2020 http://nfosigw.gov.pl/oferta- finansowania/srodki-krajowe/programy- priorytetowe/

17 Zainwestujmy razem w środowisko Programy priorytetowe NFOŚiGW: Prosument i Bocian

18 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Cel programu – ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii Wskaźniki osiągnięcia celu:  Produkcja energii elektrycznej 430 000 MWh,  Produkcja energii cieplnej 990 000 GJ,  Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla CO2 400 tys. Mg/rok, Budżet – 570 mln zł Okres wdrażania – Program realizowany będzie w latach 2015 - 2023, przy czym: zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2020 r.

19 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Rodzaje przedsięwzięć: elektrownie wiatrowe o mocy do 3MWe, systemy fotowoltaiczne o mocy od 40 kWp do 1 MWp, pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, moc od 5 MWt do 20 MWt, małe elektrownie wodne o mocy do 5 MWe, źródła ciepła opalane biomasą o mocy do 20 MWt, wieloformatowe kolektory słoneczne wraz akumulatorami ciepła, biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z wykorzystaniem biogazu rolniczego o mocy od 40 kWe do 2 MWe, instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej, wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy do 5 MWe.

20 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Beneficjenci: Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Forma i warunki dofinasowania: Pożyczka w wysokości do 40 mln zł i do 85% kosztów kwalifikowanych Oprocentowanie – 2 warianty (w zależności od zamiaru korzystania beneficjenta z pomocy operacyjnej) – stanowiące pomoc publiczną WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku – nie stanowiące pomocy publicznej na warunkach rynkowych – oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C14 z 19.01.2008 str.6)

21 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Przykładowy maksymalny koszt jednostkowy inwestycji:  elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wyższej niż 3 MW(e) – 6,0 mln zł/MW  systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 200 kWp do 1 MWp – 8,5 mln zł/MW (na budynku), 6,0 mln zł/MW (na gruncie)  pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – od 5 MW(t) do 20 MW (t) – 3,5 mln zł/MW  Małe elektrownie wodne – 1 – 5 Mw(e) – 15,0 mln zł/MW  wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – 500 KW(e) do 5 MW(e) 15,0 mln zł /1 MW

22 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Dofinansowanie wniosków w ramach programu BOCIAN jest realizowane zgodnie z pomocą horyzontalną na ochronę środowiska Dopuszczalność pomocy horyzontalnej w ramach programu BOCIAN oceniana jest zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. z 2014 r. poz. 908). Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, koszt kwalifikujący się do objęcia pomocą liczony jest jako różnica pomiędzy kosztem realizowanej inwestycji, kosztem inwestycji referencyjnej oraz korzyściami wynikającymi z eksploatacji obiektu będącego przedmiotem inwestycji w porównaniu z eksploatacją inwestycji referencyjnej, co można wyrazić wzorem: Koszt kwalifikujący się do objęcia pomocą = koszt realizowanej inwestycji – koszt inwestycji referencyjnej – (5-letnie korzyści netto z eksploatacji realizowanej inwestycji – 5-letnie korzyści netto z eksploatacji inwestycji referencyjnej)

23 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Korzyści netto oznaczają różnicę między przychodami a kosztami eksploatacyjnymi. Dla tak określonej wielkości kosztu weryfikowana jest intensywność wnioskowanej pomocy publicznej, czyli stosunek wartości wnioskowanej pomocy (wyrażonej jako EDB, tj. ekwiwalent dotacji brutto) do kosztu kwalifikującego się do objęcia pomocą. Intensywność ta nie może przekraczać dopuszczalnego poziomu określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. Inwestycje realizowane w ramach programu Bocian obejmują instalacje w odnawialne źródła energii. W przypadku przedsięwzięć z zakresu OZE przez inwestycję referencyjną należy rozumieć zasadniczo inwestycję w konwencjonalne źródło energii o takiej samej efektywnej produkcji energii rocznie.

24 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii W celu zapewnienia jednolitych zasad oceny wniosków, NFOŚiGW opracował założenia (dostępne na stronie www.nfosigw.gov.pl - aktualizacja programu BOCIAN, które należy wykorzystać przy ustalaniu kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą horyzontalną. Założenia te zostały ostatecznie zatwierdzone przez Zarząd NFOŚiGW w dniu 02.04.2015 r. Konieczność zgromadzenia niezbędnych danych, jak również niepewność co do ostatecznych rozwiązań ustawy o odnawialnych źródłach energii w kontekście struktury możliwych przychodów z inwestycji miały wpływ na przedłużające się wypracowanie tych założeń.www.nfosigw.gov.pl

25 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii Rezultaty dotychczasowych działań aplikacyjnych na koniec grudnia 2014 roku:  I nabór zakończony we wrześniu 2014 r.  48 wniosków na kwotę ok. 320,5 mln zł  25 wniosków na elektrownie fotowoltaiczne – na kwotę 87 mln zł  15 wniosków na biogazownie – na kwotę 140,9 mln zł  4 wnioski na elektrownie wiatrowe – na kwotę 14,3 mln zł  4 wnioski na elektrociepłownie na biomasę – na kwotę 77,8 mln zł Nowy nabór wniosków: Wnioski należy składać (poprzez generator wniosków: http://gwd.nfosigw.gov.plhttp://gwd.nfosigw.gov.pl w przypadku braku podpisu elektronicznego również w formie papierowej) w terminie od 17 kwietnia 2015 r. do 29 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania alokacji środków

26 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Cel programu – ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Wskaźniki osiągnięcia celu: ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w latach 2014 – 2018 165 tys. Mg CO2/rok produkcja energii z odnawialnych źródeł w latach 360 tys. MWh/rok

27 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Budżet Programu i formy dofinansowania  Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, środki przekazywane WFOŚiGW, środki przekazywane bankom z przeznaczeniem na dotacje – 240 mln zł  Pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego, środki przekazywane WFOŚiGW, środki przekazywane bankom z przeznaczeniem na kredyty – 560 mln zł Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne spółdzielnie mieszkaniowe wspólnoty mieszkaniowe

28 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii W latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa programu w wysokości 400 mln zł, w tym: 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego, 200 mln zł dla wybranego w drodze postępowania przetargowego banku (ów) 100 mln zł dla WFOŚiGW. Sposób realizacji programu w kolejnych latach uzależniony jest od wyników programów pilotażowych oraz zmian zachodzących na rynku i zmian legislacyjnych.

29 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Zgodnie z przyjętym harmonogramem: ogłoszenie naboru wniosków dla jst - od 26.05.2014 r. ogłoszenie naboru wniosków dla WFOŚIGW - II kwartał 2014 r. 26 lutego 2015 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł umowę udostępnienia środków z Bankiem Ochrony Środowiska umożliwiającą klientom indywidualnym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym pozyskanie dotacji i pożyczek na budowę mikroinstalacji OZE. Udostępniona kwota 20 mln zł została już spożytkowana

30 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Rodzaje przedsięwzięć: Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji oze do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji energii elektrycznej i ciepła:  źródła ciepła opalane biomasą o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW(t)  pompy ciepła do o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW(t)  kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW(t)  systemy fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW(e)  małe elektrownie wiatrowe o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW(e)  mikrokogeneracja o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW(e) Dopuszcza się zakup i montaż instalacji, która równolegle wykorzystuje więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej oraz więcej niż jedno źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,

31 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Intensywność dofinansowania: Dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia Oprocentowanie pożyczki/ kredytu w skali roku wynosi 1% W formie dotacji do 15% (w okresie 2014 – 2015 do 20%) będą dofinansowywane: źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła i kolektory słoneczne W formie dotacji do 30% (w okresie 2014 – 2015 do 40%) będą dofinansowywane systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja

32 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Rezultaty dotychczasowych działań aplikacyjnych: NFOŚiGW podpisał umowy dotyczące "Prosumenta" z 7 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska: dolnośląskim, małopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko – mazurskim, kujawsko - pomorskim i podkarpackim. Wojewódzkie fundusze, podpisały umowy dotyczącą otrzymają na ten cel łącznie 85 mln zł, z czego dolnośląski WFOŚiGW dostanie 25 mln zł, zachodniopomorski - 22 mln zł, małopolski - 10 mln zł, pomorski - 6 mln zł, podkarpacki 7 mln zł, kujawsko – pomorski 10 mln zł a warmińsko-mazurski 5 mln zł. WFOŚiGW będą w zakresie „Prosumenta” finansować przedsięwzięcia spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych; fundusze zachodniopomorski, kujawsko - pomorski i warmińsko – mazurski finansują również przedsięwzięcia osób indywidualnych Aktualnie, w ramach naboru dla samorządów rozpatrujemy wnioski 9 gmin na kwotę 24,5 mln zł. Trzy gminy podpisały umowy – na kwotę 12,5 mln zł. Nabór trwa do wyczerpania limitu 100,0 mln zł.

33 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Ustawa OZE a program "Prosument": W przyjętej przez Sejm ustawie o odnawialnych źródłach energii znalazły się m.in. następujące zapisy mające wpływ na wsparcie energetyki prosumenckiej: obowiązek zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji OZE do 10 kW, po stałej taryfie gwarantowanej przez 15 lat, obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po cenie wynoszącej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, rozliczanie różnic pomiędzy ilością energii elektrycznej pobranej z sieci, a ilością energii wprowadzonej do sieci w okresach półrocznych (net-metering). Nowe zasady wsparcia mają wejść w życie od 1 stycznia 2016.

34 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Ustawa OZE a program "Prosument": Analizując wpływ uchwalonej ustawy na program „Prosument” można stwierdzić, że nie zawiera ona wskazań dotyczących sposobu określania i możliwości łączenia pomocy inwestycyjnej (dotacji) i operacyjnej (taryf gwarantowanych) dla mikroinstalacji. Dlatego też nie można określić czy inwestorzy, którzy otrzymają dofinansowanie do instalacji z NFOŚiGW będą mogli korzystać z taryf gwarantowanych. Ustawa nie wskazuje również na możliwość wyboru przez prosumenta formy pomocy, z której chce skorzystać. Wyjaśnienie wyżej wymienionych zagadnień oraz analiza opłacalności budowy mikroinstalacji dla beneficjentów, będzie podstawą do podjęcia decyzji przez NFOŚiGW w zakresie potrzeby dostosowania wysokości, formy oraz zakresu wsparcia w ramach programu „Prosument”.

35 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Ustawa OZE a program "Prosument": Inwestorzy, którzy skorzystają z pomocy publicznej poprzez uzyskanie dofinansowania w formie dotacji, będą mogli zgodnie z zapisami ustawy od początku 2016 r. sprzedawać nadwyżki energii do sieci po cenach równych cenom rynkowym i korzystać z zasady net-meteringu (rozliczania różnic energii z operatorem w okresach półrocznych.

36 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Główne proponowane zmiany do programu obejmują następujące zagadnienia: Wyłączenie, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu, możliwości korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE. Nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej. Będzie też można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie; Zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej; Obniżenie maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;

37 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Główne proponowane zmiany do programu obejmują następujące zagadnienia: Dla jednostek samorządu terytorialnego - obniżenie minimalnej kwoty wniosku do 500 tys. zł, dopuszczenie stowarzyszeń jst i spółek gminnych, uwzględnienie audytu energetycznego w kosztach kwalifikowanych; Dla WFOŚiGW – rozszerzenie katalogu beneficjentów o samorządy, ich związki, ich stowarzyszenia i spółki gminne; Propozycja obniżenia wymogu gwarancji dla małych elektrowni wiatrowych i układów mikrokogeneracyjnych;

38 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Główne proponowane zmiany do programu obejmują następujące zagadnienia: Zmiany niektórych wymagań technicznych w przypadku źródeł opalanych biomasą, pomp ciepła, układów fotowoltaicznych, mikrokogeneracji; Określenie terminu wprowadzenia obowiązku posiadania przez instalatorów uprawnionych do montażu instalacji certyfikatów UDT.

39 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ochrona atmosfery – Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii W dniu 20 maja 2015 roku na 72 spotkaniu Forum „ Energia – Efekt – Środowisko” przeprowadzono konsultacje programu Prosument; Konsultacje są kontynuowana do 2 czerwca 2015 r poprzez naszą stronę internetową NFOŚiGW http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,666,zapraszamy-do-konsultacji- projektu-zmienionego-programu-prosument.html Jest przewidziany kolejny konkursowy nabór banków dla współpracy z NFOŚiGW w programie Prosument

40 Zainwestujmy razem w środowisko Projekt ogólnopolskiego system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE – struktura instytucjonalna Ministerstwo Gospodarki Beneficjent projektu partnerskiego NFOŚiGW (PARTNER WIODĄCY) Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i UM (PARTNERZY) Doradcy energetyczni w JST (opcjonalnie – na dalszym etapie realizacji projektu) Rada Programowa (MG, MIR, MŚ, NFOŚiGW, Partnerzy)

41 Zainwestujmy razem w środowisko Dziękuję za uwagę www.nfosigw.gov.pl www.forumees.pl Wojciech.Stawiany@nfosigw.gov.pl +48224590488


Pobierz ppt "Zainwestujmy razem w środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Wojciech."

Podobne prezentacje


Reklamy Google