Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiązania między partnerami w produkcji wołowiny Dr inż.Waldemar Teter Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiązania między partnerami w produkcji wołowiny Dr inż.Waldemar Teter Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych."— Zapis prezentacji:

1 Powiązania między partnerami w produkcji wołowiny Dr inż.Waldemar Teter Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła waldemar.teter@up.lublin.pl „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Kontraktacja- definicja Kontraktacja jest formą skupu produktów rolnych opartą na dobrowolnej i planowanej umowie pomiędzy odbiorcą, którym może być państwo, organizacja lub przedsiębiorstwo, a producentem rolnym. Jej celem jest zmniejszenie ryzyka wynikającego z dość dużego uzależnienia efektów produkcji rolnej od czynników niezależnych od rolnika oraz zmian cen produktów rolnych. Podstawa prawna: art. 536 § 1 k.c., art. 613 § 1 i 4, art. 624 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 STRONY UMOWY Stronami umowy są: producent rolny i kontraktujący. Producentem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zajmująca się działalnością wytwórczą w rolnictwie (sadowniczą, rośliną, zwierzęca itp.). Może być nim również grupa producentów rolnych bądź ich związek zarejestrowany zgodnie z prawem u wojewody. Kontraktującym może zaś być dowolny podmiot gospodarczy. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 WYJĄTKOWOŚĆ KONTRAKTACJI umowa kontraktacji ≠ umowa dostawy czy sprzedaży przedmiotem takiej umowy musi być produkt rolny a stroną producent rolny, czym różni się od umowy dostawy przy umowie kontraktacji dochodzi do przeniesienia własności produktów jak w umowie sprzedaży, jednak istotnym celem kontraktacji jest wytworzenie produktu przez rolnika, czego nie ma przy umowie sprzedaży „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5 PRAWA I OBOWIĄZKI PRODUCENTA Producent rolny zobowiązany jest wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczona ilość produktów określonego rodzaju. Ilość tych produktów może być podana liczbowo, lecz można ją także oznaczyć w taki sposób, że wynikać ona będzie z obszaru, z którego produkty te będą zebrane (np. z 1 ha) Umowa kontraktacji może nakładać na producenta rolnego obowiązek poinformowania kontraktującego o wystąpieniu okoliczności, za które producent nie ponosi odpowiedzialności, a wskutek których w określonym w umowie terminie producent nie będzie w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości produktów. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6 PRAWA I OBOWIĄZKI PRODUCENTA Producent rolny odpowiada za jakość dostarczonych kontraktującemu produktów zgodnie z przepisami obowiązującymi przy rękojmi rzeczy sprzedanych. Jednakże kontraktujący może odstąpić od umowy tylko wówczas, gdy wady produktów są istotne. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 PRAWA I OBOWIĄZKI KONTRAKTUJĄCEGO Kontraktujący zobowiązany jest w określonym terminie odebrać produkty, zapłacić umówioną cenę a także, gdy tak stanowi umowa - spełnić określone świadczenia dodatkowe. Kontraktujący jest żywotnie zainteresowany w produkcji zamówionych przez niego towarów. Ma on więc prawo do nadzoru i kontroli nad wykonywaniem umowy kontraktacji przez producenta. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

8 PRZEDAWNIENIE Warto zaznaczyć również, iż wzajemne roszczenia producenta i kontraktującego przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia spełnienia świadczenia przez producenta, a jeżeli nie zostało spełnione, od dnia w którym powinno być spełnione. Gdy zaś świadczenie było spełniane częściami, przedawnienie biegnie od dnia, w którym spełnione zostało ostatnie świadczenie częściowe. W przypadku zaś umowy wieloletniej przedawnienie wzajemnych roszczeń biegnie odrębnie dla każdego cyklu produkcyjnego. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

9 Zmiany dotyczące gospodarstwa rolnego Może się zdarzyć taka sytuacja, że po zawarciu umowy kontraktacji, gospodarstwo rolne producenta, w którym miały być wytworzone produkty określone w umowie kontraktacji, przejdzie na osoby trzecie. W takiej sytuacji, osoby te wchodzą w stosunek prawny pomiędzy producentem a kontraktującym przejmując prawa i obowiązki producenta wynikające z umowy Podobna sytuacja następuje, gdy producent wniósł gospodarstwo rolne do spółdzielni produkcyjnej jako wkład. Wówczas spółdzielnia wstępuje z mocy prawa w prawa i obowiązki producenta wynikające z umowy kontraktacji. Jeżeli jednak stan gospodarstwa w chwili wniesienia go do spółdzielni nie pozwala na wykonanie umowy kontraktacji przez spółdzielnię, umowa ta wygasa. Wówczas producent zobowiązany jest do zwrotu pobranych zaliczek i kredytów bankowych. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10 Ważne umowa kontraktacji powinna być zawarta w formie pisemnej przez producenta rolnego przepisy rozumieją również grupę producentów rolnych lub ich związek jeżeli gospodarstwo, w którym ma być wytworzony przedmiot umowy kontraktacji jest prowadzone przez kilka osób, odpowiadają one za wykonanie zobowiązania wspólnie i w sposób solidarny „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11 Ważne Zawieranie umów kontraktacyjnych bez określania ceny stanowi warunek uciążliwy, gdyż na producenta rolnego przenoszone jest całe ryzyko umowy, co daje nieuzasadnioną korzyść. W wyniku tak zawartych umów, kontraktujący ma zagwarantowane niezbędne mu ilości skupionego towaru bez ryzyka, że cena, którą będzie musiał za niego zapłacić, może się okazać wyższa od ceny zakupu na wolnym rynku. Z kolei producent nie ma pewności co do ceny i ponosi takie samo ryzyko jak w przypadku, gdyby umowy kontraktacyjnej nie zawarł (wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 1 września 2004 r., sygn. akt XVII Ama 90/03). „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

12 Wzmocnienie pozycji rynkowej producentów „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13 GRUPA PRODUCENCKA GRUPA PRODUCENCKA jest zrzeszeniem producentów rolnych mający podobne cele i chcących razem je zrealizować „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14 Grupy producentów rolnych tworzone są w celu: 1.wspólnego dostosowania produkcji do warunków rynkowych 2.poprawy efektywności gospodarowania 3.planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości 4.koncentracji podaży 5.organizowania sprzedaży produktów 6.ochrony środowiska „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

15 GRUPA PRODUCENCKA Efekty działalności grupowej UŁATWIONY DOSTĘP DO INFORMACJI RYNKOWEJ TAŃSZY KREDYT ROZŁOŻENIE RYZYKA DZIAŁALNOŚCI I ZBYTU WSPÓLNA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW wyższa cena wyższa jakość krótki termin płatności obniżone koszty transportu brak konkurencji wewnętrznej WSPÓLNY ZAKUP ŚRODKÓW PRODUKCJI  upusty cenowe  odroczony termin płatności  bezpłatny transport WSPÓLNE DZIAŁANIE W INNYCH DZIEDZINACH  marketing produktu  inwestycje  szkolenia  wyższa zdolność negocjacji  wspólne użytkowanie sprzętu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

16 KORZYŚCI DLA KONSUMENTÓW Jednorodny produkt spełniający standardy jakościowe Względnie tańszy produkt Ustabilizowana podaż „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

17 PODSTAWY PRAWNE PODSTAWY PRAWNE Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw z dnia 15 września 2000r. (Dz. U. Nr 88, poz.983) „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

18 18 Nowelizacja ustawy w 2004 r. Ustawa z dnia 18 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1694) „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

19 19 Nowelizacja ustawy w 2006 r. Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 251, poz. 1845, 1846, 1847) „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

20 PODSTAWY PRAWNE c.d. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych  Rozporządzenie MRiRW z dnia 9 kwietnia 2008r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych  Akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

21 PODSTAWY PRAWNE PODSTAWY PRAWNE  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 81, poz. 550);  Ustawa z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. U. Nr 64, poz. 427); „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

22 Podstawy prawne wsparcia finansowego grup  Rozporządzenie 1698/2005/WE z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. WE L 277/1 z 21.10.2005, z późn. zm.); „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

23 WYKAZ PRODUKTÓW I GRUP PRODUKTÓW DLA KTÓRYCH MOGĄ ZOSTAĆ UTWORZONE GRUPY PRODUCENCKIE żywiec wołowy mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone Minimalna ilość członków grupy – 5 osób „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

24 Minimalna roczna wielkość produkcji towarowej (Bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane; mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone) dla województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego dla województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego dla województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego 50 sztuk 80 sztuk „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

25 CZŁONKOWIE  osoby fizyczne;  osoby prawne;  jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące gospodarstwo w rozumieniu przepisów podatkowych;  osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolniczej „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

26 ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH określenie obowiązujących zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grupy produktów oraz sposoby ich przygotowania do sprzedaży. zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania członków z grupy (przy czy minimalny okres członkostwa, który liczy się od dnia wydania decyzji, nie może być krótszy niż trzy lata działalności grupy), zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, wymóg przynależności tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów, „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH wymóg sprzedaży przez członków grupy całości produktów lub grupy produktów za pośrednictwem grupy oraz odstępstwa od tej zasady, zasady dostarczania przez członków grupy informacji dotyczących wielkości sprzedaży i cen uzyskiwanych za produkty, z uwagi na które grupa została powołana, a są sprzedawane poza grupą, zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego, jeżeli będzie on utworzony, sankcje wobec członka grupy, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

28 FORMY PRAWNE GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH ZrzeszenieZrzeszenie (Ustawa o społeczno-zawodowych Organizacjach rolników Dz. U. z 1982 r. Nr 32 poz.217 ze zm.)(Ustawa o społeczno-zawodowych Organizacjach rolników Dz. U. z 1982 r. Nr 32 poz.217 ze zm.) StowarzyszenieStowarzyszenie (Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. z 1989r. Nr 20 poz.104)(Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. z 1989r. Nr 20 poz.104) SpółdzielniaSpółdzielnia (Prawo spółdzielcze z 1983 r. nr 30 poz.210 ze zm.)(Prawo spółdzielcze z 1983 r. nr 30 poz.210 ze zm.) Spółka z. o. o.Spółka z. o. o. (Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94 poz.1037 ze zm.)(Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94 poz.1037 ze zm.) „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

29 Kryteria wyboru formy prawnej działania zespołowego  cel działania, zakres i skalę planowanego przedsięwzięcia,  możliwości finansowe potencjalnych członków grupy, deklarujących uczestnictwo w przedsięwzięciu;  sytuację prawną potencjalnych uczestników grupy w przypadku wyboru określonej formy organizacyjnej przedsięwzięcia, w tym przede wszystkim w stosunku do przepisów o ubezpieczeniu społecznym;  ocenić pozycję członków grupy formalnej w stosunku do przepisów podatkowych;  określić stopień przygotowania merytorycznego do prowadzenia określonej formy prawnej działalności lub ocenić możliwości zatrudnienia osób z zewnątrz do prowadzenia danej organizacji;  ustalić stopień akceptacji dla określonych form prawnych w grupie osób deklarujących przystąpienie do grupy, w tym przede wszystkim pod względem zgodności wybranej formy z wcześniejszymi doświadczeniami. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

30 Grupa producentów rolnych, prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem że: 1) została utworzona przez producentów jednego produktu rolnego, 2) działa na podstawie statutu lub umowy 3) składa się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy wielkość przychodów ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy, mają stanowić więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona 4) wielkość przychodów ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy, mają stanowić więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona 5) określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

31 Plan działania grupy opis organizacji stan wyjściowy (gospodarstwa członków) planowane koszty grupa za jakiś czas opis przedsięwzięcia prognoza wzrostu produkcji i sprzedaży przez grupę „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

32 Procedury rejestracyjne grupy producentów rolnych  Powołanie grupy podczas zebrania założycielskiego oraz uchwalenie aktu założycielskiego.  Rejestracja organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym w celu uzyskania wybranej osobowości prawnej  Uzyskanie numeru identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej - REGON  Rejestracja w Urzędzie Skarbowym oraz uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej - NIP a także podjęcie decyzji czy grupa będzie płatnikiem podatku VAT.  Wybór banku oraz założenie konta bankowego  W przypadku zatrudnienia pracowników, otwarcie rachunku w oddziale ZUS w ciągu 7 dni od zatrudnienia pracowników oraz zgłoszenie firmy w Państwowej Inspekcji Pracy i Terenowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej (Sanepid) „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

33 Procedury rejestracyjne grupy producentów rolnych c.d. Przestrzeganie obowiązków podatkowych i innych finansowych:  a/ podatek od towarów i usług - VAT oraz podatek akcyzowy  b/ podatek dochodowy od osób prawnych  c/ podatek dochodowy od osób fizycznych - w przypadku zatrudniania pracowników  d/ opłaty skarbowe  e/ podatki i opłaty lokalne  f/ składki dla ZUS - w przypadku zatrudniania pracowników „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34 Przynależność tylko do jednej grupy: Rolnik może być członkiem tylko jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów; rolnik wytwarzający w swoim gospodarstwie, na skalę towarową, różne produkty, np. tytoń, owoce, mleko, zboża, może być członkiem grupy w każdym z tych produktów. Nie wyklucza to oczywiście członkostwa producenta w organizacjach nie mających statusu grupy producentów rolnych. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

35 35 Znowelizowana ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach pozwoliła na członkostwo w grupie oprócz osób fizycznych również jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz osobom prawnym prowadzącym gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzących działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych Znowelizowana ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach pozwoliła na członkostwo w grupie oprócz osób fizycznych również jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz osobom prawnym prowadzącym gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzących działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

36 36 Spółdzielnie rolnicze w skład których wchodzi co najmniej 5 producentów jednego produktu lub grupy produktów prowadzących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzących działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, mogą prowadzić działalność jako grupa producentów rolnych. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

37 Formy wsparcia dla grup producenckich 1.5-letnia pomoc związana z funkcjonowaniem i ze zorganizowaniem grupy 2.Kredyt preferencyjny dla grup (nGP) 3.Zwolnienie z podatku dochodowego w części wydatkowanej na rzecz członków grupy tj. - zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych - szkolenie członków grupy producentów rolnych „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

38 38 POMOCY DLA GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH Roczne płatności w okresie pierwszych pięciu lat od dnia wpisu grupy do rejestru. Pomoc stanowić będzie procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków w poszczególnych latach: - 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych do 1.000.000 EUR, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku oraz „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

39 39 - 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych powyżej sumy EUR 1.000.000, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku. Kwota pomocy dla grupy nie może przekroczyć równowartości w złotych: − 100.000 EURO w pierwszym i drugim roku; − 80.000 EURO w trzecim roku; − 60.000 EURO w czwartym roku; − 50.000 EURO w piątym roku. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

40 40 Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli zajętych przez grupę producentów rolnych, wykorzystywanych wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy zgodnie z jej aktem założycielskim. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

41 41 Zwolnienie od podatku dochodu grupy producentów rolnych pochodzącego ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, przeznaczonej na zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych oraz na szkolenie członków grupy producentów rolnych. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

42 KREDYT PREFERENCYJNY DLA GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH Z LINII GP Kredyt udzielany jest na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno- spożywczym i usługach Kwota kredytu do 16 mln zł Oprocentowanie kredytu- 0,25 stopy redyskonta weksli Okres spłaty kredytu – maksymalnie 15 lat Karencja w spłacie- do 3lat „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

43 Kredyt może być przeznaczony na realizację przedsięwzięć polegających m.in. na:  zakupie, modernizacji, adaptacji budowie i rozbudowie budynków i budowli gospodarczych,  zakupie i montażu maszyn, urządzeń i narzędzi służących do prowadzenia produkcji rolnej,  zakupie stada podstawowego,  zakupie, budowie, adaptacji i modernizacji elewatorów i silosów zakupie ciągników, przyczep rolniczych, samochodów ciężarowych, dostawczych, specjalistycznych zakupie maszyn i urządzeń wykorzystywanych do: uboju, chłodzenia lub mrożenia mięsa, „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

44 Kredyt może być przeznaczony na realizację przedsięwzięć polegających m.in. na: c.d.  zakupie, modernizacji, adaptacji i wyposażeniu w niezbędny sprzęt pomieszczeń lub obiektów służących grupie,  zakupie niezbędnego wyposażenia pomieszczeń zlokalizowanych na terenach giełd rolniczych lub rynków hurtowych oraz finansowanie opłat za korzystanie z tych pomieszczeń,  zakupie, modernizacji i instalacji maszyn oraz urządzeń poprawiających gospodarkę energetyczną, wodno- ściekową i ochronę środowiska. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

45 Wydanie decyzji administracyjnej przez marszałka województwa 1. Wniosek 2. Załączniki: wypis z KRS akt założycielski oświadczenia członków grupy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej lista członków wyrażenie zgody na przetwarzanie danych plan działania podpisane przez osoby upoważnione „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

46 Krajowy Rejestr Sądowy Numer Rejestr „grup producentów rolnych” Założenie firmy PROCEDERY DLA UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ wniosek Biuro Powiatowe ARIMR Numer w krajowym rejestrze „rolników i grup” Decyzja o wpisaniu do rejestru GPR WUS US ZUS O/R ARiMR Wniosek o przyznanie pomocy O/R ARiMR Wniosek o płatność DECYZJA Dyrektora OR/ARiMR o przyznaniu pomocy 60 dni 6 miesięcy30 dni Prowadzenie działalności 90 dni wydanie decyzji 5 lat wsparcia finansowego „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

47 Przyznanie pomocy Wnioski o przyznanie pomocy na wspieranie grup producentów rolnych można składać przez cały rok w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na siedzibę grupy Termin złożenia wniosku o przyznanie pomocy : 6 miesięcy od dnia wpisu grupy do rejestru prowadzonego przez Marszałka województwa „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

48  Środki z tytułu pomocy wypłaca się w formie rocznych płatności na wniosek grupy (RYCZAŁT)  Roczne płatności obejmują okresy kolejnych 12 miesięcy działalności grupy, liczone od dnia wydania decyzji o wpisie grupy do rejestru  Wnioski o płatność dla grup producentów rolnych składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na siedzibę grupy – Przyznanie płatności 1.Nazwę i siedzibę grupy 2.Nazwę produktu 3.Dane osób upoważnionych 4.Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach członków grupy 1.jw. planowane na rok następny Do wniosku dołączamy 1.Wykaz faktur, potwierdzających: przychody netto grupy ze sprzedaży produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach jej członków wartość i ilość dostarczonych grupie produktów przez poszczególnych jej członków, 2.Zaświadczenie o wpisie do rejestru marszałka –wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

49 49 Do wniosku o wpis grupy do rejestru GPR prowadzonego przez właściwego marszałka województwa dołącza się m.in. oświadczenia członków grupy o prowadzeniu gospodarstwa „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

50 50 Do wniosku o wpis grupy do rejestru GPR prowadzonego przez właściwego marszałka województwa dołącza się plan działania grupy zgodny z aktem założycielskim, opracowany na okres 5 lat „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

51 PODSUMOWANIE Stwierdzić niniejszym należy, iż umowa kontraktacji zabezpiecza interesy obu stron dając producentowi gwarancję odebrania produktów wytworzonych przez kontraktującego oraz uzyskanie za nie zapłaty, również w sytuacji, gdy z okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności nie będzie mógł dostarczyć kontraktującemu produktów w umówionym terminie. Jeżeli więc poinformuje go o takim fakcie w określonym terminie nie będzie musiał płacić kar umownych. Kontraktujący uzyskuje zaś gwarancję, że w terminie otrzyma materiał określonej jakości i określonej wielkości. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

52 Grupy producenckie są szansą na wspólne działanie, obniżenie kosztów produkcji i sprzedaży. Głównym wyzwaniem jest wzajemne zaufanie partnerów i stabilizacja sytuacji gospodarczej. PODSUMOWANIE „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

53 Dziękuję za uwagę „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pobierz ppt "Powiązania między partnerami w produkcji wołowiny Dr inż.Waldemar Teter Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google