Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA ZINTEGROWANEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARU FUNKCJONALNEGO KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH DO ROKU 2022.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA ZINTEGROWANEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARU FUNKCJONALNEGO KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH DO ROKU 2022."— Zapis prezentacji:

1 KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA ZINTEGROWANEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARU FUNKCJONALNEGO KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH DO ROKU 2022

2 „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”
Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna , w ramach Priorytetu 4 Komunikacja i promocja, Działanie 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO. (Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), OF KWJM

3 GM GIŻYCKO – lider projektu
„Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich” GM GIŻYCKO – lider projektu PARTNERZY Gmina Giżycko, Miasto Mrągowo, Gmina Ryn, Gmina Mrągowo, Miasto i Gmina Orzysz, Gmina Pisz, Miasto i Gmina Ruciane – Nida, Gmina Mikołajki, Gmina Miłki, Miasto i Gmina Węgorzewo, Gmina Pozezdrze. OF KWJM

4 Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 (założenia)
Założenia ustawy o rewitalizacji (wersja przyjęta przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 24 marca 2015 r.) Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych (projekt MIR) Wytyczne Instytucji Zarządzającej do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji (RPO Warmia i Mazury ) PODSTAWY PRAWNE

5 Głównym celem Narodowego Planu Rewitalizacji
jest poprawa warunków rozwoju obszarów zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym. Rewitalizację należy rozumieć jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji. Narodowy Plan Rewitalizacji 2022

6 Lokalny Program Rewitalizacji (LPR)
Jest wieloletnim programem przyjętym i koordynowanym przez właściwą gminę, obejmującym co najmniej okres planowania Aktualna wersja Lokalnego Programu Rewitalizacji jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu. Lokalny Program Rewitalizacji powinien być przyjęty uchwałą organu stanowiącego gminy (rady). WYTYCZNE RPO

7 LPR Program rewitalizacji ma stanowić podstawę prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Musi on być podstawowym instrumentem tworzącym ramy operacyjne i płaszczyznę koordynacji działań rewitalizacyjnych. Program rewitalizacji to opracowany i uchwalony przez samorząd lokalny wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru programem rewitalizacji będzie stanowiło podstawę wspierania go poprzez instrumenty/narzędzia dedykowane rewitalizacji (programy unijne i instrumenty krajowe) lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych. NARODOWY PLAN REWITALIZACJI

8 LPR powinien zawierać kompleksowe rozwiązania: 
w sferze społeczno-gospodarczej prowadzenie działań zmierzających do poprawy warunków życia i zamieszkania społeczności lokalnej identyfikację grup społecznych zagrożonych wykluczeniem lub dotkniętych marginalizacją, programy ożywiania gospodarczego warunkujące wzrost jakości i atrakcyjności gospodarczej obszaru poprzez: stworzenie nowych miejsc pracy, nowych szans na znalezienie zatrudnienia; stworzenie dogodnych warunków dla potencjalnych inwestorów; zwiększenie dostępu mieszkańców do wszelkiego rodzaju usług społecznych np.: kultura, turystyka - rekreacja, sport. WYTYCZNE RPO

9 LPR powinien zawierać kompleksowe rozwiązania: w sferze przestrzennej:
 w sferze przestrzennej: prowadzenie działań naprawczych w przestrzeni miasta lub dzielnicy zagospodarowanie przestrzeni, zabudowy, infrastruktury technicznej WYTYCZNE RPO

10 OBSZAR REWITALIZOWANY
Obszary objęte procesem rewitalizacji (zdegradowane) powinny być określone w oparciu o wyniki badań i analiz oraz wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych zainteresowanych podmiotów (mieszkańcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy itp.). Przy wyznaczaniu obszaru trzeba pamiętać, że obszarem nie może być teren całego miasta lub jeden budynek.  WYTYCZNE RPO

11 DELIMITACJA OBSZARU/OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Zasięg każdego z tych obszarów wyznaczany jest przy założeniu, że jest to terytorium ograniczone przestrzennie, tj. obejmujące najbardziej zdegradowane tereny danej gminy. Delimitacja przestrzenna obszaru dokonywana jest w oparciu o indywidualne kryteria (wraz z odniesieniem ich do wartości referencyjnych dla danej gminy) i przy uwzględnieniu ewentualnych kryteriów wskazanych przez IZ RPO.  WYTYCZNE MIiR

12 OBSZAR REWITALIZOWANY - WSKAŹNIKI
wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia; wysoka stopa długotrwałego bezrobocia; niekorzystne trendy demograficzne; niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania skolaryzacji; wysoki poziom przestępczości i wykroczeń; szczególnie wysoki stopie ń degradacji środowiska; niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej; wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców; porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego; niski poziom wydajności energetycznej budynków.  WYTYCZNE RPO

13 DELIMITACJA OBSZARU/OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Delimitacja przestrzenna obszaru lub obszarów zdegradowanych dokonywana jest w oparciu o zasadę, że rewitalizację należy prowadzić tam, gdzie występuje największe nasilenie niepożądanych zjawisk i gdzie koncentracja problemów jest największa. Program rewitalizacji łącznie nie obejmuje więcej niż 20% powierzchni gminy i dotyczy liczby ludności nie większej niż 30% jej mieszkańców.  WYTYCZNE MIiR

14 MRĄGOWO – ANALIZA WSKAŹNIKOWA
1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1 tys. ludności 115,8 87,1 2. Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na 1000 mieszkańców obszaru 147,5 170,0 3. Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym 7,7 5,5 4. Procentowy udział bezrobotnych z wykształceniem podstawowym w ogólnej liczbie bezrobotnych obszaru 33,6 29,5 5. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób 7,8 4,2 6. Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989 do ogólnej liczby budynków mieszkalnych 79,1 72,9 7. Liczba przestępstw na 1 tys. ludności 23,4 16,8 8. Liczba przestępstw i wykroczeń stwierdzonych (poza zdarzeniami drogowymi i przestępstwami gospodarczymi) w tym czyny karalne nieletnich na 1000 mieszkańców obszaru 39,2 30,8 9. Liczba czynów karalnych nieletnich na mieszkańców obszaru 16,0 15,2 MRĄGOWO – ANALIZA WSKAŹNIKOWA

15 MRĄGOWO – GRANICE OBSZARU

16 OBSZAR REWITALIZOWANY

17 GM MRĄGOWO – INWESTYCJE
INWESTYCJA CEL 1. Przebudowa i adaptacja zabytkowego magazynu uzbrojenia, znajdującego się na terenie powojskowym na Centrum Aktywności Lokalnej i Wolontariatu Pobudzenie aktywności lokalnej i stworzenie odpowiednich warunków do jej rozwoju, przywrócenie zdegradowanych terenów do pełnionej funkcji 2. Rewitalizacja Targowiska Miejskiego Przeciwdziałanie degradacji terenów zurbanizowanych 3. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Mrągowie Ożywienie społeczno-gospodarcze, wzmocnienie funkcji stadionu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży 4. Przebudowa oświetlenia w Mrągowie Poprawa bezpieczeństwa użytkowników GM MRĄGOWO – INWESTYCJE

18 GM MRĄGOWO – INWESTYCJE
INWESTYCJA CEL 5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mrągowie (budynek SP nr 1 przy ul. Boh. Warszawy 4, budynek przy ul. Królewieckiej 60A, Zmniejszenie kosztów ogrzewania, ochrona środowiska i poprawa warunków edukacji i pracy urzędów 6. Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Mrągowie Poprawa warunków rozwoju, poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz rowerowego i samochodowego 7. Przebudowa ulic Kopernika, Oficerskiej, Traugutta, Roosevelta, Chopina, Rybnej, Jeziornej i Wyzwolenia w Mrągowie wraz z infrastrukturą techniczną 8. Przebudowa ulicy Mickiewicza wraz z parkingiem, ulic Ratuszowej, Żeromskiego, Kościuszki, Kościelnej, Dolny Zaułek, 8-go Maja, Mazurskiej, Pl. Kajki, Mały Rynek i Pl. Jana Pawła II GM MRĄGOWO – INWESTYCJE

19 GM MRĄGOWO – INWESTYCJE
INWESTYCJA CEL 9. Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Mrągowie Poprawa warunków rozwoju, bezpieczeństwa ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego 10 Remont molo w Mrągowie (Przy Pl. Jana Pawła II) Odbudowa zdegradowanej przestrzeni, poprawa warunków rozwoju 11 Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Mrągowie Poprawa warunków rozwoju atrakcyjnych obszarów miasta 12 Przebudowa ulicy Krasińskiego oraz placu Słowackiego Poprawa warunków rozwoju, bezpieczeństwa ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego w obszarze starej zabudowy GM MRĄGOWO – INWESTYCJE

20 GM MRĄGOWO – INWESTYCJE
INWESTYCJA CEL 13 Remont budynków przy ulicy Boh. Warszawy 7, 17, 25 Podniesienie walorów estetycznych budynków oraz usprawnienie przepływu mediów, podniesienie atrakcyjności śródmieścia, przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości 14 Remont budynków przy ulicy Chopina 3, 7 15 Remont budynków przy ulicy Mała Warszawska 6-8 16 Remont budynków przy ulicy Roosevelta 4, 10, 13, 14, 15-17, 18, 19, 24, 25, 27 AB, 31, 37 GM MRĄGOWO – INWESTYCJE

21 GM MRĄGOWO – INWESTYCJE
INWESTYCJA CEL 17 Remont budynków Mrongowiusza 4, 41, 52, 67 Podniesienie walorów estetycznych budynków oraz usprawnienie przepływu mediów 18 Remont budynku przy ulicy Nadbrzeżnej 1 Podniesienie walorów estetycznych budynków oraz usprawnienie przepływu mediów, przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości 19 Remont budynku przy ulicy Sienkiewicza 16 Podniesienie walorów estetycznych budynków oraz usprawnienie przepływu mediów, zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów 20 Remont budynku przy ulicy Traugutta 4A Podniesienie estetyki budynków zabytkowych oraz usprawnienie przepływu mediów GM MRĄGOWO – INWESTYCJE

22 GM MRĄGOWO – INWESTYCJE
INWESTYCJA CEL 21 Remont budynków przy ulicy Warszawskiej 19, 29 Podniesienie walorów estetycznych budynków , usprawnienie przepływu mediów, podniesienie atrakcyjności śródmieścia, przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości 22 Remont budynków przy ul. Wojska Polskiego 1, 3, 4B, 5D, 6H, 6C (zabytkowy budynek Izby Chorych) Podniesienie walorów estetycznych budynków , usprawnienie przepływu mediów, wykreowanie miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów 23 Remont budynku przy ulicy Wyspiańskiego 5 Podniesienie walorów estetycznych budynku oraz usprawnienie przepływu mediów 24 Budowa dróg w ul. Długiej, Lipowej, Jaworowej wraz z sięgaczem ul. Towarowej Poprawa warunków rozwoju, wykreowanie m-ca atrakcyjnego do zamieszkania, zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów, poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego, stworzenie dostępu do usług publicznych GM MRĄGOWO – INWESTYCJE

23 GM MRĄGOWO – INWESTYCJE
INWESTYCJA CEL 25 Budowa Dróg w ul. Akacjowej, Jaśminowej, Bukowej, Grabowej, Klonowej, Kalinowej Poprawa warunków rozwoju, wykreowanie miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów, poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz rowerowego i samochodowego, stworzenie dostępu do usług publicznych 26 Budowa drogi w ul. Cichej 27 Przebudowa ul. Plutonowej i Sienkiewicza 28 Przywrócenie walorów zabytkowych układu komunikacyjnego na terenie byłej Jednostki Wojskowej przy ul. Wojska Polskiego 6 w Mrągowie Poprawa warunków rozwoju, wykreowanie miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, odbudowa zdegradowanej infrastruktury GM MRĄGOWO – INWESTYCJE

24 GM MRĄGOWO – INWESTYCJE
INWESTYCJA CEL 29 Przebudowa ul. Wileńskiej i Nowogródzkiej w Mrągowie Poprawa warunków rozwoju, wykreowanie miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów, poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego w starej atrakcyjnej zabudowie 30 Przebudowa ul. Wyspiańskiego i Na Ostrowiu Poprawa estetyki przestrzeni, zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów 31 Rewitalizacja zabytkowego i zdegradowanego ogrodzenia byłej Jednostki Wojskowej Zachowanie estetyki i poprawy funkcjonalności obszaru GM MRĄGOWO – INWESTYCJE

25 GM MRĄGOWO – INWESTYCJE
INWESTYCJA CEL 32 Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 4 Przebudowa i adaptacja zabytkowej nieruchomości, poprawa warunków technicznych budynku 33 Rewitalizacja zabytkowych budynków Szpitala im. M. Kajki w Mrągowie (własność: Starostwo Powiatowe w Mrągowie) Przywrócenie walorów estetycznych budynków, przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości 34 Budowa basenu na terenie byłej Jednostki Wojskowej Ożywienie społeczno-gospodarcze, wzmocnienie aktywności lokalnej, wprowadzenie nowej funkcji na terenach zdegradowanych 35 Rozbudowa infrastruktury przy małym amfiteatrze Ożywienie społeczno-gospodarcze i kulturalne GM MRĄGOWO – INWESTYCJE

26 GM MRĄGOWO – INWESTYCJE
INWESTYCJA CEL 36 Rewitalizacja budynku przy ul. Królewieckiej 1 (własność prywatna) Przywrócenie walorów estetycznych budynku oraz usprawnienie przepływu mediów 37 Rewitalizacja terenu przy ul. Wolności 4 Przywrócenie funkcjonalności zdegradowanych terenów 38 Rewitalizacja budynku I LO w Mrągowie (własność: Starostwo Powiatowe w Mrągowie) Przywrócenie walorów zabytkowych budynku 39 Przebudowa drogi w ulicy Jaszczurczej Góry Poprawa warunków rozwoju, poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego GM MRĄGOWO – INWESTYCJE

27 Wspólnota Mieszkaniowa
Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Plac Kajki 9) Wymiana instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, wraz z wymianą grzejników i zaworów termostatycznych (Plac Kajki 9) Remont pokrycia dachu oraz odnowienie elewacji (Plac Kajki 3) Remont pokrycia dachu – papa (ul. Warszawska 43) INWESTYCJE

28 INWESTYCJE Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
Malowanie elewacji (ul. Wojska Polskiego 9) Malowanie pokrycia dachu (ul. Wojska Polskiego 7) Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej (ul. Wojska Polskiego 7) Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej (ul. Wojska Polskiego 9) Parafia Rzymskokatolicka Św. Wojciecha w Mrągowie Renowacja witraży i drogi wokół kościoła Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul. Plutonowa 11 ul. Roosevelta 11 ul. Królewiecka 40A, B, C, D, E ul. Królewiecka 26A INWESTYCJE

29 PRIORYTET INWESTYCYJNY 9b
„Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich” CEL SZCZEGÓŁOWY „Lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe” RPO WM

30 „Lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe”
Przykładowe działania/typy przedsięwzięć: wspieranie nadawania i przywracania funkcji społecznych (w tym kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych), gospodarczych zdegradowanym obszarom miejskim; rewaloryzacja/modernizacja/adaptacja istniejącej zabudowy, wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy; zagospodarowanie/rozwój przestrzeni publicznych – przedsięwzięcia ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości; budowa, przebudowa dróg przyczyniających się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych (jako element lokalnego/ponadlokalnego planu rewitalizacji). RPO WM

31 Typy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe; wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe RPO WM

32 Priorytet inwestycyjny 4c Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego
„Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym” Cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego „ Zwiększona efektywność energetyczna budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej” RPO WM

33 Przykładowe działania/typy przedsięwzięć:
kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej/ wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (m.in. ocieplenie budynku, wymiana okien i drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła)45, przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE, instalacja systemów chłodzących, w tym również OZE); audyty energetyczne dla sektora mieszkaniowego i publicznego (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej); instalacja inteligentnych systemów zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej/budynkach mieszkaniowych w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej). RPO WM

34 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
Typy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (tj. działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), dla których podmiotem założycielskim jest/są jst; przedsiębiorstwa (tylko podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego); spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe; RPO WM

35 NARODOWY PLAN REWITALIZACJI
PROJEKTOWANE ZACHĘTY DO DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH Rozważenia zmian w podatku od nieruchomości tak, aby uczynić z niego narzędzie, za pomocą którego władze gmin mogłyby kształtować trendy w zagospodarowaniu przestrzennym (a więc także promować ideę miasta zawartego i wspierać w ten sposób procesy rewitalizacyjne). (ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) Takim mechanizmem mogłaby być możliwość strefowania wysokości podatku na obszarze miasta.

36 PROJEKTOWANE ZACHĘTY DO DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH
NARODOWY PLAN REWITALIZACJI PROJEKTOWANE ZACHĘTY DO DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH Instrumenty zachęcające podmioty prywatne do inwestowania na obszarach zdegradowanych Zmobilizowanie kapitału prywatnego do inwestowania na obszarach objętych rewitalizacją jest z zasady z wielu powodów (finansowych, społecznych, organizacyjnych) trudniejsze i droższe do realizacji aniżeli na obszarach niezdegradowanych.

37 NARODOWY PLAN REWITALIZACJI
Wśród działań zachęcających do takich inwestycji i ułatwiających zaangażowanie środków prywatnych, które mogłyby być wprowadzane stopniowo w powiązaniu z możliwościami budżetu państwa, należy przeanalizować co najmniej: Wprowadzenie „ulgi modernizacyjnej” na działania związane z modernizacją (w tym termomodernizacja) substancji mieszkaniowej - modernizacja części wspólnych budynków (klatki schodowe, dachy, elewacje). Propozycję wykorzystania instrumentu przyspieszonej amortyzacji dla obiektów/inwestycji zrealizowanych na obszarze objętym programem rewitalizacji, umożliwiającej kilkakrotnie szybszą amortyzację środka trwałego dla podmiotów prywatnych z tytułu realizacji wybranych inwestycji mieszkaniowych lub towarzyszących mieszkalnictwu.

38 PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH INWESRTCJI REWITALIZACYJNYCH

39 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie

40 „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”

41 Rewitalizacja terenów pogórniczych wokół jeziora w Gminie Kleczew

42 Bydgoszcz – Przystań Zawiszy

43 Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp
Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne

44 Szczecin

45 Szczecin

46 Szczecin

47 Szczecin

48 Rewitalizacja centrum Chęcin

49 Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu

50 Zduńska Wola kamienica Plac Wolności 6

51 Zduńska Wola kamienica Plac Wolności 9

52 Rewitalizacja obszaru powojskowego przy Al
Rewitalizacja obszaru powojskowego przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu poprzez budowę części dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji UAM etap I

53 ul. F. Ratajczaka 26/3, 61-813 Poznań
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ul. F. Ratajczaka 26/3, Poznań tel.: 61/ , , fax: 61/


Pobierz ppt "KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA ZINTEGROWANEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARU FUNKCJONALNEGO KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH DO ROKU 2022."

Podobne prezentacje


Reklamy Google